Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss

Bibelkommentarer og bibeloversikt


Gamle testamentet - Engelsk:

1. Mosebok
2. Mosebok
3. Mosebok
4. Mosebok
5. Mosebok
Josvas bok
Dommernes bok
Ruts bok
1. Samuelsbok
2. Samuelsbok
1. Kongebok
2. Kongebok
1. Krønikebok
2. Krønikebok
Esras bok
Nehemjas bok
Esters bok
Jobs bok
Salmenes bok
Salomos ordspråk
Forkynneren
Høysangen
Jesajas bok
Jeremias bok
Klagesangene
Esekiels bok
Daniels bok
Hoseas bok
Joels bok
Amos' bok
Obadjas bok
Jonas bok
Mikas bok
Nahums bok
Habakkuks bok
Sefanjas bok
Haggais bok
Sakarjas bok
Malakis bok
 

Nye Testamentet - Norsk:

Evangeliet etter Matteus
Evangeliet etter Markus
Evangeliet etter Lukas
Evangeliet etter Johannes
Apostlenes gjerninger
Paulus' brev til romerne
Paulus' 1. brev til korinterne
Paulus' 2. brev til korinterne
Paulus' brev til galaterne
Paulus' brev til efeserne
Paulus' brev til filipperne
Paulus' brev til kolosserne
Paulus' 1. brev til tessalonikerne
Paulus' 2. brev til tessalonikerne
Paulus' 1. brev til Timoteus
Paulus' 2. brev til Timoteus
Paulus' brev til Titus
Paulus' brev til Filemon
Hebreerbrevet
Jakobs brev
Peters 1. brev
Peters 2. brev
Johannes' 1. brev
Johannes' 2. brev
Johannes' 3. brev
Judas
Johannes åpenbaring


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Bibelkommentarer Johannes åpenbaring

Bibelkommentarer Johannes åpenbaring

Av Jan Kåre Christensen
Oslo

 

Veien igjennom bibelen Johannes åpenbaring - 2457-2590-Rev

 

Trykk her for å se bibel oversikt for Johannes åpenbaring (bilde åpnes i nytt vindu)

Bibel kommentar på engelsk i pdf format: Johannes åpenbaring . Krever at du har Adobe Arobat Reader installert på pc en din.

 

Har du tro for dette gi penger her: Konto nummer: 05350605845

Johannes Åpenbaring 1. 1. Dette er Jesu Kristi åpenbaring, som Gud gav ham for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Han sendte sin engel og gjorde det kjent for sin tjener Johannes.

Dette er egentlig ikke Johannes Åpenbaring. Men en åpenbaring som Jesus Kristus har fått av sin Fader og som er brakt videre til Johannes som igjen bringer denne åpenbaringen – apokalupsis - til syv forskjellige menigheter i lille Asia, nåværende Tyrkia.

2 Han er det som her vitner og bærer fram Guds ord og Jesu Kristi vitnesbyrd, alt det han har sett.

Her utelukker Apostelen nærmest seg selv og setter fokuset på budskapets opphav; Gud Fader og Sønnen Jesus Kristus.

3 Salig er den som leser ordene i denne profeti, og de som hører dem og tar vare på det som der står skrevet. For tiden er nær.

Salig er etter kristent begrep den høyeste form for lykke når en er i 100 % vater med Gud. Dernest seg selv og sine medmennesker.

Åpenbaringsboka når den leses og forstås rett skaper dette.
Ikke frykt, desillusjoner og annet negativt og mørkt.

4 Johannes hilser de sju menigheter i provinsen Asia: Nåde være med dere og fred fra ham som er og som var og som kommer, og fra de sju ånder som står for hans trone,

Her hilser Johannes de syv sendermenighetene med det som vi trenger mest av alt; nåde og fred. Først fra Faderen og dernest Sønnen. Så står det; fra de sju ånder som står for hans trone. Dette kan tolkes på flere måter. Men Gud er tilstede allésteder med sin Ånd (Salme 139) og syvtallet står for fullkommenhet.

5 og fra Jesus Kristus, det troverdige vitne, den førstefødte av de døde og herren over jordens konger. Han som elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod,

Her nevner han noe av Sønnens egenskaper at han er den førstefødte som sikter til både at Jesus er den første som sto opp igjen fra de døde som en prototype på alle som kommer siden. Før han igjen nevner Faderens hensikt med å frelse oss; fridd oss fra våre synder.

6 og som har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud, sin Far – ham tilhører æren og makten i all evighet. Amen.

Her blir alle troende løftet opp til en overjordisk dimensjon. Vi er blitt er kongerike med prester der Gud selv taler direkte til alle og enhver og vi alle er formidler av Guddommelige sannheter.

7 Se, han kommer i skyene! Hvert øye skal se ham, også de som har gjennomboret ham, og alle jordens folk skal bryte ut i klagerop over ham. Ja, sannelig, amen!

Jesus for opp i skyen og kommer tilbake på samme måte. Det var ikke bare Jødene som korsfestet ham, ei heller bare Romerne. Men hele menneskeslekten og det er den han kommer tilbake for å berge og redde.
1.Kor. 2. 8 den som ingen av denne verdens herrer kjente; for hadde de kjent den, da hadde de ikke korsfestet herlighetens herre.
Daniel 2. 44 Men på den tid da disse kongene rår, skal himmelens Gud opprette et rike som aldri i evighet går til grunne. Det riket skal ikke gå over til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det bestå i evighet. 45 Du så jo at en stein ble revet løs fra fjellet, men ikke av menneskehender.

8 Jeg er Alfa og Omega, sier Gud Herren, han som er og som var og som kommer, Den Allmektige.

Her taler Faderen om seg selv. Ingen er som ham som er fra evighet til evighet.
Jesaja 44. 6 Så sier Herren,
Israels konge og forløser,
Herren, Allhærs Gud:
Jeg er den første, og jeg er den siste,
foruten meg er det ingen Gud.
7 Hvem er som jeg?
La ham melde seg og fortelle,
ja, legge fram for meg det som har hendt
helt fra jeg skapte det første folk.
Og la ham si dem det som siden skal hende.
8 Frykt ikke, bli ikke forferdet!
Har jeg ikke for lenge siden
kunngjort og fortalt deg det?
Dere er mine vitner.
Er det noen Gud ved siden av meg?
Jeg vet ikke om noen annen klippe.

9 Jeg, Johannes, som er deres bror og har del med dere i trengselen og riket og håpet i Jesus, jeg var på øya Patmos. Dit var jeg kommet på grunn av Guds ord og vitnesbyrdet om Jesus.

Her sidestiller Apostelen seg med å være en bror blant brødre som er betrodd å fortelle dette budskapet videre som egentlig alle troende skal gjøre.
Johannes var kommet til fangeøyen Patmos der Romerne holdt de mest hardbarkede kriminelle.
Pàtmos hadde opprinnelig navnet Letoisse. Øya var nemlig oppkalt etter Artemis mor, Leto. En annen myte forteller at øya fikk navnet Pàtmos av Poseidon, etter at han tråkket på den (trå på = patima). Senere ble navnet til Pàtmos. Pàtmos er en liten gresk øy som som ligger i Egeerhavet. Den er en av de nordligste av øyene i øygruppen Dodekanesene. Øya er 34 kvadratkilometer.

10 På Herrens dag kom Ånden over meg, og jeg hørte en mektig røst bak meg, med klang som en basun.

På Herrens dag var på en søndag da de såg Herren først oppstanden. Det var den dagen de kristne la aller mest vinn på å komme i sammen fordi da så de Herren oppstanden. Dette skjedde i slutten av Apostelens liv, kan det være mellom 80-90 e.kr? Da blir det riktig å tidfeste også boka til det tidspunktet. Apostelen hadde et opphold her ute som kan ha vært på 10 år? Men det kan også ha vært langt mindre. Derfor er konkrete årstall veldig vanskelige å tidfeste her. Det kunne ha gått lang tid mellom Johannes Åpenbaring til det ble levert og Apostelen ble satt i frihet igjen og kort tid.
Apostelen hørte en mektig røst bak seg.
"Herrens dag" (se Jes 2.12). Johannes var ikke i en "åndelig opphøyelses-tilstand" på Patmos, som et resultat av at "han så visjoner og drømte drømmer" - Men, som det sies, "jeg var (eller befant meg) bortrykket i ånden på herrens dag" (sammenlign med Esek 1.1; 8.3 m.fl). Han blir så vist, og både ser og hører (22.8), de ting som han skriver om.
Da "Herrens dag" ennå er fremtidig, er derfor følgen av dette at hele boken må dreie seg om de ting som hører til "den dag", og i det store og hele er fullstendig profetisk. Selv om forvarsler eller antydninger vedrørende dommen kan spores til forbindelser med tilstander i forgangen historie, er likevel ennå denne alvorlige advarselen her (1.10), at "dommene" i Åpenbaringsboken har samband med Herrens dag, "en hevnens dag" (sml Jes 61.2; 63.4 m.fl.), og gjør det klart at boken omtaler fremtiden, og er åpenbaringens dag (Dommedag) av "kongers Konge og herrers Herre".
Dens formål og utstrekning vises videre ved dens plass i kanoniseringen. Rekkefølgen av de ulike bøker i det Nye Testamentet varierer, men allikevel former de fire grupper som aldri varierer kronologisk.
Evangeliene inneholder profetier om den store trengsel: Åpenbaringsboken beskriver den. Skriften har en periode som ligger i mellom disse. Apostelgjerningene og brevene. Kronologisk og kanonisk, Åpenbaringsboken etterfølger brevene, selv om den etterfølges av evangeliene logisk sett i Guds plan (Ef 3.11). Derfor ser vi at omfanget omfatter alle tidens tilstander; den taler om enden på profetier, enden på "Guds hemmelighet" (10.7); enden på all "fiendskap mot Gud", og "tidenes tiders" morgengry.

11 Og den sa: «Det du får se, skal du skrive i en bok og sende den til de sju menighetene: til Efesos, Smyrna, Pergamon, Tyatira, Sardes, Filadelfia og Laodikea.»
Her får han klar beskjed på hvilke menigheter i lille-Asia han skal sende dette brevet til. Med andre ord han må ikke sende dette brevet fra seg før han har gjort 7 kopier.

12 Jeg vendte meg for å se ham som talte til meg. Da så jeg sju lysestaker av gull,

Her vender han seg til den som gir ham denne åpenbaringen, Jesus Kristus. Rent symbolsk går han gjennom syv lysestaker som symboliserer menigheten. Israel hadde en syvarmet lysestake men menigheten er enda flotter i Guds øyne derfor syv lysestaker ikke en syvarmet lysestake.
2. Mosebok 25. 31 Du skal lage en lysestake av rent gull. Den skal være hamret arbeid, både foten og selve staken. Skålene på den med knopper og blomster skal gå i ett med staken. 32 Seks armer skal gå ut fra lysestaken, tre på den ene siden og tre på den andre.

13 og midt mellom lysestakene en som var lik en menneskesønn, kledd i fotsid kjortel og med et belte av gull om brystet.

Midt mellom en som gikk blant lysestakene gjenkjente Johannes Jesus og sa en som er lik en Menneskesønn. Apostelen hadde gått i sammen med Jesus i 3 1\2 år og gjenkjente ham.
Kledd i en fotsid kjortel kan stå for mange ting. En ting er å være foretrukket og utvalgt foran andre slik som Josef som fikk en kjortel av sin Far fordi han var mer dyrebar for ham en de andre brødrene.
Belte av gull om brystet taler om Jesus som den store Yppersteprest som bærer menigheten som Ypperstepresten i den gamle pakt bar Israels 12 stammer på sitt bryst.

14 Hans hode og hår var hvitt som hvit ull eller som snø, og øynene som flammende ild;

Hode og hår var hvitt som hvit ull eller som snø, taler om Jesu verdighet og hans utgang fra fordums dager.
Mika 5. 1. Men du, Betlehem, Efrata,
den ringeste blant ættene i Juda!
Fra deg lar jeg komme en mann
som skal være hersker over Israel.
Han har sitt opphav i gammel tid,
Han er fra eldgamle dager.
Jesaja 9. 6 For et barn er oss født,
en sønn er oss gitt.
Herreveldet er lagt på hans skulder,
og hans navn skal være:
Underfull Rådgiver, Veldig Gud,
Evig Far og Fredsfyrste.
Jesus har de samme egenskapene som Gud Fader da han er hans enbårne Sønn og samtidig også er 100 % Gud som også Faderen er.
Titus 2. 13 mens vi venter på vårt salige håp: at vår store Gud og frelser Kristus Jesus skal komme i herlighet. Etter oppstandelsen er Jesus også Gud fult ut våre store Gud og Frelser!
Vi leger merke til Jesus likheter med Faderen også.
Daniel 7. 9 Videre så jeg:
Tronstoler ble satt fram,
og en som var gammel av dager, tok sete.
Hans klær var hvite som snø
og håret på hans hode som ren ull.
Hans trone var flammende luer,
og dens hjul var luende ild.
Jesus er fra eldgamle dager men Faderen fra evighet og de har en felles Ånd; den Hellige Ånd. Nå skal vi ikke gå i detaljer, men Jesus er den enste utenom Faderen som er Gud. Men han er nr. 2 etter Faderen, Jesus sier om seg selv.
Joh. e. 10. 29 Min Far som har gitt meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive noen ut av min Fars hånd. Jesus sier det selv; Min Far er større enn alle!

15 føttene var som bronse glødet i en ovn, og røsten lød som bruset av veldige vannmasser.

Føttene taler om Herredømme. Røsten taler om at han er Gud, tenk f. eks når Gud talte på Sinais berg.
Jesus vil snart få herredømme over hele verden. Han har all makt i dag men det er først ved inngangen til 1000-årsriket at den blir synlig for alle og han demonstrer for alle hvilken makt han allerede har.
Daniel 2. 44 Men på den tid da disse kongene rår, skal himmelens Gud opprette et rike som aldri i evighet går til grunne. Det riket skal ikke gå over til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det bestå i evighet. 45 Du så jo at en stein ble revet løs fra fjellet, men ikke av menneskehender, og den knuste jernet, kobberet, leiren, sølvet og gullet. Den store Gud har nå kunngjort kongen det som heretter skal skje. Drømmen er sann, og tydningen er pålitelig.»

16 I sin høyre hånd holdt han sju stjerner, og fra hans munn gikk det ut et skarpt, tveegget sverd. Ansiktet var som solen, når den skinner i all sin kraft.

Vi får svar på hva dette er senere i boka. De syv stjerne i v. 20: Og dette er hemmeligheten med de sju stjerner som du så i min høyre hånd, og de sju lysestaker av gull: De sju stjerner er englene for de sju menigheter, og de sju lysestaker er menighetene selv. Det er Jesus som både holder menigheten oppe og han kaller den han vil ut i fra menigheten til en tjenestegjerning for ham selv.
Videre; fra hans munn gikk det ut et skarpt, tveegget sverd. Som sikter til at Jesus er Guds ord og det tveegget sverdet.
Hebr. 4. 12 For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og ben, og dømmer hjertets tanker og planer.
Åpenb. 19. 13 Han er kledd i en kappe dyppet i blod, og hans navn er «Guds Ord».
Leser vi at ansiktet er som solen når den skinner i all sin kraft som sikter igjen på at Jesus er Gud Herren. Jesus er ikke mindre Gud en Faderen om han står under og ved siden av ham. Jesus var i Guds skikkelse før han ble menneske og er i dag i den samme posisjon før han ble menneske.
Fil. 2. 6a Han var i Guds skikkelse.
Salme 84. 12a For Herren vår Gud er sol og skjold.
17 Da jeg så ham, falt jeg som død ned for føttene hans. Men han la sin høyre hånd på meg og sa: Frykt ikke! Jeg er den første og den siste
At han falt ned som en død var nok meget forståelig. Vi leser både om Daniel og Paulus fikk en slik åpenbaring at de falt ned som døde.
Men så vidunderlig å lese videre at Jesus la sin hånd på ham og sier Frykt ikke!

18 og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet og har nøklene til døden og dødsriket.

Her sier Jesus klart ut at han var død. Men er levende i all evighet som også alle som tror på ham skal få erfare og være med på. Jesus beseiret Satan på Golgata og har derfor nøklene eller myndighet over døden og dødsriket som en gang den onde hadde.

19 Så skriv det du har sett, det som nå er og det som heretter skal komme.

Her ute på fange øyen Patmos fikk Johannes en av de største åpenbaringen gitt til et menneske. Gud er ikke avhengi av tid, sted og menneskemengder.

20 Og dette er hemmeligheten med de sju stjerner som du så i min høyre hånd, og de sju lysestaker av gull: De sju stjerner er englene for de sju menigheter, og de sju lysestaker er menighetene selv.

Nå har vi allerede vært inne på dette verset ved flere anledninger. Det vi skal bite ekstra godt merke i er at nå er det ikke en syvarmet lysestake men syvlysestaker. At alle mennesker skulle få del i frelsen og bli en del av menigheten er Guds største og viktigste tanke og mening. Derfor blir det også av langt større dimensjoner en bare Israel som hadde del i løftene og pakten som i GT og under den gamle pakt.
Efes. 3. 5 Den var ikke gjort kjent for menneskene i tidligere slekter, men nå er denne hemmelighet ved Ånden blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter: 6 At også hedningene har fått del i arven; de hører med til det samme legeme og har del i løftet – i Kristus Jesus og i kraft av evangeliet.

2. 1. Skriv til engelen for menigheten i Efesos:

Dette sier han som holder de sju stjerner i sin høyre hånd, han som går omkring blant de sju lysestaker av gull:

 

Fra Wikipedia: Efesos var i oldtiden en viktig havneby på Lilleasias vestkyst, med omkring 250.000 innbyggere. Byen var det joniske Hellas økonomiske sentrum og senere en av det romerske imperiets viktigste metropoler. I byen fantes blant annet et av verdens syv underverker, Artemistemplet. Lilleasia er en betegnelse på området mellom Svartehavet, Egeerhavet og Middelhavet som særlig ble brukt i oldtiden. Det vil altså si at Lilleasia stort sett svarer til det nåværende Tyrkia. I det område ligger alle menighetene som får et budskap fra Herren Jesus.

2 Jeg vet om dine gjerninger; du har arbeidet, og du har holdt ut. Jeg vet også at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvd dem som kaller seg apostler, men ikke er det, og du har funnet at de er løgnere.

Herren vet å sette pris på hva vi troende gjør. Verden vil aldri forstå viktigheten av hva vi tror og bruker våre liv på. Menigheten her hadde de egenskapene som er en frukt av et liv med Jesus. De hadde evnen til å avsløre falske Apostler som løgnere!

3 Du har holdt ut; du har tålt mye for mitt navns skyld og ikke gått trett.

Dette budskapet er skrevet noen tiår etter menigheten ble grunnlagt. Et sted mellom 30-40 år. Vi leser i Apostelgjerningene 19-20 på hvilken herlig måte menigheten ble grunnlagt etter Apostelen Paulus virke. Fremdeles var aktivitets nivå i menigheten høyt. I det ytre virket det som at det var bare velstand.

4 Men dette har jeg imot deg, at du har forlatt din første kjærlighet.

Av alle menigheter i menighetens 2000-årige lange historie er menigheten i Efesus et mønsterbilde for alle i alle deler. Det er den menigheten fremfor noen andre som har tatt ut det potensialet, muligheten og kraften det ligger i Kristus. Alle nådegaven står det til Korinterne virket i menigheten der og menigheten i Efesus var ikke mindre virksom i så henseende. Paulus grunnla menigheten og både Timoteus som var Paulus nærmeste medarbeider virket der. Apostelen Johannes var også en av menighetens Forstandere som hadde Maria Jesu Mor med seg der og som levde og døde der. Når den menigheten kunne sporer av så lyder Herrens ord klart til alle oss andre.
1. Kor. 10. 12 Derfor må den som tror han står, passe seg så han ikke faller!

5 Tenk på hvor du stod før du falt. Vend om og gjør igjen dine første gjerninger! Ellers kommer jeg over deg og tar lysestaken din bort – hvis du ikke vender om.

Selv her kommer Gud med nåde! Tenk sier Jesus på hvor du stod da alt det dere gjorde sprang ut av et hjerte og samfunns forhold mellom meg og dere. Nå var det blitt mer plikt og rutine en å være ledet og drevet av den Hellige Ånd.
Rom. 8. 14 Alle som drives av Guds Ånd, er Guds barn.

6 Men den ros skal du ha, at du hater nikolaittenes gjerninger, slik jeg selv gjør.

Om det var ting som skortet i det inderlige samfunns forholdet så hadde de allikevel Guds ord kjært. Nikolaittenes gjerninger er egentlig det Apostelen Johannes gikk imot i sitt første brev. At en kan synde med legemet men allikevel være en levende troende. Dette er kort fortalt hva nikolaittenes gjerninger er; å synde med legemet men allikevel være tilgitt og leve med Herren. Dette er selvfølgelig vranglære når synd blir allment akseptert både i våre liv og i menigheten.

 

7 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, ham vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis.

Så kommer det en form for repetisjon som kommer til alle menigheter.
1.) Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene.
2.) Den som seirer.
Med andre ord så vil Herren Jesus at de to tingene skal vi legge oss spesielt på minne; å høre, samtidig å bli og være en seirende kristne!
8 Skriv til engelen for menigheten i Smyrna:
Dette sier den første og den siste, han som var død og er blitt levende:
İzmir som byen heter i dag, eller det tidligere greske Smyrna, er en havneby i Vest-Tyrkia ved Egeerhavet. Datidens Smyrna var en gammel by som ligger på en sentral og strategisk punkt på Aegean kysten av Anatolia; Hjulpet av sitt fordelaktige havneforhold, dens lette måte å forsvare seg og gode forbindelser i innlandet gjorde byen til en meget god havneby.
Her var det blitt en menighet som virket for Gud under kummerlige og vanskelige forhold sett med menighetens erfaring og opplevelse.
Jesus presenterer seg som den første og den siste, han som var død og er blitt levende.

9 Jeg vet om det du har gjennomgått og vet at du er fattig – og likevel rik. Jeg vet også at du blir spottet av dem som kaller seg jøder, men ikke er det, for de er Satans synagoge.

Med den måten å presentere seg selv, som en som hadde vært død så tar han del i deres vanskeligheter og lidelser. Jesus ble selv spottet, foraktet, misforstått og sett ned på av andre Jøder. Det var minst en synagoge i byen men Jesus karakteriserer den som en Satans synagoge. Ikke særlig pen omtale men de religiøse menneskene som står Guds menighet og hans sendebud imot er ikke Guds tjenere men Satans. Derfor blir også virksomheten deres det.

10 Vær ikke redd for det du skal lide! Djevelen kommer til å kaste noen av dere i fengsel, for at dere skal settes på prøve, og i ti dager skal dere lide vondt. Vær tro til døden, så skal jeg gi deg livets krone.

Jesu budskap er trøsterikt. Først får de høre at de ikke skal frykte, løftene gjelder også dem.
2.Kor. 1. 20 For i ham har alle Guds løfter fått sitt ja. Derfor sier vi også ved ham vårt amen, til Guds ære.
Og lidelsen og vanskeligheten skulle være tidsbegrenset. Det gode og evangeliet skulle seire til slutt bare en forble tro og holdt ut til slutt.

11 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, skal ikke rammes av den annen død.

Den annen død – eller totale utslettelse som Sodoma og Gomorra fikk – skulle ikke de få ta del i.
Menigheten her fikk ingenting bebreidende mot seg akkurat som menigheten i Filadelfia.
Igjen blir en møtt av å høre og å seire som alle andre menigheter også blir møtt av!

12 Skriv til engelen for menigheten i Pergamon:

Dette sier han som har det skarpe tveeggede sverd:
Pergamon var en gammel Gresk by i dagens Kalkun, I Mysia, I dag ligger 26 km fra Egeerhavet på nordsiden av elva Caicus. Som ble hovedstad i Kongeriket Pergamon i løpet av Hellenistiske perioden, under Attalid dynastiet, 281-133 f.Kr.. I dag, de viktigste stedene i antikkens Pergamon er i nord og vest for den moderne byen Bergama.
At det her sikter til Jesus bør være hevet over en hver tvil. Jesus er både Ordet og han har Ordet i sin makt. Hos Jesus er det ingen forsjel på hva han sier og på hva han er.

13 Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Likevel holder du fast ved mitt navn. Og du har ikke fornektet troen på meg, ikke engang i de dager da Antipas, mitt trofaste vitne, ble slått i hjel i byen deres, der Satan bor.

Her blir menigheten satt i den ytterste vanskelighet ved at Satan har sin trone der i byen. Det er fordeler og bakdeler med nærkamp. Vi vet hvem vi har med å gjøre men da kan også fiende få inn slag lettere. Åpenlys ateisme, religion som står Gud imot osv er prøvsomt. Men de hadde ikke sviktet Herren og da har ikke han sviktet heller. At en vitne var blitt drept hadde ikke satt menigheten ut av spill!

14 Men noe har jeg imot deg: Du har hos deg noen som holder seg til Bileams lære, han som lærte Balak hvordan israelittene skulle lokkes til synd, så de spiste avgudsoffer og drev hor.

Men mitt i menigheten pågikk det meget alvorlige ting. Ting som en ikke hadde grepet tak i og fått ut av menigheten. Det hadde tom blitt godtatt, akseptert og blitt dermed en del av menigheten. Vi møter akkurat det samme i Klagesangene av Jeremias som er fortørnet og føler seg ille til mote etter at verden er blitt et med menigheten

15 Også du har noen hos deg av samme slag, de som holder seg til nikolaittenes lære.

Menigheten i Efesus hadde avslørt nikolaittenes gjerninger. Menigheten her hadde både godtatt, legemilitert og det hadde blitt en lære som bibelen omtaler som surdeig ut av dette. Her henviser Jesus til Bileams lære som det samme som

Nikolaittenes lære. Bileam velsignet Israel men samtidig forledet ham dem til synd. Han fikk de unge menn til å drive hor med de midianittene unge piker og samtidig i seansen tilba de deres avguder. Vi ser at liv og lære skal være i overensstemmelse skal Gud velsigne.

16 Vend om! Ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe mot dem med sverdet som går ut av min munn.

Hvis de ikke omvendte seg så ville det Guds ord som hadde vært til velsignelse for dem bli til forbannelse og død. Hos Herren er det utganger tom fra døden men han er også i stand til å kaste i fortapelsen.

17 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, ham vil jeg gi av den skjulte manna. Og jeg vil gi ham en hvit stein, med et nytt navn risset inn, et navn som ingen kjenner uten han som får den.

Her taler Herren igjen til overvinnerne. De som vil gå med ham om andre ikke gjør det. De skulle få del i den skjulte manna som en får i det fortrolige og inderlige samfunn med Herren. Og i det fellesskapet får en privilegier som kun de som har det samfunnet har. Jesaja sier noe av det samme når han sier at han har tegnet oss i begge sine hender. Han setter pris på oss og vil dele seg selv med oss i det intime samfunnet med ham.

18 Skriv til engelen for menigheten i Tyatira: Dette sier Guds Sønn, han som har øyne som flammende ild og føtter som bronse:

Tyatira er navnet på den moderne Tyrkisk byen Akhisar. Det ligger lengst vest i Tyrkia, sør for Istanbul. Det er 80 km fra Middelhavet.
Her møter vi den samme Jesus som i det første kapitelet.
Han presenterer seg som Guds Sønn og med Guddommelige egenskaper.

19 Jeg vet om dine gjerninger, din kjærlighet og din tro, din tjeneste og din utholdenhet. Ja, dine siste gjerninger har overgått dine første!

Her var det ikke mangel på gjerninger og aktivitet; dine siste gjerninger har overgått dine første. Og Jesus såg veldig mye positivt og godt; din kjærlighet og din tro, din tjeneste og din utholdenhet.

20 Men jeg har dette imot deg, at du lar kvinnen Jesabel holde på, hun som kaller seg profet, men som med sin lære lokker mine tjenere til å drive hor og spise avgudsoffer.

Her er et meget vanskelig skriftsted å tolke. Her er det en kvinne som holder på med; som med sin lære lokker mine tjenere til å drive hor og spise avgudsoffer. Og hun kalte og ansåg seg å være en Profet. Men er dette en kvinne eller en åndelig retning i menigheten? Slik jeg ser det så er det aller mest en andelig retning i menigheten. Men at det er noen som selvfølgelig lar seg bli brukt til å ligne Jesabel og være fylt av den samme Sataniske Ånd som hun var.

21 Jeg har gitt henne tid til å vende om, men hun vil ikke omvende seg fra sitt horeliv.

Her ser vi igjen at Jesus har hatt tålmodighet med sin menighet, og det har han alltid. Men tålmodigheten er ikke for alltid. Selv etter mange muligheter vil ikke disse menneskene omvende seg fra sitt horeliv.

22 Se, nå kaster jeg henne på sykeseng, og de som driver ekteskapsbrudd med henne, skal komme i stor nød, dersom de ikke vender om fra hennes gjerninger;

Nå skulle menigheten få igjen for sin utroskap og horeliv, din synd skal finne deg sier Moseloven og det gjelder også i NT. Dommen skal i særdeleshet ramme dem som åpner opp for dette i sitt liv.

23 og barna hennes vil jeg la døden rykke bort. Slik skal alle menighetene få erfare at jeg er den som gransker nyrer og hjerter, og som gjengjelder enhver av dere etter det han har gjort.

Det som også er dypt tragisk er at dommen også vil ramme deres barn; barna hennes vil jeg la døden rykke bort. Våre liv er eksempler for de som barn som Gud har gitt oss. Vi lever aldri bare for oss selv, men også våre omgivelser.
Herren gransker våre motiver og hjerter. Og vi vil få igjen for hvordan vi lever.
Gal. 6. 7 La dere ikke føre vill! Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste. 8 Den som sår i sitt eget kjøtt og blod, høster fordervelse av kjøttet; men den som sår i Ånden, høster evig liv av Ånden. 9 La oss ikke bli trette mens vi gjør det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp.

24 Men dere andre i Tyatira, alle som ikke følger denne lære og ikke har «kjent Satans dybder», som de kaller det – til dere vil jeg si: Jeg legger ikke noen ny byrde på dere.

Men ikke hele menigheten er villfaren. Det er de som er tro. Men de andre er opptatt med et dypere liv men kommer lengre og lengre bort i fra sannheten. Satans dybder er den virkelighet de omgir seg med om de selv måtte si de skulle kjenne Guds dybder.
2. Tim. 3. 7 og som stadig får undervisning, men aldri kan lære sannheten å kjenne.

25 Hold bare fast på det dere har, inntil jeg kommer.

Er en kommet inn i Guds vilje med sitt liv og opplever kristenlivet rikt så er det ganger en skal senke skuldrene og la være å gjøre ting også. Budskapet som de trofaste i menigheten får er vakkert; Hold bare fast på det dere har, inntil jeg kommer.

26 Den som seirer og til det siste holder fast på de gjerninger jeg vil dere skal gjøre, ham vil jeg gi makt over folkene.

Her kommer den Herre Jesus inn på hva de trofaste og seirende har i vente. Vi som troende skal under 1000-åresriket ha og få makt over folkene.
2. Tim. 2.
12 Holder vi ut,
skal vi også herske med ham.
Fornekter vi,
skal han fornekte oss.

27 Med jernstav skal han styre dem, og som leirkar skal de knuses.

Jesu styre under 1000-årsriket vil også ha elementer i seg som viser at ikke alle mennesker er født på nytt. Det står om Jesus; med jernstav skal han styre dem, og som leirkar skal de knuses.
Salme 72. 1. Gud, overlat din dom til kongen,
gi kongesønnen rettferd fra deg!
2 Så skal han dømme ditt folk med rettferd,
dine hjelpeløse med lov og rett.
3 Da skal fjellene gi folket fred
og haugene rettferdighet.
4 Måtte kongen hjelpe de vergeløse i folket
til å få sin rett.
Han skal berge de fattige
og knuse den som undertrykker andre.

28 Den samme makt har jeg fått av min Far. Og jeg vil gi ham morgenstjernen.

Alt makt som Sønnen har er mottatt fra Faderen og menighetens makt er gitt av Jesus.
Rett før solen står opp. Kan du se den på østhimmelen. Morgenstjernen er lett å få øye på. Det er Venus, den stjernen som lyser klarest av alle stjerner. Derfor ble den også av de gamle vekterne kalt "den klare morgenstjerne".
Og jeg vil gi ham morgenstjerne er å få og ha Jesus i evig eie. Han er som morgenstjernen. Når alle andre stjerner er sluknet lyser han for evig og alltid!

29 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene!

Igjen får menigheten beskjed om det samme som de andre; den som har ører,
hør hva Ånden sier til menighetene! Å lytte og etterleve det er av avgjørende betydning. Om en bygger sitt liv på sand eller fjell.

3. 1. Skriv til engelen for menigheten i Sardes:

Dette sier han som har de sju Guds ånder og de sju stjerner: Jeg vet om dine gjerninger. I navnet er du levende, men du er død.
Sardis, også Sardes, er hovedstaden av det antikke kongedømmet Lydia, setet til en konventus under Romerriket, og metropolisen til provinsen Lydia i senere romersk og bysantisk tid, og lå i den midtre Hermus-dalen, ved foten av fjellet Tmolus, et bratt og høyt spir med formen av en sitadell. De tidligste referansene til Sardis er i Perserne av Aiskhylos (472 f.Kr.). Fra Wikipedia.
Nå er det de som henger seg opp i de sju Guds Ånder og de sju stjerner. Hva menes med det? Egentlig at den Hellige Ånd og muligheten til å høre og bli blant de seirende er like store for enhver menighet som har hørt budskapet om Jesus. De sju stjerner kan også sikte til at det er epoker for menigheten der enhver epoke har enkelte bibelske sannheter som akkurat da er mer aktuelle en andre om alt Guds ord er gitt til enhver.
Matt. 24. 45 Hvem er en tro og klok tjener, en som herren har betrodd oppsynet med de andre tjenerne, så han skal gi dem mat i rette tid? 46 Det er den tjeneren som herren finner i ferd med dette når han kommer tilbake. Lykkelig er han!
Forkynneren eller Forstanderens oppgave er å gi rett mat i rett tid. Motsatsen til dette finner vi i 2. Tim. 4. 3 For det skal komme en tid da folk ikke lenger kan tåle den sunne lære; men slik de finner det for godt, skal de ta seg lærere i mengdevis, for de vil ha det som klør i øret. 4 De skal vende sitt øre fra sannheten og holde seg til myter.

2 Våkn opp, og styrk den rest som er igjen, før den dør! For jeg har funnet at dine gjerninger ikke holder mål i min Guds øyne.

I det foregående verset kom Jesus med et meget hardt budskap; i navnet er du levende, men du er død. Det skal stor nåde å ta i mot slike budskap. Selve frukten ut av troen var ikke der derfor åndelig død. Bærer vi ikke frukt og våre gjerninger ikke kommer ut av et indre trosliv er vi levende døde.

3 Husk hvordan du tok imot og hørte! Hold derfor fast, og vend om! Men hvis du ikke våker, skal jeg komme som en tyv, og du skal ikke vite timen når jeg kommer over deg.

Selve forkynnelsen hadde vært god, men det hadde ikke ført tin noen videre vei i kristenlivet derfor også denne åndelige tilbakegangen. Men igjen er Herren veldig nidkjær; hvis du ikke våker, skal jeg komme som en tyv, og du skal ikke vite timen når jeg kommer over deg. Her måtte det bli et enten eller og ikke et både og.

4 Men du har noen få i Sardes som ikke har sølt til klærne sine, og de skal følge med meg i hvite klær, for de er verdige til det.

I enhver menighet og under enhver tidsepoke i menighet historier det trofaste menn og kvinner. Det var noen i menigheten som hadde blitt bevart i et sunt og godt trosliv med Herren. De var verdige Jesus!

5 Ja, den som seirer, skal bli kledd i hvitt, og jeg vil aldri stryke hans navn ut av livets bok, men kjennes ved hans navn for min Far og hans engler.

Igjen møter vi det utrykke; den som seirer. Hele tiden er det de seirende og overvinnerne som skal erfare løftene. Det er de som Herren bygger sitt virke på og som han betror seg til. Å være og bli kjent i himmelen for sin himmelske Far og englene er av større betydning og rikdom en alt annet på denne jord.

6 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene!

Gud har gitt oss en munn og to ører fordi å høre er viktigst. Når vi har hørt, og hørt rett. Så kan vi også handle rett og gå rett frem på himmelveien!

7 Skriv til engelen for menigheten i Filadelfia:

Dette sier Den Hellige og Sannferdige, han som har Davids nøkkel, han som åpner, så ingen kan stenge, og stenger, så ingen kan åpne:
Filadelfia heter i dag Alashehir. Den er en av syv byer som du finner i dagens Lilleasia eller Tyrkia. Den ble grunnlagt ca 150 f.Kr. av Attalos II, kongen i Pergamon. Navnet Filadelfia betyr "broderkjærlighet". Navnet har den sannsynligvis fått etter sin grunnlegger, som også kalles "Filadelfos" (han med broderkjærligheten), på grunn av sin lojalitet til broren, kong Emenes II av Lydia. Byen er en slags grenseby, plassert i skjæringspunktet mellom andre byer. Ble også kalt "Porten til Østen" eller "Lille Aten".
Igjen presenterer Jesus seg. Nå som den sannferdige og som den som løser og stenger. Ingen over seg, bortsett fra Faderen. Ingen ved siden av seg.
Matt. 28. 18 Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord.

8 Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, som ingen kan stenge. For du har liten kraft, og likevel har du holdt fast ved mitt ord og ikke fornektet mitt navn.

Her møter vi en mønstermenighet som følger Jesus og Guds ord. Om en har liten kraft i seg selv og verdens resurser er overveldende er det de Herren står ved.
Hvilket herlig ord; jeg har satt foran deg en åpnet dør, som ingen kan stenge.
Evangeliet skal de få kraft og mulighet til å forkynne som om de ”eide” alt.
1. Kor. 3. 21 Derfor må ingen rose seg av å være tilhenger av noe menneske. For alt hører dere til, 22 enten det er Paulus, Apollos eller Kefas, verden, liv eller død, det som nå er eller det som kommer – alt er deres. 23 Men dere hører Kristus til, og Kristus hører Gud til.

9 Se, jeg skal la noen komme fra Satans synagoge, av dem som lyver og sier de er jøder og ikke er det. De skal komme og kaste seg ned for dine føtter, og de skal forstå at jeg har elsket deg.

Igjen skal de bli utfordret på de med falske læresetninger og som selv er avveket i sitt trosliv. Men menigheten skulle forbli tro fordi Herren var med og han gir både visdom og kraft. Lyset er sterke enn mørket og sannheten sterkere enn løgn!

10 Fordi du har tatt vare på mitt ord om å holde ut, vil jeg bevare deg gjennom den tid av prøvelser som skal komme over hele verden for å prøve dem som bor på jorden.

Her skulle det komme en forestående trengsel som menigheten skulle bli skånet i fra. Slik som menigheten også skal bli bevart fra den store trengsel. Herren elsker sin menighet og vil skåne den for den kommende trengsel når de tar vare på hans ord og blir i Kristus.
Salme 32. 7 Hos deg kan jeg skjule meg,
du bevarer meg fra trengsel
og lar frelsesjubel lyde omkring meg.

11 Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, så ingen tar fra deg din krone!

Jesus kommer snart. Nøyaktig time vet vi ikke men at det nærmer seg er sikker.
Menigheten her fikk forsikring av Herren selv at han kom snart og de skulle holde fast på det de hadde, så ingen tok fra dem kronen.

12 Den som seirer, ham vil jeg gjøre til en søyle i min Guds tempel, og aldri mer skal han forlate det. Jeg vil skrive min Guds navn på ham sammen med navnet på min Guds by – det nye Jerusalem som kommer ned fra himmelen, fra Gud – og også mitt eget nye navn.

Menigheten trenger søyler, som er trofaste og ofrer alt for Jesus og menigheten. Ved disse personene går Guds verk og Guds menighet videre og overlever fra generasjon til generasjon.
Vi møter det nye Jerusalem mye mer omfattende beskrevet i kap. 21-22.

13 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene!

Her må en kunne si at menigheten hadde virkelig hørt. Men oppfordringen er allikevel å høre, lære og adlyde livet ut!

14 Skriv til engelen for menigheten i Laodikea:

Dette sier han som er Amen, det trofaste og sannferdige vitne, opphavet til Guds skaperverk:
Laodikea lå i Lykosdalen, ikke langt fra det vakre kalkberget Pamukkale og ruinbyen Hierapolis (de dødes by). Dette er i nærheten av dagens moderne by Denizli, som er spesielt kjent for tekstilproduksjon av bomull. Ved foten av fjellene i det fjerne som kan sees fra høyden Pamukkale ligger på, lå det gamle Kolosse.
Videre så presenterer Jesus seg som Amen, han som er oppfyllelsen av alle Guds løfter. Han er det eneste 100 % sannferdige trofaste vitne.
Videre så er han opphavet til Guds skaperverk eller som det står i den engelske
oversettelsen; the beginning of the creation of God. På norsk; begynnelsen
på Guds skapelse. Med andre ord Jesus er ikke fra evighet som Faderen, men
han er Sønn, ikke Far. Men allikevel er han som sin Far.
Det er to syn gjeldene blant de aller fleste kristne som er like ubibelske
angående Gud eller Guddommen.
Den ene læren som i utgangspunkter er hellenistisk og Katolsk er tre likeverdige
Guder i en Gud. Den andre er at det er tre titler på en Gud. Men dette lærte ikke
de første kristne og bibelen.
1. Kor. 8. 5 Det finnes nok såkalte guder i himmelen eller på jorden; det er jo mange «guder» og mange «herrer». 6 Men for oss er det bare én Gud, Faderen. Av ham er alle ting, og vi er skapt til ham. Og for oss er det bare én Herre, Jesus Kristus. Ved ham er alle ting, og vi lever ved ham.
Av alle kirkesamfunn og menigheter er faktisk den kristne sekten Jehovas Vitner nærmest
Guds ord på dette punktet. Her fra hva de lærer: Jehovas vitner mener at
Jesus Kristus er Guds Sønn og menneskenes Frelser. Han var skapt av Faderen
og er atskilt fra ham. De går derfor imot læren om treenigheten (Gud, Jesus og
den Hellige Ånd i ett og samme vesen). Jehovas vitner tror isteden at Jesus er
underordnet Gud. Den Hellige Ånd regnes ikke for å være en person, men Guds
virksomme kraft eller energi. Vitnene skriver derfor «den hellige ånd» med små
bokstaver. Tilføyer at i grunnteksten står det: Hellig Ånd. Med det menes at det
er en Ånd som er Hellig. Ikke en egen ”gudeperson”, men Guds og Kristi Ånd.
Vi må ikke se det som underlig at JV er nærmest sannheten her, men heller
ydmykt bøye oss for Guds ord.
Moody sa følgende: Det er tre ting jeg vil bli overrasket over når jeg kommer til
Himmelen.
1.) At jeg er der.
2.) At de jeg forventet å være der er der ikke.
3.) De jeg forventet ikke å se der er der.
Her ligger mye visdom og innsikt. Alle ser vi stykkevis og delt selv om Guds
Ord er klart!
Mika sier det samme i kap 5 og v. 1. Men du, Betlehem, Efrata,
den ringeste blant ættene i Juda!
Fra deg lar jeg komme en mann
som skal være hersker over Israel.
Han har sitt opphav i gammel tid,
han er fra eldgamle dager.
Og treenighetslæren er selvmotsiggende og ubibelsk. La meg ta et eksempel.
1. Joh. b. 4. 3 Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden.
Her blir det nevnt at Antikristens Ånd er i verden men ikke Antikrist. Slik er det også med Jesus. Hans Ånd – den Hellige Ånd – er i verden, men han personlig sitter ved Faderens høyre hånd. Med andre ord så er både Antikristens Ånd i verden og Jesu Kristis Ånd likeså. Men hvorfor gjør en forsjel på Antikrist og Jesus? Plutselig får en det til at hans egen Ånd er en egen fantasi Guds person.
Hvor har en dette i fra, selv blant evangeliske kristne?
Egentlig er treenighetslæren en gammel Egyptisk og Hellenistisk. Viderført som en Katolsk lære fra ca. 390 e.kr. Men at en vil holde fast på dette kan ikke jeg gjøre noe med, bare å holde frem Guds ord.

15 Jeg vet om dine gjerninger; du er verken kald eller varm. Hadde du bare vært kald eller varm!

Laodikea hadde et stort problem med vannforsyningen. De lokale kildene var forurenset, og da de prøvde å føre vannet gjennom aquadukter til byen, ble vannet lunkent og lite tiltalende. Dette førte til at den byen etter hvert mistet sin rikdom og ble fraflyttet. Nabobyene derimot hadde det bedre. Hierapolis hadde de varme kildene som var helsebringende og Kolossæ de rene kalde kildene. Dette skal beskrive tilstanden til menigheten i Laodikea. Dette bilde anvender Herren Jesus på for at de skal forstå og bli klar over sin åndelige tilstand.

16 Men du er lunken, ikke kald og ikke varm. Derfor vil jeg spytte deg ut av min munn.

Jesus går så drastisk til verks som i Matteus 23. Når han refser Fariseerne og de skriftlærde. Nå bruker Jesus det samme kraftfulle verbale angrepet imot sin egen menighet, eller er de ikke lengre hans menighet? De lever i et åndelig selvbedrag som Jesus går imot på det sterkeste. Fordi du er lunken blir han kvalmen over dem!
Matt. 7. 21 Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. 22 Mange skal si til meg på den dag: Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? 23 Men da skal jeg si dem rett ut: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!

17 «Jeg er rik,» sier du, «jeg har overflod og mangler ingen ting.» Men du vet ikke at nettopp du er elendig og ynkelig, blind, fattig og naken.

Denne dobbelheten som dypest sett er hykleri advarer Jesus imot på det sterkeste. Her mener menigheten seg å være rik, vellykket og alt er i den skjønneste og beste orden. Men den er akkurat motsatt. Elendig kan stå for at omsorgen for dem som faller utenforbi er borte, en dyrker kun vennskap med sine egne venner. Ynkelig kan stå for å mangel åndelig ryggrad. Blind er å ikke lengre se forskjell på noe i den åndelige verden. Fattig er å miste nådegavene og Åndens frukt. Naken er å miste frelsens kledebon. Her var menigheten i den dypeste og ytterste åndelige nød og behov.

18 Derfor gir jeg deg det råd at du kjøper gull av meg, lutret i ild, så du kan bli rik, og hvite klær som du kan kle deg med og skjule din nakne skam, og salve til å ha på øynene dine, så du kan se.

Men tilbud om gjenopprettelse og å komme tilbake til ham selv sto ved lag selv i denne menighet. Men da måtte de få igjen en prøvet og utholdende tro. Hvite klær er å ikke være besmittet av synd og verdens urenhet. Videre så var tilbudet og behovet av hjertet opplatte øyne. Det er egentlig her vi alle må komme tilbake til!

Efes. 1. 17 Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få den Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. 18 Måtte han gi deres hjertes øye lys, så dere forstår hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig arven er for de hellige, 19 og hvor veldig hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke 20 reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, 21 over alle makter og myndigheter, over alt velde og herredømme og over alle navn som kan nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. 22 Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, har han gitt til kirken, 23 som er Kristi legeme, fylt av ham som fyller alt i alle.
Å be en slik bønn hver dag vil ha avgjørende betydning på enhver sitt liv.

19 Alle som jeg har kjær, dem refser og tukter jeg. La det bli alvor og vend om!

Er dette gjort i kjærlighet? Hvordan er kjærligheten vi leser om i 1. Kor. 13?
v. 6 Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten.
Det måtte bli alvor og en må ta det innover seg at budskapet gjaldt dem.

20 Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg.

Hele menigheten hadde meget vanskelig for å ta imot budskapet fordi de ville ha det som klødde dem i øret. Men det var om mulig enkelte innfor menigheten som ville ta det til hjerte? De skulle få oppleve det nære fellesskapet og samfunnet med Jesus på nytt igjen.

21 Den som seirer, ham vil jeg la sitte sammen med meg på min trone, likesom jeg selv har seiret og satt meg med min Far på hans trone.

Igjen henvender Herren seg til de seirende og som ønsker å følge ham. En gang frelst alltid frelst er en av Satans største løgner. Frelsen er noe en også skal vokse i og ta vare på. For den som seirer skal en få den samme posisjon og stilling som ham selv. Vi skal sitte med Kristus i det himmelske.
Efes. 2. 6 I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham.

22 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene!

For siste gang og til menigheten i Filadelfia som til alle andre troende gjennom tiden, den som har ører han\hun høre hva Jesus sier til menigheten og den enkelte!
Sju engler dvs. sju budbærere som jo engler betyr, skulle bringe brevene til de respektive menighetene. Åp. 1:11.20. Dette var menneskelige budbærere som ikke bare var sendemenn, men også opplesere av budskapet på hvert sted. Åp. 1:3. Matt. 11:10. Rent historisk skjedde dette ca. 90 e.Kr. Sju menigheter fikk opplest hvert sitt sendebrev. Siden har disse sendebrev blitt opplest over hele verden og blitt til åndelig lærdom for mange. Rom. 15:4.
Men sendebrevene har enda en betydning. For Jesus Kristus sa til Johannes: "Skriv det du så, det som nå er og det som skal komme etter dette, og hemmeligheten med de sju stjerner som du så i min høyre hånd , og de sju gullysestaker: De sju stjerner er engler for de sju menigheter, og de sju lysestaker er sju menigheter". Åp. 1:19-20. Johannes´ Åpenbaring er en profetisk bok. Åp. 22:19. Den gir profetisk utsyn over Daniels 70. åruke dvs. de sju siste år av denne tidsalder. Åp. 6:1-19:21. Hele åruken blir beskrevet gjennom de sju segl, de sju basuner og de sju vredesskåler. Sju-tallet står i Skriften for helhet og fullendelse. 1.Mos. 2:2. Men sjutallet blir brukt av Johannes ikke bare om det som skal komme, men også om det som nå er. Apostelen blir bedt om å skrive til sju menigheter, enda det fantes flere på fastlandet i Lille-Asia. Det var ihvertfall menigheter også i Troas, Kolossæ og Hierapolis. Apg. 20:6-7. Kol. 1:2. 4:13.
De sju menighetene lå etter hverandre i en sirkelform. Apostelen så de sju menigheter som sju gullysestaker som sju stjerner brakte budskap til. Det hele var en nattlig scene som i tegns form fortalte om menighetens oppgave i en mørk verden. Åp. 1:1. Fil. 2:15-16. Når nettopp sju menigheter er nevnt, er det et tegn på et profetisk panorama over hele menighetens tid på jorden. Det er hemmeligheten som Johannes fikk avslørt. Slike profetiske panorama møter vi også i 3.Mos. 23 med omtale av den sjuende dagen og de sju høytider, i Dan. 9 med omtale av 70 x 7 år og i Matt. 13 med omtale av de sju lignelser.
I alle sendebrevene kommer det en befaling om å høre Åndens stemme og et løfte til den som seirer. I de tre første sendebrev kommer befalingen før løftet. Åp. 2:7.11.17. Men i de fire siste sendebrev kommer løftet før befalingen. Åp. 2:28-29. 3:5-6.12-13.21-22. I de fire siste sendebrev får vi også høre at Jesus kommer igjen. Åp. 2:25. 3:3.11.21. Denne oppbygning av sendebrevene vitner om ulike perioder i menighetens historie. Dette har blitt klarere i historiens løp. Dette prinsippet fremholdt jo Jesus for Peter: "Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal skjønne det senere". Joh. 13:7. Et slikt prinsipp fikk også profeten Daniel høre om av en engel. Dan. 12:4.9.
Sendebrevet til Efesus taler om menighetens første tid fra ca. 30 - 100 e.Kr. Åp. 2:1-7. Den begynte med en glødende kjærlighet som avtok etterhvert. Hebreerbrevet er et vitnesbyrd om dette. Hebr. 10. 24 La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. 25 Og la oss ikke holde oss borte når vår menighet samles, slik som noen pleier å gjøre. La oss heller oppmuntre hverandre, så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Likeså budskapet til menigheten i Efesus. Åpenb. 2. 4 Men dette har jeg imot deg, at du har forlatt din første kjærlighet. Her ser vi at selv blant de første kristne gjorde frafallet seg gjeldende.
Men menigheten var fremdeles attråverdig, som Efesus jo betyr. Sendebrevet til Smyrna taler om menighetens tid fra ca. 100 - 313 e.Kr. med sterk forfølgelse av de kristne i Romerriket. Åp. 2:8-11. Jesu ord i Matt. 5:10 ble realitet i denne perioden: "Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himlenes rike er deres". I en tid med forfølgelse trengtes myrra, som bruktes for å lindre smerte. Mark. 15:23. Smyrna betyr myrra. Sendebrevet til Pergamum taler om menighetens tid fra ca. 312 - 606 e.Kr. Åp. 2:12-17. I 312 skjedde keiser Konstantins omvendelse til kristendommen. Forfølgelsestiden ble avløst av en forførelsestid, der menigheten inngikk ekteskap med staten. Pergamum betyr forøvrig ekteskap. En var havnet i det Jak. 4:4 advarte imot: "Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende".
Sendebrevet til Tyatira taler om menighetens tid fra 606 e.Kr. til Jesu gjenkomst. Åp. 2:18-29. I 606 e.Kr. ble Romas biskop Bonifacius valgt til universell biskop. Med dette trådte pavedømmet i funksjon. En verdensvid kirke med Roma i sentrum har siden forført mange med innføring av hedenske skikker i kristendommen. Åp. 17:4. Bemerkelsesverdig er det at Tyatira betyr gjentagende offer. Sendebrevet til Sardes taler om menighetens tid fra 1517 til Jesu gjenkomst. Åp. 3:1-6. I 1517 hang Martin Luther de 95 teser på kirkedøra i Wittenberg. Med det startet reformasjonen, som også Calvin og Zwingly var foregangsmenn for. Skriften alene som ble understreket, førte til åndelig oppvåkning. Men også etterhvert til mange navnkristne. Bemerkelsesverdig er det at Sardes betyr de som unnslapp.
Sendebrevet til Filadelfia taler om menighetens tid fra ca. 1750 til Jesu gjenkomst. Åp. 3:7-13. John Wesley og George Whitefield sto fram som vekkelsesredskap og ble etterfulgt av William Carey som den moderne misjons far. En åpnet dør for misjon ble det i denne tid og i kjølvannet av dette ble nytestamentlige menigheter ordnet preget av broderkjærlighet. Filadelfia betyr broderkjærlighet. Sendebrevet til Laodikea taler om menighetens tid fra ca. 1900 til Jesu gjenkomst. Åp. 3:14-22. I denne tiden har folkestyrementaliteten vært fremtredende istedenfor at Kristus har fått styre sin menighet. Bemerkelsesverdig er det at Laodikea betyr folkestyre. Resultatet av dette har blitt mye selvtilfredshet og lunkenhet. Sendebrevene avslører at tre menighetstyper fikk prege menighetens første tid, mens fire menighetstyper vil prege menighetens siste tid. Som Paulus fikk avdekket hemmeligheten om menigheten, fikk Johannes på Patmos avdekket hemmeligheten om menighetens tid på jorden. Ef. 3:4-6. Åp. 2:1-3:22.
Men ethvert budskap og bibelord angår oss alle derfor må ikke glemme og overse noe!
Kartet er fra: Wikipedia.

Smyrna Kart

4. 1. Deretter hadde jeg et syn: Jeg så at det var åpnet en dør inn i himmelen. Og den røsten jeg før hadde hørt tale, med klang som en basun, sa til meg: «Stig opp hit, så vil jeg vise deg det som heretter skal skje.»

Her fikk Apostelen sett et syn og videre ble han ført inn i himmelen. Sa så Jesus til ham; Stig opp hit, så vil jeg vise deg det som heretter skal skje. Nå er menighetens tid over. Menigheten blir rykket opp før vreden og Herrens dag kommer over verden og Israel.
1. Tess. 4. 13 Brødre, vi vil ikke at dere skal være uten kunnskap om dem som er sovnet inn i døden; for dere skal ikke sørge som de andre, de som er uten håp. 14 For så sant vi tror at Jesus døde og stod opp, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet inn, fram sammen med ham. 15 Dette sier vi dere med et ord fra Herren: Vi som nå lever og blir tilbake til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som er sovnet inn. 16 For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen. Og de som døde i troen på Kristus, skal først stå opp. 17 Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. 18 Trøst da hverandre med disse ord!
Rom. 5. 9 Når vi nå er blitt rettferdige ved Kristi blod, hvor mye mer skal vi ikke da gjennom ham bli frelst fra vreden!
Opprykkelsen er Jesu Kristi dag. Fil. 1. 6 Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den – helt til Jesu Kristi dag.
Herrens dag er det gammel testamentelige uttrykket for den store trengsel, derfor må vi ikke blande de to dagene!

2 I det samme kom Ånden over meg. Og se, i himmelen stod en trone, og det satt en på tronen.

Ånden kom over Apostelen eller Guds nærvær. Og det var en trone og en satt på tronen, Faderen. Det er akkurat det samme vi vil få oppleve når vi kommer til himmelen, en på tronen. Men Jesus sitter på høyre side akkurat som en Dronning sitter på høyre side av Kongen da Kongen er nr. 1 og Dronninga nr. 2.


3 Han som satt der, var å se på som jaspis og karneol, og tronen var omgitt av en regnbue; den var som smaragd.

Esekiel 1. 26 Høyt oppe over denne hvelvingen var det noe som lignet safirstein. Det hadde form som en tronstol, og på det som hadde form som en tronstol, satt det en skikkelse; den var som et menneske å se til. 27 Fra det som syntes å være hoftene på den, og oppover, så jeg noe som lignet skinnende metall, likesom ild med en ring omkring. Fra det som syntes å være hoftene, og nedover, så jeg noe som lignet ild, omgitt av en strålende glans. 28 Synet av glansen omkring var som synet av regnbuen når den viser seg i skyen en regnværsdag. Slik var synet av Herrens herlighet. Da jeg så det, falt jeg ned med ansiktet mot jorden. Og jeg hørte røsten av en som talte.
Vi ser likheten mellom Esekiel og Johannes erfaring og opplevelse.

4 I en krets om tronen så jeg tjuefire andre troner, og på dem satt tjuefire eldste, kledd i hvite klær og med kranser av gull på hodet.

Her møter vi tjuefire eldste som sitter på hver sin stol. Vi leser i Guds ord om tolv Israels stammer og tolv Apostler som Jesus startet sin menighet med.
Til sammen blir det tjuefire som igjen blir representanter for alle frelste og troende i GT og NT.

5 Fra tronen gikk det ut lyn og drønn og tordenbrak, og foran den flammet sju fakler, det er Guds sju ånder.

Her står det sju Guds ånder. Blir det da sju Hellige Ånder? Nei, det indikerer et ekstra sterkt nærvær av Gud selv og 7 forskjellige sider ved Guds Ånd og Gud.
1. Tim. 17 Han som er konge i evighet, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, ham være pris og ære i all evighet! Amen.

6 Framfor tronen var det likesom et glasshav, lik krystall. Og rundt tronen, midt på hver side, var det fire vesener, dekket med øyne foran og bak.

At det er et glasshav at her er det null prosent menneskelig påvirkning og alt kjød må være stille. Her er vi i Guds troensal.

7 Det første vesenet lignet en løve, det andre lignet en okse, det tredje hadde ansikt som et menneske, og det fjerde var lik en ørn i flukt.

Her er det engler og kjeruber som indikerer at her er vi kommet inn på Hellig grunn. De forskjellige dyra kan sees på de fire evangeliene og fire forskjellige sider ved Gud og hans Sønn, Jesus Kristus.

8 Hvert av de fire vesener hadde seks vinger, og overalt hadde de øyne, både rundt om og under vingene. Natt og dag roper de uten stans:

Hellig, hellig, hellig
er Herren Gud, Den Allmektige,
han som var og som er og som kommer.
At de roper hellig tre ganger har ingenting med at Gud er treenig. Gud er ikke treenig men èn, Faderen. Hellig står for at Gud fader er fra evighet til evighet og han er i nåtid. 3 x står for at Gud er i fortid, nåtid og fremtid.

9 Hver gang de fire vesener priser og hyller og takker ham som sitter på tronen, han som lever i all evighet,

Faderen beskriver om seg selv at han er den eneste som er Gud og er fra evighet til evighet.
Jesaja 44. 6 Så sier Herren,
Israels konge og forløser,
Herren, Allhærs Gud:
Jeg er den første, og jeg er den siste,
foruten meg er det ingen Gud.
7 Hvem er som jeg?
La ham melde seg og fortelle,
ja, legge fram for meg det som har hendt
helt fra jeg skapte det første folk.
Og la ham si dem det som siden skal hende.
8 Frykt ikke, bli ikke forferdet!
Har jeg ikke for lenge siden
kunngjort og fortalt deg det?
Dere er mine vitner.
Er det noen Gud ved siden av meg?
Jeg vet ikke om noen annen klippe

10 faller de tjuefire eldste ned for ham som sitter på tronen, og de tilber ham som lever i all evighet. De kaster sine kranser fram for tronen og roper:

Representantene for alle frelste, de firetyve eldste tilber Faderen. De kaster kranser ned for ham. Å få lønn når vi kommer til himmelen blir stort men å få skue Gud selv blir enda større, ære være Gud! Det å oppleve Gud selv og himmelen forblir det største. Lønnen kommer i annen rekke. Bare å nå himmelen og å være verdig den kommende verden i seg selv må bli det aller herligste.
Joh. e. 4. 23 Men den tid kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil Faderen ha. 24 Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet.»

11 Verdig er du, vår Herre og Gud, til å motta all pris og ære og makt.

For du har skapt alle ting, du ville det, og de ble til, skapt av deg.
Ingen kirkesamfunn eller menigheter er verdige. Ingen store menn og kvinner til å få mota all pris og ære og makt. Kun Faderen som er opphavet og skaperen av alt. Som opprettholder alt og som skal også fullende alt!
La oss istemme med de fireogtyve eldste nå; du har skapt alle ting, du ville det, og de ble til, skapt av deg.

5. 1. Og jeg så at han som satt på tronen, hadde en bokrull i sin høyre hånd. Det var skrevet både inne i den og utenpå, og den var forseglet med sju segl.

Her sitter Faderen på tronen. Her er en bokrull som er forseglet med sju segl.
Den er skrevet på både innvendig og utvendig. Hva som er skrevet og innholdet vet vi ikke. Men Gud vet mye, mye mer om absolutt alt en de vi finner i bibelen. Gud er uendelig, ufattelig stor, innholdsrik og han er uransakelig.

2 Da så jeg en mektig engel som ropte ut med høy røst: «Hvem er verdig til å åpne boken og bryte seglene på den?»

Men denne innholdsrike og viktige bokrullen er noen verdige å åpne den og bryte seglene?
Her må vi se på hva Gud ser på når det gjelder oss mennesker.
Rom. 3. 10 For det står skrevet:
Det finnes ikke én som er rettferdig, ikke en eneste. 11 Det finnes ikke én som er forstandig,
ikke én som søker Gud.

12 Alle er kommet på avveier, alle er fordervet,
det finnes ikke én som gjør det gode, ikke en eneste.
13 Deres strupe er som en åpen grav,
de har falske ord på tungen,
under leppene har de ormegift,
14 i munnen forbannelser og harde ord. 15 De er raske på foten når de vil utøse blod, 16 ødeleggelse og elendighet følger i deres spor. 17 Fredens vei kjenner de ikke, 18 og frykt for Gud vet de ikke av.

3 Men verken i himmelen eller på jorden eller under jorden var det noen som kunne åpne boken eller se i den.

For Apostelen virket alt nå håpløst. Ikke en kan få lov å åpne boken eller se i den. Verken i himmelen, på jorden eller under jorden.
Jeremias 30. 21 Deres høvding skal være en av deres egne,
deres hersker skal utgå fra dem selv.
Jeg lar ham komme og tre fram for meg.
For hvem vil ellers våge livet
ved å nærme seg meg? sier Herren.

4 Da gråt jeg sårt, fordi ingen var funnet verdig til å åpne boken eller se i den.

Hvis Gud ikke har en løsning så har ingen andre det heller. Her gråter Apostelen sårt fordi ingen er funnet verdig å åpne boken. Verden har mange flotte personer som Gandhi, Buddha, og mange andre. Religionsstiftere som Muhammed, Vardhamana Mahavira og mange andre. Men ingen av dem er verdige!

5 Men en av de eldste sa til meg: «Gråt ikke! For løven av Juda stamme, Davids rotskudd, han har seiret og er den som kan åpne boken og de sju segl.»

Men en av de tjuefire eldste kom med et gledesbudskap. Det var en som er funnet verdig. Han er verdig til åpne boken og de sju segl. Løven av Juda stamme er Jesus. Jesus kom av Juda stamme og levde Gud Fader til behag i 100 % og er funnet verdig. Davids rotskudd er han også da Kong David gjennom Josef hans ste Far kom av Davids hus og ætt.

6 Og jeg så et lam: Det stod midt i kretsen, mellom tronen og de fire vesener og de eldste, og Lammet så ut som det var slaktet. Det hadde sju horn og sju øyne, og øynene er Guds sju ånder som er sendt ut over hele jorden.

Her noe underlig, et lam som er blitt slaktet er i sentrum. At det har sju horn, sju øyne og sju Guds Ånder som går med vitner om Jesu fullkommenhet derfor hans verdighet. Jesus er fullkommen styrke, visdom og han har Ånden uten mål. Syv står også for syv sider og syv står for fullkommenhet eller fullendt,
At de sju Guds ånder var sendt utover jorden må en se på at alt det som Gud tilveiebrakte i Kristus skulle og ville Gud skulle komme oss menneskebarn til del.
Joh. e. 3. 16 For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

7 Lammet kom bort til ham som satt på tronen, og tok imot boken av hans høyre hånd.

Ingen kan komme nær Gud og leve. Men Sønnen kan da Gud vedkjenner seg ham fullt ut. Det er ingenting urent og gjenstridig i ham. Kun verdighet, storhet, skjønnhet og godhet.

8 Da det tok boken, falt de fire vesener og de tjuefire eldste ned for Lammet. Hver av dem hadde en harpe og gullskåler fulle av røkelse, det er de helliges bønner.

Når Lammet tar boken, falt de fire vesener og de tjuefire eldste ned for Lammet.
Det er ikke bare Faderen som får tilbedelse og beundring, men også Sønnen.
Men jeg tror at også når vi kommer til himmelen, som på jorden. Er det kun Faderen og Sønnen som skal bes til, tilbedes og æres og tilbedes.

9 De sang en ny sang:
Verdig er du til å ta imot boken
og åpne seglene på den.
For du ble slaktet
og har med ditt blod frikjøpt for Gud
mennesker av alle stammer og tungemål,
av alle folk og nasjoner.

Her skulle Sønnen tilbedes og æres som Faderen, da han er verdig. Og det er ut av av alle stammer og tungemål, av alle folk og nasjoner. Men inngangsporten for dem alle er det samme; med ditt blod frikjøpt for Gud.

10 Til et kongerike har du gjort dem,
til prester for vår Gud,
og de skal herske på jorden.

I Israel under den gamle pakt var kun noen få prester ut av en stamme, Levi stamme. Men i menighetens tid og under det kommende 1000-årsriket er alle gjenfødte prester for den levende Gud.
1. Pet. 2. 5 Vær selv levende steiner som bygges opp til et åndelig tempel! Bli et hellig presteskap, og bær fram åndelige offer som Gud gjerne tar imot, ved Jesus Kristus.

11 Og i mitt syn hørte jeg koret av de mange engler som stod omkring tronen og de fire vesener og de eldste – det var titusener på titusener, tusener på tusener av dem.

Vi leser i Hebr. 12. 22 til ti tusener av engler. Eller som det også står; engelens myriader. Det finnes et utall med engler men nå er det ikke plass til dem alle foran tronen. Nå er ikke bare de firetyve Representantene for alle frelste for tronen. Men også alle frelste gjennom tiden derfor blir det få engler nå foran tronen. De frelste gjennom tidene blir så mange at englene må vike.

12 De ropte med høy røst:
Verdig er Lammet som ble slaktet,
verdig til å få all makt og rikdom, visdom og styrke,
ære og pris og takk.

Igjen ropes det med høy røst. I himmelen blir det ropt høyt fordi Jesus er funnet verdig av Faderen. Hadde ikke Jesus blitt funnet verdig ville vi alle gått evig fortapt og blitt utslettet i sammen med alle ikke troende og alle falne engler.

13 Og hver skapning i himmelen og på jorden og under jorden og på havet, ja, alt som der finnes, hørte jeg si: Han som sitter på tronen, han og Lammet skal ha all takk og ære, pris og makt i all evighet.

Her er det to som skal prises og æres; han som sitter på tronen, han og Lammet skal ha all takk og ære, pris og makt i all evighet.
Å be til den Hellige Ånd og tro at den Hellige Ånd er en egen gudeperson er nonsens og 100 % ubibelsk.

14 De fire vesener svarte: Amen. Og de eldste kastet seg ned og tilbad.

Vi leser i Esekiel om disse livsvesne. Esekiel 1. 14 Skikkelsene fór fram og tilbake og var som lyn å se til.
Så kaster de firetyve eldste ned og tilber Faderen og Sønnen.
Fil. 2. 9 Derfor har Gud høyt opphøyet ham
og gitt ham navnet over alle navn,
10 for at hvert kne skal bøye seg i Jesu navn,
i himmelen, på jorden og under jorden,
11 og hver tunge bekjenne:
Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære!
Å be til og tilbe Faderen og Sønnen er å ta ”himmelen” på forskudd!

6. 1. I mitt syn så jeg Lammet bryte det første av de sju segl, og jeg hørte et av de fire vesener rope med en røst som torden: «Kom!»

Åpenbaringen er ikke 100 % i kronologisk rekkefølge. Men noe kronologi er det. I det første kapitel møter vi den herliggjorte Jesus. Så er budskapet til sendemenigheten i kap 2-3. Videre er det Johannes opplevelse i himmelen i kap. 4-5. Fra kap. 6 begynner domshandlingen som kulminerer i Haramgeddom slagget i det 16. kap. Videre er dommen over all falsk religion i kap. 17-18.
Fra Kap 19 kommer Jesus frem på arenaen igjen for å nedkjempe Antikrist og hans allierte. Kap 20 om det kommende 1000-årsriket med dommen for den hvite tronen. Så har vi i de to siste kap. 21-22 om det nye Jerusalem og evighets tilstanden.
Men for å forstå Åpenbaringen bedre med hensyn til tids akspekteret. Så vil jeg legge med en tolkning av Daniel 9. 24-27 om lengden på Antikrist regime som vil vare på 7 år.
Daniel 9. 24 Sytti uker er fastsatt
for ditt folk og din hellige by,
til ondskapen har nådd sitt mål
og synden tar slutt.
Da blir skylden strøket ut,
det kommer en evig rettferd,
profetenes syner blir stadfestet,
og Det aller helligste blir salvet.

25 Du skal vite og forstå: Fra den tid det ordet gikk ut at folket fra Jerusalem skulle føres tilbake og byen bygges opp igjen, og til det kommer en som er salvet, en fyrste, skal det gå sju uker. I 62 uker skal byen være gjenreist og bygd opp igjen med gater og vollgraver. Men tidene skal være harde. 26 Etter disse 62 ukene skal den salvede ryddes av veien og ikke mer være til.
Byen og helligdommen skal ødelegges
av hæren til en fyrste som kommer.
Han skal ende sine dager i en flom.
Ødeleggelsen som er fastsatt,
skal vare til krigen er slutt.
27 Én uke gjør han pakten tung for mange,
midt i uken gjør han ende
på slaktoffer og grødeoffer.
På styggedommens vinger
kommer det en som herjer,
helt til ødeleggelsen som er fastsatt,
strømmer ned over ødeleggeren selv.»
Når det gjelder de 70 års uker er hver uke på 7 år. Daniel så i et syn hvor han så engelen Gabriel komme til ham med et budskap. 70 år er tilmålt ditt folk. Hvilket folk? Jo, israelittene. Vi vet jo at Daniel på den tid var bortført til Babylon. Fra den tid ordet utgår om å gjenreise og ombygge Jerusalem, inntil en salvet fyrste står frem. Dan.9,25. Nehemias fikk det så at han skulle reise til sitt hjemland og bygge opp igjen Jerusalem. Kongen gav ham lov til det. Dette var i år 445 f.kr. Gabriel hadde sagt at det skulle ta først 7 uker som = 49 år for å istandsette byen, og så skulle det gå 62 uker hvor en salvet skulle komme, altså Jesus. 62*7=434år+ 49 år= 483 år med 360 dager i året. Dvs. at når vi deler 483 med 7 får vi 69 uker. Nå legger vi merke til at det var for jødene det gjaldt. Etter at Jesus døde for oss alle, stoppet jødenes tidsregning på 69 årsuker. Nå lever vi i hedningenes tidshusholdning. den har som sagt vart i 2000 år. Når de frelste blir opprykket inn i himmelen, begynner altså den siste årsuken som gjenstår for jødene. Denne årsuken på 1 uke som er 7 år kalles også for den store trengsel. I denne perioden skal Gud konsentrere seg om jødene. På 1 dag skal de bli frelst.
Nøyaktig i den 69 uken, 483 år etter at ordet om Jerusalem skulle oppbygges stod Jesus fram. Det står i Gal 4,4. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn. Han kom på den rette dag og time

2 Da så jeg en hvit hest, og han som satt på den, hadde en bue. Det ble gitt ham en seierskrans, og med seier drog han ut for å seire.

Her er livsvesnene som står for tronen ivrig opptatt med at Johannes skal få med seg når Jesus bryter det første segl. Mannen her på den hvite hest må ikke forveksles med Jesus som kommer også på en hvit hest i kap. 19.
Vi leser i Daniel 9. 27a Én uke gjør han pakten tung for mange.
Antikrist inngår pakt med og for mange og kommer først ridende inn på verdensarena fra folkehavet og skaper en falsk fred. Derfor er han ridende først på en hvit hest.
Buen i symbolsk språkbruk i forbindelse med mennesket avbilder onde
hensikter og erobringer (Salme 7,12; Jer 49,35).

3 Da Lammet brøt det andre segl, hørte jeg det andre av de fire vesener si: «Kom!»

Er han virkelig den fredsapostelen som han gir seg ut for å være? Eller er dette forløpet til det store Ragnar rokk?
1. Tess. 5. 3 Når de sier: «Fred og ingen fare», da kommer plutselig undergangen over dem, brått som veer over en kvinne som skal føde. Og de skal ikke slippe unna

4 Og det kom fram en annen hest, som var flammende rød. Han som satt på den, fikk makt til å ta freden bort fra jorden, så folk skulle slakte hverandre ned; og det ble gitt ham et stort sverd.

Sakarja. 6. 1. Så løftet jeg øynene igjen og fikk se fire vogner som kom fram mellom to fjell; og fjellene var av kobber. 2 For den første vognen var det røde hester; for den andre vognen var det svarte hester; 3 for den tredje vognen var det hvite hester, og for den fjerde vognen var det flekkete, røde hester. 4 Da tok jeg til orde og spurte engelen som talte med meg: «Hva betyr disse, herre?» 5 Engelen svarte og sa til meg: «Det er himmelens fire vinder, som farer ut etter at de har trådt fram for ham som er herre over hele jorden. 6 Vognen med de svarte hestene drar mot landet i nord, og de hvite følger etter dem. De flekkete drar mot landet i sør.» 7 Da drog de røde ut, og de var ivrige etter å komme av sted for å fare ut over jorden. Da sa han: «Av sted og far ut over jorden!» Så fór de av sted ut over jorden.
Satan operer på flere måter, mens hans dypeste anliggende er krig, pest og død!

5 Da Lammet brøt det tredje segl, hørte jeg det tredje vesen si: «Kom!» Da så jeg en svart hest, og han som satt på den, hadde en vekt i hånden.

Etter krig kommer pest og alt annet negativt, ødeleggende og stygt. Vi kommer nærmer inn på flere aspekter med den store trengsel. Men 1. og 2. verdenskrig blir som kinaputter å regne med hva menneskene har i vente.

6 Og jeg hørte likesom en røst inne blant de fire vesener: «En liter hvete for en daglønn! Tre liter bygg for en daglønn! Men oljen og vinen må du ikke skade.»

Nå kommer alt til å stige og inflasjonen vil sprenge budsjettet til mange familier.
En vil få rasjonering men en vil i begynnelsen klare seg akkurat. Etter Jødisk tenkning så skulle en alltid ha i huset olje og vin og da ville en klare å livberge seg.

7 Da Lammet brøt det fjerde segl, hørte jeg det fjerde vesen rope: «Kom!»

Fremdeles er det ikke slutt. Det har nettopp startet. Hadde ikke Gud grepet inn hadde det gått max ille med menneskeheten.
Matt. 24. 21 For da skal det bli trengsler så store som det aldri har vært fra verdens begynnelse til i dag, og som det heller aldri mer vil bli. 22 Om den tiden ikke ble forkortet, ville ikke noe menneske bli frelst. Men for de utvalgtes skyld skal den tiden forkortes.

8 Da så jeg en gulblek hest. Rytterens navn var Døden, og dødsriket var i hans følge. De fikk makt over fjerdedelen av jorden, så de kunne drepe med sverd, hungersnød og pest, og ved hjelp av jordens villdyr.

Her blir 1\4 av menneskene og da må dette segl sikt på Gog-krigen som skal innlede den første del av den store trengsel.
At dette må forståes symbolsk ligger i teksten. En kan ikke høre et så stort antall, men kun forestille seg. Antallet er så stort at det for Johannes er den desidert største hæren han har hørt. Tjue tusen ganger ti tusen er: 200.000.000
Er tohundremillioner. Antallet kan være langt større som blir drept av Herren og Israel. Gjennom dette slaget blir flere stormakter utradert og veien logger åpen for Antikrist og det gamle Romerriket til å overta fullstendig hersker posisjonen overhele verden.
Disse nasjonene går nedenom og hjem.
Esekiel 38. 3 Så sier Herren Gud: Se, jeg kommer imot deg, Gog, storfyrste over Mesjek og Tubal. 4 Jeg fører deg omkring, og jeg setter kroker i kjevene dine. Så lar jeg deg dra ut med hele din hær, med hester og ryttere, alle sammen i prektige klær, en veldig flokk med store og små skjold, og alle væpnet med sverd. 5 Folk fra Persia, Nubia og Put er med dem; alle sammen har skjold og hjelm. 6 Gomer og alle hans fylkinger, Togarma-folket lengst i nord og alle deres fylkinger, mange folk er med deg.
Først nevnes Russland med sine naboland. Videre Iran, Libya og Etiopia . Og til sist Tyskland (Togarma) som også har sine allierte med seg. Kan det være Sverige og Finland? Lille Norge og Lille Danmark kan bli spart pga vår støtte til Israel? Eller blir vi også med? Jeg vil ikke slå fast noe med sikkerhet!
39. 6 Jeg sender ild mot Magog og mot dem som bor trygt på øyene. De skal få sanne at jeg er Herren.
Dette må være USA, Canada og Storbritannia med sine allierte.
Vi leser om det samme slaget i Daniel.
Daniel 11. 40 I endetiden skal kongen i sør støte sammen med ham, og kongen i nord skal storme fram mot ham med vogner og hestfolk og mange skip. Han drar inn i land etter land og farer over dem som en flom. 41 Han drar inn i det fagre landet, og titusener skal falle. Men disse skal slippe unna hans hånd: Edom og Moab og de fremste av ammonittene. 42 Han rekker hånden ut mot land etter land, og heller ikke Egypt skal gå fri. 43 Han får makt over alle skjulte skatter, gull og sølv og alle kostbarheter i Egypt. Selv libyerne og nubierne må følge ham. 44 Da skal rykter fra øst og fra nord skremme ham, og han drar ut i stor harme for å utrydde mange og vie dem til døden. 45 Han slår opp sitt kongetelt mellom havet og det fagre, hellige fjell. Men så går det mot slutten med ham, og det er ingen som hjelper ham.

9 Da Lammet brøt det femte segl, så jeg under alteret sjelene til dem som var blitt slått i hjel for Guds ords skyld og for det vitnesbyrd de hadde.

Her ser vi at noe klarer styresmaktene og andre å gjøre. Drepe uskyldige og forsvarsløse kristne. Kristendomsforfølgelse og Jødeforfølgelse vil blusse opp som aldri før og spesielt mange troende vil bli drept. Jødene vil for en stor del bli spart.
Jødene har allerede gått igjennom så mye at Gud vil holde sin hånd over dem og de vil bli spart for mye om det også for dem er en trengseltid uten sidestykke.
Jeremias 30. 7 Ja, stor er denne dagen,
dens like finnes ikke.
Det blir en trengselstid for Jakob,
men han skal berges ut av den.
Sakarja 12. 8 Den dagen skal Herren verne dem som bor i Jerusalem. De iblant dem som snubler, skal den dagen være som David, og Davids hus skal være som Gud, som Herrens engel foran dem.

10 De ropte med høy røst: «Hvor lenge vil du vente, hellige og troverdige Herre, før du holder dom og straffer dem som bor på jorden, fordi de har utøst vårt blod?»

Her blir martyrene utålmodige. Men alt har sin tid og selv det onde skal modnes for dom og straff. Gud er rettferdig og tålmod overfor all sin skapning, selv de onde.

11 Da fikk hver av dem en hvit kappe, og de ble bedt om å holde seg i ro ennå en liten stund, inntil tallet på deres medtjenere og brødre var fullt, de som skulle slås i hjel slik som de selv.

Som en trøst får de en hvit kappe som taler om at de får en forvisning at de er berget selv om de ikke ble med i bortrykkelsen. Gud er nådig som lar selv sløve og likegyldige kristne bli frelst og født på nytt når de våkner opp!

12 Og jeg så Lammet åpne det sjette segl. Da kom det et stort jordskjelv. Solen ble svart som en sørgedrakt, hele månen ble som blod,

Nå begynner naturkreftene å slippes løs. Solen blir svart av vulkanutslipp?
Månen blir som blod da den gir gjenskinn over det utrolige som skjer både på jorden og himmelrommet! Det kan også skje ting i verdensrommet?
Med både nye og gamle planeter som vil forsake disse ting uten jeg vil spekulere i dette. Det ligger mye i fremtiden som er ukjent men allikevel reelt og skremmende!

13 og himmelens stjerner falt ned på jorden som når umodne frukter drysser av et fikentre i storm.

Himmelens stjerner som faller ned tror jeg er demonisk aktivitet som mer og mer får fritt spillerom. Først vil Antikristens Ånd gjøre seg fult ut gjeldende før Antikrist overtar alt, eller det er det han ønsker og vil.

14 Himmelen delte seg og rullet seg sammen som en bokrull, og hvert fjell og hver øy ble flyttet fra sitt sted.

Selv elementene blir satt ut av spill og det normale blir unormalt. Og det unormale blir normalt. Vannstanden vil antagelig gjøre det ulevelig for mange også på steder som en ikke trodde og tenkte det kunne bli slik.
Jesaja 24. 1. Se, Herren gjør jorden øde og forlatt,
snur om på dens overflate
og sprer dem som bor på den.
2 Da går det presten som folket,
herren som hans trell
og husfruen som hennes trellkvinne.
Selgeren går det som kjøperen,
låneren som den han har lånt av,
og långiveren som hans skyldner.
3 Øde, ja, øde skal jorden bli,
den skal herjes og plyndres;
for dette ord har Herren talt.
4 Jorden sturer og visner,
verden visner og tæres bort,
både himmel og jord sykner hen.
5 Jorden er blitt vanhelliget
av dem som bor på den;
for de har overtrådt lover,
satt forskrifter til side
og brutt den evige pakt.
6 Derfor skal forbannelse
fortære hele jorden;
de som bor på den,
må bøte for sin skyld.
Derfor blir menneskene få på jorden,
det blir ikke mange tilbake.

15 Kongene på jorden, stormenn og hærførere, de rike og de mektige, hver trell og hver fri mann, alle gjemte seg i huler og mellom berghamrer.

Til nå har mange vært spart for mange trengsler og de kristne har blitt forfulgt og vært ”svartelistet”. Men etter alt det som skjer blir alle mennesker utsatt for store vanskeligheter.

16 Og de sa til fjellene og berghamrene: «Fall over oss og skjul oss for hans åsyn som sitter på tronen, og for Lammets vrede.

Gud selv har ikke lagt godsia til. Nådetiden er slutt nå er det vreden som er kommet.
Jesjaja 61. 2 Jeg skal rope ut
et nådens år fra Herren,
en dag med gjengjeld og straff fra vår Gud;
jeg skal trøste alle som sørger.

17 For den store dag er kommet, vredens dag, og hvem kan da bli stående?»

Men dypest sett er det ikke Gud som er vred og straffer. Han tillatter ondskapen å få fritt spillerom da han utrydder og fjerner alle hindringer for ondskapen.
2. Tess. 2. 6 Dere vet også hva som nå holder igjen, slik at han først står fram når tiden er inne. 7 Lovløshetens hemmelighet er alt virksom med sin kraft, men han som ennå holder igjen, må først bli tatt bort.
Matt. 24. 12 Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.

7. 1. Deretter så jeg fire engler som stod ved jordens fire hjørner og holdt jordens fire vinder tilbake, så det ikke skulle blåse noen vind på jorden eller over havet eller mot trærne.

Midt under den store trengsel har Gud alene full kontroll og oversikt. Her er det fire engler som gjør at det blir vindstille. Hva dette her sikter til er ikke lett å vite. Slik jeg tolker og forstår dette er det at det som vi ser på som en selvfølgelighet blir borte? La meg ta et eksempel med bien. En bies hårete kropp kan samle og holde opptil 15 000 pollenkorn. Bier flyr også fort og besøker mange blomster etter hverandre. Bier spiser pollen, men det blir nok igjen til å befrukte plantene. På den måten befruktes planten, men hvis biene uteblir eller dør stopper dette opp. Slike ting vil inntreffe til mer mørke får råde, dette var kun et kjent eksempel.

2 Og jeg så en annen engel: Han steg fram fra øst og bar den levende Guds segl. Med høy røst ropte han til de fire engler som hadde fått makt til å skade jorden og havet:

Hvem opprettholder jorden og alt liv? Gud! Her ser vi at Gud tillatter mer av den onde og mørkets gjerninger derfor ser vi mer til dom, død og ødeleggelse.
1. Tim. 6. 13a For Guds ansikt, han som gir alle ting liv.
Det er Gud som gir livet og han kan også ta det tilbake igjen.

3 «Rør ikke jorden eller havet eller trærne før vi har satt et segl på pannen til vår Guds tjenere.»

Her er noe helt nytt. Det er noen som skal få segl på sine panner som gjør dem annerledes og beskyttet av Gud. Noen har rørt ved meg synger vi i en sang. Og det er derfor de får det innsglet. Vi har også fått et innsegl, den Hellige ånd.
Esekiel 9. Herren ropte til mannen som var kledd i lin og hadde skrivesaker i beltet, 4 og han sa til ham: «Gå igjennom byen, midt igjennom Jerusalem, og sett et merke i pannen på de mennene som sukker og stønner over all den styggedom som foregår der.» 5 Og til de andre sa han mens jeg hørte på: «Gå igjennom byen etter mannen og hogg ned for fote! Vis ingen medlidenhet eller skånsel.
Et innsegl gjør at det er en markant forskjell på de som har det og de som ikke har det.

4 Og jeg hørte tallet på dem som hadde fått seglet: Det var 144 000, fra alle stammene i Israels folk.

Her får vi noen viktige opplysninger. Antallet er 144 000, men det må forståes biledelig. Og de er fra alle Israels stammer, også fra de 10 stammene som gikk tapt. De ble bortført av Assyrerne og siden da er det mange og delte meninger hvor de har tatt veien.
I 722 f. Kr. erobret Assyrerne under Shalmaneser V og deretter under Sargon den 2. Nord-riket i Israel, ødela hovedstaden Samaria og sendte israelittene i fangenskap i eksil i Khorason, nå en del av av det østlige Iran og vestlige Afghanistan. De ti tapte stammene er dem som ble deportert. I jødisk populærkultur forsvant de ti stammene ut av historien og etterlot bare stammene Benjamin, Juda og Levi som utviklet seg til dagens moderne jøder.
I 586 f. Kr. ble den jødiske nasjonen erobret av Babylon. Omkring 50 år senere, i 539 f.Kr. lot perserne, som kort tid før hadde erobret Babylon, jødene vende tilbake til Jerusalem og gjenreise templet der. I slutten av denne perioden ser det ut til at de ulike stammene hadde gitt avkall på sin gamle stammeidentitet til fordel for en felles identitet. Fra Wikipedia.
Det står om dette i Kongebøkene og Krønikerbøkene, men dette skjedde pga Israels ulydighet mot Herren.

5 Av Juda stamme var det 12 000 med segl,
av Rubens stamme 12 000,
av Gads stamme 12 000,

Vi legger merke til at Dan og Efraim stamme er utelatt. Dan betyr at Gud dømmer og disse skal ikke dømme. Efraim betyr forøke og her er det et bestemt antall.
Juda betyr bekjennelse eller Guds lovprisning.
Ruben betyr Sønnens beskuelse.
Gad betyr en hop.
6 av Asjers stamme 12 000,
av Naftali stamme 12 000,
av Manasse stamme 12 000,
Asjer betyr velsignet.
Naftali betyr en bryter eller som kjempes med.
Mannesa betyr glemsomhet

7 av Simeons stamme 12 000,
av Levi stamme 12 000,
av Jissakars stamme 12 000,

Simeon betyr hørende og adlydende.
Levi betyr sammenbinde eller klynge seg til.
Jissakar betyr belønning eller det som gis i belønning.

8 av Sebulons stamme 12 000,
av Josefs stamme 12 000,
og av Benjamins stamme 12 000 med segl.

Sebulon betyr et hjem eller beboelsessted.
Josef betyr medregent eller tilføyelse.
Benjamin betyr den høyre hånds sønn eller en sønn avlet i alderdommen.
Slår vi dette sammen får vi: De som bekjenner seg til og lovpriser Gud. Som ser på Sønnen og en hop av salige som bryter med glemsomheten (eller fortiden).
Hører og adlyder Ordet. Klynger seg til belønningen av husly og et hjem. Sønner ved Guds høyre hånd som er avlet i alderdommen.
Det passer perfekt med deres oppdrag og misjon.
Matt. 24. 14 Og evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.
Dette må ikke forveksles med menighetens viktige oppdrag, å forkynne om Jesus og Golgata.
1. Kor. 1. 18 For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft.

9 Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, av alle folk og tungemål. De stod foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper og med palmegrener i hendene.

Vi har allerede møtt denne skaren og her kommer de igjen. Disse var ufrelste, frafallne og levde borte fra Gud. Men etter brudens opprykkelse våkner de til åndelig liv og de ble frelst, men må gi livet sitt for frelsen bokstavelig talt.

10 Og de ropte med høy røst:
Seieren tilhører vår Gud,
han som sitter på tronen, og Lammet.

Etter de har mottatt frelsen er de takk nemmelige og full av lovsang. Det blir som Salme 40. 2 Jeg ventet og håpet på Herren,
han bøyde seg til meg og hørte mitt rop.
3 Han drog meg opp av fordervelsens grav,
opp av den dype gjørmen.
Han satte mine føtter på fjell
og lot meg gå med faste skritt.
4 Han la i min munn en ny sang,
en lovsang for vår Gud.
Mange skal se det og frykte
og sette sin lit til Herren.

11 Alle englene, som stod i en krets om tronen og de eldste og de fire vesener, kastet seg ned for tronen med ansiktet mot jorden og tilbad Gud

Her er alle samlet innfor Gud og hans trone. Det er også riktig å se på de fire vesener eller livsvesene som representanter for den himmelske verden og englene. Likesom de 24 eldste er det. Det virkelige antallet tror jeg ingen vet, men at det er våre representanter som står der er jeg fullt forvisset om!

12 og sa:
Amen.
All lov og pris og visdom,
takk og ære, makt og velde
tilhører vår Gud i all evighet.
Amen.

Her tilber de Gud for hans storhet og storverk. Og at allmakt og velde tilhører ham. Det er ingen andre en Faderen og Sønnen som skaltilbes og æres.

13 En av de eldste tok da ordet og spurte meg: «Disse som er kledd i hvite kapper, hvem er de, og hvor kommer de fra?»

En av de eldste spurte Johannes hvem det er som er kledd i hvite kapper?
Pastor T. B. Barratt kalte dem for palmekristne og det er et godt navn.
Vi i dag kaller jeg for nådekristne.

14 »Herre,» svarte jeg, «du vet det.» Da sa han til meg: «Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og som har vasket sine klær og gjort dem hvite i Lammets blod.

Da sender Johannes spørsmålet over til Jesus. Det er de som blir frelst under den store trengsel og som har opplevd den samme herlige og store frelsen som alle andre troende!

15 Derfor står de nå for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel, og han som sitter på tronen, skal reise sin bolig over dem.

Her i dyp takk nemmelighet og ærbødighet er de innfor tronen. De er ikke lengre i behov av søvn men er under tjeneste. Det indikerer at de står under de frelste i nådestilling. Men uansett, å bli frelst og en borger av Himmelen er større en alt.

16 De skal ikke lenger sulte eller tørste, og sol eller brennende hete skal ikke falle på dem.

For dem var det strabasiøs og for smedende å bli frelst. Men de fant frem til slutt og det er det som teller og er avgjørende. Om veien er tornefull eller gullbelagt er av mindre betydning, bare en finner frem til slutt.
Rom. 8. 17 Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham; så skal vi også få del i herligheten sammen med ham.

17 For Lammet, som står midt foran tronen, skal være deres hyrde og føre dem til kilder med livets vann, og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne.»

Hvor stor, innholdsrik og herlig er ikke Guds kjærlighet? I det greske språket er det tre forskjellige ord for kjærlighet.
Eros som er mellom mann og kvinne.
Filio som er mellom alle mennesker, spesielt innen familien.
Agape som er Guds kjærlighet som elsker også på tross av ikke pga som den menneskelige kjærligheten bygger på.

8. 1. Men da Lammet brøt det sjuende segl, ble det stille i himmelen omkring en halv time.

Det ble stillhet i himmelen når det sjuende segl ble brutt. Nå skjer det så mye og så fort at litt stillhet er på sin plass. Ikke veldig lenge men nok til å summe seg litt før det neste kommer. Med domsbasuner og vredeskåler syv i tallet. Disse går inn i hverandre derfor er ikke Johannes Åpenbaring helt kronologisk og må ikke tolkes kronologisk, gjør en det så feiltolker og mistolker en boka og budskapet.

2 Deretter så jeg de sju engler som står framfor Gud, og det ble overrakt dem sju basuner.

Nå ser vi de sju segl er i ferd med å bli sluttet og vi går over i de sju doms basunene. Men hvor er vi i den sjuårige Antikristelige trengsel? Fremdeles tror jeg at vi fremdeles er i den første halvdel i den del av Trengselen der Antikrist og Israel har inngått en Pakt som vil bli avslørt når Antikrist kommer etter hvert vise sine hensikter med Israel. Det som Hitler begynte med å drepe og gasse i hjel over 6. mill Jøder under den 2. Verdenskrig er og forblir Satan og Antikrist sanne hensikter; å fjerne enhver Jøde og enhver Jesus troende fra denne jorden!

3 En annen engel, som hadde et røkelseskar av gull, kom og stilte seg ved alteret. Det ble gitt ham en stor mengde røkelse, som han skulle legge til alle de helliges bønner på gullalteret foran tronen.

I skriften er røkelse utrykt som bønner.
Salme 141. 2 La min bønn få gjelde som røkelse for deg,
mine løftede hender som offer om kvelden.
Denne ene engelen her ligner veldig på Jesus når vi ser i bakgrunn i Hebreerbrevet i Jesu Yppersteprestelige tjeneste. Den viktigste tjenesten Jesus gjør for oss nå er hans forbønns tjeneste for alle de hellige. Men også under den store trengsel vil det være stor aktivitet i den himmelske helligdom som er den sanne helligdom.
Våre bønner har en enorm betydning innfor Gud og Jesus. Uten menneskenes bønner arbeider Gud ikke for oss slik at hans vilje til fulle skjer.

4 Og fra engelens hånd steg det opp for Guds åsyn en sky av røkelse sammen med de helliges bønner.

Nå stiger de helliges bønner som er Jødenes og de Jesus troende bønner i sammen opp. Nå har også mange Jøder begynt å få øynene opp for Jesus må vi tro.
DE HELLIGE og DE UTVALGTE i endetiden.
Det finnes TRE hovet syn angående endetiden og begivenhetene som da vil skje.
1. BORTRYKKELSEN av menigheten før TRENGSELEN.
2. BORTRYKKELSEN av menigheten midt i TRENGSELEN.
3. BORTRYKKELSEN av menigheten etter TRENGSELEN.
Alle begrunner de sitt syn ut fra Bibelens tale om DE HELLIGE og DE UTVALGTE.
Bibelen taler om FIRE utvalgte:
1. Kristus........... Jes.42.1. 1Pet.2.6.
2. Alle Kristne... Rom.8.33. 2Joh.1.1,13.
3. Israel............ Jes.45.4. Rom.11.28.
4. Engler.......... 1Tim.5.21.
DE UTVALGTE
En hver som er utvalgt av Gud, er til en hver tid Guds utvalgte.
I Matt.24. tales det om DE UTVALGTE, og nevner dem TRE ganger v.22, 24, 31. Den samme tale av Jesus har vi også i Mark.13. hvor det samme utrykket de utvalgte nevnes tre ganger v.20, 22, 27, vi finner dette utrykket "de utvalgte" nevnt en gang hos Lukas.18.7, alt i alt i de tre evangeliene er det nevnt SYV ganger. Ved en nøyere undersøkelse av disse kommer det klart frem hvem DE UTVALGTE er, de er ingen andre enn ISRAEL.
MENIGHETEN KRISTI LEGEME er også på samme måte som Israel nevnt med utrykket DE UTVALGTE SYV GANGER. Rom.8.33, Kol.3.12, 2.Tim.2.10, Tit.1.1, 1.Pet.1.1, 2.Joh.1.1,13. Vi finner utrykket medutvalgte en gang. 1.Pet.5.13. og seks ganger utrykket utvelgelse.Rom.9.11. 11.5,7,28. 1.Tes.1.4. 2.Pet.1.10. Alt i alt står Utvalgt 20 ganger i Bibelen
Fire ganger I GT. Jes.42.1. 45.4. 65.9,22. 16 ganger i NT. Og vi har sett at det tales om fire forskjellige grupper, og disse fire som det tales om er, om Israel, om Menigheten, om Kristus, om Englene.
Samle hans utvalgte "Hans utvalgte", dette er Israel. Matt.24.31. 5.Mos.30.4. Jes.11.12. 43.3-6. 65.9. ISRAEL skal igjennom den store trengselen Se. Hos.5.15. 6.1-2. Sak.12.10. 13.8-9.
Det er ikke tilfelle med NTs menighet. Rom.5.9. 1.Tess.1.10. 5.10. Åp.3.10. Enok er et fint forbilde på Menighetens BORTRYKKELSE før trengselen, Enok ble bortrykket før vannflommen, og den kristne menighet vil bli bortrykket før trengselen. Heb.11.5.
DE HELLIGE
De Hellige, Det sies at Menigheten kan sees i Himmelen første gang i Åp.7.14-17, og at Kristus Kommer tilbake "MED ALLE DE HELLIGE" 3 1/2 år senere. Det har ikke vært noen Hellige på Jorden under denne perioden! Det finnes ikke noen Hellige som møter Han! Han har ALLE de Hellige med seg, tilbake - Denne uttalelse er tatt fra boken når dine penger blir verdiløse, side 181.
Det er bare noen få som blir frelst, mange kommer ikke til å være villige til å betale prisen, og bli med i bortrykkelsen. Luk.14.25-33. Bare 50% av de som tror de er kristne (jomfruer) kommer til å gå inn for å møte brudgommen! Fra samme bok. s195. Men det som blir hevdet i denne boken er ikke Bibelsk.
NB! De HELLIGE er nevnt hele 61 ganger i NT, og i Åp. er de nevnt 13 ganger og til sammen i helle Bibelen 99 ganger. I Åpenbarings boken nevnes DE HELLIGE første gang i kap.5.8, og siste gang i kap.19.8. Som begge omtaler MENIGHETEN de hellige i himmelen.
I kap.13.7. Blir det hevdet at det gjelder menigheten som Antikrist fører krig i mot og beseirer. Men hva da med Jesu løfte i Matt.16.18 "Dødsrikets porter skal ikke få makt over den" De som Daniel beskrev i kap.7.27. er de samme som Johannes beskriver i Åpenbaringen, og begge gjelder TRENGSELENS HELLIGE, og det gjelder den siste delen av trengselen på 3 1/2 år. Åp.13.5. Og Daniel.7.25. De HELLIGE som Daniel skriver om er de av hans folk ISRAEL. Og de samme er det Johannes beskriver i Åp.13.7.
Så det vi kan si med sikkerhet er at de hellige som omtales å være her på Jorden under Trengselens grufulle tid, er martyrene av både Israel og Hedningefolkene, og den gjenlevende rest av Israel de 144000. Hellig betyr å bli satt til side og her i Åp. møter vi to grupper som begge er satt til side. Vi møter Israel under trengselen hvor 144000 er satt til side som Guds tjenere, det er noen av de hellige. Og vi møter martyrene i kap. 7.9-17. to grupper begge satt til side. Og ingen av dem gjelder menighetens hellige. som vi har sett er de i himmelen i Åp. kap.5.8 og er ikke omtalt på jorden i fra kap.6 til kap.19. I kap. 19.8 møter vi de HELLIGE og de er i himmelen, hvor de har vert siden kap.4, dvs. igjennom hele den Antikristelige grusomme trengselstid. Det er interessant og legge merke til at den Hellige Ånd ikke nevnes, slik som den gjentatte ganger blir nevnt i kap.2 og 3 som er det avsnittet av Åpenbarings boken som omtaler menighetens tid. Derfor heter det der "Den som har øre han høre hva Ånden sier til menighetene. I kap.13 som tar oss til mitt i trengselen, der blir vi gjort oppmerksomme på i v.9. "Dersom noen har øre, han høre!" Du legger merke til at det står ikke "Hva Ånden sier til menighetene, hvorfor? Jo, fordi menigheten er ved denne tiden i Himmelen, og har vært der i minst 42 mnd - 1260 dager 3 1/2 år. Vi vet ikke når bortrykkelsen skjer, men vi vet at etter den har skjedd vil Antikrist inngå en pakt med Israel på syv år.
Men vi må også ta med noen ord om Abrahams-pakten.
Pakten som Gud gjorde med Abraham (1.Mos. 12:1-3), består av to deler.
Gud lovte Abraham at han skulle bli stamfar til et stort folk og at han skulle føre ham til en nytt land. Dette er pakten om landet og folket (1.Mos 17: 7-8). Troens pakt og pakten om landet og folket henger nøye sammen. Israel var ikke utvalgt for sin egen skyld, men som Guds redskap til å frelse alle folk i verden. Jødene skulle være et prestefolk (2. Mos 19:6). Pakten med jødefolket om Jødeland angår hvert menneske.
En av grunnsteinene i pakten om landet og folket finner vi allerede i 1.Mosebok. I kapitel 17, versene 7 og 8 leser vi: "Og jeg vil opprette en pakt mellom meg og deg, fra slekt til slekt, en evig pakt, så jeg vil være din Gud og Gud for din ætt efter deg." (Abraham). - Og jeg vil gi deg det land hvor du bor som fremmed, hele Kana`ans land, til evig eiendom, og jeg vil være deres Gud". I versene 17-21 bestemmer Herren at sønnen Isak skal være "løftesønnen" som inngår i pakten, ikke arabergutten Ismael. I salme 105 sier Herren om Abrahams ætt:" I hans tjener Abrahams avkom, Jakobs barn, hans utvalgte! Han er Herren vår Gud, hans dommer er over all jorden. Han kommer evindelig sin pakt i hu, det ord han fastsatte for tusen slekter, den pakt han gjorde med Abraham, og sin ed med Isak, og han stadfester den som en rett for Jakob, som en evig pakt med Israel", idet han sa: "Deg vil jeg gi Kana`ans land til arvelodd". (Salme 105: 6-11). Kana`ans land er et bestemt, avgrenset område. Ifølge Bibelens kart falt Kana`ans land sammen med landet til Israels stammer, nøyaktig definert i Josvas Bok - på begge sider av eleven Jordan.
Pakten om landet og arven er uten betingelser. Senere kom Sinai-pakten og Loven, men pakten med Abraham og hans ætt jødefolket, var ikke avhengig av om folket holdt Sinai-pakten eller at de tok imot Jesus fra Nasaret. Pakten om landet var en nåde og gave til Abraham, Guds venn, for hans tro og lydighet. (1.Mos 17: 18-19, og 22: 17-18, 26:3-5).
Dette betydde ikke at jødefolket kunne leve som de ville. Eiendomsretten til landet var bestemt, men retten til å bo kontinuerlig i landet, skulle bli knyttet til betingelsen om at folket holdt Moseloven. Men Moses og profetene poengterte sterkt at ulydighet mot Gud - som ville få de alvorligste konsekvenser - aldri kunne oppheve pakten med Abraham. Og engang i fremtiden skulle jødene - som skulle bli fordrevet fra sitt land - få komme tilbake, ved Guds grenseløse nåde og trofasthet - som skulle lede til omvendelse og tro på deres Messias, Frelser og Konge. (Rom: 3 , 1-3, 9: 4. Sak: 12,10). Jeremias profeterte om Israels evige kongedømme ved "Jesus fra Nasaret, Jødenes konge", som det sto skrevet på korset: "Se dager kommer, sier Herren, da jeg vil la det stå frem for David en rettferdig spire. Han skal regjere som konge og gå frem med visdom og gjøre rett og rettferdighet i landet" (Jeremias: 23,5)..
Israel ble advart gjentatte ganger mot følgene av ulydigheten (3.Mos 26: 14-33). Herren ville "legge landet øde, så deres fiender som bor der, skal forferdes over det. Men eder vil jeg sprede blant hedningene, og med draget sverd vil jeg forfølge eder: eders land skal bli øde og eders byer en ørken". Men selv i jødenes verste trengeler ville Gud ikke forlate dem, men trøste og hjelpe dem fordi de er hans eiendomsfolk. Og etter trengselstiden skal profetiene om Messias og Israels herlighetsrike gå i oppfyllelse.
Guds pakt med kong David var også av evig karakter. "Ditt hus og ditt kongdømme skal stå fast til evig tid for ditt åsyn; og din trone skal være grunnfestet til evig tid."(2. Sam 7:16). Alle disse skriftstedene var kjent for alle jøder. De fikk tidlig opplæring og kunne deler av det gamle testamente utenat. Marias mann, Josef, nedstammet direkte fra Salomo, slik at Josefs sønn, Jesus Kristus, hadde legal rett til kongetronen. Også Maria nedstammet fra kong David, nemlig gjennom Davids Sønn Natan. Davidspakten historiske og evige karakter fremgår også tydelig av Salme 89: "Til evig tid vil jeg holde fast ved min miskunnhet mot ham og min pakt skal stå fast for ham. Jeg vil la hans ætt bli fast til evig tid og hans trone som himmelens dager".(versene 29-30). Profeten Esekiel gjør det klart at Riket for Israel, fredsriket, kommer først etter Kristi annet komme når jødene er kommet tilbake til sitt land og Israels samling er fullstendig: "Si så til dem: Så sier Herren, Israels Gud: Se, jeg henter Israels barn fra de folk som de drog bort til, og jeg vil gjøre dem til ett folk i landet, på Israels fjell, og èn skal være konge over dem alle" (Esekiel 37:21-22).
Ifølge Jesajas 2:4 skal Jesus Kristus som "kongenes konge og herrenes herre (1.Tim 6:15) - sitte som jødenes konge i Jerusalem og "dømme mellom mange folkeslag og skifte rett for mange folkeslag". Rett og rettferdighet er en absolutt forutsetning for fred mellom nasjonene. Denne verdens herrer mislykkes derfor i sine fredsbestrebelser. Kristus skal "være konge inntil han får lagt alle sine fiender under sine føtter"(1.Kor 15:25). Da får vi fredsriket med Israel som sentrum.

5 Så tok engelen røkelseskaret og fylte det med ild fra alteret og kastet ilden på jorden. Da kom det tordenbrak og drønn, lyn og jordskjelv.

Men nå vil det under den store trengsel også de helliges bønner virke til dom som under GT og den gamle pakt. Vi ser her at nå er nådetiden i ferd med å renne ut og det er vreden – Lammets vrede – vi ser. Gud tretter og kaller ikke på menneskene i det uendelige. Her lar Gud dommen over menneskene bli fullbyrdet og resultatet blir som vi leser i Jesaja. 24. 3 Øde, ja, øde skal jorden bli,
den skal herjes og plyndres;
for dette ord har Herren talt.
4 Jorden sturer og visner,
verden visner og tæres bort,
både himmel og jord sykner hen.
5 Jorden er blitt vanhelliget
av dem som bor på den;
for de har overtrådt lover,
satt forskrifter til side
og brutt den evige pakt.
6 Derfor skal forbannelse
fortære hele jorden;
de som bor på den,
må bøte for sin skyld.
Derfor blir menneskene få på jorden,
det blir ikke mange tilbake.
6 De sju engler med de sju basuner gjorde seg nå klar til å blåse.
Nå intensiveres begivenhetene under den store trengsel. Fremdeles oppholder vi for det meste i den førstehalvdel av den store trengsel. Selv om det skjer mye her så er allikevel det en åndskamp som pågår hele tiden. Mellom Gud og Satan.
Satans fremste mål er å utslette Israel og alle Jesus-troende.
7 Den første engelen blåste i basunen. Da kom det hagl og ild, blandet med blod, og det ble kastet ned på jorden. En tredjedel av jorden gikk opp i flammer, og tredjedelen av trærne brant opp sammen med alt det grønne gresset.
Her kommer den første basun.
Vi leser i 2. Mosebok om de ti forsjellige plaggene Gud sendte over Egypten men sparte Jødene. Det er noe av det samme som skjer her. Les gjennom de ti plagene og forestill deg at det er for en del av det samme som kommer til å skje her igjen.
Første plage: vannet blir til blod
Da sa Gud; «Si til Farao at han skal la mitt folk reise, ellers skal jeg gjøre alt vann i Egypt om til blod, ingen kan drikke det og all fisken vil dø!». Farao ville likevel ikke la dem reise, og det ble som Gud hadde sagt.
Andre plage: froskene kommer!
Da lot Gud hele Egypt flomme over av frosk, det var frosk overalt, i senga, oppi tallerkenen, i vannkannen, overalt var det frosk som hoppet rundt. Da kaldte Farao på Moses og sa han ville la israelittene få reise om Moses bare ville be Gud om å ta bort froskene. Gud tok bort alle froskene, men Farao ombestemte seg og ville ikke la dem reise likevel. Var ikke det dårlig gjort?!
Tredje plage: myggsvermer
Da sendte Gud svermer med mygg over Egypt, de var som et teppe og stakk folk over alt. En kunne nesten ikke puste, for da fikk en mygg i nesen, og når en skulle spise, fikk en mygg i munnen. Alle hadde myggestikk overalt, og det klødde så fælt at det nesten var umulig å sove om natten. Huff for en plage! Men Farao ville fremdeles ikke la israelittene få reise.
Fjerde plage: klegg
Da sendte Gud klegg over Egypt, og klegg er fæle, det skal jeg love deg. Det er like vondt å bli bitt av en klegg som å bli stukket av en veps, og kleggen følger etter deg overalt bare for å bite deg. Kan du tenke deg å ha flere tusen klegg rundt deg? Stakkars egyptere, de må ha sett ut som kjøttkaker, så mange sår som de hadde etter kleggbitt. Men i Gosen, der israelittene bodde kom det ingen klegg! Da sa Farao til Moses; «Ta med folket ditt og reis! Bare be Gud om å ta bort kleggen.» Men da Gud hadde tatt bort kleggen, ombestemte Farao seg en gang til, og nektet israelittene å reise.
Femte plage: alle husdyrene dør
Da sa Gud; «Om ikke Farao lar mitt folk reise, vil jeg la alle egypternes husdyr bli syke og dø!»Farao ville ikke la dem reise likevel, og så døde alle dyrene. Det var bare israelittenes husdyr som fikk leve. Men Farao ville fortsatt ikke la dem reise.
Sjette plage: støv og verkebyller
Da tok Moses sot fra ovnen og kastet det opp i været mens Farao så på. Gud gjorde det til støv over hele Egypt som satte verkebyller på folk så de ble syke. Så sint var Gud fordi egypterne ikke ville la israelittene reise! Men Farao ville enda ikke la dem dra.
Syvende plage: haglbyger
Om ikke du lar mitt folk fare, måtte Moses si til Farao, så vil Gud sende et forferdelig haglvær som vil ødelegge alt som ikke er i skjul. Og da Farao fremdeles nektet dem å dra, rakk Moses sin hånd opp i luften, og Gud sendte hagl ned over jorden så hardt og så voldsomt at alle som var ute ble drept og alle plantene og trærne ble ødelagt. Du kan tenke deg at det var ille for egypterne å få alt kornet sitt ødelagt! Bare i Gosen, der israelittene bodde, kom det ikke noe hagl. Da sendte Farao bud på Moses og Aron og sa at om de bare ba til Gud om at han skulle stoppe haglet, så skulle israelittene få reise. Men tror dere Farao holdt det han lovet denne gangen? Nei, med en gang det sluttet å hagle, så ombestemte han seg igjen, og nektet dem å reise.
Åttende plage: gresshopper
Da sa Gud til Moses: «Si til Farao at om ikke han lar mitt folk reise, skal jeg dekke Egypt med gresshopper. De skal spise opp alt som er igjen av planter og mat etter haglværet.» Når Faraos rådgivere hørte dette, ble de redde og ville overtale Farao til å la israelittene reise. Da sa Farao til Moses og Aron at de kunne dra med mennene, men at kvinnene og barna måtte bli igjen i Egypt. Det ville jo ikke Moses og Aron, så de sa at alle måtte få dra, ellers så ville gresshoppene komme. Men Farao var sta, kvinnene og barna skulle ikke få reise.
Da sendte Gud gresshopper over Egypt, og de spiste alt de kom over, det ble ikke et gresstrå eller blad igjen. Hva skulle egypterne leve av nå? Farao sendte bud på Moses og sa de kunne reise alle sammen. Men ikke denne gangen heller holdt Farao det han hadde lovet. Straks gresshoppene var borte, nektet han israelittene å reise.
Niende plage: mørke
Da sendte gud et mørke over Egypt så ingen kunne se noenting. I tre dager var det stummende mørke. Bare hos israelittene var det lyst. Farao sa til Moses at de kunne få ta med seg kvinnene og barna, men husdyrene måtte de la bli igjen. Det ville ikke Moses, han ville han ha dem med for å kunne ofre til Gud. Farao ble så sint da han hørte dette at han sendte Moses bort.
Tiende plage: alle eldstesønnene dør
Da lot Gud den eldste sønnen i hver egyptisk familie dø. Det var ikke en egypter den natten som ikke mistet noen de var glad i, selv Farao mistet sin eldste sønn. Men ingen av israelittene døde. Da lot Farao israelittene reise.

8 Den andre engelen blåste i basunen. Noe som lignet et stort brennende fjell ble da kastet i havet. Tredje delen av havet ble til blod,

Her kommer den andre domsbasun.
Det er vanskelig å slå dette fast med 100 % sikkerhet. Men jeg mener at dette her må sikte til noen veldige og omfatende vulkan utbrud som vil ha enorme ringvirkninger og konsekvenser.
Det er fem forskjellige vulkanske utslipp som er veldig skadelige og som gjør mest skade på mennesker, dyr og landskap. Disse er: Lavastrøm, gjørmestrøm,
pyroklastisk strøm, askenedfall og utbruddssøyle.

9 og tredjedelen av alt liv i havet døde, og tredjedelen av skipene ble ødelagt.

Her ser vi virkningen av sikker vulkans aktivitet? Vi må regne med at naturen slår seg vrang. Selv skapning lengter etter frelsen og den kan også slå seg vrang.
Her er et skremmende eksempel på en vulkan og hva den kan forårsake:
Fra Wikipedia
Tambora er en stratovulkan på øya Sumbawa i Indonesia. Vulkanens diameter er 60 km. I 1815 hadde vulkanen et utbrudd som er det kraftigste i moderne tid som drepte minst 117 000 mennesker og utslettet det lille kongedømmet Tambora. Før utbruddet var fjellet omkring 4300 meter høyt, ett av Indonesias høyeste fjell. Høyden er nå 2850 meter. Vulkanen var antatt utslokt inntil 1812, da rystelser ble merket første gang. Eksplosjonen i 1815 påvirket et enormt område, som omfattet Molukkene, Java og deler av Sulawesi (Celebes), Sumatra og Borneo. Tungt askeholdig regn rammet også øyene Bali og Lombok. 1816 er blitt kalt «året uten sommer» p.g.a. nedkjølingen utbruddet forårsaket over hele kloden. Dette førte til avlingssvikt og hungersnød mange steder.


10 Den tredje engelen blåste i basunen. Da falt en stor stjerne ned fra himmelen, flammende som en fakkel, og den falt på tredjedelen av elvene og på vannkildene.

Her kommer den tredje basun.
Engler som faller ned fra himmelen kan også sees på som demoner som kommer. Men her tror jeg at det er mer sannsynlig at det er himmellegemer som rammer jorden og forårsaker den tredje domsbasun. Det kan også være at atmosfæren på en eller annen måte blir forgiftet og menneskene mister kontroll og styring over dette?

11 Stjernens navn er Malurt, og tredjedelen av vannet ble til malurt; og mange mennesker døde av vannet, fordi det var blitt forgiftet.

Vi vet hva som skjedde i tidligere Sovjetunionen når et atomanlegg kollapset.
Dette kan også være den tredje basun eller en del av den tredje basun.
Malurt i bibelsk betydning er som bunnfallet i et vinglass som smaker vondt og ekkelt og som ingen ønsker å ha, selv av en god vin.
Klagesangen 3. 15 Han mettet meg med bitterhet
og blandet malurt i mitt beger.

12 Den fjerde engelen blåste i basunen. Da ble tredjedelen av solen og av månen og av stjernene rammet, og en tredjedel av dem ble formørket; dagen mistet en tredjedel av sitt lys og natten likeså.

Her kommer den fjerde basun. Igjen blir jeg minnet om de landeplagene som skjedde i Egypten. Men det var et folk som opplevde overnaturlig beskyttelse som vil inntreffe igjen, Israel.
2. Mosebok 10. 21 Herren sa til Moses: «Rekk hånden opp mot himmelen, så skal det komme mørke over Egypt, et mørke så tett at en kan ta på det!» 22 Moses rakte hånden opp mot himmelen. Da ble det stummende mørkt i hele Egypt i tre dager. 23 Den ene kunne ikke se den andre, og i tre dager var det ingen som torde flytte seg fra sin plass. Men overalt der israelittene bodde, var det lyst.

13 Da så jeg en ørn, som fløy høyt oppe under himmelhvelvet, og jeg hørte den rope med høy røst: «Ve, ve, ve over dem som bor på jorden, når de tre siste englene lar sine basuner lyde.»

Her kommer et budskap fra en ørn. Hvem og hva denne ørnen er ikke lett å vite. Men på en måte så vil budskapet gå over hele jorden at det blir ikke lettere men vanskeligere fremover. Fremdeles skal den onde få mer og fritt spillerom. Menneskene har syndet og Gud har båret over med menneskene. Men nå lar Gud dem få igjen for sine gjerninger i fullt mål.
Ap.gj. 17. 23 For da jeg gikk omkring og så på deres helligdommer, fant jeg et alter med denne innskrift: «For en ukjent Gud». Det som dere tilber uten å kjenne, det forkynner jeg dere. 24 Gud, han som skapte verden og alt som er i den, han som er herre over himmel og jord, han bor ikke i templer reist av menneskehender. 25 Heller ikke trenger han noe av det menneskers hender kan tjene ham med. Det er jo han som gir alle liv og ånde og alle ting. 26 Han lot alle folkeslag, som stammer fra ett menneske, bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres områder. 27 Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne føle og finne ham. Han er jo ikke langt borte fra en eneste en av oss. 28 For det er i ham vi lever, beveger oss og er til, som også noen av deres diktere sier: «For vi er hans slekt.» 29 Fordi vi altså er Guds slekt, må vi ikke tenke at guddommen ligner et bilde av gull eller sølv eller stein, formet av menneskers kunst eller tanke. 30 Disse uvitenhetens tider har Gud båret over med, men nå befaler han alle mennesker hvor de enn er, at de må vende om. 31 For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet, og har til dette bestemt en mann. Det har han gjort troverdig for alle ved å oppreise ham fra de døde.

9. 1. Den femte engelen blåste i sin basun. Da så jeg en stjerne som var falt fra himmelen ned på jorden. Den fikk nøkkelen til brønnen som fører ned i avgrunnen.

Så kommer den femte domsbasun.
Her kommer demonene mer ut og blir fult ut aktive og synlige som de var før.
1. Mosebok 6. 2 Gudesønnene så at menneskedøtrene var vakre, og de tok noen av dem til koner, dem de helst ville ha. 3 Herren sa: «Min ånd skal ikke for alltid bo i menneskene; for de er bare svake skapninger. Deres levetid skal være 120 år.»
4 På den tiden, og siden også, var det kjemper på jorden. For gudesønnene levde sammen med menneskedøtrene og fikk barn med dem. Det var de veldige menn fra eldgammel tid, de navngjetne.
Her får den Sataniske aktiviteten et mye større spillerom. Derfor: Den fikk nøkkelen til brønnen som fører ned i avgrunnen. Disse blir ”fri” for å gjøre sine fordervede gjerninger.

2 Og da den åpnet brønnen, steg det opp røk som av en stor ovn, så solen og luften ble formørket.
Når disse demonene får aktivt komme ut blant menneskene vil det føles som en formørkelse. Og en ovn representerer også den intensiviteten det ligger i demonisk og Satansikk aktivitet.

3 Ut av røken kom det gresshopper som spredte seg over jorden, og de fikk samme makt som jordens skorpioner.

At de ikke fører til velsignelse for menneskene kommer klart frem. At de får makt som skorpioner taler om at det er demoner.
Lukas 10. 18 Han svarte: «Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. 19 Ja, jeg har gitt dere makt til å trå slanger og skorpioner under fot og makt over alt fiendens velde, og ingenting skal skade dere

4 Det ble sagt dem at de ikke måtte skade gresset på jorden eller noe annet grønt og ikke noe tre, men bare de mennesker som ikke hadde Guds segl på pannen.

Her ser vi igjen at de 144 000 er beskyttet. Men ikke de andre. Israel vil også oppleve overnaturlige da Herren er i ferd å miskunne seg over dem og de skal bli frelst.

Rom. 2. 4 Eller forakter du hans uendelig store godhet, overbærenhet og tålmodighet? Skjønner du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse?
11. 29 For Gud angrer ikke sine nådegaver og sin utvelgelse (dette gjelder det kjødelige Israel). 30 Dere var en gang ulydige mot Gud, men nå har dere fått miskunn, fordi de andre var ulydige. 31 På samme måte har de nå vært ulydige, men den miskunn dere har fått, skal føre til at de nå får miskunn. 32 Gud la alle under ulydigheten for å kunne miskunne seg over alle.

5 De fikk ikke lov til å drepe dem, men de skulle pine dem i fem måneder. Og pinen var som når et menneske blir stukket av en skorpion.

Satan er en hard Herre å tjene. Menneskene innbiller seg å bli fri alt som har med ansvar, Gud og kristne verdier vil gjøre godt. Men Jesus sier i
Joh. e. 8. 34 Jesus svarte dem: «Sannelig, sannelig, det sier jeg dere: Den som gjør synd, er syndens trell

6 I de dager skal menneskene søke døden, men ikke finne den. De skal lengte etter å få dø, men døden skal flykte fra dem.

En må skille mellom en lære og en tolkning. Det er også ting i Åpenbaringen som er meget vanskelige å slå fast med 100 % sikkerhet at slik er det.
Slik jeg ser dette skriftstedet med at menneskene ønsker seg døden men ikke får lov å dø er følgende.
En demons fremste ønske er å få innta et menneske og når en har fått lov til det ønsker en ikke å gi slipp på vedkommende, men utføre sine djevelske og frekke hensikter gjennom det menneske.
Demonbesettelse er sjelden i dag men under den store trengsel blir det mer mer allment. Det vi er vitne til i dag der en misliker, hater, vil fjerne og ønsker å erstatte Israel og Kristne verdier og det kristne budskapet bærer bud om at Antikrist og den Falske Profet er i anmarsj.

7 Gresshoppene var likesom hester rustet til krig; på hodet hadde de noe som lignet kranser av gull, og ansiktene var som menneskeansikter.

Her ser det ut som en får et innblikk i hva disse åndsmaktene og det hate mot Israel og det kristne budskapet fører med seg. Krig, ødeleggelse og død. Satan begynner å vise sitt sanne ansikt. Det er en kamp mellom Gid og Satan som har pågått i 6000 år som nå er i ferd med å kulminere.

8 Håret deres var som kvinners hår, tennene som løvetenner,

Kan ikke forstå noe annet en at Johannes ser her moderne krigsvåpen og beskriver det på sin måte. Johannes levde for 2000 år siden og datidens krigs hærer blir som smågutter å regne mot dagens velutstyrte hær!

9 og deres bryst var som brystplater av jern. Lyden av vingene deres var som larmen av mange hester og vogner som raser fram til kamp.

Se for deg at Johannes ser kamp helikoptre, beltevogner, fly og utskytnings ramper og alt annet. Og en har aldri sett det før. Da vil en bruke slike ord. Blir minnet om hva Daniel fikk beskjed om som også opplevde hva fremtiden skulle bringe.
Daniel 12. 4 Men du, Daniel, må gjemme disse ordene og forsegle boken inntil endetiden. Mange skal fare omkring, og kunnskapen skal øke.
Kunnskapen som skal øke er først og fremst i det å forstå bibelens budskap, ikke minst profet ordet!

10 De hadde haler med brodd som skorpioner, og i halene deres lå makten til å plage menneskene i fem måneder.

Plagen menneskene får vil være begrenset både i styrke og omgang. Tror dette med fem måneder og skorpionen er med overført betydning.
Skorpionen er et Nattaktive dyr. Om dagen ligger de i sprekker, under trestykker og steiner. Giftbrodden sitter på enden av halen, som kan slås forover (i prinsippet er det trygt å gripe giftbrodden bakfra). Det er hovedsakelig for barn at skorpioner kan være dødelige. Smerte og skrekk er de viktigste symptomene hos voksne.
Da i overført betydning vil åndsmaktene sette skrek og smerte blant menneskene. Men legg merke til at skorpionene er ikke det farligste dyret, derfor tror jeg at vi her beveger oss i den første del av den Antikristelige trengsel.

11 Til konge over seg hadde de avgrunnens engel, han som på hebraisk heter Abaddon og på gresk Apollyon.

Betydningen av dette ordet er Abbaton, Som betyr «et sted for ødeleggelse", som i verb form betyr ”å gå til grunne”. Det er akkurat dette menneskene er I ferd med når de vender Gud ryggen og setter sin lit til seg selv og Satan.

12 Det første ve er nå over. Men det kommer enda to.

Her blir det bebudet at nå fikk åndsmakten mer spillerom med det første ve. Slik ville det også bli med de to neste ve. Dette er en passasje der åndsmaktene får utfolde seg.

13 Den sjette engelen blåste i sin basun. Da hørte jeg en røst fra de fire hornene på gullalteret for Guds åsyn.

Så er vi kommet til den sjette og ant siste basun. Så får vi et kort innblikk at det foregår bønn i den himmelske helligdom som den jordiske er et avbilde av. Vi leser i 2. Mosebok 30. 1. Du skal lage et alter til å brenne røkelse på. Av akasietre skal du lage det. 2 Det skal være en alen langt, en alen bredt, firkantet og to alen høyt. Hornene på alteret skal være i ett med det. 3 Kle det med rent gull både ovenpå og på sidene og på hornene, og lag en gullkant omkring det.
Dette var et avbilde av det himmelske.

14 Røsten sa til den sjette engelen, som hadde basunen: «Løs de fire engler som står bundet ved Eufrat, den store elven.»

Nå står at det er fire engler som er bundet. Ut i fra sammenhengen og teksten må en ikke tro at dette er gode engler. Guds engler er ikke bundet. Vi leser også i skriften om lignede ting.
1. Sam. 16. 14 Herrens Ånd forlot Saul, og en ond ånd fra Herren skremte ham. 15 Da sa Sauls menn til ham: «Vi ser at en ond ånd fra Gud skremmer deg. 16 Si bare fra, herre, så skal dine tjenere som står her foran deg, finne en mann som kan spille på harpe. Når den onde ånd fra Gud kommer over deg, skal han spille; da letner det for deg.» 17 Saul svarte: «Ja, finn en mann som er flink til å spille, og før ham hit til meg!» 18 En av de unge mennene sa: «Jeg kjenner en sønn av Isai fra Betlehem som kan spille. Han er en sterk og djerv kriger og god til å tale for seg. Han er en staselig kar, og Herren er med ham.»
19 Så sendte Saul bud til Isai og sa: «Send hit til meg din sønn David, han som gjeter småfeet!» 20 Da tok Isai et esel, lesset på det brød, en skinnsekk med vin og et kje og sendte det med sin sønn David til Saul. 21 Slik kom David til Saul og gav seg i tjeneste hos ham. Saul ble meget glad i ham og gjorde ham til sin våpensvein. 22 Han sendte bud til Isai og sa: «La David få bli i tjeneste hos meg, for jeg liker ham!» 23 Når så ånden fra Gud kom over Saul, tok David fram harpen og spilte på den. Da letnet det for Saul; han kjente seg bedre, og den onde ånden forlot ham.

15 Og de fire engler ble løst, de som stod klar og ventet på denne time, denne dag, denne måned, dette år, for å drepe tredjeparten av menneskene.

Vi kommer innpå dette mer senere for dette må dreie seg om Haramgeddon slaget der 1\3 av menneskene blir drept. Under Gog krigen blir 1\4 og nå 1\3 part av menneskene drept. De fire engler som det her referer til er ikke gode engler men onde.

16 Tallet på ryttere som var i hæren deres, var tjue tusen ganger ti tusen; jeg hørte tallet på dem.

Tallet som her nevnes fikk han ved åpenbaring, ikke ved å telle. Antallet var formidabelt da det til sammen var 200 millioner krigere! 20.000 x 10.000=
200 000 000. Men tallet kan også forståes symbolsk da det er astronomisk.

17 Og i mitt syn så hestene og rytterne deres slik ut: Mennene hadde brynjer som var ildrøde, mørkeblå og svovelgule; hestenehadde hoder som løver, og ut av munnen deres stod ild og røk og svovel.

Når Johannes får se det moderne krigsmaskeriet få utfolde seg prøver han å beskrive det med de tinga og de illustrasjonene han kjenner til. Dette som her skjer er selvfølgelig umulig for ham å gjengi med våre ord da han aldri hadde kjennskap og kunnskap om våre moderne og massedrepende våpen og bomber.

18 En tredjepart av menneskene ble drept av disse tre plagene, av ilden og røken og svovelen som kom ut av hestenes munn.

Igjen så gjengir han anntallet. I dag lever det ca. 6 milliarder mennesker på jorden og 2 milliarder mennesker dør under den sjette basun og Gog-krigen.

19 For deres makt ligger i munnen, men også i halene, for halene deres ligner ormer med hoder, som de skader menneskene med.

Tror at her prøver Apostelen å beskrive bl.a. Atombombene forferdelige, dødelige og vi må si Sataniske måtte å utslette mennesker og liv på.
Kjernefysiske våpen

Nagasaki 9 august 1945

 

Bildet viser soppskyen over Nagasaki, Japan, 9. august 1945.Et kjernefysisk våpen eller et kjernevåpen («atomvåpen») er et våpen med enorme og ødeleggende krefter som frigjør energi fra kjernefysiske reaksjoner. Ett enkelt kjernevåpen kan ødelegge en hel by, noe som ble bevist under 2. verdenskrig, da USA bombet de japanske byene Hiroshima og Nagasaki i august 1945. Dette er de eneste gangene kjernevåpen har blitt brukt i krig, men et stort antall kjernefysiske prøvesprengninger har blitt gjennomført av flere land.
Kjernevåpen deles inn i to hovedklasser: basert på fisjon eller fusjon.
Sprengkraften til kjernevåpen oppgis i enheten «kilotonn» (kt), underforstått hvor mange kilotonn TNT (konvensjonelt eksplosiv) som teoretisk sett ville gitt samme sprengkraft. Den første kjernefysiske eksplosjonen ble prøvesprengt i New Mexico, USA, 16. juli 1945.
De kjente atommaktene er (kronologisk i henhold til år før første prøvesprengning) USA, Russland, Storbritannia, Frankrike, Kina, India, Pakistan og Nord-Korea. I tillegg antas at Israel har kjernevåpen, selv om landet verken bekrefter eller avkrefter dette.

20 Men de som slapp fra disse plagene og ikke ble drept, de vendte ikke om, og sluttet ikke å tilbe sine henders verk, men tilbad de onde ånder og avgudsbilder av gull, sølv og bronse, stein og tre, de som verken kan se eller høre eller gå.

Det er underlig at menneskene ikke blir bedre men desto verre av hva som her skjer. De tilber fremdeles synden og verden. Det blir ikke mindre rockekonserter, kultur arransjementer og av alt annet, men mer og mer.

21 De vendte ikke om fra sine mord og sine trolldomskunster, sitt horeliv og sine tyverier.

Det vil bli mange som lever av å plyndre andre som er drept eller ikke kan forsvare seg på andre måter. Anarkister og andre som ikke vil bøye seg for lov og rett vil vokse og få stor innflytelse. Lov og dom vil ikke bli ivaretatt. Her beskriver Paulus endetids menneske også det religiøse.

2. Tim. 3. 1. Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. 2 For da vil menneskene være egoistiske, glade i penger, fare med skryt, være overmodige, snakke stygt om andre, være ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten respekt for det hellige, 3 ukjærlige og uforsonlige, fare med sladder, mangle selvbeherskelse, være rå, likegyldige for det gode, 4 svikefulle, oppfarende, innbilske. De elsker lystene høyere enn Gud. 5 I det ytre har de gudsfrykt, men de fornekter dens kraft. Vend deg bort fra slike folk!

10. 1. Jeg så en annen, mektig engel stige ned fra himmelen. Han var kledd i en sky og hadde regnbuen om sitt hode, og ansiktet var som solen og føttene som ildsøyler.

Hvem er denne engelen? Gjenkjenner du ikke ham i fra kap. 1? Vi leser også i Esekiel om den opphøyede posisjon som Gud har og den samme opphøyede posisjon og stiling har også Sønnen.
Esekiel 1. 22 Over hodene på skikkelsene var det noe som lignet en hvelving. Det var som krystall, skremmende å se til, utspent høyt over hodene på dem. 23 Under hvelvingen rettet vingene seg ut så de berørte hverandre. Hver skikkelse hadde også to vinger som dekket kroppen. 24 Når de gikk, hørte jeg lyden av vingene deres. Det var som duren av store vannmasser, som røsten av Den Allmektige, som støyen fra en leir. Men når de stanset, senket de vingene. 25 Det lød et drønn over hvelvingen som var over hodet på dem. Men når de stanset, senket de vingene.
26 Høyt oppe over denne hvelvingen var det noe som lignet safirstein. Det hadde form som en tronstol, og på det som hadde form som en tronstol, satt det en skikkelse; den var som et menneske å se til. 27 Fra det som syntes å være hoftene på den, og oppover, så jeg noe som lignet skinnende metall, likesom ild med en ring omkring. Fra det som syntes å være hoftene, og nedover, så jeg noe som lignet ild, omgitt av en strålende glans. 28 Synet av glansen omkring var som synet av regnbuen når den viser seg i skyen en regnværsdag. Slik var synet av Herrens herlighet. Da jeg så det, falt jeg ned med ansiktet mot jorden. Og jeg hørte røsten av en som talte.

2 I hånden holdt han en liten oppslått bok. Han satte sin høyre fot på havet og den venstre på jorden

Vi leser om den boka kap. 5. Er det noen større og herligere en Jesus?
Matt. 28. 18 Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord.

3 og ropte med kraftig røst, som når en løve brøler. Da han hadde ropt, lød røstene fra de sju tordener.

Hvem er som en løve? Hvem er som en løve som brøler? Jesus er dette uten tvil.
Etter han hadde ropt lød røstene fra de sju tordener. Dette er som et mellomspill mellom den sjette og sjuende basun.
Jesaja 31. 4 For så har Herren sagt til meg:
Likesom løven, den unge løven,
knurrer over sitt bytte,
og ikke blir skremt av gjeternes rop
eller dukker seg ned når de bråker,
om så hele flokken samler seg imot den,
slik skal Herren, Allhærs Gud,
stige ned og stride
mot Sion-fjellet og Jerusalems-haugen.

4 Etter at de hadde talt, ville jeg til å skrive; men jeg hørte en røst fra himmelen som sa: «Sett segl for det som ble sagt av de sju tordener, skriv det ikke ned!»

Det ser ut som Johannes ikke fikk skrive alt han fikk se. Vi må forstå at vi mennesker er uendelig små i forhold til Gud og er ikke i stand alltid til å ta imot hva han vil ha sagt. La meg ta et eksempel som viser Guds storhet og vår menneskelige begrensning på et naturlig plan angående øyet.
Menneskets øye er på ca 576 megapixler
Skarp synet ligger kanskje på 324 MP.
HD video kamera og HD TV er ca 2 mp. 1080p (oppløsningen er 1920 x 1080 = 2 073 600)
Digital stillbilde kameraer tar rundt 12 mp i dag.
Øynene våres er 288 ganger bedre enn dagens HD oppløsing på tv skjermen.
En HD datastrøm (AVCHD) komprimert er på ca 2 megabyte i sekundet. (ca 16 megabits) ( ukomprimert data strøm ”raw data” så kan du doble alle verdiene her og nedenfor)
En vanlig norsk bredbåndslinje ADSL ligger på 2- 6 megabit i sekundet .
Skulle en datamaskin behandle strømmen fra øyet ville det vært 1 152 MB i sekundet eller 9 216 megabits i sekundet. 9,2 Gigabit i sekundet! Dagens nettverkort i pc’er støtter bare 1 gigabit. (1000 mbit) 1 minutt hadde blitt 69 gb med data som skal lagres. En vanlig brennbar DVD plate i dag er på 4,7 gb.
Så det vi kaller HD i dag er STEINALDER OPPLØSNING sammenlignet med hva naturen må hamle opp med.
EN HD strøm på en pc i dag tar ca 30 % av cpu kraften til en 2,4 ghz INTEL CPU.
Hvis vi sier det tar 33 % og per cpu kan vi klare 3 stk videoer per cpu,( totalt 100 %), så ville vi trengt 96 cpu’er eller pc’er, bare for å vise bildet! (ved quad core vil vi trengt 24 maskiner, men maskinen er en flaskehals i dag i seg selv og ville ikke klart det.)
Vi har ennå ikke begynt jobben (data prosseseringen) med å tyde bildet som kommer i sanntid! Altså å gjenkjenne og skille bil, hus, ball, ansikter osv fra hverandre. Heldigvis ignorer vi detaljer, men dog, det er likevel en jobb som skal gjøres dette også.
Eneste måten få til noe slikt i dag ville vært å sette opp et cluster av servere med et fibernett mellom alle 96 maskinen, da ville vi klart å takle datastrømmen i sanntid.
La oss si at hver maskin bruker ca 500 watt x 96 = 48 000 watt, 48 Kilowatt. En elektrisk kjele på en varmtvannstank yter kanskje 5kW så du trenger 9,4 varmtvannstanker. Du trenger et inntakt i huset ditt på 288 amper bare for å gi energi til maskinene som skal prosessere bildet, (et vanlig hus har rundt 60-80 amper inntakssikring)
Så kommer i tilegg kjøling/aircondition, 48 000 watt fra 96 pc vil skape så mye varme at det vil selvantenne huset! La oss si nye 60 kW i kjøling?
PS 96 pc’er vil ta litt plass også.
Naturen gjør dette også vesentlig mer energi effektivt.
Vi lever i steinalderen teknologisk.
Det beste vi har av teknologi i dag er så dårlig at vi ikke forstår hvor dårlig det er, eller hvor bra naturen er.
Trafikken på internett er forventet alene til å 10 doble seg fra 2010 til 2014.
Det er mange store hardware produsenter som kommer til å få problemer da deres teknologi ikke vil holde mål for fremtiden, de må bygge ting annerledes, helt ny filosofi må bygges opp på nytt rundt dette.

5 Og engelen som jeg hadde sett stå på havet og på jorden, løftet sin høyre hånd mot himmelen

Vi får et innblikk at Gud og Jesus har den fulle og hele kontroll. Vi husker når vi var barn og lekte med lego klosser og satte ting i sammen som vi selv ønsket det.
I overført betydning så stor og en slik kontroll har også Faderen og Sønnen.

6 og sverget ved ham som lever i all evighet, han som skapte himmel og jord og hav og alt som er i dem: «Tiden er ute.

Nå er tiden i ferd med å renne ut for det ugudelige menneske og den onde. Egentlig så går han på lånt tid. Gud tillater han å fortsette blant annet fordi Gud er ikke ferdig med sin behandling av sitt eiendomsfolk; Israel.

7 Men når den sjuende engel lar sin basun lyde, i de dager skal Guds hemmelige plan være fullført, slik som han kunngjorde for sine tjenere profetene.»

Når vi leser i GT om Herrens dag er det noe som går igjen og igjen. Den store trengsel som er på 7 år er Herrens dag. Derfor alle domshandlinger i GT vil bli kullminert her under den store trengsel. La oss ta med et skriftavsnitt i Joel.
Joel 2. 1. Blås i horn på Sion,
løft hærrop på mitt hellige fjell,
så alle i landet skjelver av redsel!
For Herrens dag er nær, den kommer,
2 en dag med mulm og mørke,
en dag med skyer og skodde.
Det kommer et stort og mektig folk
og brer seg som morgenrøden på fjellet.
Det har aldri hatt sin like
og skal heller ikke få det
fra slekt til slekt i alle år.
3 Foran det fortærer ild,
og bakom slikker flammen.
Foran er landet som hagen i Eden,
og bakom ligger en livløs ørken;
ingen berger seg unna.
4 Som hester er folket å se til,
som hingster farer de fram.
5 De sprenger fram over åsryggene
likesom larmende vogner,
lik ild som knitrer i halmen,
lik en veldig hær, beredt til strid.
6 Folkeslag skjelver for dem,
hvert ansikt er blussende rødt.
7 Som krigere styrter de fram,
som stridsmenn stormer de murer.
Hver går strake veien fram
og bøyer ikke av fra stien.
8 De trenger ikke hverandre bort,
hver mann holder sin plass.
De styrter fram mellom kastespyd
og lar seg ikke stanse.
9 De farer inn i byen,
de stormer opp på muren,
de trenger inn i husene.
Gjennom vinduet går de som tyver.
10 Jorden skjelver foran dem,
og himmelen rister.
Sol og måne formørkes,
og stjernene mister sin glans.
11 Herren løfter sin røst
foran den fylking han fører;
for veldig er hans hær
og tallrike de som lyder hans ord.
Ja, stor og skremmende er Herrens dag,
hvem kan holde den ut?

8 Den røst jeg hadde hørt fra himmelen, talte igjen til meg: «Gå bort og få den åpne boken av engelens hånd, han som står på havet og på jorden.»

Det som Johannes først ikke fikk innblikk i skulle han få innblikk i allikevel.
Men da ikke bare gjennom et syn eller åpenbarelse. Denne engelen som står her kan jeg ikke se er noen andre en Jesus.

9 Da gikk jeg bort til engelen og bad ham gi meg den lille boken. Han sa til meg: «Ta boken og spis den! Den vil kjennes bitter i din mage, men søt som honning i munnen.»

Vi kjenner at den store riksprofeten Esekiel fikk oppleve det samme.
Esekiel 2. Men du, menneske, skal høre på det jeg sier til deg. Vær ikke trassig som denne ætten. Lukk opp munnen og ét det jeg gir deg.» 9 Da jeg så opp, fikk jeg øye på en hånd som var rakt ut mot meg, og i den var det en bokrull. 10 Han brettet den ut foran meg. Det var skrevet på den, både inni og utenpå. Og det som stod skrevet der, var klagesanger, sukk og verop. 3. 1. Han sa til meg: «Menneske, ét det du finner her! Ét denne bokrullen! Gå så og tal til Israels ætt!» 2 Jeg åpnet munnen, og han lot meg ete bokrullen. 3 «Menneske,» sa han, «mett din mage og fyll dine innvoller med denne bokrullen som jeg gir deg.» Da åt jeg den, og den smakte søtt som honning.

10 Så tok jeg den lille boken av engelens hånd og spiste den, og i munnen smakte den søtt som honning; men da jeg hadde svelget den, kjente jeg at den sved i min mage.
Det er et evig prinsipp vi her møter. De aller fleste mennesker velger en lettere og mer behagelig vei for sitt liv en det som Gud vil ikke minst her i våre materialistiske velstands verden. Å gå Herrens vei koster, ja det koster alt. Men det er ikke noe liv og et slikt budskap som bringer velsignelse og frelse.
Joh. e. 1. 14 Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.

11 Da ble det sagt til meg: «Igjen skal du tale profetisk, mot folk og nasjoner og tungemål, og mot mange konger.»

Budskapet og videre formidling var først blitt stengt for Apostelen men nå skulle han bringe det videre. Mange ganger så må Gud gjøre også noe med budbæreren før budskapet skal bringes videre. Det er ikke bare tilhørerne som skal møte Gud men også budbæreren. Gud ønsker at hans budskap skal leveres videre av Hellige mennesker ikke vann hellige representanter.
2. Tim 2. 19 Men Guds faste grunnvoll står, og den har et segl med denne innskrift: «Herren kjenner sine», og «hver den som bekjenner Herrens navn, må vende seg fra urett». 20 I et stort hus er det ikke bare kar av gull og sølv, men også av tre og leire, noen til fint bruk og noen til simpelt. 21 Den som renser seg selv fra alt slikt, blir et kar til fint bruk, innviet og nyttig for husets herre, gjort i stand til enhver god gjerning.

11. 1. Jeg fikk nå et rør til å måle med, det var som en stav, og det ble sagt til meg: «Reis deg og mål Guds tempel og alteret og dem som tilber der!

Dette skriftstedet og mange indikerer klart at det vil bygges opp et tempel i Jerusalem. Jesus nevnte dette i sin endetids tale og jeg henter her et lite utdrag fra Markus evangeliet bibelkommentarene. Markus 13 14 Men når dere ser «den ødeleggende styggedom» stå der den ikke skulle stå – forstå det, den som leser! – da må de som er i Judea, flykte opp i fjellene.
Den ødeleggende styggedom hva det er og hvilket innhold det er taler Paulus om i 2.Tess. 2. 3b Den Lovløse komme til syne, han som ender i fortapelse. 4 Han er den som står imot og opphøyer seg mot alt som tilbes og kalles gud. Ja, han tar sete i Guds tempel og gjør seg selv til gud.
Når den GT ofringene blir gjenopptatt i Jerusalem igjen, de som Jesus har avskaffet med sitt offer på Golgata. Hebr.10. 12 Men Jesus har båret fram et eneste offer for synder og har deretter satt seg ved Guds høyre hånd for alltid.
Da må de som er i Judea og ellers er Jøder som har sitt liv kjært, flykte opp i fjellene og over mot Jordan til klippebyen Petra og der en kan gjemme seg. Dette er Jesu klare oppfordring til sine landsmenn etter kjødet, Jødene.
Det vil være en ulykke for Israel å gjenoppbygge templet da Gud har avskaffet Loven og de GT ofringene som en vei til ham. Veien går kun gjennom Jesus.
Men i GT står det flere plasser at Gud vil vise Israel at det er forskjell på å tjene ham og ikke!

2 Men forgården utenfor templet skal du ikke ta med, den skal du ikke måle; for den er overlatt til hedningene, og de skal tråkke den hellige by under fot i 42 måneder.

Hedningene som ikke kjenner Israels Gud vil også være i Jerusalem og tile sin avguder. Det ser vi også foregå i dag mitt på tempelplassen at en avgud blir tilbedt (2010).
Al-Aqsa-moskéen
Fra Wikipedia
ShankboneAl-Aqsa-moskéen er en moské i Jerusalem, bygget ca 638 e.k, da muslimene inntok byen. Moskéens kuppel er 56 meter i diameter, og er dermed verdens syvende største moské. På moskéens nordøstre del er det risset inn et sitat av Muhammed. Moskéens volum kan beregnes etter følgende matematiske formel: 45z / n − 6,3 * nx(z − x * 2n) + at * n(c + b * 2). Al-Aqsa-moskeen er palestinernes største helligdom og har blitt omtalt av avisene under mange omstendigheter de siste årene. Den er bygd oppå den gamle tempelplassen til Salomos tempel.
For Israel å vende tilake til Jødedommen også med et tempel i Jerusalem er å vende seg bort fra sin egen Gud en til ham!

3 Men jeg vil sette mine to vitner, kledd i sørgetøy av sekk, til å profetere i 1260 dager.»

Her møter vi noe meget interessant i Åpenbaringen, det er de to ”supervitnene”.
Det er de som mener det er Enok og Elijah men det tror jeg bestemt det ikke er. De er i himmelen og har helt sikker fått herlighetslegeme og de vil aldri komme tilbake for å dø som disse to vil.
Men leg merke til at de er to og ikke en. Når profeten forkynte så var de alene men her er det to i sammen. Det indikerer at før kunne en være alene og få ut budskapet. Men i endetiden vil åndskampen tilta og en må være to og ikke en.
Profeten ba om en dobbel del av Herrens Ånd for å ha den samme tjenesten som sin forgjenger.

4 Dette er de to oliventrær og de to lysestaker som står foran jordens herre.

Her er de også profetert om i Sakarja og de innehar en tjeneste som er utpreget Ånds inspirert. Derfor blir de sammenlignet med to lysestaker.
Sakarja 4. 2 Han spurte meg: «Hva ser du?» Jeg svarte: «Jeg ser en lysestake som er av gull helt igjennom. På toppen har den en oljeskål og sju lamper med sju rør til hver av lampene, som sitter øverst på den. 3 Ved siden av den står to oliventrær, ett til høyre for oljeskålen og ett til venstre.» 4 Jeg tok til orde og spurte engelen som talte med meg: «Hva betyr dette, herre?» 5 Engelen som talte med meg, sa: «Vet du ikke hva dette betyr?» Jeg svarte: «Nei, herre.» 6 Da tok han til orde og sa til meg:
Dette er Herrens ord til Serubabel:
Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren, Allhærs Gud.

5 Og er det noen som vil skade dem, går det ild ut av munnen på dem og gjør ende på deres fiender. Ja, om noen vil skade dem, slik skal han dø!

Vi legger merke til at det har foregått en forandring med Israel. Fra at Israel har levd uten Guds fylle beskyttelse til å leve under hans beskyttelse. Gud begynner å behandle dem som de er under Arahams-pakten og ikke under loven.
Vi leser bl.a. i 5 Mosebok 28 hvordan det skulle gå med dem hvis de var lydig eller ulydig.
Men ved inngangen til den store trengsel så var Israel blitt redusert til 1\3 etter mange av de store katastrofene som dette folket har gått igjennom. Bare ved inntakelsen av Jerusalem i år 70 døde over 1 mill. Jøder og under den 2. Verdenskrig døde 6. mill jøder.
Sakarja 13. 7 Sverd, våkn opp mot min hyrde,
mot mannen som står meg nær,
lyder ordet fra Herren, Allhærs Gud.
Slå hyrden så sauene spredes!
Mot de minste vil jeg løfte min hånd.
8 I hele landet, lyder ordet fra Herren,
skal to tredjedeler utryddes og omkomme,
men en tredjedel skal bli igjen.
9 Denne tredjedel vil jeg føre gjennom ild,
jeg renser den, som en renser sølv,
og prøver den, som en prøver gull.
De skal påkalle mitt navn,
og jeg vil bønnhøre dem og si:
«De er mitt folk,»
og de skal svare: «Herren er vår Gud.»
Ved inngangen til den store trengsel så er Jødene redusert til 1\3 av hva de hadde vært uten de store trengslene de har gjennomgått.

6 De har makt til å lukke himmelen, så det ikke faller regn i den tiden de er profeter; og de har makt over vannet og kan gjøre det til blod, og makt til å slå jorden med alle slags plager, så ofte de vil.

De har den gammel testamentelige Profet gjerningen i sitt virke der en er Herre også over elementene og de har makt til å både gjøre levende og døde. At det går ild ut i fra deres munn er biledelig tale på de domsordene de utsier.

7 Men når de har fullført sitt vitnesbyrd, da skal dyret som stiger opp fra avgrunnen, føre krig mot dem, seire over dem og drepe dem.

De vil ha sitt virke i den første del av den store trengsel. Dyret som det her referer til er Antikrist. Han skal drepe dem etter å ha ført krig med dem.

8 Likene deres skal bli liggende på gaten i den store byen som åndelig talt kalles Sodoma og Egypt, der hvor deres Herre ble korsfestet.

Likene blir liggende i Jerusalem der Jesus døde. Her blir Jerusalem omtalt litte flatterende som åndelig er Sodoma og Egypt. Sodoma står for seksuelle synder som også er abnorme som bl.a. homoseksualitet er. Egypt her ellers står for en plass der Antikrist og verden har tatt sete.

9 Mennesker av mange folk og stammer og tungemål og nasjoner skal se dem ligge der i tre og en halv dag, og de skal ikke tillate noen å begrave dem.

At de blir liggende døde i tre og en halv dag er også at de vil vise all verden at disse er døde men Antikrist lever. På den måten viser de sin triumf!

10 Og de som bor på jorden, skal glede og fryde seg over deres skjebne og sende hverandre gaver. For disse to profetene hadde vært en stor plage for dem som bor på jorden.

At de har vært til stor plage for menneskene taler om deres store og mektige innflytelse. Nå når de er døde er det som ”julekvelden” for de ugudelige og vantro menneskene. Som velger Antikrist og hans regime.

11 Men etter tre og en halv dag kom det livsånde fra Gud i dem; de reiste seg opp og stod på sine føtter, og de som så dem, ble grepet av stor frykt.

Men Satan vil aldri få det siste ordet og seire til slutt. Det gjør alltid Gud og de som går med ham. De blir vakt til live som mange i bibelen også ble. Og når hedningeverden ser det blir de grepet av frykt, ja stor frykt.

12 Da hørte de en høy røst fra himmelen som sa til dem: «Stig opp hit!» Og de steg opp til himmelen i en sky, midt for øynene på sine fiender.

Vi drar gjenkjennelse på hvordan Jesus og menigheten ble rykket opp. Også på hvordan Enok ble rykket opp og at hans budskap levde videre etter hans bortrykkelse.
Judas 14 Det var også om dem at Enok, Adams etterkommer i sjuende ledd, profeterte da han sa: «Se, Herren kommer med sine hellige engler i tusentall 15 for å holde dom over alle og kreve alle gudløse til regnskap for alle ugudelige gjerninger de har gjort, og for alle trassige ord de har rettet mot ham, de gudløse syndere.» 16 De er opprørere som klager over sin skjebne, men lever etter sine lyster. De skryter og bruker store ord og smigrer andre når de har fordel av det.
Budskapet lever alltid videre uansett hvordan det går med budbæreren.

13 I samme stund kom det et stort jordskjelv. En tiendedel av byen raste sammen, sju tusen mennesker ble drept, og de som var igjen, ble forferdet og gav himmelens Gud ære.

At det etter dette ble et stort jordskjelv og drepte sju tusen mennesker må også sees biledelig. Virkningen av Guds handlemåte er som et jordskjelv og ringvirkningene av dette blir ikke velsignelse og liv. Men forbannelse og død.
2. Kor. 2. 14 Men Gud være takk, som i Kristus alltid fører oss med i sitt seierstog og gjennom oss sprer kunnskapen om ham som en duft, på hvert et sted. 15 For vi er som en Kristi vellukt for Gud, blant dem som blir frelst og blant dem som går fortapt: 16 for dem som går fortapt, en duft av død til død, for dem som blir frelst, en duft av liv til liv.

14 Det annet ve er nå over. Men det tredje ve kommer snart.

Disse ve ropene indikerer at over dette som skjer her under den store trengsel er egentlig ikke Lammets vrede dypest sett. Men at Satan, Antikrist, den Falske Profet og demonene får nærmest fritt spillerom. Det tredje og siste ve kommer inn under Satans nedstigelse fra himmelrommet som står omtalt i neste kapitel.
15 Den sjuende engelen blåste i sin basun. Da hørtes det i himmelen røster som ropte høyt: Herredømmet over verden er tilfalt
vår Herre og hans Salvede, og han skal være konge i all evighet.

Åpenbaringen er ikke i kronologisk rekkefølge 100 %. Her møter vi det som kommer til å skje til slutt under den store trengsel; Jesus seirer til slutt!
Daniel 2. 36 Dette var drømmen, og nå skal vi fortelle kongen hva den betyr. 37 Konge, du kongenes konge, som Gud i himmelen har gitt kongedømmet, makten, kraften og æren! 38 Menneskene, overalt hvor de bor, dyrene på marken og fuglene under himmelen, alle har han gitt i din hånd, og han har satt deg til herre over dem. Det er du som er hodet av gull. 39 Men etter deg skal det oppstå et annet kongerike, ringere enn ditt, og så et tredje rike, av kobber, som skal herske over hele jorden. 40 Siden skal det komme et fjerde rike, sterkt som jern. Likesom jernet slår i stykker og knuser alt, så skal dette riket – som knusende jern – slå i stykker og knuse alle de andre. 41 Føttene og tærne var, som du så, dels av pottemaker-leire, dels av jern. Det betyr at riket skal være delt. Men det skal være noe av jernets styrke i det. Du så jo at jernet var blandet med leire. 42 At tærne på føttene dels var av jern og dels av leire, betyr at riket for en del skal være sterkt, men for en del svakt. 43 Når jernet, som du så, var blandet med leire, betyr det at de skal blande seg ved giftermål. Men de skal likevel ikke holde sammen, like lite som jern kan blande seg med leire. 44 Men på den tid da disse kongene rår, skal himmelens Gud opprette et rike som aldri i evighet går til grunne. Det riket skal ikke gå over til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det bestå i evighet. 45 Du så jo at en stein ble revet løs fra fjellet, men ikke av menneskehender, og den knuste jernet, kobberet, leiren, sølvet og gullet. Den store Gud har nå kunngjort kongen det som heretter skal skje. Drømmen er sann, og tydningen er pålitelig.»

16 De tjuefire eldste som sitter på sine troner for Guds åsyn, kastet seg ned på sitt ansikt og tilbad Gud

Representantene for alle frelste til alle tider kaster seg ned der for tronen. Mon tro ikke det er noen Norske der også som Hans Nilsen Hauge og Pastor T B Barratt? Og Olav den Hellige som innførte kristendommen i Norge?
Olav den Hellige Olav II (Haraldsson) den hellige (Óláfr Haraldsson, Óláfr hinn helgi) (født 995 på Ringerike, død 29. juli 1030 på Stiklestad) var Norges konge fra 1015 til 1028.
Kristningen av Norge
Kristendommen hadde på denne tiden begynt å få fotfeste i Norge, med ganske spredd, og mange var kristne i navnet, men fulgte ikke den kristne tro så nøye. Det var besluttet på lagtingene rundt i Norge at kristendommen skulle innføres. Noen steder var det problematisk å kristne folket, mens de fleste steder gikk det greit. Snorre Sturlason forteller historier om folk som ble drept eller lemlestet når de nektet å oppta den nye troen. Olav hadde også tatt med seg 4 biskoper fra England. Den viktigste av disse var bisp Grimkjell. Han var Olavs nærmeste i kirkesaker.
Ca. 1023 ble det avholdt et kirkemøte på Moster, med biskopene og kongens menn, der kristenretten skulle vedtas på Mostratinget; dvs. Kirkens lover. På dette tinget ble kirken knyttet til kongen, som en statskirke. Den nye loven omtales som "Det store sædskifte". Loven (1024) begynte slik: «Det første i vår lov er at vi skal bøye oss mot aust og be til Kvite Krist om godt år og fred, at vi må halde landet vårt bygd og drotten vår ved helse. Han være vår ven og vi hans vener og Gud være ven åt oss alle.»
Her ble det bl.a. forbud mot å sette ut barn og treller skulle kjøpes fri. Flerkoneri blir forbudt. Nyfødte barn skal få leve og ikke settes ut i skog eller mark. Det blir satt strenge straffer for voldtekt og kvinneran. Kjøttmat blir forbudt på fredager. Det skal fastes hele syv uker før påske. Det blir nedlagt forbud mot å gifte seg med slektninger inntil syvende ledd. Nyfødte barn skal føres til kirken for å døpes. Det blir forbudt å gravlegge de døde i hauger eller røyser som i hedensk tid. Liket skal føres til kirken og begraves i hellig jord. Begravelse i vigslet jord blir nektet udådsmenn, kongesvikere, mordere, tyver og selvmordere. Kirker skal bygges i hvert fylke. Biskopen rår over dem og skal tilsette prester. Menn innenfor fylkesgrensene har ansvar for kirkenes vedlikehold og prestenes underhold.
Olav reiste mye rundt etter dette, for å holde ting med bøndene, og lese opp kristenretten. Her møtte han mye motstand, fordi disse lovene stred mot de skikkene som ble praktisert. Olav truet med både død og lemlestelse, og tap av eiendom. På denne måten skaffet han seg mange fiender. Han praktiserte likhet for loven, dvs at storfolk ble straffet på samme måte som bønder.

17 og sa:
Vi takker deg, Herre Gud, du Allmektige, du som er og som var, fordi du har overtatt din store makt og er blitt konge.

Kong David ordnet sangeren og lovsangerne i templet etter et bilde han hadde fått av Gud. Det er et klart GT preg over hele Åpenbaringsboken. For å forså denne boka bør en ha et inngående og godt kjennskap til GT.

18 Hedningfolkene ble harme, men nå er din vredesdag kommet, og tiden da de døde skal dømmes. Da skal du lønne dine tjenere, profetene, de hellige og dem som frykter ditt navn, små og store, og ødelegge dem som ødelegger jorden.

Hedningsfolkene blir harme for nå er hedningenes tid i ferd med å renne ut. Nå vil Guds eiendomsfolk Israel komme mer og mer frem. Og til syvende og sist også alle de som har satt sin litt til Israels Gud.
Lukas 21. 24 og de skal falle for sverds egg og føres fangne til alle folkeslag, og Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger, inntil hedningenes tid er til ende
(1930 overs).

19 Da ble Guds tempel i himmelen åpnet, og kisten som er tegnet på hans pakt, ble synlig der inne. Og det kom lyn og drønn, tordenbrak og jordskjelv og store hagl.

Tenker på den gang jeg ble frelst og født på nytt 16 år og kom til Jesus famlende. Men hva har jeg fått del i? Så uendelig mer en jeg forlot og dette vil vare i evigheten lang. Det er evighetens Gud vi møter her i sitt Hellige tempel og ut i fra der har han fullstendig kontroll og oversikt. Han sier alt på forhånd før det ble til og det skjedde.
5. Mosebok 32. 31 For deres klippe er ikke som vår,
det kan våre fiender dømme om.
39 Se nå, det er bare jeg som er Gud,
det finnes ingen annen gud enn jeg.
Jeg bringer død, og jeg gir liv,
jeg sårer og jeg leger,
og ingen kan berge ut av min hånd.
40 Jeg løfter hånden mot himmelen
og sier: Så sant jeg lever evig,
41 når jeg kvesser mitt lynende sverd,
og rekker hånden ut til dom,
tar jeg hevn over mine fiender
og gjengjelder mine motstandere.
42 Jeg gjør mine piler drukne av blod,
blodet av falne og fanger,
og lar mitt sverd fortære kjøtt,
hoder av fiendens høvdinger.
43 Pris hans folk, dere folkeslag,
for han hevner sine tjeneres blod.
Han tar hevn over sine fiender
og gjør soning for sitt land og folk.

12. 1. Et stort tegn viste seg på himmelen: En kvinne som var kledd i solen, med månen under sine føtter og med en krans av tolv stjerner på hodet.

Dette er biledelig tale og viser oss kampen som foregår. Vi finer talet tolv og da må det være enten Israel eller Jesu Kristi Menighet. Menigheten er i himmelen så da gir svaret seg at dette må være Israel.

2 Hun var med barn og skrek i barnsnød og fødselsveer.

At hun er med barn er også biledelig tale. En vordende Mor skal føre frem et nytt liv og det er akkurat det Israel er i ferd med å gjøre. Nå pågår fødselsveene til det som kommer ut og frem av den store trengsel.
Sakarja 12. 8 Den dagen skal Herren verne dem som bor i Jerusalem. De iblant dem som snubler, skal den dagen være som David, og Davids hus skal være som Gud, som Herrens engel foran dem.
9 Den dagen skal det skje at jeg prøver å gjøre ende på alle de folk som kommer imot Jerusalem. 10 Men over Davids hus og over innbyggerne i Jerusalem utøser jeg en nådens og bønnens ånd. Da skal de se på meg, på ham som de har gjennomboret, og sørge over ham likesom en sørger over sin eneste sønn, og klage bittert over ham likesom en holder klage over den førstefødte.
11 På den dagen skal sørgehøytiden i Jerusalem være like stor som dødsklagen over Hadad-Rimmon i Megiddo-dalen. 12 Landet skal holde klage, ætt for ætt:
Davids-ætten for seg og deres kvinner for seg,
Natan-ætten for seg og deres kvinner for seg,
13 Levi-ætten for seg og deres kvinner for seg,
Sjimi-ætten for seg og deres kvinner for seg;
14 alle de andre ættene hver for seg
og deres kvinner for seg.

3 Også et annet tegn viste seg på himmelen: En stor ildrød drake kom til syne, med sju hoder og ti horn, og på hodene hadde den sju kroner.

Dragen er Satan og dyret er Antikrist i Åpenbaringsboken. Vi leser i Daniel 2 når Nebukaneser fikk se verdensrikene så var de i edelt metal men Daniel i Daniel 7 fikk se dem som rovdyr. De sju hoder er et bilde på verdensrikene som nå samler seg til et siste oppgjør mot Herren. Derfor sju hoder og sju kroner. Ti horn er et bilde på de nasjonene som Antikrists og Satan skal og vil gjøre seg bruk av nå. Tror at tallet ti er symbolsk og det kan være flere en ti land Antikrist styrer over.
De verdensrikene det referer til er:
1.) Egypt
2.) det Assyriske rike
3.) Babylon
4.) Medio-Persiske rike
5.) Gresk-Makedoniske
6.) Romerriket
7.) Det gjenoppståtte Romerriket

rart dyr4 Med halen drog den med seg tredjedelen av stjernene og kastet dem ned på jorden. Draken stilte seg foran kvinnen som skulle føde, for å sluke barnet så snart det var født.

En tredjedel av alle englene falt med Satan i tidenes morgen og disse har fulgt ham siden. Satan angriper her Israel og spesielt de 144 000, for å sluke barnet så snart det var født.

5 Da fødte hun et guttebarn, som en gang skal styre alle folkeslag med jernstav. Og barnet ble rykket opp til Gud, til hans trone.

Her kan de se ut som noe taler om Jesus og noe om de 144 000. Og barnet ble rykket opp til Gud, til hans trone tales om de 144 000 utvalgte og beseglede Jøder. Men som en gang skal styre alle folkeslag med jernstav tales om Jesus som 1000-prs regenten. Men de 144 00 skal være med ham å styre derfor går dette også på dem. De skal være som Jesus.
Salme 149. 2 Måtte Israel glede seg over sin skaper,
Sions sønner juble for sin konge!
3 De skal prise hans navn med dans
og spille for ham med pauke og lyre.
4 For Herren har godvilje for sitt folk,
han kroner de hjelpeløse med seier.
5 De fromme skal juble med heder
og rope av fryd på sitt leie.
6 De har lovsang til Gud i sin munn
og tveegget sverd i sin hånd.
7 De vil ta hevn over folkeslag
og tukte folkestammer,
8 binde kongene deres med lenker
og stormennene med jernband.
9 De skal holde dom over dem,
slik som det står skrevet,
til ære for alle hans fromme.
Halleluja!

6 Men kvinnen rømte ut i ødemarken, til et sted som Gud har gjort i stand for henne, så hun der i 1260 dager kunne få mat og det hun trengte til.

Vi leser i Daniel 9 at pakten blir brutt med Antikrist for Israel mitt i den 7 årige pakten og de siste 3 1\2 åra blir ille for Israel og de må for en stor del leve i skjul som Profeten gjorde det i fordums dager.
1. Kongebok 17. 1. Elia fra Tisjbe, en av innflytterne i Gilead, sa til Akab: «Så sant Herren, Israels Gud, lever, han som jeg tjener: De første årene skal det verken komme dugg eller regn uten på mitt ord.»
2 Da kom Herrens ord til Elia, og det lød så: 3 «Dra bort herfra, ta veien mot øst og gjem deg i Krit-dalen, øst for Jordan! 4 Der kan du drikke av bekken, og jeg har sagt fra til ravnene at de skal sørge for mat til deg.» 5 Så drog Elia av sted og gjorde som Herren hadde sagt. Han gikk til Krit-dalen, øst for Jordan, og gav seg til der. 6 Ravnene kom til ham med brød og kjøtt hver morgen, og med brød og kjøtt hver kveld, og han drakk av bekken.

7 Da brøt det ut en krig i himmelen: Mikael og hans engler gikk til krig mot draken. Draken kjempet sammen med sine engler,

Her opponerer Satan. Før Golgata hadde han noe å si, etter Golgata ingenting, Hallelujah! Før Golgata kunne han tre inn i Guds tronesal, etter Jesus bar frem sitt eget blod for Faderen har han aldri vært der. Og kommer aldri der igjen!
Mikael vant seier pga Golgata som også vi gjør.

8 men ble overvunnet, og de kunne ikke lenger ha noen plass i himmelen.

At han ble overvunnet var at hans skjebne allerede beseglet. Nå har han sette i lufthimmelen og påvirker alle mennesker der i fra.
Efes. 2. 2 Dere levde i dem på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige.

9 Den store drake ble styrtet, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan og som forfører hele verden; han ble kastet ned på jorden og hans engler med ham.

Under den store trengsel vil det åndelige bli ”et” med menneskene. Skremmende men sant. Selv demonene vil få sitt tilholdssted på jorda.

10 Og jeg hørte en høy røst i himmelen som sa: «Seieren og kraften og riket tilhører fra nå av vår Gud, og hans Salvede har herredømmet. For våre brødres anklager er styrtet, han som anklaget dem for vår Gud dag og natt.

Her får Apostelen også se frem til den endelige sier; Seieren og kraften og riket tilhører fra nå av vår Gud, og hans Salvede har herredømmet. Seieren ble vunnet på Golgata, nå begynner den å komme mer og mer til utrykk.
Hebr. 2. 8 alt har du lagt under hans føtter.
Da Gud la alt under ham, da var ingen ting unntatt; alt skulle underlegges ham. Ennå kan vi ikke se at alt er lagt under ham. 9 Men Jesus, som for en kort tid var stilt lavere enn englene, ham ser vi nå kronet med herlighet og ære fordi han led døden. Slik skulle han ved Guds nåde smake døden for alle.
10 For Gud, som er endemål og opphav for alt, han ville føre mange barn til herlighet. Da måtte han la frelsens opphavsmann nå fullendelsen gjennom lidelser.
11 De har seiret over ham i kraft av Lammets blod og det ordet de vitnet om; de hadde ikke sitt liv så kjært at de ikke ville gå i døden.
Alle mennesker til enhver tid i fortid, nåtid og fremtid vil vinne seier hvis en går frem som skriften anviser. Her er ”formelen” til seier til enhver tid; de har seiret over ham i kraft av Lammets.

12 Derfor skal dere juble, himler og dere som bor i dem! Men ulykkelige jord og hav! For djevelen er kommet ned til dere, og hans vrede er stor, fordi han vet at han bare har en kort tid igjen.»

Satan er en slagen fiende og alle som følger ham likeså. Nå vet han at han har meget kort tid igjen og setter max inn på å gjøre sine ødeleggende og destruktive gjerninger.

13 Da draken så at den var kastet ned på jorden, forfulgte den kvinnen som hadde født guttebarnet.

At de 144 000 er Jøder og da vil Antikrist og Satan forfølge de andre Jøder med full styrke. Hate til Israel er konstant og dypt hos Satan og alle som følger ham.

14 Men hun fikk de to vingene til den store ørnen, så hun kunne fly ut til sitt sted i ødemarken for å få mat og det hun trengte, i én tid og to tider og en halv tid, langt borte fra slangen.
Men Israel er under overnaturlig beskyttelse og selv Jerusalem vil ”fungere” som Israels hovedstad inntil enden.
Sakarja 14. 2 Jeg vil samle alle folkeslag til krig mot Jerusalem. Byen skal bli tatt, husene bli plyndret og kvinnene voldtatt. Halve byen må gå i landflyktighet, men resten av folket skal ikke utryddes fra byen.

15 Ut av gapet spydde slangen vann etter kvinnen, som en elv, for å rive henne vekk i strømmen.

Rive henne vekk i strømmen er et biledelig utrykk. Antikrist har hele verden på sin side og når han vil fjerne Israel så er det med verdens aksept. FN og andre institusjoner vil helt sikker være på Antikrist side mot Israel.

16 Men jorden kom kvinnen til hjelp; den åpnet sin munn og slukte elven som draken hadde spydd ut av gapet.

Israel vil oppleve mye av det samme de oppleve i Egypt for 3400 år siden ved utgangen av Egypt da de 10 landeplagene gikk over Egypt og Israel ble spart.
Her kommer jorden Israel til hjelp og unnsetning. På hvilken måte vet jeg ikke men at Israel vil bli for det store og hele spart mens ragnar rokket går over verden er virkeligheten Åpenbaringen beskriver.

17 Fylt av raseri mot kvinnen gikk draken av sted for å føre krig mot de andre av hennes ætt, mot dem som følger Guds bud og holder fast ved vitnesbyrdet om Jesus.

Når Satan og Antikrist ser at de ikke kommer noen vei med Israel i denne omgang går raseriet ut over de som ikke vil ta Dyrets merke og som blir martyrer under den store trengsel.
Åpenb. 7. 13 En av de eldste tok da ordet og spurte meg: «Disse som er kledd i hvite kapper, hvem er de, og hvor kommer de fra?» 14 »Herre,» svarte jeg, «du vet det.» Da sa han til meg: «Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og som har vasket sine klær og gjort dem hvite i Lammets blod. 15 Derfor står de nå for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel, og han som sitter på tronen, skal reise sin bolig over dem. 16 De skal ikke lenger sulte eller tørste, og sol eller brennende hete skal ikke falle på dem. 17 For Lammet, som står midt foran tronen, skal være deres hyrde og føre dem til kilder med livets vann, og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne.»

18 Og den stilte seg nå på stranden ved havet.

Her får vi et kort innblikk inn i himmelen og får se den roen og harmonien er der på tross av hva som skjer på jorden. Det ser ut som en av kjerubene er det som overbringer og taler til Apostelen. Jesus er ikke en som hele tiden selv må føre ordet.

13. 1. Da så jeg et dyr stige opp av havet. Det hadde ti horn og sju hoder og en krone på hvert horn. På hodene stod navn som var en spott mot Gud.

Antikrist stiger opp av folkehavet. Her er GT største forbilde på Antikrist men å hevde at han er 100 % identisk med Antikrist er å tillegge sine egne meninger inn i tolkningen av Guds ord.
Antiokos IV Epifanes
Fra Wikipedia (gresk: Επιφανής «strålende», opprinnelig gitt navnet Mithradates, men gitt navnet Antiokos da han overtok tronen eller etter at hans eldre bror Selevkos døde, (ca 215–163 f.Kr., styrte 175–163 f.Kr.)), var en av selevkidkongene, sønn av Antiokos III den store og bror av Selevkos IV Filopator.
Antiokos steg til makten etter at Selevkos IV døde. Han hadde vært gissel i Roma etter Apamea-freden i 188 f.Kr., men hadde nylig blitt byttet ut med sønnen og den rettmessige arvingen av Selevkos, den senere Demetrius I Soter. Antiokos dro fordel av denne situasjonen og var i stand til å proklamere seg selv som med-hersker med en annen av sønnene til Selevkos, spedbarnet Antiokos, som han fikk myrdet noen få år senere.
Betydelige hendelser i hans styre er blant andre nesten-erobringen av Egypt, som ble stoppet av trusler om romersk intervensjon og starten på det jødiske opprøret til makkabeerene. Han ble etterfulgt av sitt spedbarn, Antiokos V Eupator.
I en hevnaksjon, organiserte han en ekspedisjon mot Jerusalem, som han ødela, i tillegg til å henrette en mengde innbyggere på de mest grusomme måter. Fra denne tiden begynte jødene en uavhengighetskrig under deres makkabeere-ledere med betydelig suksess. De beseiret arméene til Antiokos som ble sent mot dem. Antiokos ble rasende da han hørte dette, og det er sagt at han marsjerte mot dem personlig, truet med å utrydde nasjonen, men på veien ble han selv innhentet av døden (164 f.Kr.). Den nøyaktige grunnen til det jødiske opprøret, og av Antiokos' respons, er usikker. Jødiske beretninger finnes i makkabeer-bøkene, og det vellykkede opprøret minnes under høytiden hanukka. Hans siste år ble brukt i en kampanje mot det stigende parthiske imperiet, som ser ut til å ha hatt suksess innledningsvis, men ble avsluttet da han døde.
Antiokos' styre var en siste periode med styrke for riket, men på noen måter var det dødsstøtet. Fordi han hadde tilranet seg tronen og ikke etterlot seg noen annen etterfølger enn en liten gutt, var hans død etterfulgt av ødeleggende arvefølgekriger.

2 Dyret jeg så, lignet en leopard, men hadde føtter som en bjørn og gap som en løve. Draken gav det sin kraft og sin trone og stor makt.

Draken som er navnet på Satan gir ham sin kraft og sin trone og stor makt som Faderen gav Jesus. Vi leser om disse villdyrene i Daniel 7 og Antikrist har alle Djevelske egenskaper fylt ut og ligner også her på Kristus som et motbilde.

3 Et av dyrets hoder så ut som om det hadde fått banesår, men det dødelige såret ble leget, og all verden undret seg over dyret og fulgte det.

At Antikrist har fått et banesår kan sikker tolkes på flere måter. Gog-krigen går ikke hans vei. Og han blir avslørt av Jødene i miten av den store trengsel som en løgner og bedrager.
2. Tess. 2. 3b Den Lovløse komme til syne, han som ender i fortapelse. 4 Han er den som står imot og opphøyer seg mot alt som tilbes og kalles gud. Ja, han tar sete i Guds tempel og gjør seg selv til gud.

4 Folk tilbad draken fordi den hadde gitt dyret makt, og de tilbad dyret og sa: «Hvem er som dyret, og hvem kan kjempe mot det?»

Her igjen får Satan all tilbedelse pga Antikrist har tilranes seg makten. Etter han kommer tilbake blir han hyllet av folkemengden som Hitler ble etter bl.a. det var utført et attentat imot ham. Han blir sett på som å være uovervinnelig.
Attentater mot Adolf Hitler
Det er blitt påvist at Adolf Hitler unnslapp hele 42 attentater. Med attentat forstås det som ligger i ordets opprinnelige mening, forsøk, enten de strandet på et planleggingsstadium eller ved at ting gikk galt i gjennomførelsesfasen. Tildels slo attentatene feil ved de mest usannsynlige tilfeldigheter. Hitler ble dermed bare styrket i sin overbevisning om at han var utkåret av «forsynet».
I 1939 prøvde sveitseren Maurice Bavaud iherdig å skyte Hitler, men han kom aldri på skuddhold. Samme år eksploderte en sprengsats i Münchens Bürgerbräukeller bare minutter etter at Hitler litt før planen hadde forlatt lokalet, den ansvarlige, håndverkeren Georg Elser, ble senere drept i Dachau konsentrasjonsleir, den 9. april 1945.
En bombe som Stauffenbergs medsammensvorne Henning von Tresckow hadde smuglet inn som to Cointreauflasker i Hitlers fly i Smolensk i 1943 hadde feil med tenningsmekanismen, og eksploderte ikke.
Få dager etter ble et attentat i Berlin avblåst i siste liten da attentatsmannen Rudolf Christoph Freiherr von Gersdorff, som aktet å drepe Hitler ved selvmordsbombing i Zeughaus Berlin, ikke rakk å komme nær Føreren før han plutselig forlot lokalet.
20. juli-attentatet i 1944 i Førerens hovedkvarter Wolfsschanze i Østpreussen slo feil blant annet fordi attentatsmannen Claus Graf Schenk von Stauffenberg hadde medbragt kun en av de to forberedte bombene, og fordi brevkassen med bomben tilfeldigvis var blitt flyttet i siste øyeblikk til bak og under en hindring som tok av for eksplosjonskraften. De sammensvorne som hadde forberedt statskupp, ble handlingslammet da de fikk høre om at Hitler var i live, og de fleste ble arrestert og henrettet samme dag i Berlin.

5 Det ble gitt dyret en munn som kunne tale store og bespottelige ord, og det fikk makt til å holde på i 42 måneder.

Det er den siste del av den Antikristelige periode på 2 x 3 1\2 år som en med rette kan kalle Herrens dag og Lammets vrede. Da får en på en måte fullt ut se forskjellen på Gud og Satan hvem de egentlig er. I dag ser en det ikke så klart som en da vil se det. Men vi som troende vet forskjellen i en mye større grad en de ikke troende ikke minst pga den åndskampen vi kjenner i våre liv.

6 Da åpnet det munnen for å spotte Gud og begynte å håne hans navn og hans bolig, ja, alle som bor i himmelen.

At menneskene spotter og fornekter Gud er ikke noe nytt fordi det har menneskene gjort siden tidenes morgen men denne personene gjør det også med fullt overlegg.
1. Mosebok 10. 8 Kusj fikk også sønnen Nimrod. Han var den første som fikk stort herrevelde på jorden. 9 Han ble en veldig jeger for Herrens åsyn. Derfor sier folk: «Som Nimrod, en veldig jeger for Herrens åsyn.» 10 Først rådde han over Babel, Erek, Akkad og Kalne i Sinear-landet. 11 Fra dette landet drog han til Assur og bygde Ninive, Rehobot-Ir og Kalah 12 og Resen mellom Ninive og Kalah; det er den store byen.
I grunnteksten står det at Nimrod var en veldig jeger imot Herren. Med andre ord, han hatet og neglisjerte Gud og alt den han stod for som også Antikrist vil gjøre.
Nimrod er en person i Bibelen. Han sies å ha vært oldesønnen til Noah, og den første som dannet et stort rike etter Vannflommen. Riket omfattet områder i Mesopotamia. Han sies å ha vært en ond person og en "mektig jeger". (1. Mosebok 10,8-12)
Skjønt det ikke direkte står i Bibelen, har han fra gammelt av blitt forbundet med byggingen av Babels tårn, noe som resulterte i at Gud forvirret menneskenes språk slik at menneskene skilte lag og drog til alle verdenshjørner. (1. Mosebok 11,1-9) Nimrods styre forbindes i de gamle tradisjonene med terror mot folkene som bodde omkring, og med avgudsdyrkelse.
Nimrod har vært gjenstand for mange spekulasjoner opp i gjennom tiden. Noen har for eksempel hevdet at det er han som har vært opphavet til mange kjente mytiske skikkelser. Han har blant annet blitt forbundet med de babylonske gudene Marduk og Tammuz, og med den mytiske kong Ninos. Den skotske presbyterianeren Alexander Hislop (1807-1862) er særlig kjent på dette området.
Som er kjent for The Two Babylons som her blir gjengitt et kort utdrag i fra.
Denne boken ble opprinnelig utgitt i 1853 deretter revidert og utvidet og utgitt som bok i 1858.
Han hevder den katolske kirke var en babylonsk mysterium kult og hedenske sentrum.Han hevdet at romersk-katolske religiøse praksiser faktisk hedenske praksis podet inn på sanne Kristendom løpet av regimet til Konstantin. På dette punktet, hevdet han, fusjonen mellom den romerske statsreligion og dens tilbedelse av mor og barn ble overført til kristendommen, sammenslåing med hedensk mytologi. Gudinnen ble omdøpt Mary, Og Jesus ble omdøpt Jupiter-Puer, Eller "Jupiter Boy".
Hislop teori var at gudinnen, i Roma kalt Venus eller Fortuna, Var det romerske navnet på flere gamle babylonske kulten Ishtar, Som har opprinnelse begynte med en blond hår og blå øyne kvinne kalt Semiramis.
I følge Hislop, ble Semiramis en overmåte vakker kvinne, som fødte en sønn ved navn Tammuz, Var instrumental som dronningen, og kona til Nimrod grunnleggeren av Babylon, Og dens religion, komplett med en pseudo-Jomfrufødsel. Dette han kalte et forvarsel om Jesu fødsel, tilskyndet av Satan. Senere ble Nimrod drept, og Semiramis, gravid med hans barn, hevdet at barnet var Nimrod gjenfødt.
Hislop hevdet at sekten og dyrkelsen av Semiramis spredt globalt, hennes navn endres med kulturen. I Egypt var hun Isis, I Hellas og Roma ble hun kalt Venus, Diana i Helleas. Og en rekke andre navn, men var alltid sentral i den tro som var basert på babylonske mysterier religion.
Konstantin konvertere til kristendommen forble hedenske. Men omdøpt gudene og gudinnene med kristne navn å slå sammen de to religioner for sin politiske fordel under Satans veiledning.

7 Det fikk også lov til å føre krig mot de hellige og vinne over dem, og det fikk makt over hver stamme og hvert folk, hvert tungemål og hver nasjon.

At dette ikke gjelder Israel kommer frem av teksten; det fikk makt over hver stamme og hvert folk, hvert tungemål og hver nasjon. Menneskene for øvrig selv de som blir troende under den store trengsel vil bli utsatt for et massivt trykk fra den onde på alle områder i sitt liv der døden blir en utfrielse.

8 Og alle som bor på jorden, skal tilbe dyret, alle som fra verdens grunnvoll ble lagt, ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok hos Lammet, som ble slaktet.

Hele Jorden tilber dyret som er et navn på Antikrist som symboliserer hvem han er. I dag er hans Ånd til stede i verden akkurat som Jesu Ånd er tilstede i verden. At noen gjør den Hellige Ånd til en egen gudeperson er en gammel hellenistisk lære som den Katolske kirka adopterte med tre Guder i en Gud. Løgn fra Satan er blitt innplantet også blant evangeliske kristne som tror på tre guder i en Gud.
1. Joh. 4. 3 Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden.

9 Den som har ører, hør dette!

Det er ikke nok å ha ordet, men det må bli en del av deg. Hvordan høre vi ordet?
Vi kan lese de beste bibelkommentarene og høre den beste undervisningen og det kan gå oss hus forbi hvis vi ikke er vare i Ånden og mottagelige for budskapet.
Hebr. 4. 2 Det glade budskap er jo forkynt både for oss og for dem. Men de hadde ikke noe gagn av ordet de hørte, fordi det ikke ved troen ble ett med dem som hørte det.

10 Den som skal i fangenskap, han må gå i fangenskap! Den som skal drepes med sverdet, han må dø for sverd! Her gjelder det at de hellige holder ut og har tro.

Mitt inni her så kommer et budskap fra Herren som gjelder alle som blir troende under den store trengsel. Her må en regne med martyriet som de første kristne og ved siden av det er det viktig å holde ut.
Matt. 24. 13 Men den som holder ut helt til slutt, han skal bli frelst.

11 Da så jeg et annet dyr; det steg opp av jorden. Det hadde to horn som et lam, men talte som en drake.

Et annet dyr er den Falske Profet. Det hadde to horn som et lam men talte som en drage. Vi leser om de Falske Profeten i Matt. 7 og møter en slående likhet.
Det finnes mange forbilder på den Falske Profet som Paven i Roma, forkynnere innforbi karismatiske menigheter, Mormon Prester og mange andre.

12 All den makt det første dyret har, bruker det andre dyret etter oppdrag fra det første. Det får hele jorden og dens folk til å tilbe det første dyret – det som hadde fått sitt banesår leget.

Akkurat som Jesus var avhengi av den Hellige Ånd er Antikrist avhengi av den Falske Profet for å lure og bedra menneskene. Han imiterer Jesus da til det onde og sin fordel.

13 Det gjør store under, lar til og med ild falle ned fra himmelen på jorden, like for øynene på folk.

Den falske Profet gjør under akkurat som trollmennene i Egypt på Moses tid. Alt for å få menneskene bort fra troen på den levende og sanne Gud og til Antikrist.
2. Tim. 3. 8 Som Jannes og Jambres satte seg opp imot Moses, setter disse mennene seg opp imot sannheten. De har fått sin dømmekraft ødelagt, og verken de eller deres tro holder mål. 9 Men nå skal de ikke ha mer fremgang, for det skal bli klart for alle hvor vettløse de er, slik det også gikk med Jannes og Jambres.

14 Det forfører dem som bor på jorden, med de tegn det får makt til å gjøre i dyrets tjeneste. Og det sier til jordens folk at de skal lage en billedstøtte til ære for dyret – det som var såret med sverd, men livnet til.

Vi har flere eksempler på både i Guds ord og i historien av en billedstøtte er blitt reist for enehersker og den som krever tilbedelse av seg selv.
I Daniel kap 3 og kap 6 leser vi om dette. Og i historien om Keiseren i Rom det samme. Og andre mennesker som blir tilbedt er like ubibelsk og blasfemisk.
Maria-tilbedelse
Det kanskje beste beviset på at Maria-tilbedelse utviklet seg fra den gamle dyrkingen av den hedenske modergudinnen, kan sees i det faktum at i hedensk religion ble moren tilbedt like mye (eller mer) som hennes sønn! Dette gir oss et enestående spor til å hjelpe oss til å løse Babylons mysterium i dag! Sann kristendom lærer at Herren Jesus - og HAN alene - er veien, sannheten og livet; at bare HAN kan tilgi synd; at bare HAN, av alle jordens skapninger, har noensinne levd et liv som aldri var tilsølt av synd; og HAN skal tilbes - aldri hans mor. Men romersk katolisisme - idet den viser den innflytelse hedenskapet har hatt i dens utvikling - opphøyer på mange måter MOREN også.
En kan reise verden rundt, og enten det er i en veldig katedral eller i et landsbykapell, så har statuen av Maria en viktig posisjon. Når "rosenkransen" fremsies, blir "Ave Maria" gjentatt ni ganger så ofte som "Fader vår". Katolikkene lærer at poenget med å be til Maria er at hun kan bringe bønnen til sin sønn, Jesus. Og siden hun er hans mor, vil han svare på anmodningen for hennes skyld. Konklusjonen blir at Maria er mer medfølende, forståelsesfull og nådig enn hennes sønn Jesus. Sannelig er dette i motsetning til Skriften! Likevel har denne idéen ofte blitt gjentatt i katolske skrifter.
En fremtredende romersk-katolsk forfatter, Alphonsus Liguori, skrev utførlig om hvor mye mer effektive bønner er som rettes til Maria i stedet for til Kristus. Liguori ble forøvrig kanonisert som en "helgen" av Pave Gregor den 14. i 1839, og ble erklært for å være en "doktor" i den katolske Kirken av Pave Pius den niende. I et stykke av hans skrifter beskrev han en tenkt scene hvor en syndig mann så to stiger som hang ned fra himmelen.
Maria var på toppen av den ene; Jesus var på toppen av den andre. Da synderen forsøkte å klatre opp den ene stigen, så han Kristi sinte ansikt og falt beseiret ned. Men da han klatret opp Marias stige, kom han lett opp og ble hjertelig tatt imot av Maria som førte ham inn i himmelen og presenterte ham for Kristus! Da var alt i skjønneste orden. Historien skulle vise hvor mye lettere og mer effektivt det er å gå til Kristus gjennom Maria.
Den samme forfatteren sier at den synder som drister seg til å komme direkte til Kristus, kan komme med frykt for hans vrede. Men hvis han vil be til Jomfruen, vil hun bare trenge å "vise" sin sønn "de bryster som ammet ham", og hans vrede vil straks stilne!2 Slik tankegang er i direkte konflikt med et bibelsk eksempel. "Salig er det morsliv som har båret deg", sa en kvinne til Jesus, "og det bryst som du har diet!" Men Jesus svarte: "Ja, salige er de som hører Guds ord og tar vare på det!" (Luk.11:27-28).
Slike idéer om bryster var på den annen side ikke ukjent for dem som tilbad den hedenske moder-gudinnen. Bilder av henne har blitt gravd fram som ofte viser hennes bryster ekstremt ute av proporsjon i forhold til hennes kropp. I Dianas tilfelle, så er hun avbildet med så mye som hundre bryster for å symbolisere hennes fruktbarhet!
Videre forsøk på å opphøye Maria til en herliggjort posisjon innenfor katolisismen kan man se i læren om "den ubesmittede unnfangelse". Denne læresetningen ble uttalt og definert av Pius den 9. i 1854 - at Den Velsignede Jomfru Maria "i det første øyeblikk av hennes unnfangelse... ble bevart forskånet for all flekk av arvesynd."3 Det skulle vise seg at denne læren bare er en fortsatt anstrengelse i å gjøre Maria mer lik gudinnen i hedenskapet, for i de gamle mytene ble det også trodd om gudinnen at hun hadde hatt en overnaturlig unnfangelse! Fortellingene varierte, men alle fortalte om overnaturlige begivenheter i forbindelse med hennes inntreden i verden, at hun var overlegen i forhold til vanlige dødelige, at hun var guddommelig. Litt etter litt ble det nødvendig å lære at Marias inntreden til denne verden også innebar et overnaturlig element, for at lærene om Maria ikke skulle synes mindreverdige i forhold til moder-gudinnen!
Er læren om at Maria var født uten flekk av syndig tilbøyelighet bibelsk? Vi vil svare på dette med The Catholic Encyclopedia's egne ord: "Ingen direkte eller kategoriske og nøyaktige beviser for dogmet kan fremføres fra Skriften." Det blir i stedet påpekt at disse idéene var en gradvis utvikling innenfor Kirken.4
Akkurat her bør det forklares at dette er en grunnleggende, kanskje den grunnleggende forskjellen mellom den romersk-katolske holdningen til kristendom og det generelle protestantiske synet. Den romersk-katolske kirke har, som den selv innrømmer, lenge vokst og utviklet seg rundt en mengde tradisjoner og idéer som er overlevert fra kirkefedre gjennom århundrene, til og med trosoppfatninger overført fra hedenskapet hvis de kunne "kristnes", og også Skriften. Begreper fra alle disse kilder har blitt blandet sammen og utviklet for til slutt å bli dogmer på ulike kirkemøter. På den andre side var det synet den protestantiske reformasjon søkte å gjenopplive, at man skulle gå til selve Skriften som en sunnere basis for lære, med liten eller ingen vektlegging på de idéer som utviklet seg i senere århundrer.
Hvis man går rett til Skriften, mangler ikke bare alle bevis for idéen om Marias ubesmittede unnfangelse - der er til og med bevis for det motsatte. Mens hun var et utvalgt redskap for Herren og var en gudfryktig og rettskaffen kvinne - en jomfru - så var hun like mye et menneske som et hvilket som helst annet medlem i Adams familie. "Alle har syndet og står uten ære for Gud (Rom.3:23), hvor det eneste unntaket er Jesus Kristus selv. Som alle andre trengte Maria en frelser, og innrømmet dette klart når hun sa: "Og min ånd fryder seg i Gud, min FRELSER" (Luk.1:47).
Dersom Maria behøvde en frelser, så var hun ikke selv en frelser. Hvis hun trengte en frelser, da trengte hun å bli frelst, tilgitt og forløst - slik som andre. Faktum er at vår Herres guddommelighet ikke var avhengig av at hans mor var en slags opphøyd, guddommelig person. I stedet var han guddommelig fordi han var den enbårne Guds sønn. Hans guddommelighet kom fra hans himmelske Far.
Idéen om at Maria var overlegen andre menneskelige skapninger var ikke Jesu lære. En gang nevnte noen hans mor og brødre. Jesus spurte: "Hvem er min mor, og hvem er mine brødre?" Og han rakte sin hånd ut over sine disipler og sa: "Se, min mor og mine brødre! For DEN som gjør min Fars vilje, som er i himlene, han er min bror og søster og MOR" (Matt.12:46-50). Tydeligvis så er hver den som gjør Guds vilje klart på samme nivå som Maria.
Hver dag fremfører katolikker over hele verden Ave Maria, Rosenkransen, Bønneklokken, Den Velsignede Jomfrus Litanier og andre bønner. Ved å multiplisere antallet på disse bønnene med antall katolikker som fremsier dem hver dag, har noen beregnet at Maria ville ha måttet høre på 46.296 bønner hvert sekund! Selvfølgelig kan ingen andre enn Gud selv gjøre dette. Likevel tror katolikker at Maria hører alle disse bønnene; og derfor må de nødvendigvis opphøye henne til et guddommelig nivå - enten det er bibelsk eller ikke!
For å prøve å rettferdiggjøre den måten Maria har blitt opphøyd på, har noen sitert ordene fra Gabriel til Maria: "Velsignet er du blant kvinner" (Luk.1:28). Men det at Maria var "velsignet blant kvinner" kan ikke gjøre henne til en guddommelig person, for mange århundrer før dette ble en tilsvarende velsignelse uttalt over Jael, om hvem det ble sagt: "Priset framfor kvinner være Jael, kenitten Hebers hustru!" (Dommernes bok 5:24).
Før pinse var Maria samlet sammen med de andre disiplene og ventet på løftet om Den Hellige Ånd. Vi leser at apostlene "alle holdt endrektig ved i bønn og påkallelse sammen med kvinnene og Maria, Jesu mor, og med hans brødre" (Apg.1:14). Typisk for katolske idéer om Maria, prøver denne illustrasjonen (hentet fra "the Official Baltimore Catechism5) å gi Maria en sentral posisjon. Men som alle som studerer Bibelen vet, så var ikke disiplene opptatt av Maria ved denne anledningen. De var opptatt med sin oppstandne og oppfarne KRISTUS, for han skulle utøse Den Hellige Ånds gave over dem. Vi legger også merke til i tegningen at Den Hellige Ånd (som en due) er synlig over henne! Likevel er det i følge Skriften bare én Ånden kom ned over i form av en due, nemlig Jesus selv, og ikke hans mor! På den annen side var den hedenske jomfrugudinnen ved navn Juno ofte representert med en due på sitt hode, likesom Astarte, Sybil og Isis var det!6
Videre forsøk på å forherlige Maria kan man se i den romersk-katolske læren om den evigvarende jomfruelighet. Dette er læren om at Maria forble en jomfru gjennom hele sitt liv. Men som "The Encyclopedia Britannica" forklarer, så ble ikke læren om Marias evigvarende jomfruelighet forkynt før omkring tre hundre år etter Kristi himmelfart. Det var ikke før Kirkemøtet i Chalcedon i år 451 at denne mytiske kvaliteten vant offisiell anerkjennelse fra Roma.7
Ifølge Skriften var Jesu fødsel resultatet av en overnaturlig unnfangelse (Matt.1:23), uten en jordisk far. Men etter at Jesus var født, fødte Maria andre barn - det naturlige avkom fra hennes samliv med Josef, hennes mann. Jesus var Marias' "førstefødte" sønn (Matt.1:25 KJV). Det betyr ikke at han var hennes eneste barn. Det at Jesus var hennes førstefødte barn kunne sannelig innebære at hun senere fikk et andre-født barn, kanskje et tredje-født barn osv. At det var tilfelle virker åpenbart, for navnene på fire brødre blir nevnt: Jakob, Joses, Simon og Judas (Matt.13:55). Søstre er også nevnt. Folket i Nasaret sa: "og er ikke alle hans søstre hos oss?" (vers 56). Ordet "søstre" er i flertall, selvsagt, så vi vet at Jesus hadde minst to søstre, og sannsynligvis flere, for dette verset snakker om "alle" hans søstre. Vanligvis, hvis vi refererer til bare to mennesker, ville vi si "begge", ikke "alle". Den underforståtte meningen er at det er minst tre søstre som blir henvist til. Hvis vi tenker oss tre søstre og fire brødre, Jesu halvbrødre og halvsøstre, ville dette gjøre Maria til mor til åtte barn. Skriften sier: "Josef...holdt seg ikke til henne inntil hun hadde født sin sønn, den førstefødte, og kalte hans navn JESUS" (Matt.1:25). Josef "holdt seg ikke til henne" før etter at Jesus var født, men etter det kom Maria og Josef sammen som mann og kone og de fikk barn. Idéen om at Josef bevarte Maria som en jomfru hele hennes liv, er klart ubibelsk.
I løpet av frafallets tid, som for å identifisere Maria nærmere med moder-gudinnen, lærte noen at Marias kropp aldri så forråtnelse, at hun fysisk for opp til himmelen og nå er "himmelens dronning". Det var likevel ikke før i dette århundret (20. århundre) at læren om Marias "himmelfart" ble offisielt proklamert som en lære i Den romersk-katolske Kirke. Det var i 1951 at pave Pius den 12. proklamerte at Marias kropp ikke så forråtnelse, men ble tatt opp til himmelen. St.Bernards ord oppsummerer den romersk - katolske holdningen: "På den tredje dag etter Marias død, da apostlene var samlet rundt hennes grav, fant de den tom. Den hellige kroppen hadde blitt båret opp til det himmelske Paradis... graven hadde ingen makt over en som var ubesmittet… Men det var ikke nok at Maria skulle bli mottatt i himmelen. Hun skulle ikke bli en vanlig borger... hun hadde en verdighet som overgikk selv de høyeste erke-englenes verdighet. Maria skulle bli kronet til Himmelens Dronning av den evige Fader. Hun skulle få en trone ved sin Sønns høyre hånd...Nå - dag for dag, time for time ber hun for oss, oppnår miskunn for oss, beskytter oss mot fare, skjermer oss for fristelse,øser velsignelser ned over oss".
Alle disse idéene om Maria Marias himmelfart henger sammen med troen på at hun fysisk for opp til himmelen. Men Bibelen sier absolutt ingenting om Marias himmelfart. Tvert imot så sier Joh.3:13: "Ingen er steget opp til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen, Menneskesønnen, som er i himmelen" - Jesus Kristus selv. HAN er den som er ved Guds høyre hånd, HAN er den som er vår mellommann, HAN er den som øser ut velsignelser over oss - ikke hans mor!
Nært knyttet til idéen om å be til Maria er et redskap som kalles rosenkransen. Den består av en kjede med femten sett av små kuler, hvor hvert sett er avmerket med en stor kule. Endene på dette kjedet er sammenføyd av en medaljong som bærer et avtrykk av Maria. Fra denne henger en kort kjede som har et krusifiks i enden. Kulene på rosenkransen er til for å telle bønner - bønner som blir gjentatt om og om igjen. Selv om dette redskapet er i utstrakt bruk innenfor Den romersk-katolske Kirke, er den tydelig ikke av kristen opprinnelse. Den har vært kjent i mange land.
"The Catholic Encyclopedia" sier: "I nesten alle land møter vi noe slikt som bønne-tellere eller rosenkrans-kuler." Den fortsetter med å sitere en del eksempler, inkludert en skulptur i det gamle Ninive omtalt av Layard, av to vingede kvinner som ber foran et hellig tre, og hver av dem holder en rosenkrans. I århundrer blant muhammedanerne har en kule-streng bestående av 33, 66 eller 99 kuler, blitt brukt for å telle Allahs navn. Marco Polo, i det trettende århundre, ble overrasket over å oppdage at kongen av Malabar brukte en rosenkrans av dyrebare stener for å telle sine bønner. Sankt Francis Xavier og hans følgesvenner ble likeledes overrasket over å se at rosenkranser var over alt kjent av Japans buddhister.9
Blant fønikerne ble en sirkel av kuler som minner om en rosenkrans benyttet i dyrkelsen av Astarte, modergudinnen, omkring 800 år f.Kr.10
Denne rosenkransen kan sees på noen tidlige fønikiske mynter. Brahman'ene har fra tidlige tider brukt rosenkranser med titalls og hundrevis av kuler. De som tilber Vishnu gir sine barn rosenkranser med 108 kuler. En lignende rosenkrans blir brukt av millioner av buddhister i India og Tibet. Shiva-tilbederen bruker en rosenkrans som han gjentar, om mulig, alle de 1008 navnene på sin gud på.11
Kuler for telling av bønner var kjent i det asiatiske Grekenland. Det var hensikten, i følge Hislop, med halskjedet som sees på statuen av Diana. Han påpeker også at i Roma var noen av halskjedene som kvinnene bar, benyttet for å telle eller huske bønner. De ble kalt monile, som betyr "påminner".12
Den mest gjentatte bønnen og hovedbønnen til rosenkransen er "Ave Maria" som er slik: "Vær hilset Maria, full av nåde, Herren er med deg; Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds Mor, be for oss syndere, nå og i dødens stund, Amen." "The Catholic Encyclopedia" sier: "Der er få eller ingen spor av Ave Maria som en godkjent oppbyggelig formulering før rundt år 1050."13
Den fullstendige rosenkransen innebærer å repetere Ave Maria 53 ganger, Fader vår 6 ganger, 5 mysterier, 5 meditasjoner over mysteriene, 5 Ære være, og den apostoliske trosbekjennelse.
Legg merke til at bønnen til Maria, Ave Maria, blir repetert nesten NI ganger så ofte som Fader vår! Er en bønn som er oppfunnet av mennesker og rettet til Maria ni ganger så viktig eller effektiv som den bønn Jesus lærte oss, rettet til Gud?
De som dyrket gudinnen Diana (Artemis) gjentok en religiøs frase om og om igjen - "...og de skrek i omkring to timer: Stor er efesernes Artemis!" (Apg.19:34). Jesus talte om gjentatt bønn som en skikk som tilhørte hedningene. "Og når dere ber" sa han, "så ikke bruk unyt¬tige gjentagelser, slik hedningene gjør. For de tror de blir bønnhørt på grunn av sine mange ord. Vær derfor ikke lik dem. For deres Far vet hva dere trenger før dere ber Ham. (Matt. 6:7-13)
I denne teksten fortalte Jesus sine etterfølgere rett ut at de IKKE skulle be en liten bønn om og om igjen. Det er betydningsfullt å merke seg at det var rett etter at han hadde gitt denne advarselen, faktisk i det neste verset, at han sa: "Derfor skal dere be slik: Vår Far, Du som er i himmelen,..." og gav disiplene det som vi kaller "Fader vår". Jesus gav denne bønnen som en motsats til den hedenske formen for bønn. Likevel blir romerske katolikker opplært til å be denne bønnen om og om igjen. Hvis denne bønnen ikke skulle gjentas om og om igjen, hvor mye mindre da en liten menneskegjort bønn til Maria! Det synes for oss som at det å lære utenat bønner for siden å gjenta dem gang på gang, lett kunne komme til å bli mer en "hukommelsestest" enn et spontant uttrykk for bønn fra hjertet.

15 Det fikk makt til å blåse liv i dyrets bilde, så det til og med kunne tale, og til å la drepe alle som ikke tilbad dyrets bilde.

Dyrets bilde må være at Antikrist gjør seg bruk av all mulig datateknologi og alt annet moderne hjelpemidler for å ha kontroll over menneskene og samtidig få dem til å tilbe ham. De som ikke vil tilbe ham blir drept som vi leser om i
Daniel 6. 13 Så gikk de fram for kongen og sa: «Konge, har du ikke sendt ut påbud om at enhver som i tretti dager ber til noen annen enn deg, konge, enten det er til en gud eller et menneske, han skal kastes i løvehulen?» Kongen svarte: «Jo, det står fast etter medernes og persernes ugjenkallelige lov.» 14 Da sa de til kongen: «Daniel, en av de bortførte fra Juda, bryr seg verken om deg eller det påbudet du har sendt skriv om. Tre ganger om dagen ber han sin bønn.»
15 Da kongen hørte det, ble han ille til mote og tenkte på hvordan han kunne redde Daniel. Helt til solnedgang gjorde han hva han kunne for å finne en utvei til å berge ham. 16 Da kom disse mennene farende inn til kongen og sa til ham: «Konge, husk det er lov hos mederne og perserne at ikke noe påbud som kongen har gitt og ingen beslutning som han har tatt, kan gjøres om igjen.» 17 Så befalte kongen at de skulle hente Daniel og kaste ham i løvehulen. Kongen sa til Daniel: «Måtte din Gud, som du stadig dyrker, frelse deg!» 18 De hentet en stein og la den over åpningen til hulen. Kongen forseglet den med sitt eget og sine stormenns segl, så det ikke kunne gjøres noen forandring med Daniel.

16 Det sørger for at alle – små og store, rike og fattige, frie menn og treller – får et merke på sin høyre hånd eller på pannen.

Nå er det ingen vei tilbake for menneskene. Gir en Satan lillefingeren tar han hånden og alt annet også. Nå må en ha en brikke eller datachip operert inn ant med laser må en tro for å kunne fungere i samfunnet. En må ha et merke på høyre hånd eller pannen som kobler en til den onde.

17 Og ingen kan kjøpe eller selge uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet.

Nå vil en ikke kunne kjøpe eller selge uten å ha tatt dyrets merke. Dette vil sikker gjelde store deler av verden i noe utstrekning. Men fremfor alt innforbi Antikrist sitt område som er det gamle Romerrikets grenser og land.

18 Her trengs det visdom. Den som har forstand, han får regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall, og tallet for det er 666.

Jesus gir oss et nøkkelvers for å forstå det profetiske ord.
Joh. e. 14. 29 Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer.
At tallkoden går opp i 666 og Antikrist sitt navn går også opp i 666 vil værenærliggende å tro. Innforbi flere språk så har hver bokstav også en tallkode.

14. 1. I mitt syn fikk jeg se Lammet stå på Sions berg og sammen med det de 144 000 som hadde Lammets navn og dets Fars navn skrevet på pannen.

Vi leser om Sions berg flere plasser i Guds ord. Fra bibelkommentarene Hebr. 12. 22 Nei, dere er kommet til fjellet Sion, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til ti tusener av engler, til en høytidssamling,

Vi har snakket om i hele brevet at Jesus ber for alle troende hver dag. Den himmelske helligdom er grunnlagt på fjellet Sion i himmelen.
Efes. 2. 6 I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham.
Der den himmelske helligdommen er måter en Jesus og de 144 000 som er omtalt i Kap. 7. De har Lammets navn og Gud Faders navn skrevet på pannen som taler om at de tilhører ikke Antikrist men Faderen og Lammet.

2 Fra himmelen hørte jeg en lyd som bruset av veldige vannmasser og som drønnet av sterk torden. Og lyden var som når harpespillere spiller på sine harper.

Himmelen har lengtet etter sang fra frikjøpte sjeler derfor blir dette nevn hver gang noen frelste kommer til himmelen med slik intensivitet. Bruser var som et fosefall her i Norge + mye mer!

3 Foran tronen og de fire vesener og de eldste synger de en ny sang, en sang som ingen kunne lære uten de 144 000, de som er frikjøpt fra jorden.

At andre ikke kunne lære den må forstås fra sammenhengen. Akkurat nå er de 144 000 i sentrum som er sist ankommet himmelen. De ble frelst etter den store trengsel til et spesial oppdrag og videre var de overnaturlig beskyttet. Nå er de rykket opp og bort til himmelen akkurat som menigheten er blitt det noen år i forveien.

4 Det er de som ikke har besmittet seg med kvinner, for de er som jomfruer. Det er de som følger Lammet hvor det så går. Det er de blant menneskene som er frikjøpt for å være en første frukt for Gud og Lammet.

Vi legger merke til at de er en første frukt for Gud og Lammet. Det er et bibelsk prinsipp at Gud alltid gjør ting som Paulus skriver.
Rom. 1. 16 For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for alle som tror, jøde først og så greker.
Dette er og forblir den bibelske rekkefølgen; jøde først og så greker.

5 Det ble ikke funnet løgn i deres munn, de er uten feil og lyte.

Standarden på disse menneskene er utrolig høy. Det medfører nok mye riktighet som en Evangelist sa om disse; det er 144 000 ”Paulus`er”.

6 Jeg så enda en engel, som fløy høyt oppe under himmelhvelvet. Han hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk.

Nå er lufthimmelen ren. Satan er fjernet der fra en gang for alltid. Da er det en engel som proklamere et budskap der forkynner at han har et evig evangelium å formidle og forkynne.

7 Han ropte med høy røst: «Frykt Gud og gi ham æren! For nå er timen kommet da han skal holde dom. Tilbe ham som skapte himmel og jord, hav og kilder!»

Igjen møter vi at Åpenbaring er ikke 100 % i kronologisk rekkefølge. Her er det begivenheter som angår dommen foran den hvite trone. Og når Gud tillater Antikrist å utføre sine hensikter med akkurat det sammen vi møter i Kap. 18 og 19. Faderen bruker som regel mennesker til å utføre sine hensikter. Her blir det noe nytt som vi er vitne til. I himmelen er det herlig lovsang når ragnar
rokket går over hele jorden. Mens over den arme jord; For nå er timen kommet da han skal holde dom. Tilbe ham som skapte himmel og jord, hav og kilder!

8 Deretter fulgte en annen engel og ropte: «Falt, falt er Babylon den store, hun som med sitt horeliv har skjenket vin til alle folkeslag, en vredens vin.»

Igjen er det enda en engel som forkynner. Og etter 6000 år med etterligninger og at Kain og hans gjerninger har gått ved siden av Abel og hans gjerninger kommer dommen til Kain og hans etterkommere som Gud har hatet hele tiden.
1. Joh. 3. 12 Vi må ikke ligne Kain; han var av den onde og drepte sin bror. Og hvorfor drepte han broren? Fordi hans egne gjerninger var onde, mens brorens var rettferdige.

9 En tredje engel fulgte dem og ropte med høy røst: «Om noen tilber dyret og bildet av det og tar imot merket på pannen eller hånden,

Konsekvensene for å gå i ledtog med Antikrist blir forkynt og proklamert.
Dyret er Antikrist og hans Ånd har virket blant menneskene i 6000 år og nå er han selv her.

10 skal han få drikke av Guds vredes vin, som er skjenket opp ublandet i hans harmes beger; og han skal pines med ild og svovel for øynene på de hellige engler og Lammet.

Akkurat som Faderen og Sønnen har en felles Ånd. Så har Dragen (Satan) og Dyret (Antikrist) en felles Ånd, som bibelen nevner flere plasser. Da som den Ånd som er virksom i vantroens barn, Antikristens Ånd, løgnens Ånd osv.
Men til slutt skal de få oppleve det forferdelige. De skal pines foran de helliges øyne før de blir utslettet for alltid!

11 Røken fra deres pinsel stiger opp i all evighet – verken natt eller dag får de ro, de som tilber dyret og bildet av det og tar dets navn til merke.»

Røken stiger opp er biledelig tale. I mellomtiden før den endelige dom foran den hvite trone vil ingen av dem som tjente og tilbe Satan og Antikrist oppleve freden, gleden og tryggheten som er i Jesus alene.
Jesaja 57. 20 Men de gudløse ligner det opprørte hav,
som aldri kan falle til ro,
og bølgene rører opp mudder og gjørme.
21 De gudløse har ingen fred, sier Herren.

12 Her gjelder det at de hellige står fast, de som holder seg til Guds bud og troen på Jesus.

Det er lett å bli revet derfor må vi være faste i vårt forsett. Så lenge menneskene er i denne verden er det lettere for kjødet vårt å gå med den onde en Gud.
2. Pet. 10 Derfor, brødre, må dere sette enda mer inn på å befeste deres kall og utvelgelse. Gjør dere dette, skal dere aldri falle; 11 da skal det gis dere en full og fri adgang til vår Herre og frelser Jesu Kristi evige rike.

13 Fra himmelen hørte jeg nå en røst som sa: «Skriv: Salige er de døde som dør i Herren, fra nå av. Ja, sier Ånden, de skal få hvile fra sitt strev, for deres gjerninger følger med dem.»

For de første kristne kom døden som en utfrielse når de ble plaget, gjort til det meste for å behage bermen i Colosseum og andre plasser. Slik vil døden komme som en utfrielse for de som vil tro på Jesus og ikke underlegne seg Antikrist og hans regime.

Colosseum


Colosseum

 

Gangene under arenaen.
Colosseum i Roma er et av de mest kjente og imponerende byggverkene i hele verden. Den ble påbegynt av keiser Vespasian i 72 e. Kr. Den øverste 4. etasjen ble bygget av Titus, og amfiteateret ble innviet i år 80.
Vi vet ikke hva Colosseum ble kalt i antikken. Den første som bruker navnet, er den engelske munken Beda på 700-tallet. Beda besøkte aldri selv Roma, men kan ha snakket med folk som hadde besøkt byen. Man har gjettet på at navnet ble avledet enten av bygningens kolossale størrelse, eller av den kolossale statuen av Nero (egentlig en solgud utstyrt med Neros ansikt) som var reist i nærheten. En tredje mulighet er at bygningen i sin tid kan ha blitt omtalt som amphitheatrum ad Colle Isaeum (= amfiteateret ved Høyden med Isis-tempelet). I dagligtalen kan «amfiteater» ha blitt sløyfet, og siden vokaler foran i ord forsvinner på latin, ville resultatet bli Colle saeum - så godt som ordet «Colosseum».
Her og lignede steder led tusener på tusener kristne martyrium.

14 Da så jeg en hvit sky, og på skyen satt en som lignet en menneskesønn. Han hadde en krone av gull på hodet og en skarp sigd i hånden.

Her åpenbarer Jesus seg igjen. Men nå ikke til frelse men til dom.
Jesaja 61. 1. Herrens Ånd er over meg,
for Herren Gud har salvet meg.
Han har sendt meg for å forkynne
et gledesbudskap for de arme,
for å lege dem som har et knust hjerte,
rope ut frihet for fanger
og frigjøring for dem som er i lenker.
2 Jeg skal rope ut
et nådens år fra Herren,
en dag med gjengjeld og straff fra vår Gud;
jeg skal trøste alle som sørger.
Jesus åpenbarer seg her som det vi finner i del 2 av vers 2. En dag med gjengjeld og straff fra vår Gud.

15 Og en annen engel kom ut fra templet og ropte med høy røst til ham som satt på skyen: «Sving sigden og høst inn! For det er høsttid, og jordens grøde er fullmoden.»

Gud har en sjelden gang også åpenbart seg med straff, ikke bare med nåde. Her gjentar historien seg da synden er blitt overmoden.
Jesaja 37. 36 Så gikk Herrens engel ut og slo i hjel 185 000 mann i assyrernes leir. Da folk stod opp om morgenen, fikk de se alle de døde som lå der. 37 Da brøt assyrerkongen Sankerib opp og drog hjem igjen. Og siden holdt han seg i ro i Ninive. 38 En gang mens han knelte i bønn i guden Nisroks tempel, kom hans sønner Adrammelek og Sareser og hogg ham ned med sverd. De kom seg unna og rømte til Ararat-landet. Og Sankeribs sønn Asarhaddon ble konge etter ham.

16 Han som satt på skyen, lot da sigden gå over jorden, og jorden ble høstet. 17 Det kom nå enda en engel ut fra templet i himmelen, også han med en skarp sigd.

Nå hopper vi rett inn i Harmageddon slaget som vi leser om i Kap. 16. og 19 spesielt. Det vil bli få mennesker igjen etter Satan og Antikrist sin regjeringstid på 7 år.
Jesaja 24. 1. Se, Herren gjør jorden øde og forlatt,
snur om på dens overflate
og sprer dem som bor på den.
2 Da går det presten som folket,
herren som hans trell
og husfruen som hennes trellkvinne.
Selgeren går det som kjøperen,
låneren som den han har lånt av,
og långiveren som hans skyldner.
3 Øde, ja, øde skal jorden bli,
den skal herjes og plyndres;
for dette ord har Herren talt.
4 Jorden sturer og visner,
verden visner og tæres bort,
både himmel og jord sykner hen.
5 Jorden er blitt vanhelliget
av dem som bor på den;
for de har overtrådt lover,
satt forskrifter til side
og brutt den evige pakt.
6 Derfor skal forbannelse
fortære hele jorden;
de som bor på den,
må bøte for sin skyld.
Derfor blir menneskene få på jorden,
det blir ikke mange tilbake.
Verdensbyens fall
7 Vinen tørker bort, vintreet visner,
alle som var glade, sukker.
8 Det er slutt på trommenes lystige klang,
slutt på støy og jubelrop,
lyrens glade toner har stilnet.
9 Folk synger ikke mer mens de drikker vin,
beskt smaker den sterke drikk.
10 Den øde byen ligger knust,
hvert hus er stengt, så ingen slipper inn.
11 I gatene klager de
fordi de ikke har vin;
all jubel er blitt borte,
gleden er forvist fra landet.
12 Byen ligger der uhyggelig øde,
og porten er slått i stykker.
13 For blant folkene på jorden
skal det bli som når en slår ned oliven,
eller sanker druer som er igjen
når vinhøsten er slutt.
14 Men noen stemmer i
og jubler over Herrens velde.
De roper av glede i vest:
15 «Dere i øst, gi Herren ære!
Pris navnet til Herren, Israels Gud,
på øyene og kystene!»
16 Fra jordens ende hører vi sanger
til Den Rettferdiges pris.
Den siste trengsel
Men jeg må si: Jeg forgår!
Ve meg, jeg går til grunne!
Ransmenn raner,
ja, ransmenn raner og herjer.
17 Det blir gru og grav og garn
for deg som bor på jorden.
18 Den som flykter for det grufulle ståk,
han skal falle i graven,
og den som kommer seg opp av graven,
skal bli fanget i garnet.
For lukene i det høye er åpnet,
og jordens grunnvoller skjelver.
19 Jorden sprekker og revner,
jorden vakler og knaker,
jorden skaker og skjelver.
20 Jorden raver som en drukken mann
og svaier som vaktmannens skur.
Synden ligger tungt på den,
den faller og reiser seg ikke mer.
21 Den dagen skal Herren straffe
himmelens hær i det høye
og jordens konger her nede.
22 De skal samles som fanger i et hull,
stenges inne i et fengsel
og langt om lenge få sin straff.
23 Da skal månen blyges og solen skjemmes;
for Herren, Allhærs Gud, er konge
på Sion-fjellet og i Jerusalem,
og viser sin herlighet for sine eldste.

18 Deretter kom en engel fra alteret, han som hadde makt over ilden, og han ropte med høy røst til engelen som hadde den skarpe sigden: «Sving din skarpe sigd og høst drueklasene i jordens vingård, for nå er druene modne!»

Dette er ikke vekkelse og fremgang for evangeliet som jeg har hørt blitt preket over. Men en dom over hele jorden som ingen har sett før eller siden.

19 Engelen lot sigden gå over jorden, høstet druene i jordens vingård og kastet dem i Guds vredes store vinpresse.

Daniel 12. 1. På den tid skal Mikael,
den store fyrsten, stå fram,
han som verner dine landsmenn.
Det skal komme en trengselstid
som det ikke har vært maken til
helt siden folkeslag oppstod.
Men på den tid skal ditt folk bli frelst,
alle som er skrevet opp i boken.
Matt. 24. 21 For da skal det bli trengsler så store som det aldri har vært fra verdens begynnelse til i dag, og som det heller aldri mer vil bli. 22 Om den tiden ikke ble forkortet, ville ikke noe menneske bli frelst. Men for de utvalgtes skyld skal den tiden forkortes.

20 Utenfor byen ble vinpressen tråkket, og den fløt over med blod, så det stod opp til bisselet på hestene hele 1600 stadier borte.

Tenk hvilket omfang det vil være på denne blodsutgytelsen. Bisselet på hesten er vel et sted mellom 1.5-2 m. Og i en radius av 1600 stadier og en stadie var 193 meter i Hellas (NT er skrevet på Gresk). Ganger vi dette får vi 1600 x 193 = 308800 m. Som er gått 30 mil i hver retning og det igjen blir selvfølgelig formidabelt da målet går hver vei.

15. 1. Deretter så jeg et annet tegn i himmelen, stort og forunderlig: Sju engler med sju plager, som er de siste, for med dem er Guds vrede fullbyrdet.

Nå helt på slutten skjer egentlig en stor forandring. De som har følgt og trodd på Antikrist har opplevd en form for beskyttelse. De som ikke har gjort det har stort sett lidd døden bortsett fra Israel og de 144 000. Nåer det en hevnens dag fra vår Gud. Nå er vredeskålende og domsbasunen forbi og de 7 vredeskålende står igjen.

2 Og jeg så også noe som lignet et hav av glass, blandet med ild, og på glasshavet så jeg dem stå som hadde seiret over dyret og bildet av det og tallet som står for dets navn. De har Guds harper i hendene

Mange ting i Guds rike er motsatt en i verden. Den som har gitt sitt liv for Jesus har seiret selv om han i verdens øyne har tapt. Den som har fått alt idenne verden men ikke eier frelsen i Kristus Jesus har tapt. Alle frelste skal spille på harper i himmelen og nytte den evige tilværelsen i fulle drag!

3 og synger den lovsang som Guds tjener Moses sang, den som også er sangen for Lammet: Store og underfulle er dine gjerninger, Herre Gud, du Allmektige.
Rettferdige og sanne er dine veier, du folkenes konge.

Lovsanger er vidunderlig her på jorden men langt mye bedre i himmelen.
Når Israels barn gikk ut av Egypter og Herren slo fienden lovsang Israels barn. Det er naturlig for et frelst menneske å lovsynge.
Salme 33. 1. Rop av fryd for Herren,
dere rettferdige!
Det sømmer seg for de oppriktige
å synge Herrens pris.

4 Hvem skulle ikke frykte deg, Herre, og ære ditt navn? For du alene er hellig.
Alle folkeslag skal komme og tilbe for ditt åsyn, fordi dine rettferdige dommer er blitt åpenbare.

De som lovsynger her er menighetens siste martyrier skare. Det er selvfølgelig ille å dø for sin tro. Men opp imot evigheten er det som ingenting å regne.
Lovsangen stiger opp fra lykkelige frigjorte og forløste mennesker.

5 Etter dette så jeg at templet i himmelen, vitnesbyrdets telt, ble åpnet.

For andre gang i Åpenbaringsboka får vi se templet i himmelen. Det indikerer at det er himmelen som styrer utviklingen også under den store trengsel. Det er Gud og han alene som har den fulle og hele kontrollen over begivenhetens gang.
Jesaja 44. 6 Så sier Herren,
Israels konge og forløser,
Herren, Allhærs Gud:
Jeg er den første, og jeg er den siste,
foruten meg er det ingen Gud.
7 Hvem er som jeg?
La ham melde seg og fortelle,
ja, legge fram for meg det som har hendt
helt fra jeg skapte det første folk.
Og la ham si dem det som siden skal hende.
8 Frykt ikke, bli ikke forferdet!
Har jeg ikke for lenge siden
kunngjort og fortalt deg det?
Dere er mine vitner.
Er det noen Gud ved siden av meg?
Jeg vet ikke om noen annen klippe.

6 Ut kom de sju engler som hadde de sju plager. De var kledd i rent og skinnende lin og hadde belter av gull spent om brystet.

Belte taler om sannhet. At det var av gull taler om Guddommelig sannhet. Her kommer sju engler med sju plager.

7 Et av de fire vesener gav de sju englene sju gullskåler fylt av Guds vrede, han som lever i all evighet.

Det er de som tror at Gud er bare snill og god. Her får vi se Gud som en som tar dommen i egne hender og setter alle og alt på plass. Det er de som har hånet Gud men det vil alltid straffe seg. Og Gud lar seg ikke i det lange løp pelle seg på nesen.
Salme 2. 1. Hvorfor er folkeslag i opprør,
hvorfor legger folkene unyttige planer?
2 Jordens konger reiser seg,
fyrstene rådslår sammen
mot Herren og hans salvede:
3 «La oss sprenge deres lenker
og kaste repene av oss!»
4 Han som troner i himmelen, ler,
Herren spotter dem.
5 Så taler han til dem i sin vrede,
med brennende harme skremmer han dem:
6 «Det er jeg som har innsatt min konge
på Sion, mitt hellige fjell.»
7 Jeg vil kunngjøre det Herren har fastsatt.
Han sa til meg: «Du er min sønn,
jeg har født deg i dag.
8 Be meg, så gir jeg deg folkene til arv
og hele jorden til eie.
9 Du skal knuse dem med jernstav
og slå dem i stykker som leirkar.»
10 Vær nå forstandige, konger,
ta imot advarsel, herskere på jorden!
11 Tjen Herren med ærefrykt og glede,
12 kyss skjelvende jorden for hans føtter,
så han ikke skal bli vred
og dere gå til grunne på veien!
For lett kan hans vrede bli tent.
Salige er alle som tar sin tilflukt til ham.

8 Og templet ble fylt med røk fra Guds herlighet og makt, og ingen kunne gå inn i templet før de sju plagene fra de sju englene var fullført.

Nå ble tjenesten i himmelen stoppet. Nå er begivenheten på jorden av en slik viktig art at hele universet oppmerksomhet er rettet mot jorden og Harmageddon.
Åpenb. 16. 16 Og de samlet dem på det sted som på hebraisk heter Harmageddon.

16. 1. Så hørte jeg fra templet en høy røst som sa til de sju englene: «Gå av sted og tøm de sju skålene med Guds vrede ut over jorden!»

Det står omtalt om Harmageddon slaget flere plasser direkte og indirekte i Åpenbaringsboken da det er menneskeslektens siste og verste storkrig.
Åpenb. 9. 13 Den sjette engelen blåste i sin basun. Da hørte jeg en røst fra de fire hornene på gullalteret for Guds åsyn. 14 Røsten sa til den sjette engelen, som hadde basunen: «Løs de fire engler som står bundet ved Eufrat, den store elven.» 15 Og de fire engler ble løst, de som stod klar og ventet på denne time, denne dag, denne måned, dette år, for å drepe tredjeparten av menneskene. 16 Tallet på ryttere som var i hæren deres, var tjue tusen ganger ti tusen; jeg hørte tallet på dem. 17 Og i mitt syn så hestene og rytterne deres slik ut: Mennene hadde brynjer som var ildrøde, mørkeblå og svovelgule; hestene hadde hoder som løver, og ut av munnen deres stod ild og røk og svovel. 18 En tredjepart av menneskene ble drept av disse tre plagene, av ilden og røken og svovelen som kom ut av hestenes munn. 19 For deres makt ligger i munnen, men også i halene, for halene deres ligner ormer med hoder, som de skader menneskene med.

20 Men de som slapp fra disse plagene og ikke ble drept, de vendte ikke om, og sluttet ikke å tilbe sine henders verk, men tilbad de onde ånder og avgudsbilder av gull, sølv og bronse, stein og tre, de som verken kan se eller høre eller gå. 21 De vendte ikke om fra sine mord og sine trolldomskunster, sitt horeliv og sine tyverier.

Her står de fire engler og i kap 16 syv, hva er hva? De fire første setter ragnarrokket i gang og så kommer en og en engel å tømmer de siste vredeskålene over menneskene.

2 Da gikk den første bort og tømte sin skål ut over jorden. Og vonde og farlige byller slo ut på de mennesker som bar dyrets merke og tilbad bildet av det.

Legg merke til dette, det er meget viktig. De som hadde opplevde Antikrist`s beskyttelse må også betale og få hans dom. Vi leser i Salme 73 at Asaf fikk vanskeligheter i sitt trosliv da det tilsynelatende lønte seg ikke å tjene Gud og gå hans vei. Men når han fikk se dommen og slutten forandret alt seg og alt ble satt på plass! Det er best å tjene Herren i det lange løp!
Vi leser om de ti landeplagene som kom til Egypten og det er noe av det samme vi her ser.

3 Den andre engelen tømte sin skål i havet, og det ble til blod som av en død kropp, og alt liv i havet døde.

Vi må ta med oss landeplagene i Egypten og gjengi dem.
Plagene i Egypt
2. Mosebok 7. 14 Da sa Herren til Moses: «Farao er stivsinnet. Han vil ikke la folket fare. 15 Gå til farao i morgen tidlig når han kommer ned til Nilen, og still deg der, så du møter ham på elvebredden! Staven som ble forvandlet til en slange, skal du ha i hånden. 16 Og du skal si til ham: Herren, hebreernes Gud, har sendt meg til deg for å si: La mitt folk fare, så de kan holde gudstjeneste i ørkenen! Men hittil har du ikke villet høre på det. 17 Så sier Herren: Av dette skal du sanne at jeg er Herren: Se, jeg slår på vannet i Nilen med staven som jeg har i hånden, og det skal bli til blod. 18 Fisken i Nilen skal dø, og elven skal lukte vondt, så egypterne ikke orker å drikke vannet.»
19 Herren sa til Moses: «Si til Aron: Ta din stav og rekk hånden ut over vannet i Egypt, over elvene og kanalene og dammene, over hver samling av vann i landet, så skal det bli til blod. Og det skal være blod i hele Egypt, i trekar og steinkar!»
20 Moses og Aron gjorde som Herren hadde befalt. Moses løftet staven og slo på vannet i Nilen, mens farao og hans menn så på. Da ble alt vannet i elven til blod. 21 Fisken i Nilen døde, og elven luktet så vondt at egypterne ikke kunne drikke vannet. Det var blod i hele Egypt.
22 Men de egyptiske spåmennene gjorde det samme med sine hemmelige kunster. Det gikk som Herren hadde sagt: Farao gjorde seg hard og ville ikke høre på dem. 23 Farao snudde seg og gikk hjem. Heller ikke dette la han seg på sinne. 24 Men alle egypterne gravde rundt omkring Nilen etter drikkevann; for de kunne ikke drikke elvevannet.
25 Det gikk sju dager etter at Herren hadde rammet Nilen slik.

4 Den tredje tømte sin skål i elvene og kildene, og de ble til blod.

Vi ser hvor omfattende dette er. At selv kildene og elvene blir til blod viser oss at de siste plagene og det siste slaget blir mer omfattende en noen andre hendelser.

5 Og jeg hørte vannenes engel si: «Rettferdig er du som dømmer slik, du som er og som var, du hellige.

Men Himmelen ser på dette som rettferdig. Det er åndelige som naturlige lover som gjelder, det vi sår høster vi.
Gal. 6. 7 Ta ikke feil, Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste. 8 Den som sår i sin syndige natur, skal høste undergang av den; den som sår i Ånden, skal høste evig liv ved Ånden. 9 La oss ikke bli trette av å gjøre det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp.

6 For de har utøst hellige menns og profeters blod, og du har gitt dem blod å drikke. Det har de fortjent.»

Hvordan Herrens vitner er blitt behandlet har en avgjørende betydning. At martyrskaren er såpass stor under den store trengsel viser at det er også en sterk motstand imot Gud som kommer frem. Å forfølge Herrens vitner er å forfølge Jesus og Gud selv.
Ap.gj. 9. 4 Han falt til jorden og hørte en røst si til ham: «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» 5 Han spurte: «Hvem er du, Herre?» Og svaret lød: «Jeg er Jesus, han som du forfølger. 6 Men reis deg nå og gå inn i byen. Der skal det bli sagt deg hva du skal gjøre.»

7 Og jeg hørte alteret si: «Ja, Herre Gud, du Allmektige, sanne og rettferdige er dine dommer.»

Gud gjør med sin skapning akkurat hva han vil men han er aldri urettferdig og ingen har verken fortinn eller unnskyldning innforbi ham.

8 Den fjerde engelen tømte sin skål ut over solen. Da fikk den makt til å svi menneskene med ild,

Jeg kan ta feil og slik vi ser på en sak i dag kan forandre seg i fremtiden. Men dette at menneskene skulle bli svidd med ild taler om både atomkrig og bakteriologisk krig!

9 og menneskene ble brent i voldsom hete. Likevel spottet de Guds navn, han som hadde disse plagene i sin makt, og de vendte ikke om så de gav Gud ære.

Når vi studere hva som skjer under en atombombe er akkurat dette som skjer, menneskene brenner opp. Allikevel omvendte de seg ikke. Har en begynt å gå i den ondes fotspor så vil en gjerne fortsette med det.

10 Den femte engelen tømte sin skål over dyrets trone. Da ble dets rike lagt i mørke, og folk bet seg i tungen av smerte.

Jeg skriver om dette at menneskene vil søke døden men Satan holder de i live for å utføre sine hensikter med dem. Når de tar Antikrist`s merke enten på pannen eller hånden for å kjøpe eller selge er det en pakt til døden!

11 Men smertene og byllene deres fikk dem bare til å spotte himmelens Gud, og de vendte ikke om fra sine gjerninger.

Gud har fått skylden for det meste av mange mennesker siden de første menneskene på jorden. Slik er det også rett før hedningenes tid er til ende.
Lukas 21. 24 og de skal falle for sverds egg og føres fangne til alle folkeslag, og Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger, inntil hedningenes tid er til ende. 25 Og det skal skje tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene engstes i fortvilelse når hav og brenninger bruser, 26 mens mennesker faller i avmakt av redsel og gru for det som kommer over jorderike; for himmelens krefter skal rokkes (1930 overs.).
Tar med en kort utdrag over Atombombens virkninger da den er menneskeslekten verste og mest ødeleggende krigsredskap. Tenk deg for Apostelen å se dette da for ham var katapulten datidens verste krigsredskap. Den er som en kinaputt imot dagens atombomber.
De forskjellige bombene.
Kjernevåpenet er inndelt i 3 forskjellige typer. Disse er fisjonsvåpenet, fusjonsvåpenet og nøytronvåpenet. Det som de aller fleste kjenner til, er fisjonsbomben. Denne ble sluppet over Hiroshima og Nagasaki. Men som teknologien ellers, så har også de kjernefysiske våpnene utviklet seg med tiden. Ikke så lenge etter fisjonsbomben, kom fusjonsbomben, deretter fulgte nøytronbomben. Vi skal nå ta for oss de forskjellige virkningene og oppbygningen som disse våpnene har.
Fisjonsbomben.
Dette er betegnelsen på en bombe som spalter en atomkjerne i to omtrent like store deler, samtidig som det blir frigjort store mengder energi. Indusert fisjon oppstår etter bombardement av nøytroner. Når en indusert fisjon har startet, kan den fortsette av seg selv som en kjedereaksjon. Dette utnyttes i fisjonsvåpen. Stoffene som blir brukt i fisjonsbomber, er uran eller plutonium. Isotopene som en helst ser blir brukt, er uran-235 eller plutonium-239. Disse isotopene har den unike egenskapen at de ka spalte seg i to energirike deler dersom de absorberer et nøytron. Denne prosessen er delt trinnvis opp. Her er en framstilling av hva som skjer når uran-235 blir brukt: Først må uranmassen drives sammen til en såkalt kritisk masse, det vil si den minste mengde av fissilt stoff som må til for at en kjedereaksjon skal kunne opprettholdes.
Et nøytron blir tatt opp i en uran-235 kjerne.
Uran-236-kjernen oppstår, er så ustabil at den spaltes i to omtrent like store deler, samtidig som 2-3 nøytroner frigis.
De frigjorte fragmentene støtes fra hverandre med stor kraft, men blir snart bremset ned, samtidig som de avgir nøytroner, betastråling og gammastråling.
Noen nøytroner blir imidlertidig fanget av uran-235-kjerner og vil utløse nye fisjoner. Det radioaktive avfallet, som er så omdiskutert, består av radioaktiviteten til fisjonsproduktene. Det finnes omtrent 200 ulike fisjonsprodukter. Halveringstida, som er den tiden antall radioaktive kjerner trenger for å halvere seg, varierer fra millisekunder til hundretusener av år.
Fusjonsbomben.
Fusjon er en betegnelse på to atomkjerner som smelter sammen til en større. Dette skjer på sola der hydrogen smelter sammen til helium. Denne reaksjonen krever veldig høy varme som bare kan framkalles ved en fisjonsreaksjon. Denne bomben kalles også for en Hydrogenbombe fordi hydrogen er et viktig stoff innen fusjonen. Også her brukes isotoper av det opprinnelige stoffet. Deuterium og tritium er navnet på disse. Under en fisjonsreaksjon slår disse to seg sammen og danner en heliumkjerne samtidig som store mengder energi vil bli frigjort som følger av massetapet. De fire hydrogenkjernene har en samlet masse som er større en massen til heliumet. Reaksjoner er som beskrevet nedenfor:
De to hydrogenisotopene deuterium og tritium slår seg sammen eller fusjonerer.
Store mengder frigis.
Fusjonen danner isotopen helium-4, som kalles alfapartikler, og ett nøytron.
Hydrogenbombens kraft er bare avhengig av fisjonsbomben som antenner den. Den største som er rapportert sprengt av Sovjetunionen i 1961, hadde en sprengvirkning på 50 megatonn TNT. Et tonn TNT tilsvarer en energiutvikling på 4000000000 Joule
Nøytronbomben.
Denne bomben er spesiell ved at den er retningsbestemt, eller er konsentrert til visse områder av strålingsspektret, Enhanced Radiation Weapons, ER. Her er sprengvirkningen av kjernevåpenet redusert til fordel for økt stråling av nøytroner. Størsteparten av sprengvirkningen kommer fra fisjonssatsen, mens omkring 80% av fusjonsenergien føres bort som nøytronstråling. For at en nasjon skal kunne framstille en slik bombe, trengs det flere prøvesprengninger.
Nye typer kjernevåpen.
Utviklingen innen kjernevåpnene har i det siste gått mot en ny generasjon bomber, makrovåpen. Detter er små bomber med mindre mengder sprengkraft som kan brukes til å ta ut spesielle bygninger og underjordiske bunkerser. Disse våpnene har en såpass lav bruksterskel at de kan bli bruksvåpen en gang i fremtiden.
Medisinske og biologiske skader.
Kjernefysiske våpen er de mest grusomme våpnene i dagens samfunn. De har en så ødeleggende kraft at i en eventuell atomkrig vil hele menneskeheten være truet. Bombene som ble sluppet over Hiroshima og Nagasaki er i dag reknet som små, men de drepte omtrent 150000 personer. De fleste døde momentant, men noen døde flere måneder etter at bomben eksploderte, hovedsakelig av kreft etter av å blitt utsatt for radioaktiv stråling. Mange nålevende personer har skader knyttet til atombombene.
Bombens virkninger.
Ved eksplosjon vil først en gigantisk ildkule oppstå. Denne kan bli flere kilometer i diameter. Inne i kulen er temperaturen flere millioner grader. Alle som måtte se på den, vil bli midlertidig eller varig blindet. Ildkulen vil utstråle en intens varme som brenner opp alt i nærheten. Etter ildkulen vil en kraftig trykkbølge ramme det som er igjen etter varmen. Trykkbølgen forflytter seg raskere enn lyden og ødelegger alt innenfor et område på flere kilometer i diameter. Og så, etter trykkbølgen vil det oppstå et undertrykk i området der bomben eksploderte, og luften vil suges tilbake, noe som resulterer i en voldsom vind med flere ganger orkan styrke. Strålingen vil hovedsakelig ha en innvirking en tid etterpå. De som kommer inn til området senere, vil få problemer med det radioaktive nedfallet. Skader som forårsaket av stråling, vil først og fremst ramme arvesystemet og framkalle kreft. Hvis bomben blir detonert på bakken, vil store mengder radioaktiv støv bli slynget opp i luften og føres utover med vinden. Bakkesprenginger foretas når man vil ødelegge er bestemt mål fullstendig. Der bomben har eksplodert, vil det bare være igjen et enormt krater. Områdene rundt vil ikke i så stor grad bli rammet av trykk -og brannskader, men bli desto mer rammet av stråling.
Ringvirkningene av en slik bombe er enorme. Hele samfunnet vil lide lenge etter eksplosjonen. Utryddete sykdommer vil blusse opp igjen på grunn av svekket immunforsvar hos hele befolkningen. Matmangel kan også bli et problem, da det radioaktive nedfallet ødelegger jordbruket.
Biologiske virkninger.
Hvis, en gang in framtiden, det skulle bli en atomkrig på jorden der mesteparten av de kjernefysiske bombene vil bli brukt, ville dette få katastrofale virkninger på samfunnet. Ozonlaget vil få en reduksjon på inntil 30-70% og ultrafiolett stråling vil bli en stor plage. Det vil ta meget lang tid før ozonlaget har bygget seg opp igjen. Ved bakkeeksplosjoner vil store mengder støv virvles opp og forårsake en såkalt atomvinter. Sola vil bli skygget for og det vil bli kaldt og mørkt på jorden. Mange av partiklene i den lavere delen av atmosfæren vil falle ned igjen med regnet, men støvet høyere opp vil forbli der, lenge.

12 Den sjette engelen tømte sin skål i Eufrat, den store elven. Vannet i den tørket bort, så det kunne ryddes vei for kongene fra Østen.

Nå må vi ikke ta dette bokstavelig fordi det er biledelig tale. Nå blir det ingen hindringer at ikke Asia kan være med i en storkrig og ikke minst Kina der kommunisten regime rår grunn med jernhånd. At det står kongene fra Østen må også sikte til at Kina har allierte med seg, hvem disse er vet jeg ikke men at Nord Korea og andre nasjoner er blitt innlemmet her er ingen umulig tanke.

13 Da så jeg at det fra drakens gap og fra dyrets gap og fra den falske profetens munn kom ut tre urene ånder, som lignet frosker.

Nå er froskene på ferde. Vi vet hva froskene gjør, de kvekker til hverandre. Og akkurat det gjør de forsjellige nasjonene. De vil alle fjerne Israel en gang for alltid og få lov å tro, tenke og leve som en selv vil.
Det er de som bruker dette ordet til å få det til å være en Satansikk treenighet derfor er det en Guddommelig treenighet.
Slik lyver en for seg selv og andre.
Her tales det om en Satansikk kvartet.
1.) Dragen er Satan
2.) Dyret er Antikrist
3.) den Falske Profet som Paven i Roma er et forbilde på
4.) Froskene er et bilde på den Sataniske og Antikristelig ånd som er virksom også i dag!
Håper du ikke bygger treenighetslæren din på en Sataniskkvartet men det er mulig at det er han som står bak treenighetslæren som er en gammel Egyptisk og Hellenistisk lære.
Her kommer egentlig treenighetslæren i fra:
Den universelle gudinne.
Suvereniteten av den universelle gudinne i den hellenistiske verda kan ikkje berre illustrerast ved den greske Demeter og den egyptiske Isis, men også ved to andre gudinner; den syriske gudinne Atargatis og den frygiske gudinne Cybele.
Atargatis identifiserte grekarane for det meste med Zeus si gemalinne Hera, men ho vart tillagt eigenskapar frå andre gudinner også, som t. d. Athene, Aphrodite, Artemis.
Cybele vart identifisert av grekarane med gudemora Rea og med Demeter, men som ei gudinne i det nære Austen vart ho mest assosiert med Atargatis.
Desse gudinnene visar kor viktig feminiseringa i gudeverda var i hellenismen (ifølge Luther H. Martin), både som universelle modergudinner og som gudinner for dei mange kvinner som deltok i mange ulike mysteriar og kultar. Denne feminisering skulle etterkvart kome til å endre seg.
Å tro på den Katolske treenighetslæren som dessverre de aller fleste protestantiske menigheter og kirker har adoptert er avgudsdyrkeri og brudd imot Guds ord.

14 Dette er demoniske ånder som gjør under og tegn, og de går ut til kongene i hele verden for å samle dem til krigen på Guds, Den Allmektiges store dag. –

Nå vil alt bygge seg opp imot dette slaget. Satan har i 6000 år prøvd å ødelegge, innfiltrere og forkludre alt som er Gud og hva han står for å virker igjennom.
Men har ikke lykkes og nå tar han skjeen i egne hender og får alle til å angripe Israel. Det som Hitler og Tyskland ikke klarte. Det som mange andre har prøvd på og ikke lykkes med satser han alt på et kort for å gjøre bukt med det folket!

15 «Se, jeg kommer som en tyv. Salig er den som våker, og som vokter sine klær, så han ikke må gå naken og vise sin skam.» –

Nå tales Jesus inn at han kommer som en tyv. Han er ingen tyv men han kommer akkurat når Faderen sier han skal komme.
1. Tess. 5. 1. Men om tider og tidspunkt behøver vi ikke å skrive til dere, brødre. 2 For dere vet godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. 3 Når de sier: «Fred og ingen fare», da kommer plutselig undergangen over dem, brått som veer over en kvinne som skal føde. Og de skal ikke slippe unna. 4 Men dere, brødre, er ikke i mørket, så dagen skulle overrumple dere som en tyv. 5 For dere er alle lysets barn og dagens barn; vi hører ikke natten eller mørket til. 6 Så la oss da ikke sove som de andre, men våke og være edrue. 7 De som sover, sover om natten, og de som drikker seg fulle, gjør det om natten. 8 Men vi som hører dagen til, la oss være våkne, ha tro og kjærlighet som brynje og håpet om frelse som hjelm. 9 For Gud har ikke bestemt oss til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. 10 Han døde for oss for at vi, enten vi våker eller sover, skal leve sammen med ham. 11 Derfor må dere oppmuntre og oppbygge hverandre, som dere også gjør.

16 Og de samlet dem på det sted som på hebraisk heter Harmageddon.

Og så skal alt avgjøres her. Verdens videre skjebne og videre vei. Egentlig så kan en til en vis grad si at det Waterloo ble for Napoleon vil dette bli for Satan og Antikrist. Det vil stoppe dem for mer innflytelse og beseglet deres endelikt.
Ennskjønt det ovennevnte sted er det eneste hvor navnet Harmageddon ordrett forekommer, så er Bibelen allikevel rik på kjensgjerninger som peker hen til dette sted.
Harmageddon er sammensatt av Har = berg og Megiddo. Megiddo var en kananitisk stad, beliggende på en høide i Issakars land (Josv. 12: 21 ), men blev allikevel tildelt Manasse stamme (Josv. 17: 11).
Den ligger i den dal som utbrer sig ved Karmels fot og som heter Jisreels slette. Denne slette ligger som en triangel mellem Gilboas berg, Karmel og bergene i nord. Såvel på grunn av sin betydelige utstrekning - omtrent fire mil fra øst til vest og to og en halv mil fra nord til syd - såvel som på grunn av sin beliggenhet, var den utmerket egnet til stridsfelt. Men så har også her de fleste nasjoner under solen kjempet om herredømmet i Vest-Asia og vannet Jisreels enger med sitt blod.
To hærveier fra Damaskus til Egypten gjennemskar sletten. Den ene kom fra Tabor, gikk nedenfor sjøen Merom over Jordan og fortsatte over sletten til Megiddo.
Da Megiddo ligger ved et tilløp til bekken Kison, så blev denne lille bekk kalt "Megiddos vann". Også hele sletten kaltes efter denne stad "Megiddos slette" (2. Krøn. 35: 22). Alt dette viser hvor betydningsfull staden var. "Har" betyr berg, høide, og Harmageddon altså Megiddos høide. Ordet "Megiddo"s rot betyr "nedhugge", "avskjære", "drepe". Sammensetningen med "Har" må følgelig lede oss til den formodning at ordet Harmageddon er noe mer enn et stedsnavn. Uten tvil er dette en betegning på det som har skjedd og fremdeles skal skje på dette sted, nemlig en nedhugning, avskjærelse og tilintetgjørelse fra høiden, fra himmelen, eller også kanskje: Det som er ophøiet skal bli nedstyrtet (smlg. Es. 2: 12 f.).
Denne dobbelte betydning av navnet står også i samklang med beskaffenheten av de begivenheter som skal finne sted ved Harmageddon i forbindelse med folkeverdenens sluttkrise. For, ikke bare skal alt som er stolt og ophøiet her bli nedbøiet, men dette skal nettop skje gjennem et inngrep fra himmelen. Efter noens mening betyr Harmageddon "Slaktning". Den berømte kommentator Vitringa sier: Harmageddon betyr "Ødeleggelsens berg".
Megiddos slette skal altså ennu en gang bli samlingsstedet for jordens hærskarer, og disse skal Herren tilintetgjøre "fra høiden". Derfor må Megiddo på hebraisk kalles Harmageddon, ikke Megiddos slette, men Megiddos høide. Sammensetningen med "Har" peker således både på den strategisk viktige høiden på Jisreels slette og på beskaffenheten av den endelige slaktning som skal finne sted der. Derfor blir Megiddo i ordets dobbelte betydning Harmageddon.
Megiddo har vært skueplassen for mange sammenstøt. Dr. Clarke sier derom: "Denne slette har like fra Farao Nekos og Nebukadnesars tid og like ned til Napoleons felttog til Syria alltid blitt utsett til krigsleir og stridsfelt. Jøder, saracener, korsfarere, egypter, perser, druser, tyrker og mange andre folk har satt op sine krigstelt og latt sine faner fuktes av duggen fra Tabor og Lille Hermon".
Dette er lett forståelig, for Megiddo er møtestedet for de store militærveier som forbinder Mesopotamien og Egypten med hverandre. Stedet er således det strategiske punkt som utgjorde nøkkelen til Palestina. Også i de egyptiske annaler beskrives Megiddo som en stad av stor strategisk betydning, og det sies der, at dens erobring var verd like meget som tusen andre steders. Derfor lot også Salomo Megiddo særskilt befestes (1. Kong. 9: 15).
Megiddo er betydningsfull i strategisk henseende, men ennu mere betydningsfullt er stedet fra Bibelens synspunkt, som det sted hvor Gud skal dømme folkeverdenen.
Her var det Gud på en underfull måte frelste sitt folk fra midjaniterne (Dom. 7), og her fant også det merkverdige møte mellem Sisera og Barak sted (Dom. 5).
Det var ved bekken Kison som profeten Elias lot foreta den store slaktning av Ba'als prester (1. Kong. 18: 40). Her ved Megiddo falt også kong Josias for Farao Nekos hånd. Efter dette nederlag diktet profeten Jeremias en klagesang som skal tjene som et forbillede på den klage som en gang skal høres i Jerusalem (Sak. 12).

"Og Han samlet dem på et sted som på hebraisk heter Harmageddon" (Åpb. 16: 16).
Her skal altså den store dom over folkene finne sted. Men vi må ikke hovedsakelig feste vår oppmerksomhet ved stedets navn, men mere tenke på de begivenheter som skal utspilles her.
Harmageddon blir uten tvil samlingsstedet for de skarer som skal opbydes til striden på den Allmektiges fryktelige domsdag, men ikke engang den vidstrakte Megiddos slette skal strekke til for millionhærene. På samme måte som Megiddo er utstrakt til å gjelde hele Jisreels slette, så skal også Harmageddon strekke sig like bort til Israels berg. Der skal Gogs hærskarer leire sig, og der skal de også falle (Esek 39: 2-4). Og nettop derved blir Megiddo til et Harmageddon.
Den endelige og avgjørende strid skal utkjempes utenfor Jerusalems murer (Sak. 12: 9 og 14: 2) i Josafats dal (Joel 3: 12). Josafat betyr nemlig Herren dømmer, d. v. s. skaffer rett. I Joel 3: 14 kalles dalen også for Dommens dal.
Den Hellige Skrift er meget nøie i bruken av navn. De sier ikke for meget, men heller ikke for lite, og de er av ualmindelig betydning ved utlegningen av Skriften, der hvor de forekommer.
Ved en nærmere undersøkelse av Josafats kamp mot Moabs og Ammons barn (2. Krøn. 20) skal man finne, at denne strid på en vesentlig måte ligner striden ved Harmageddon. All krigskunst nyttet ingen ting i denne strid, den fientlige hær tilintetgjorde sig selv ved at den ene vendte sitt sverd mot den annen. "Og Ammons barn og Moab stod op mot folket på Seirs berg (edomiterne) for å utrydde dem og ødelegge dem, og da de hadde gjort ende på folket fra Seir, hjalp de, den ene mot den annen, til å ødelegge hverandre" (2. Krøn. 20: 23). Det var en gudsdom, en Herrens strid fra høiden.
Vi må legge merke til denne sammenstilling når det i det følgende tales om slaget ved Harmageddon, og vi må ha det klart for øie at striden skal rase rundt Jerusalem, som i virkeligheten er folkets store stormcentrum. Forøvrig skal "striden fra høiden" komme til å rase på en sammenhengende strekning fra syd til nord, fra Bosra blandt Seirs berg i landet Edom til de berg i nord som bekranser Megiddo. Esaias peker på dette i kap. 63, når han sier:
"Hvem er denne som kommer fra Edom, i røde klær fra Bosra, denne der er så prektig i sitt kledebon, kneisende i sin krafts fylde? Mig er det, jeg som taler rettferdighet, som er mektig å frelse. - Hvorfor er ditt kledebon så rødt, og dine klær som dens der treder vinpersen?
- Persekarret har jeg trådt alene, og av folkene var ingen med mig, så trådte jeg dem i min vrede og søndertrampet dem i min harme, da sprøitet deres saft (blod) på mine klær, og hele min kledning fikk jeg besudlet.
For hevnens dag var i mitt hjerte, og mitt gjenløsningsår var kommet."
Sammenligner man dette skriftsted med Es. 34: 1- 6 og Åpb. 14: 19 - 20 får også angivelsen av lengden - 1600 stadier, vel 25 mil - sin utpregede betydning. Måler vi op avstanden fra Bosra til Megiddo, skal vi finne at det nettop er 1600 stadier. Guds ord skal opfylles punktlig!
Det er ikke umulig at vi i en meget nær fremtid vil komme til å få et særskilt lys over Harmageddons fortid. Prof. J. H. Breadsted og andre har nemlig allerede fra år 1925 vært sysselsatt med planer om utgravninger av dets ruiner. Disse utgravninger har nu pågått en lang stund, og man håper der å finne nye kilder for studiet av Israels historie.

17 Den sjuende engelen tømte sin skål ut i luften. Da lød det fra tronen i templet en veldig røst som sa: «Det er skjedd!»

Himmelen har lengtet etter dette oppgjøret. Ja selve skapelsen lengter etter at Gud fullt ut og i alle deler skal være universets hersker og Herre. Men da må mørke, Antikrist og de ugudelige ryddes av veien.
Rom. 8. 21 for det skapte skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten og få del i den frihet som Guds barn skal eie i herligheten. 22 Vi vet at alt som er skapt, stønner og lider som i fødselsveer helt til denne dag.

18 Og det kom lyn og drønn og tordenbrak, og et jordskjelv som det ikke har vært maken til så lenge det har levd mennesker på jorden – så kraftig var det.

Denne hendelsen er Profetert i Sakarja om hvordan Jerusalem vil bli delt og bli en elveby 800 m. over havet.
Det vil gå en elv i fra Middelhavet og opp til Jerusalem og ned i igjen til Jordan og der Dødehavet ligger ut i fra Esekiel 47 og 48.
Også Esekiel profetere om det samme og flere andre av de GT profeter. Og gjenløsningen for Israel og deres antagelse av sin Messias er GT hovedmål i GT lære!
Sakarja 14. Se, det kommer en Herrens dag. Da skal det hærfang som er ført bort fra deg, bli skiftet ut hos deg.
2 Jeg vil samle alle folkeslag til krig mot Jerusalem. Byen skal bli tatt, husene bli plyndret og kvinnene voldtatt. Halve byen må gå i landflyktighet, men resten av folket skal ikke utryddes fra byen.
3 Herren selv skal dra ut og stride mot disse folkene som på stridens dag, den dagen han gikk til kamp. 4 Den dagen skal han stå med føttene på Oljeberget, som ligger rett øst for Jerusalem. Og Oljeberget skal dele seg i to fra øst til vest, så det danner seg en bred dal. Den ene halvparten av fjellet trekker seg mot nord og den andre mot sør. 5 Dalen ved mitt fjell skal fylles, for dalen mellom fjellene skal nå like til Asal. Og dere skal flykte som dere flyktet for jordskjelvet i de dager Ussia var konge i Juda. Da skal Herren min Gud komme, og alle hellige være med ham.
6 Den dagen skal det skje at lyset forsvinner, og de herlige himmellysene slokner. 7 Så skal det bli en eneste dag – Herren kjenner den – og ikke dag som veksler med natt; ved kveldstid skal det være lyst. 8 Den dagen skal det skje at det renner levende vann ut fra Jerusalem, den ene halvpart til havet i øst, den andre halvpart til havet i vest. Slik skal det være både sommer og vinter.
9 Da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være én og hans navn det eneste.
10 Hele landet skal bli som Araba-sletten, fra Geba til Rimmon, sør for Jerusalem. Men byen skal ligge høyt på sitt sted, fra Benjamin-porten til det stedet der den gamle porten var, til Hjørneporten og Hananel-tårnet, helt til kongens vinpresser. 11 Der skal det bo folk. Det skal ikke være noen bannlysing mer. Jerusalem skal ligge trygt.
12 Dette er den plage som Herren vil la ramme alle folk som går til strid mot Jerusalem:
Kjøttet skal råtne på dem
mens de ennå står på føttene.
Øynene skal råtne i sine huler,
og tungen råtne i munnen på dem.
13 Den dagen skal det skje at Herren lar det komme en stor forvirring over dem, så de farer på hverandre og løfter hånd mot hverandre. 14 Ja, Juda skal stride mot Jerusalem. Og rikdommen fra alle folkeslagene rundt omkring skal bli samlet inn, gull og sølv og klær i store mengder. 15 En slik plage skal også ramme hestene, muldyrene, kamelene, eslene og alle andre dyr som er i leirene deres.

19 Den store byen ble kløvd i tre deler, og folkenes byer raste sammen. Gud husket på det store Babylon, så det fikk overrakt begeret med hans harmes og vredes vin.

I Sakarja står det om en todeling men her i Åpenbaringen om en tredeling. Med det menes enkelt at den ene delen som sprekken når vil ikke føre vann med seg. Topografien i Jerusalem vil bli helt annerledes og sikker også over store deler over Israel.

20 Hver øy vek bort, og fjellene forsvant.

At hver øy vek bort og fjellene forsvant må også forståes biledelig. Alt vil bli åpenbart den dagen Jesus kommer igjen ved Harmageddon og alle vil måtte svare for sine liv. Les f. eks Matt. 25 og flere andre skriftavsnitt.
Judas 14 Det var også om dem at Enok, Adams etterkommer i sjuende ledd, profeterte da han sa: «Se, Herren kommer med sine hellige engler i tusentall 15 for å holde dom over alle og kreve alle gudløse til regnskap for alle ugudelige gjerninger de har gjort, og for alle trassige ord de har rettet mot ham, de gudløse syndere.» 16 De er opprørere som klager over sin skjebne, men lever etter sine lyster. De skryter og bruker store ord og smigrer andre når de har fordel av det.

21 Og fra himmelen falt svære hagl på hundre pund over menneskene. Men de spottet Gud for den plage som haglet var, for plagen var fryktelig.
                              
Det vil skje tegn i naturen og i himmel legemene. Når vi leser bl.a. Jesaja 24 er alt blitt unormalt og nå skal alt bli normalt og jorden og menneskene skal få oppleve den velsignelsen og lykke det er å tro på Gud og følge hans forordninger fullt ut. Slik jeg ser Jesaja så vil polene bytte plass og forårsake en katastrofe!
Matt. 24. 29 Så snart denne trengselstiden er over, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelrommets krefter skal rokkes. 30 Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og alle folk på jorden skal bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet. 31 Når basunen lyder, skal han sende ut sine engler, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra himmelens ene ende til den andre.

17. 1. En av de sju englene som hadde de sju skålene, kom bort til meg og sa: «Kom, jeg skal vise deg hvordan den store skjøgen får sin dom, hun som troner ved de veldige vann. 

Her er en av englene som har vært med å tømme vredesskålene med å viser Apostelen noe meget spesielt. Det er den store skjøgen som sitter over de veldige vann som er en illustrativ måte å si at det er hun som råder over menneskemassene.

2 Jordens konger har drevet hor med henne, og hennes horeliv har vært som berusende vin for dem som bor på jorden.»
    
Hun har gått frivillig og med gevinst inn i kompanjong med jorden Konger eller statsmakten. Med det for øye å ha både jordisk og “åndelig” makt. Det har gjort henne beruset å kunne favne så mange og vinne st slikt jordisk imperium. Jesus ble tilbudt dette men han avslo.
Matt. 4. 8 Så tok djevelen ham opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet  9 og sa: «Alt dette vil jeg gi deg, dersom du faller ned og tilber meg.» 10 Da sa Jesus til ham: «Bort fra meg, Satan! For det er skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og bare ham skal du tjene.»
11 Da forlot djevelen ham, og engler kom og tjente ham.

3 I Ånden førte han meg ut i ødemarken, og der fikk jeg se en kvinne som satt på et skarlagenrødt dyr. Dyret var oversådd med navn som var en spott mot Gud, og det hadde sju hoder og ti horn. 

At han ble ført ut i ødemarken tror jeg er biledelig tale, men at han fikk se henne som noe for seg selv. Hun satt på et skrargelagt dyr som indikerer at hun er knuttet opp til bibelens hovedbudskap; syndenes forlatelse og deler det ut mot en form for betaling. Det kan være seg medlemskap, evig liv og andre lovnader som kun Gud kan gi. Hun har satt seg i Guds posisjon.
Jesaja 1. 18 Kom, la oss gjøre opp vår sak! sier Herren.
Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø; om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull.

4 Kvinnen var kledd i purpur og skarlagen og lyste av gull og edelstener og perler. I hånden holdt hun et gullbeger fylt av hedensk styggedom og all slags urenhet fra hennes utukt. 

Kvinnen var kledd i purpur da hun hadde gjort business på kristendommen. Hun var ikke blitt fattig men vel situert pga hvordan hun hadde manipulert og gått frem. Akkurat som Peter sier om de falske profeter. 2. Pet. 2. 14 De er stadig på utkikk etter skjøger og kan ikke få nok av synd. De forfører ubefestede sjeler, og de kan kunsten å kare til seg. Under forbannelse er de!
Hun har også oppblandet alt hedenskap og hedensk lære for å oppnå sin store gunst og annerkjennelse symbolisert med gullbegeret. Fruktene har vært alt annet en Åndens frukt!

5 På hennes panne stod skrevet et navn med skjult mening: «Babylon den store, mor til skjøgene og all styggedom på jorden.» 

Egentlig så har hun aldri vært blyg eller tilbakeholdene i sin fremgangsmåte. Men rett frem og har spilt et åpent spill i det store og hele slik at de som virkelig har ønsket sannheten har hele tiden hatt muligheten til det. Hun er offentlig anerkjent og opphøyd, men pill råtten og bedragersk. I det gamle Romer riket kun en fritt tilbe hvilken gud en ville bare en tilba også Keiseren. Her er det en kompaniskap mellom Staten\Keiseren og Kirken som har opptatt i seg alle religionen men står for den “kristne” lære. Det er dette som har vært den store forbannelsen for kristenheten gjennom alle tider, kompanjong skip mellom staten og alt annet som er verdslig og forførisk. Ikke alene med Gud og hans ord. Ved å stole på ham alene og hans ord. De som har gjort det er alltid mer eller mindre blitt forfulgt. Kan nevne noen av våre brødre og søstrer gjennom århundrene som har blitt forfulgt da de trodde Guds ord og lot seg gjerne døpe med fyll neddykkelse etter en var kommet til troen og holdt fast ved andre sider ved Guds ord som ikke ble akseptert og tolerert:
Lollardene, brødrene av det Felles liv, Valdensere, Albigenserne, Katarrene, Bogomilene og osv.

6 Og jeg så at kvinnen var beruset av blodet fra de hellige og fra Jesu vitner.
        Jeg ble slått av undring da jeg så henne. 

Her blir Apostelen storlig forundret. Hun er jo en som gir seg ut for å være i Guds og Jesu sted her på jorden, men allikevel korrupt og hun har drept tom Jesu vitner. Da er man en hykler og bedrager, men hun har gjort dette uten blygsel og med de aller fleste stilltiende godtagelse av å forfølge og drepe Jesu vitner. Joh. e. 15. 18 Hvis verden hater dere, skal dere vite at den har hatet meg først. 19 Hadde dere vært av verden, hadde verden elsket sitt eget. Men dere er ikke av verden; jeg har jo utvalgt dere fra verden. Derfor hater verden dere. 16. 2 De skal utstøte dere av synagogen. Ja, det kommer en tid da enhver som slår dere i hjel, skal tro at han utfører en tjeneste for Gud.  3 Det skal de gjøre fordi de verken kjenner Faderen eller meg.

7 Men engelen sa til meg: «Hvorfor er du forundret? Jeg skal fortelle deg hemmeligheten med kvinnen og med dyret som bærer henne og har sju hoder og ti horn.

At Apostelen er forundret burde han ikke være. Det første drapet og den første krig startet ved at Kain hatet Abel fordi han hadde Guds nåde over sitt liv men ikke ham.  Dette leser vi om i 1. Mosebok 4. Det er historien som gjentar seg og forsterkes.

8 Dyret du så, det var og er ikke mer; men det skal komme opp fra avgrunnen og gå sin undergang i møte. Og de som bor på jorden, og som ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok fra verdens grunnvoll ble lagt, de skal undre seg når de ser dyret, det som var og ikke er mer, men som skal komme igjen.
    
Dyret som her er nevnt er Antikrist i egen person. Det er han som står i leder tog med all falsk religion. Mennesket er hjelpeløse religiøse, men all kontakt med Gud går via og gjennom Jesus. At Dyret har vært på banen før er en kjensgjerning, men nå dykker det opp. At mange ser at dette også har med det gjenreiste Romerriket tror jeg er ikke å bomme på målet. Men det omfatter enda mer en det, nå er Satan selv på banen, ikke bare gjennom sine “stråmenn”!

9 Her trengs det forstand og visdom. De sju hoder er sju høyder, og på dem sitter kvinnen. De er også sju konger:

Det har vært 7 verdensriker gjennom historien og de har alle vært styrt av den onde i mer eller mindre omfang. Nå har alle de rikene aldri vært uten religion, men med et presteskap som har dekket menneskenes religiøse og til dels forkvaklede ønsker om å tjene “Gud”. De 7 verdensrikene er:

  • Det Egyptiske
  • Det Assyriske
  • Det Babyloniske
  • Gresk-Makedoniske
  • Perser Riket
  • Romer riket
  • Det gjenoppståtte Romer riket som vi må anta at EU er en forløper til.

10 Fem av dem er falt, én er nå, og én er ennå ikke kommet; og når han kommer, skal han bli stående bare en kort stund.

Når Johannes Apostelen fikk denne åpenbaringen var det Romer riket som styrte “hele” verden. De fem andre var borte og gått opp i Rommer riket og det skulle falle som de andre. Men det skulle og skal også stå opp igjen, det er inn forbi her at Antikrist og Satan skal ha sitt sete og regjere, om en kun for en kort tid. Ca. 7 år.

11 Dyret som var og ikke er mer, det er selv den åttende, men er samtidig en av de sju og går sin undergang i møte.

Vi har inntil da opplevde at Antikristens Ånd har virket i verden, men da under den store trengsel og den siste Årsuka som Profeten Daniel taler om i sitt 9 kap. Da vil han i egen person stå frem.
1. Joh.b. 4. 3 Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden.

12 De ti horn du så, er ti konger som ennå ikke har fått noe rike; men sammen med dyret skal de få kongemakt i én time.

Ti i bibelen står for fullkommenhet eller fullendelse. Det vil være mange stater og riker rundt Antikrist som går med ham. Det er de som hevder det er 10 riker bokstavelig, det tror jeg ikke nødvendigvis det er. Men sammen med Antikrist skal de regjere i 7 år!

13 De vil alle ett og det samme og overgir sin makt og myndighet til dyret.

De som har Antikristens og Satans ånd vil det samme som ham.
De som har Jesu og Guds Ånd vil det samme som ham. Det kommer an på hvilken Ånd vi står i ledert og med. Nå ønsker Satan undersåtter at han skal styre alt og være deres leder og Herre. Her har vi mange eksempler på gjennom verdenshistorien, men nå til slutt kommer den verste og mest dyriske.

14 De skal føre krig mot Lammet; men Lammet er herrenes herre og kongenes konge og skal derfor seire over dem, sammen med sine, de kalte og utvalgte og trofaste.»
   
Dette er alltid Satans fremst mål, å føre krig mot de hellige. Mye vi ser i dag er snirkelveier for Satans egentlige mål og hans hensikter. Legg merke til hva Jesus her blir kalt: “Lammet er herrenes herre og kongenes konge”. Når vi leser Hamas Chapter så ser vi rett ut der hva Satan egentlig vil. Når de fleste andre nasjoner ikke går Satans ærende fullt ut, er det for de er påvirket også av kristne og andre gode verdier.
Her ser vi Satan virkelige ansikt, utilslørt (å støtte Hamas er å støtte Satan):
Hovedpunkter fra Hamas-charteret
Hamas kommer med konklusjonen allerede i forordet: - Islam vil eliminere Israel.
Kampen retter seg mot jødene som folk, og denne kampen er "ekstremt omfattende og alvorlig". Hamas skriver at de vil trenge hjelp fra "bataljoner" fra den arabiske og islamske verden.
Del 1 - Om bevegelsen
1. Hamas bygger på Islam.
2. Hamas er en del av Det muslimske brorskap, "den største islamske bevegelsen i moderne tid". Bevegelsens kjennetegn er at Islam påvirker alle deler av samfunnet.
3. Hamas-medlemmene er helt overgitt til Allah.
4. Hamas ønsker alle muslimer velkommen som deler de samme mål, støtter metodene, "holder hemmelighetene" og ønsker å stille seg til tjeneste. "Allah vil belønne dem."
5. "Det endelige mål er Islam, Profeten er vårt eksempel og Koranen er grunnloven."
6. Hamas er en palestinsk bevegelse, som ønsker "å reise Allahs banner over hver tomme [jord] av Palestina" [Hamas inkluderer staten Israel i Palestina]. "Bare under Islamsk skygge kan folk i alle regioner leve sammen i trygghet og sikkerhet for deres liv, eiendom og rettigheter."
7. Hamas er en "universell" bevegelse. "Hamas er en av lenkene i Jihad-kjeden i konfrontasjonen med den zionistiske invasjonen." [Det nevnes eksempler på muslimske krigere som har kjempet mot jødene helt fra 1936.]
"Hamas har sett frem til å iverksette Allahs løfte, samme hvor lang tid det vil ta." Løftet ble gitt ved Muhammed:
"Tiden vil komme når muslimer vil kjempe mot jødene (og drepe dem); inntil jødene skjuler seg bak stener og trær som vil rope: O muslim! Det er en jøde som skjuler seg bak meg. Kom og drep ham!"
8. Slagordet til Hamas: "Allah er målet, Profeten er modellen, Koranen er grunnloven, Jihad er veien og død for Allahs sak er den mest opphøyde tro."
Del 2 - Mål
9. Islam har mistet sin innflytelse i menneskenes liv, og derfor er sannhet erstattet av ondskap. Hamas har som mål å ødelegge ondskapen og gjenskape en muslimsk stat.
10. Hamas vil være en "støtte for de svake, og et forsvar for de undertrykte".
Del 3 - Strategi og metoder
11. "Hamas tror at Palestina har vært et islamsk landområde (waqf) gjennom generasjoner og inntil Oppstandelsens dag."
"Ingen kan gi avkall på det eller deler av det, eller forlate det eller deler av det." Selv ikke alle arabiske og palestinske ledere til sammen kan oppgi det.
"Dette gjelder for alle land som er erobret av Islam med makt."
12. "Hamas anser nasjonalisme som en del som hører med til den religiøse tro. Ingenting er høyere og dypere i nasjonalismen enn å føre jihad mot fienden og konfrontere ham når han setter foten på muslimenes land."
"En kvinne må kjempe mot fienden selv uten godkjennelse av sin mann."
13. Hamas setter seg mot alle "såkalte fredsløsninger og internasjonale konferanser for å løse det palestinske problem".
"Det er ikke noen annen løsning på det palestinske problem enn Jihad."
14. Hamas understreker at alle muslimer "hvor som helst" har et ansvar for å frigjøre Palestina.
15. "Når våre fiender tilraner seg Islams land, blir jihad (hellig krig) en plikt som påligger alle muslimer."
Hamas vil forsøke å påvirke muslimer over hele verden, og også være aktiv i skoleverket, for å vekke "samvittigheten" til jihad.
Hamas anser imperalismen som medvirkende i "tapet av Palestina".
"Vi må legge det på sinnet av generasjoner av muslimer at det palestinske problem er et religiøst problem, og må behandles på dette premiss."
Til slutt i denne artikkelen siteres det en islamsk skrift: "Jeg ønsker virkelig å gå til krig for Allah! Jeg vil angripe og drepe, angripe og drepe, angripe og drepe."
16. Hamas må være aktive i utdanningen av ungdom, og følge med på "fienden".
17. "Muslimske kvinner spiller ingen mindre rolle enn menn i denne frigjøringskrigen; de føder menn og spiller en viktig rolle i å rettlede og undervise den [nye] generasjonen."
Hamas beskylder "fiendene" for å ødelegge muslimske kvinner med "filmer, utdanning, kultur" osv.
"Når Islam vil ta tilbake muligheten til å rettlede muslimer, vil de utrydde organisasjoner som er fienden til menneskeheten og Islam."
18. Artikkelen forteller mer om kvinnens viktige oppgave i "frigjøringskrigen". Hamas oppfordrer til god husholdningsøkonomi.
19. Kunst skal brukes til "ideologisk mobilisering".
20. "Et islamsk samfunn er et solidarisk samfunn." Hamas "konfronterer en ond, nazi-lik fiende", som bruker "kollektiv avstraffelse".
"Jødenes nazisme sparer ikke kvinner og barn, den skremmer alle."
"Å sende mennesker i eksil fra sitt eget land er en annen måte å drepe dem."
21. Artikkelen utdyper det solidariske ansvaret som alle medlemmer av Hamas har.
22. Fienden har "kontroll over verdens media". De har også brukt "sin rikdom" til å "skape revolusjoner" flere steder i verden. "De stod bak den franske og kommunistiske revolusjon, og de fleste revolusjoner vi hører om her og der."
Rotary Club og Lions er blant organisasjonene som "iverksetter zionistiske interesser". "De er alle destruktive spionorganisasjoner."
Jødene "stod bak Første verdenskrig, for å ødelegge det islamske kalifatet". Jødene "etablerte Folkeforbundet for å styre verden gjennom den organisasjonen".
Jødene "stod også bak Andre verdenskrig. De samlet store fordeler av handel med krigsmaterialer og forberedet etableringen av deres stat".
"Det har ikke brutt ut noen krig i verden ut at de [jødene] har sine fingermerker på den."
Del 4
23. "Hamas ser på andre islamske bevegelser med respekt og aktelse."
"Alle som kjemper Jihad skal få sin lønn."
24. "Hamas vil ikke tillate baktalelse og injurier mot noen individer eller grupper."
25. Hamas støtter nasjonalistiske, palestinske bevegelser, "så lenge de ikke forplikter seg til lojalitet til det kommunistiske øst eller korsfarerne i vest".
Hamas oppforder til enhet blant de palestinske grupperingene.
26. Selv om Hamas støtter palestinernes nasjonale bevegelse, forbeholder de seg retten til å debattere det palestinske problem på den lokale og internasjonale arena.
27. "PLO er en av Hamas sine nærmeste. Det er en far, en bror, en slektning, en venn. Kan en muslim vende seg bort fra sin far, sin bror, sin slektning eller venn? Vi har felles hjemland, felles lidelse, felles skjebne og felles fiende."
Likevel kan ikke Hamas akseptere sekulariteten i PLO. "Når PLO velger Islam som sin retningsgiver for livet, skal vi bli deres soldater, bensinen på deres bål som vil brenne fienden."
28. Artikkelen fortsetter å svartmale zionismen, som "står bak spredning av narkotika og gift av alle slags". "De arabiske land rundt Israel må åpne sine grenser for Jihad-krigere."
"Som en jødisk stat med en jødisk befolkning står Israel imot Islam og muslimer."
29. Hamas ønsker all mulig støtte fra "nasjonale og religiøse organisasjoner, institusjoner, intellektuelle og den arabiske og islamske verden".
30. "Jihad handler ikke bare om å bære våpen og å rakke ned på fiendene. Å uttale positive ord, skrive gode artikler og nyttige bøker, støtte og gi assistanse er også Jihad etter Allahs ønske, så lenge det blir gjort med ønske om å løfte Allahs banner over alle ting."
31. "Hamas er en human bevegelse, som tar hensyn til menneskerettigheter og er forpliktet på toleransen som er innebygd i Islam overfor andre religioner." Hamas er bare fiendtlig "overfor dem som er fiendtlig mot oss".
Trygghet og sikkerhet for medlemmer av islam, kristendom og jødedom er kun mulig "under Islams skygge". "Medlemmer av andre religioner må avstå fra å kjempe mot Islam over suverenitet i regionen."
"De nazistisk-zionistiske handlingene mot vårt folk vil ikke vare mer enn en mannsalder etter invasjonen [levetid av invasjonen], for "stater som er bygd på undertrykkelse varer bare én time, stater som bygger på rettferdighet varer til oppstandelsens time".
32. "Verdenszionismen og de imperalistiske krefter" har forsøkt å trekke arabiske land ut av konflikten, "for å isolere det palestinske folk". Fredsavtalen med Egypt blir omtalt som foræderisk.
Jødenes "plan er forklart i Zions vises protokoller, og deres nåværende handlinger er det beste bevis for det som blir sagt der".
Hamas oppfordrer muslimer til å "samle alle krefter" for å stå imot "denne foraktelige nazi-tatar invasjonen". "Alle må forstå at man er ansvarlig overfor Allah."
Jødene blir omtalt som "handelsmenn i krig" i artikkelen.
33. Konseptene som Hamas følger er "i samsvar med universets lover".
Del 5 - Historiens vitnesbyrd
34. "Palestina er jordens navle."
"De grådige har vært ute etter Palestina mer enn en gang." Det nevnes eksempel på hvordan korsfarerne ble drevet tilbake av muslimske styrker.
35. Muslimene er i stand til å "møte den zionistiske invasjonen og overvinne den", akkurat som de overvant korsfarere og tatarer. "Dette vil ikke være vanskelig for Allah hvis våre intensjoner er rene og vår vilje oppriktig."
Alt dette er løgn og fordreining av sannheten, men det er også et av Satans fremste våpen.
2. Tess. 2. 10 Med all slags urett forfører han dem som går fortapt, fordi de ikke ville elske sannheten så de kunne bli frelst. 11 Derfor sender Gud over dem en villfarelse som gjør at de tror løgnen. 12 Slik skal de få sin dom, alle de som ikke trodde sannheten, men hadde sin glede i uretten.
Når vi leser dette om Hamas og de blir allment akseptert i dag, så ser vi på hvordan Guds ord taler om hvordan endetids menneske skal bli
2. Tim. 3. 2 For da skal menneskene være selvopptatte og pengegriske, brautende, hovmodige og spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige og uten respekt for det hellige,  3 ukjærlige og uforsonlige, baktalende, ubeherskede, rå og ondsinnede,  4 svikefulle, oppfarende og innbilske. De elsker nytelser høyere enn de elsker Gud.  5 I det ytre har de gudsfrykt, men de fornekter dens kraft. Vend deg bort fra slike folk!
Resultatet av dette møter vi her:
Matt. 24. 12 Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.

15 Han sier videre til meg: «Vannene du så, der skjøgen troner, er folk og folkemasser og nasjoner og mennesker med ulike tungemål.
Her er det sammenspille mellom religion, politikk, makt og å få gjennomført sin vilje. Antikrist vil gjøre seg bruk av alt, også religion når det tjener hans hensikter. Satan er ikke redd for religion, det benytter han seg gjerne av. Både da og det har han alltid gjort. Menneske er skapt i Guds bilde og lengter tilbake til ham, derfor er mennesket et dypt religøst vesen.
16 Og de ti hornene du så, og dyret, de skal komme til å hate skjøgen, legge henne øde og gjøre henne naken, spise hennes kjøtt og brenne henne opp med ild.

Det underlige er at Gud veldig ofte lar urettferdige og ugudelige utføre hans dommer! Slik er det også ovenfor skjøgen og all falsk religion. Det er Satan, Antikrist og den Falske Profet som blir så lei og ønsker ikke å ha noen som korrigerer dem på noen som helst måte at de kvitter seg med all religion utenfor sin egen.

17 For Gud inngav dem i hjertet å utføre hans plan, så de ville ett og det samme: overgi sin kongemakt til dyret, inntil Guds ord er blitt oppfylt.

Det er ikke Gud som gir Satan disse tankene og ønsker, men han tillater det for at hans dommer skal skje. Etter all religion, ikke minst den falske er ryddet av veien. Blir all oppmerksomhet rettet imot Antikrist.
18 Men kvinnen du så, er den store byen som har kongemakt over jordens konger.»

Allianse med vertslig stat og myndighet har aldri vært å stole på. Til slutt vil det bli banen til den falne kvinnen. Hvem er en fallen kvinnen etter bibelsk mønster?
2. Kor. 11. 2 For jeg har en brennende omsorg for dere, Guds egen omsorg. Jeg har forlovet dere med Kristus, og bare med ham, for å føre dere til ham som en ren jomfru.  3 Men jeg er redd at slik slangen narret Eva med sin list, skal også deres tanker bli ført på avveier, bort fra den oppriktige og rene hengivenhet til Kristus.
Allianse med stat og myndighet har alltid vist seg at menigheten har tapt mer på en de har vunnet.

18.1. Deretter så jeg en annen engel stige ned fra himmelen. Han hadde stor makt, og jorden ble opplyst av glansen omkring ham. 

Atter igjen var det en engel som steg ned og opplyste jorden. Det trengte den i sannhet når det var mørke og mørkets time som rådet. Jesus sier om denne tid. Joh. e. 9. 4b. Det kommer en natt, da ingen kan arbeide.

2 Han ropte med veldig røst: «Falt, falt er Babylon den store! Den er blitt et tilholdssted for onde ånder, et tilhold for alle slags urene ånder, ja, en tilflukt for alle slags urene og avskyelige fugler. 

Gjennom alle tider så har skjøgekristendom og skjøge religion vært et sted for onde åndsmakter. Slik nå og slik da. Den er som et tilfluktsted og skjulested for mørke. Jesus hadde den utfordringen og den utfordringen har også hans menighet til enhver tid. Markus 1. 21 De kom til Kapernaum, og da det ble sabbat, gikk han inn i synagogen og lærte folket. 22 De var slått av undring over hans lære, for han lærte med myndighet og ikke som de skriftlærde.
23 Nå var det i synagogen deres en mann som var besatt av en uren ånd. Han satte i å rope: 24 «Hva har du med oss å gjøre, Jesus fra Nasaret? Er du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem du er, du Guds Hellige!» 25 Men Jesus talte strengt til ånden og sa: «Ti stille, og far ut av ham!» 26 Og den urene ånd rev og slet i mannen, skrek høyt og fór ut av ham. 27 Alle ble forferdet og spurte hverandre: «Hva er dette? En ny lære med makt og myndighet! Han befaler til og med de urene ånder, og de adlyder ham.» 28 Og ryktet om ham kom snart ut overalt i hele Galilea.

3 For alle folkeslag har drukket av hennes utukts vin, en vredens vin, kongene på jorden har drevet hor med henne, og kjøpmenn jorden rundt er blitt rike av hennes overdådige vellevnet.»
   
I all falsk religion, også den kristne har kjødelige mennesker og verdslig stat mer å si enn Jesu sanne venner og de som er født på nytt og lever i lyset med sitt liv. Verden har aldri eller kommer aldri til å skjønne seg på sann kristendom, for dem er dette livet i og med Gud ukjent. Men å gjøre profitt på religion, det er de mestrer til. De er som kjøpmenn som kan prute og slå av på Guds ord litt her og der og legge til litt her og der. Alt for det skal passe inn og ikke vekke anstøt. Jesaja 5. 8 Ve dem som legger hus til hus og føyer åker til åker, til det ikke mer finnes plass igjen,så dere får sitte alene i landet!
9 Fra Herren, Allhærs Gud, lyder det i mine ører:
        Sannelig, mange hus skal legges øde
        og store, fine gårder stå tomme.
22 Ve dem som er helter – til å drikke vin,
        og djerve menn – til å blande rusdrikk,
    23 som mot bestikkelser frikjenner den skyldige
        og ikke lar den uskyldige få sin rett!

 4 Fra himmelen hørte jeg nå en annen røst:
        Dra bort fra henne, mitt folk, så dere ikke har del i hennes synder og ikke rammes av hennes plager. 

Oppfordringen og befalingen til menigheten og de troende er klar fra Herren. Ikke bland deg i sammen med verdslig kristendom, annen religion eller noe annet der ikke Guds ord kan bli tålt. Det er synder i menigheten som Herren ikke kan tåle. Og all annen religion som ikke han har stiftet og gått god for er en vederstyggelighet i hans øyne og ører. Er du med i dette så får du også oppleve hennes plager og dom.

5 For syndene hennes rekker opp til himmelen, og Gud har husket all den urett hun har gjort.
 
For Gud er ingenting skjult, for ham er alt naken og bart. Uoppgjort synd og synd som en ikke har omvendt seg i fra venter på hans dom. Gud ser ikke gjennom fingrene med synd. Men er det oppgjort og en har omvendt seg i fra den, er den tilgitt og glemt hos Gud. Men her gikk en i tospann med synden og hadde ingen andre planer eller ønsker. Viljen til forandring og omvendelse var borte.

6 Gi henne igjen like for like, ja, gi henne dobbelt tilbake for alt hun har gjort, og skjenk dobbelt opp til henne i begeret hun selv har fylt. 

Gjennom sine liberale holdninger å være tilpasningsdyktige hadde hun klart å lurt mange, ikke få. Men nå skulle hun få dobbelt opp for sine synder og det samarbeide med mørke ville bli hennes endelikt, til slutt!

7 Gi henne så mye pine og sorg som hun selv gav seg av prakt og luksus. Hun sier til seg selv: «Her troner jeg som dronning, jeg sitter ikke som enke, og sorg skal jeg aldri vite av.» 

Etter alle samarbeid inviter har lykkes og hun har klart å gjøre seg selv stor er selvtillheten og selv sikkerheten stor. Når kjøttvekta er det avgjørende og en opplever at en selv har makt og innflytelse vokser og svulmer menneskehjerne. Men makt med Gud er helt fremmed og ukjent. Hun troner som dronning og kjenner på sin egen storhet, ikke storhet i Gud. Sorg er et ukjent begrep da en har både folk og penger og alt det som trengs til for å ha et felleskap og en menighet. Innflytelse og makt hos mennesker har en skaffet seg og opparbeide seg.

8 Derfor skal plagene hennes komme på én dag: pest og sorg og hungersnød, og hun skal brennes opp med ild. For veldig er Gud Herren som dømmer henne.
   
Men til slutt skal hun bli dømt. Da av ham hun hele tiden hadde nær forbindelse med, kjærligheten var ikke ekte vare men egoistisk og selv sentrert. Kjærligheten den ekte har ikke frykten i seg, men det har denne falske og egoistiske kjærligheten. Det er Gud som dømmer henne bokstavelig, men Antikrist selv da han til slutt ikke vil ha noen innblanding av andre men vil ha all ære og tilbedelse selv.

 9 Kongene på jorden, de som har levd med henne i hor og vellevnet, de skal gråte og jamre seg over henne, når de ser røken stige opp der hun brenner.

Det er en felleskap også inn forbi det falske. Det er et felleskap også inn forbi religion som ikke bygger på Jesus som forsoner, forløser og vår redningsmann. Når de ser at det de har bygget sine liv på ikke står seg vil det ikke virke anger for de fleste. Men en skuffelse og bebreidelse overfor Gud og sin neste. Selvinnsikten og ha en åndelig sunn dømmekraft er helt borte.

10 Skremt av hennes lidelser skal de stå langt borte og rope: «Ve, ve deg, du store by, du mektige Babylon by! På én time kom dommen over deg.»

Det er ikke bare at dommen stor og katastrofal, men den skjer fort. At det står en time tror jeg sikter til av minimal med tid før alle Guds hus er gjort om til et hus for tilbedelse og åpen tilbedelse av Antiktist. Når Antiktist har all makt og vil og skal ha all tilbedelse er det ikke rom for noen andre. Daniel 6. Da stormet disse riksråder og satraper inn til kongen og sa til ham: Kong Darius leve evindelig!
7  Alle riksrådene, stattholderne og satrapene, rådsherrene og landshøvdingene har rådslått om at det burde utstedes en kongelig forordning og gis et strengt forbud, at hver den som i løpet av tretti dager beder til nogen gud eller noget menneske uten til deg, konge, skal kastes i løvehulen.
9 Så utsted nu, konge, et sådant forbud, og la det sette op skriftlig, så det efter medernes og persernes uforanderlige lov ikke kan tilbakekalles.
10 I overensstemmelse hermed lot kong Darius sette op en skrivelse med et sådant forbud.

11 Kjøpmennene på jorden skal også gråte og sørge over henne, fordi ingen kjøper varene deres lenger:

De som sto i ledertog med henne og som hadde vært med på hennes opphøyelse og at hun var beæret sørget. At Guds dom inntreffer er selvfølgelig ikke til glede for det som står Gud imot.

12 skipslaster av gull og sølv og edelstener og perler, av fint lin og purpur og silke og skarlagen, all slags velluktende tre, all slags gjenstander av elfenben og kostbart treslag og kobber og jern og marmor,

Dette de her har bygget opp har ikke vært en lett vei. Når Kain ofret til Gud så var det selvslitet og selvstrevets vei. Men å arbeide seg opp til Guds gunst og velbehag har aldri ført frem. Det er kun nåden og hva Jesus har gjort som holder, ikke noe annet. 1. Tim. 2. 5  For det er én Gud og én mellemmann imellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, 6  han som gav sig selv til en løsepenge for alle, et vidnesbyrd i sin tid,

13 kanel og krydderier og røkelse og salveolje og virak, vin og olje og fint mel og hvete, storfe og småfe, hester og vogner og slaver, levende mennesker.
   
Når en forhandler og leder selv mennesker på villspor med sin feile og mislykket religion så har en forført Guds ypperste skapning. Det er de som vil frelse dyr, jorden og dyr i sjøen. Men fra Guds og Satans side så er det menneske og menneskesjel alt dreier seg om å vinne. Alt annet er av underordnet betydning, frelser en menneske så kommer det andre også på plass!

14 Og frukten som var din hjertens lyst, er blitt borte for deg, og alle dine kostbarheter og din prakt er gått tapt og skal aldri finnes mer.

Det mest dyrebare for de som har forkastet Guds frelses tilbud i Kristus Jesus vil før eller siden oppleve at alt går fløyten. Det er et løfte gitt til menneske som er ulydig mot Gud, det er det først løfte gitt. Det er at en skal dø, bli utslettet og tilintetgjort. 1. Mosebok 2. 16  Og Gud Herren bød mennesket: Du må fritt ete av alle trær i haven;
17  men treet til kunnskap om godt og ondt, det må du ikke ete av; for på den dag du eter av det, skal du visselig dø.

15 De som handler med slikt, kjøpmenn som har tjent seg rike på henne, de skal stå langt borte i redsel over hennes lidelser, og de skal gråte og sørge

Nå hjelper ingen gode kontakter, hvilket arbeid en har eller noe. Nå blir valget mellom Antikrist og å dø. Det blir ingen beskyttelse for mennesker i sin religion, men kun i å akseptere Satan fremste og største sendebud gjennom tidene; Antikrist. At en gråter og sørger i seg selv er ikke ensbetydende med hjelp å få.

16 og si: «Ve, ve deg, du store by, du som var kledd i fint lin og purpur og skarlagen, og som lyste av gull og edelstener og perler –

Det har vært og det er en storhet i religion. Det være seg den kristne eller andre. Det er gjennom århundrene vært samlet utallige med skatter, rikdom og makt med religionen. Opphøyelsen har vært selvtilfredstillende og kjødelig, da er den bærende Guds dom i seg,

17 på én time er all denne rikdom gått tapt.»
        Alle som fører skip på havet og de som reiser langs kystene, sjømenn og alle som har sitt arbeid på havet, de stod langt borte

At det er ført handel også over havet og har rikelig med kontakter langt utover sine egne landegrenser er ingen garanti og sikkerhet for beskyttelse. Her er verden global og dommen er global. Det har pågått svindel og lureri i Guds navn, som han lar her få sin endelig dom over.

18 og ropte da de så røken fra hennes brann: «Hvor finnes maken til denne store by?»

Det hjelper ikke å være stor og rik når alt er falskt. Det er kun det ekte og som er bygget på bibelens ord som holder, det er bare iden grad at menigheten er sannhetens støtte og grunnvoll at en står over dommen. Dette gjelder både for enkelt personer og det gjelder for hele felleskap. 2. Tim. 3. 15  men om jeg venter med å komme, at du da kan vite hvorledes en bør ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll.

19 Og de strødde støv over hodet og ropte i gråt og sorg: «Ve, ve over den store by, hvor alle som har skip i sjøen, er blitt rike av kostbarhetene hennes – på én time er den lagt øde.»

Igjen blir det påpekt hvor hastig og fryktelig denne dom er. Her blir ingen spart men den rammer hard, ubarmhjertig og kraftfullt. De som tror at rikdom, menneskelig anseelse eller noe som er og går på det jordiske planet som en forsikring opp imot evigheten og Gud har kraftig feilregnet seg.   

20 Fryd deg over hennes fall, du himmel og dere hellige, apostler og profeter! For med sin dom har Gud straffet henne for det hun gjorde mot dere.

Guds sanne menighet skal fryde seg over denne dom fordi det alltid har pågått en konflikt og kamp mellom ekte og falsk kristendom. Kristendom mot all hedensk religion. At de som er Apostler og Profeter skulle glede seg taler om at de som har stått fremt i frontlinjen bør glede seg ekstra over at nå er det aldri mer kamp imot noen læresetninger, religion eller noe annet. Nå er skjøgen dømt for aldri mer vendte tilbake til sin posisjon og opphøyede stilling.
   
21 Da tok en mektig engel opp en stein, svær som en kvernstein, kastet den i havet og sa: «Slik skal Babylon, den store by, med ett styrtes ned og aldri finnes mer.

Når dommen er så omfattende så er det ikke bare Babylon som blir rammet. Men hele samfunns strukturen som blir rammet og snudd opp ned. Antikrist og den Falske Profet vil ta kontroll over alt. Massemedia, radio, TV, internett og alt annet. Vil utstede egne lover og regler for kirke og samfunnet, som ikke lengre får lov å forsvare slike abnorme synder som homoseksualitet og lesbisk par forhold. Alt vil bli snudd på hode da Satan dypest sett ser på religion, selv den frafalne som en bremsekloss mot hans egentlige og dypeste hensikter. At han selv skal æres og ha all oppmerksomhet og makt. Satan har også “moral”, da synden får menneske bort fra hva han egentlig vil ha, tilbedes av menneske. Dette jeg her kan skrives kan misforståes, men Satan vil ha all oppmerksomhet, det er viktigere enn alt for ham. Når en allerede har inngått pakt med ham ved å ta Dyrest merke. Er tiden for synd “oppbrukt”, han vil ha oppmerksomheten. Æren og tilbedelsen.
Antikrist vil ha all oppmerksomhet rettet mot seg selv, den “hjelpen” får han av den falske profet.

22 Harpespillere og sangere, fløytespillere og basunblåsere – i deg skal de aldri mer høres. Håndverkere av alle slag – i deg skal de aldri mer finnes. Kvernen som durer – i deg skal den aldri mer høres.

Alt det kulturelle og annet som blir satt i hygge og blir allment akseptert er det ikke rom for i Antikristent rike. Da blir det egentlig kun to ting; politikk og hans religion. Dette for å oppnå hans hensikter. Der den Falske Profet tar seg av det religiøse men Antikrist det politiske.

23 Lampen som lyser – i deg skal den aldri mer skinne. Stemmene av brud og brudgom – i deg skal de aldri mer høres. For dine kjøpmenn var jordens fyrster, og med din trolldom ble folkene bedratt.

Selv inn forbi all falsk kristendom og tom annen religion så har det funnet røster av mennesker som har kjent Gud Fader og Sønnen. Og som har formidlet det videre. Det er aldri slik – ikke minst inn forbi kristendommen – at det ikke finnes røster av brud og brudgom. Men allikevel var majoriteten så overveldende negativ og syndefull i Babylon at dommen av uunngåelig.

24 I denne by ble det funnet blod av profeter og hellige, ja, av alle dem som er blitt myrdet på jorden.»

Så kommer kardinal spørsmålet til slutt, hvem er den store skjøgen og styggheten på jorden?
Alle stygghetene er alle falske religioner som ikke bekjenner Jesus. Men den skjøgen skulle ha flere kjennetegn. Et av dem var at hun har forfulgt de kristne og tom myrdet dem. Dette å forfølge å motarbeide Herrens vitner har faktisk alle menigheter og kirkesamfunn gjort til sine tider. Fra Lutheranerne, frelsarmeen, metodister, frie venner, pinsevenner, karismatikere og alle andre. Derfor er det riktig å si at alle kristne som ikke blir med når Jesus kommer er en del av den store skjøgen. Å binde henne bare opp til et kirkesamfunn blir for sneversynt!
Men det er allikevel en kirke fremfor noen andre som også ser på seg selv som moderkirken som har drept og forfulgt gjenfødte og troende døpte mer enn noen andre. Det er den katolske kirka:” av alle dem som er blitt myrdet på jorden.” Men å si at det er kun den Katolske kirka som er den store skjøga blir alt for sneversynt. Det gjelder å være tro imot Jesus og Guds ord, også inntil enden for å bli frelst, bevart og berget! Det anslås at den Katolske Kirka har drept et sted mellom 50-100 millioner mennesker som trodde på Kristus og var troende døpt. Andre menigheter har utestengt og neglisjert de sanne troende, det har også påkalt Herrens vrede og dom!
Lukas 21. 19 Vær tålmodige, så skal I vinne eders sjeler!

19. 1. Deretter hørte jeg likesom et mektig kor fra en stor skare i himmelen. De sang: Halleluja! Seieren, æren og makten tilhører vår Gud,
   
Nå har menigheten vært borte jorden og begivenheten etter å ha feiret Lammets bryllup og vært inn forbi Kristi domstol. Alle troende vil bli stilt til ansvar for det liv en har levd som troende. Enten får en full lønn eller vil tape lønnen, alt etter den troskap og hjertes motiver en har hatt for alle gjerninger og den tjeneste en har hatt for Gud.
2. Kor. 5. 10 For vi skal alle fram for Kristi domstol, for at hver og en skal få igjen for det han har gjort i sitt liv i legemet, enten godt eller ondt.
2. Joh.b. 8 Vær på vakt, så dere ikke mister det dere har vunnet med arbeidet deres, men får full lønn.

2 for sanne og rettferdige er hans dommer. Han har dømt den store skjøgen,        hun som fordervet jorden med sin utukt, og av hennes hånd har han        
krevd sine tjeneres blod.
    
Det har alt vært en kamp mellom Gud og hans interesser og Satan og hans kompanjonger. Det er skjøge vesenet som holder verden i sammen. Den virkelige sannheten er aldri blitt virkelig godtatt i denne verden før Gud holder dom og overtar alt selv. De sanne Guds tjenere har aldri virkelig blitt tålt og hørt.

3 Igjen ropte de: Halleluja!  Røken fra henne stiger opp i all evighet.
    
Når Guds sannhet er blitt tråkket ned gjennom over 6000 år siden Adam og Eva vil det være en gledens dag for Gud og alle hans tjenere at aldri igjen skal mørke, løgn og egoismen får råde. Da er det ikke underlig at det blir ropt et Hallelujah. At røken skal stige opp er symbolsk, det vil aldri gis rom for Satan mer i sin utfoldelse og de som fikk utfolde seg under hans tid.

4 De tjuefire eldste og de fire vesener kastet seg da ned og tilbad Gud som sitter på tronen, og sa: «Amen. Halleluja!» 

Her er menigheten gjennom alle tider representert ved de 24 eldste og hele himmelskaren representert ved de fire vesener også gladelig fornøyd og lettet at nå er ikke mørke men lyset som er i ferd med å bryte igjennom for evig og alltid. Det blir det lovprisning og takk ut av, derfor: kastet seg da ned og tilbad Gud som sitter på tronen, og sa: «Amen. Halleluja!» 

5 Og fra tronen lød det en røst: «Pris vår Gud, alle hans tjenere, dere som frykter ham, både små og store!»
    
Selve himmelen er innstilt på dette, når alle lovpriser og takker Gud så er også skaperverket med på dette. Fallet og synden er så dyp at selve skaperverket lider under dette. Men da vil også alle som er berørt av fallet få være med på forløsningen og gjenopprettelsen.
Rom. 8. 21 for det skapte skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten og få del i den frihet som Guds barn skal eie i herligheten. 22 Vi vet at alt som er skapt, stønner og lider som i fødselsveer helt til denne dag.

6 Da var det som jeg hørte et stort kor av stemmer, som et brus av veldige vannmasser og drønn av voldsomme tordenbrak. De ropte: Halleluja!
        For Herren er blitt konge, vår Gud, Den Allmektige.
   
For Johannes som fikk se dette så ble og var det mektig. Dette ser vi frem imot for å se i virkeligheten, at Herren er blitt Konge for alltid. Først i himmelen så på jorden. Herren skal også bli kronet som Konge på jorden, ja over hele jorden i Jerusalem. Dette er hovedgrunnen for konflikten i Israel og midt-østen, de kommende begivenheter der.
Sakarja 14. 9 Da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være én og hans navn det eneste.

 7 La oss glede oss og juble og gi ham æren. Tiden er kommet for Lammets bryllup! Hans brud har gjort seg i stand,

Johannes Åpenbaring er ikke i kronologisk rekkefølge 100 % om vi kan se en klar linje fra en begivenhet og til neste. Nå har vi som menigheten feiret bryllup og blitt Jesu brud for evig og alltid. Men som en brud skal ut på en bryllup reise skal menigheten ned på jorden for å utføre gjerninger i sammen med sin brudgom; Jesus Kristus.
Judas b. 14 Det var også om dem at Enok, Adams etterkommer i sjuende ledd, profeterte da han sa: «Se, Herren kommer med sine hellige engler i tusentall 15 for å holde dom over alle og kreve alle gudløse til regnskap for alle ugudelige gjerninger de har gjort, og for alle trassige ord de har rettet mot ham, de gudløse syndere.»

8 og hun har fått en drakt av skinnende rent lin.  – Linet er de helliges rettferdige gjerninger.

Dette at linne er de helliges rettferdige gjerninger sikter hen til hvordan vi har levd våre liv som frelste. Vi vil bære et skinn på og i våre herlig gjorte legemer, alt etter som vi har levd som frelste. Noen vil ha et sterkt skinn, andre svakere. Alt ettersom vi har levd som troende.
1. Kor. 15. 35 Men nå vil vel noen si: «Hvordan står de døde opp; hva slags legeme har de?» 36 Du uforstandige menneske! Det du sår, får da ikke liv igjen uten at det dør. 37 Og det du sår, er jo ikke den planten som kommer opp, men et nakent korn, av hvete eller et annet slag. 38 Gud lar det så få den skikkelse som han ville, hvert enkelt slag får sin. 39 Heller ikke har alle levende vesener samme slags kjøtt. Det er forskjellig for mennesker, fe, fugler og fisk. 40 Og det finnes himmelske legemer og jordiske legemer, og de himmelske legemer har én glans, de jordiske en annen. 41 Sol, måne og stjerner gir forskjellig skinn. Ja, én stjerne skiller seg fra en annen i glans. 42 Slik er det også med de dødes oppstandelse. Det som blir sådd, er forgjengelig, men det som står opp, er uforgjengelig. 43 Det blir sådd i vanære, men det står opp i herlighet. Det blir sådd i svakhet, men det står opp i kraft.

9 Så sier han til meg: «Skriv: Salige er de som er innbudt til Lammets bryllupsmåltid.» Og han la til: «Dette er Guds sanne ord.»

Salig er det å få høre budskapet om Jesus. Men du blir virkelig salig når du tar imot det og aksepterer han som din personlige frelser og Herre. Livets viktigste valg er hvordan du stiller deg ovenfor Jesus Kristus. Det er her du vil bli bedømt av Gud Fader hvordan du forholdt deg til hans Sønn.
1. Joh.b. 5. 10 Den som tror på Guds Sønn, har vitnesbyrdet i seg. Men den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner, fordi han ikke har trodd Guds eget vitnesbyrd om sin Sønn. 11 Og dette er vitnesbyrdet: Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn. 12 Den som har Sønnen, eier livet, men den som ikke har Guds Sønn, eier ikke livet.

10 Da kastet jeg meg ned for føttene hans og ville tilbe ham; men han sier til meg: «Gjør ikke det! Jeg er en tjener sammen med deg og dine brødre, de som har Jesu vitnesbyrd. Gud skal du tilbe!» – Jesu vitnesbyrd er Ånden som er i profetordet.

Engler skal ikke tilbedes. Ei heller den Hellige Ånd, alt dette er villfarelse! Det er viktig å forstå at alle er Guds skapninger, bortsett fra Faderen og Sønnen er oppstandelsen skal tilbedes og æres!
Jesu vitnesbyrd som er i profetordet tales om: at den hele bibelen er like troverdig som hele Åpenbaringsboka. Det er den samme Gud ved sin Ånd som står bak. Og Herrens ord er renset og er like sannferdig som Gud selv. Men vi må ta høyde for at i selve oversettelse arbeidet og at Guds ord har gått fra generasjon til generasjon har det vært menneskelige glipp.

11 Da så jeg himmelen åpen, og se: Der var en hvit hest! Han som red på den, heter «Trofast og Sannferdig», for han dømmer og kjemper rettferdig.

Hvem er denne mannen på hesten? Det er Jesus Kristus, Guds Sønn og Gud selv! Han er uovervinnelig da han allerede har utkjempet den onde på Golgata og der er seieren vunnet og grunnlaget for alle andre slag er skyggeboksing å regne som mot Golgata og Getsemana kampen.
Kol. 2. 15 Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem fram til spott og spe da han triumferte over dem på korset.

12 Hans øyne er som flammende ild, og på hodet har han mange kroner, og han bærer en innskrift med et navn som bare han selv kjenner.

Det er de samme trekka fordi det er samme person som vi møter i Åpenbarings boka 1.  At han har mange kroner taler om at han har vunnet og utkjempet flere slag. Det skjulte navn taler om at styrken kommer ikke fra andre mennesker men fra det skjulte liv med sin Fader.
Joh. e. 17. 21 Jeg ber at de alle må være ett, likesom du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. 22 Jeg har gitt dem den herlighet du har gitt meg, for at de skal være ett, likesom vi er ett: 23 jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da vil verden skjønne at du har sendt meg, og at du har elsket dem slik du har elsket meg. 24 Far, jeg vil at der jeg er, skal de som du har gitt meg, være hos meg, så de får se min herlighet, som du har gitt meg fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. 25 Rettferdige Far, verden har ikke kjent deg, men jeg har kjent deg, og disse vet nå at du har sendt meg. 26 Jeg har kunngjort dem ditt navn og skal gjøre det igjen, for at den kjærlighet du har hatt til meg, kan være i dem, og jeg selv kan være i dem.

13 Han er kledd i en kappe dyppet i blod, og hans navn er «Guds Ord».

At det er den samme mann som hang på Golgata på det midterste treet kommer klart frem her. Hans navn er Guds ord. Vi kan ikke skille Jesus i fra Guds ord og hans lære og undervisning. Det er et og samme sak og person.

14 Himmelens hærskarer følger ham på hvite hester, kledd i fint lin, hvitt og rent.

Hvem er det som kommer med ham? Hans dyre- og blod kjøpte brud. Vi skal toge ned fra himmelen på hvite hester. At vi kommer på hvite hester bærer bud at vi kommer ikke med krig men fred. Men først må Satan og alle hans allierte overvinnes.
1. Mosebok 49. 10 Ikke skal kongespir vike fra Juda, ikke herskerstav fra hans føtter, inntil fredsfyrsten kommer, og folkene blir ham lydige.

15 Og ut av hans munn går det et skarpt sverd; med det skal han slå folkene. Han skal styre dem med jernstav og tråkke vinpressen fylt av vredes-vin, av Guds, Den Allmektiges harme.

Når Jesus skal styre denne jorden i 1000 år er det ikke slik at alt blir godtatt. Det er med et klart mandat fra sin Far om hvordan alt skal være fra a til å. Det er med jernstav og den som er ulydig mot Herren skal dø og ikke få regn.
alle ettervirkninger etter mennesker og Satans styre sett vil bli fjernet, men det vil også være et oppgjørets time for alle nasjoner hvordan de har bl.a. stilt seg ovenfor Israel og hvordan de har delt landet til Jødene akkurat som det har passet dem.
Joel 3. 6 For se, i de dager,
        på den tid da jeg vender lagnaden
        for Juda og Jerusalem,
     7 da vil jeg samle alle folkeslag
        og føre dem ned i Josjafats dal.
        Der vil jeg holde rettergang med dem
        om Israel, mitt folk og min eiendom,
        som de spredte blant folkene.
        De delte mitt land.

16 På kappen hans, ved hoften, står det skrevet et navn: Kongenes Konge og Herrenes Herre.
   
Dette navnet er ikke skjult lengre. Nå er det åpenbart hvilket navn Faderen har gitt ham. Da må alle andre forholde seg til ham, ut i fra hvem de virkelig har å gjøre med. Ikke baby Jesus eller den lidende Jesus, men den helliggjorte.
Fil. 2. 9 Derfor har Gud høyt opphøyet ham og gitt ham navnet over alle navn.

17 Og jeg så en engel som stod i solen. Han ropte med høy røst til alle fuglene som flyr under himmelhvelvet: «Kom hit, kom sammen til Guds store gjestebud!

At det som her utspinner seg er forferdelig. Gjennom den store trengsel vil over halvparten av jordens befolkning dø i bare de to store krigene. Gog krigen og Harmageddon slaget. Det er et hat og raseri imot Gud, hans menighet og Israel som ligger til grunn.
Matt. 24. 28 Der hvor åtselet er, vil gribbene samles. Åtsle er Israel og gribbene er alle verdens nasjoner som går med Antikrist i verdens historien største og siste felt opprør.

18 Dere skal få ete kjøtt av konger og hærførere og helter, kjøtt av hester og deres ryttere, kjøtt av alle mennesker, frie menn og slaver, små og store.»
   
Vi leser om denne krigen flere plasser i Guds ord. Bl.a. matt. 24-25, Markus 13 og Lukas 21. at det ligger slike åpne kjøtt kan ikke forstås på noen annen måte at her er alt innen det nyeste og verste og mest dødbringende våpen som ikke bare blir truet med, men brukt i kamp. Det er mye som taler om at de som angriper Israel også vil vende seg imot hverandre når de ser hvor det bærer hen.

19 Da så jeg dyret og jordens konger med sine hærer samlet til krig mot rytteren på hesten og hans hærskarer.

Her blir det en åpenlys kamp mellom Antikrist og Jesus. Mellom Satans “menighet” og Guds menighet. Hvordan vil det gå? Til seier for Jesus-
2. Tess. 2. 8 Da skal Den Lovløse komme til syne. Men den dagen Herren Jesus kommer i sin herlighet, skal han utrydde ham med pusten fra sin munn og tilintetgjøre ham.

20 Men dyret ble grepet og sammen med det den falske profeten, han som gjorde under i dyrets tjeneste og med dem forførte alle som tok dyrets merke og tilbad bildet av det. Begge ble de kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel.

Her blir dyret – Antikrist – grepet i sammen med den falske Profet, det finnes mange falske profeter men kun èn som er den Falske Profet. De blir kastet i ildsjøen som er begynnelsen til slutten for deres vedkommende. At de blir kastet i ildsjøen forteller at de aldri mer får noen mulighet til å omvende seg og når ilden har gjort sin virkning er det fjernet for alltid, også deres legemer, sjel og ånden er gått tilbake til Gud som gav den.

21 De andre ble drept med sverdet som går ut av rytterens munn. Og alle fuglene spiste seg mette av deres kjøtt.

det står her at de andre ble drept med sverdet og fuglene spiste seg mette av deres kjød. Dette må vi forstå som bildeling tale og det taler om at Satan og alle som gikk med ham fikk vise sitt sanne jeg og til slutt så ble deres bane. Gud er rettferdig som lar alle få en mulighet til å vise hvem de virkelig er.

20. 1. Jeg så nå en engel som steg ned fra himmelen med nøkkelen til avgrunnen og en svær lenke i sin hånd. 

De som “innvier” ildsjøen er Antikrist og den falske profet. Alle andre kommer etter dommen foran den hvite trone. Som et forsted til ildsjøen er avgrunnen som Satan vil være for 1000 år.
Demonene vil også komme der, men en del er allerede innelukket og venter på dom. 2. Pet. 2. 4 For så sant Gud ikke sparte engler da de syndet, men styrtet dem ned i avgrunnen og overgav dem til mørkets huler i varetekt til dom.

2 Han grep draken, den gamle slange, som er djevelen og Satan, og bandt ham for tusen år. 

Dragen - den gamle slange – Satan er den gamle slange. Jesus blir også beskrevet å være fra eldgamle dager. Muligheten for Satan til å tjene Gud var der fra evighetens morgen men han valgte å følge sine egne hjertes tanker. Vi finner beskrivelse om Satan fall i GT flere plasser, men nå blir han bundet for 1000 år.

3 Han kastet ham i avgrunnen, låste igjen og satte segl over, så han ikke lenger skulle forføre folkene, ikke før de tusen år var gått. Etter den tid skal han slippes løs for en kort stund.
    
Når Satan er blitt innelåst har ikke menneskene noen som kan forføre dem. Da vil selvfølgelig kampen om menneskene være mye lettere. Satan har virket på menneskene i deres sinn og tanke, men nå er det slutt!
Her om Satan fall i biledelig form.
Jesaja 14. 8 Selv sypressene gleder seg
        over det som har hendt deg,
        og sedrene på Libanon jubler:
        «Siden du falt,
        kommer ingen opp og feller oss.»
     9 Nede i dødsriket blir det uro
        når det skal ta imot deg.
        For din skyld vekker det dødninger opp,
        alle som var fyrster på jorden,
        og byr alle folkeslags konger
        å reise seg fra sine troner.
    10 De tar til orde og sier til deg:
        Nå er du kraftløs som vi,
        du er blitt som en av oss.
    11 Du som var så stor og stolt,
        er støtt ned til dødsriket
        med dine klingende harper.
        Nå ligger du på et råttent leie,
        mark og kryp er ditt teppe.
    12 Å, at du er falt fra himmelen,
        du morgenstjerne, morgenrødens sønn!
        At du er slengt til jorden,
        du som seiret over folkeslag!
    13 Det var du som sa med deg selv:
        «Til himmelen vil jeg stige opp;
        høyt over Guds stjerner reiser jeg min trone.
        Jeg tar plass på tingfjellet lengst i nord.
    14 Jeg vil stige opp over de høye skyer
        og gjøre meg lik Den Høyeste.»
    15 Nei, til dødsriket er du støtt ned,
        lengst ned i den dype hulen.
    16 De som ser deg, stirrer på deg,
        undres over deg og sier:
        «Er dette den mannen som rystet jorden
        og fikk kongerikene til å skjelve,
    17 han som gjorde verden til ødemark,
        la byene i grus
        og aldri lot fanger vende hjem?»
Esekiel 28. 11 Herrens ord kom til meg, og det lød så: 12 Menneske, stem i en klagesang over kongen av Tyrus og si til ham:
        Så sier Herren Gud:
        Du var fullkommenhetens segl,
        full av visdom og skjønnhet.
    13 Du bodde i Eden, Guds hage,
        og var dekket av alle slags edelstener:
        rubin, topas og diamant,
        krysolitt, karneol og jade,
        safir, turkis og smaragd.
        Dine håndtrommer og smykker
        var innlagt med gull;
        de ble gjort i stand
        den dagen du ble født.
    14 Jeg gjorde deg til en strålende
        og vernende kjerub.
        Du var på det hellige gudefjell
        og vandret mellom funklende steiner.
    15 Fra den dagen du ble født,
        var du hel i din ferd,
        inntil det ble funnet urett hos deg.
    16 Din store handel førte med seg
        at du ble fylt av vold og begynte å synde.
        Da støtte jeg deg bort fra gudefjellet
        og gjorde ende på deg,
        du vernende kjerub,
        mellom de funklende steiner.
    17 Din skjønnhet gjorde deg hovmodig,
        og fordi du var så strålende,
        forspilte du din visdom.
        Da kastet jeg deg til jorden
        og overgav deg til konger,
        så de kunne se på deg med skadefryd.
    18 Med all din skyld og din urett i handel
        vanhelliget du dine helligdommer.
        Så sendte jeg ild imot deg,
        og den gjorde ende på deg.
        Jeg lot deg bli til aske på jorden
        for øynene på alle som så deg.
    19 Alle blant folkene som kjente deg,
        grøsset ved synet av deg.
        Du er blitt til skrekk og gru,
        og borte er du for alltid.

4 Jeg så troner, og noen satte seg på dem, og de fikk makt til å holde dom. Jeg kunne også se sjelene til dem som var blitt halshogd fordi de hadde holdt fast på Jesu vitnesbyrd og på Guds ord, og alle som ikke hadde tilbedt dyret eller bildet av det og ikke tatt merket på pannen eller hånden. De ble levende igjen og hersket sammen med Kristus i tusen år. 

Her blir det holdt dom, men også de som hadde gitt sitt liv for Jesus under den store trengsel. De hadde vist sin troskap imot Kristus ved å ikke ta Antikrist sitt merke på seg som etter all sannsynlighet vil være en chip som blir plassert inn i kroppen som er en pakt med Antikrist og døden, ikke liv og beskyttelse som Satan vil villede mennesker med. Legg merke til at de skulle herske med Kristus i 1000 år, det samme som alle frelste skal under 1000 års riket.

5 Men de andre døde ble ikke levende før de tusen år var gått. Dette er den første oppstandelse. 

De som ikke hadde sine navn skrevet i Livets bok og som hadde tatt Dyrets merke ble ikke levende men venter på dom i sammen med alle andre mennesker.
Dette er den første oppstandelse, men i gamle Israel var det en høst, men før høsten ble det også hentet inn korn som en førstegrøde. Den førstegrøden er vi – menigheten. Så kom det en form for høst der ikke alt skulle være høstet. Det skulle også være noe til de fattige og fremmede. Som vil komme etter 1000 års riket der også da vil mange bli frelst gjennom 1000 års riket.
3. Mosebok 19. 9 Når dere høster inn grøden i landet, skal du ikke skjære kornet helt ut til åkerkanten, og de aksene som ligger igjen etter skurden, skal du ikke plukke opp. 10 Når du høster din vingård, skal du heller ikke sanke de druene som blir igjen, eller plukke opp de som er falt ned. Du skal la dem være til de fattige og innflytterne. Jeg er Herren deres Gud.

6 Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse. Over dem har den annen død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester og herske med ham i tusen år.
    
Salig er de som har del i den første oppstandelse. De som har del i den første oppstandelse er alle frelste i GT og i menighetens tidshusholdning. Og de som ikke bøyer seg for Antikrist men tar imot Jesus som sin personlige frelser og Herre. De skal være Guds og Kristi prester og noen skal regjere over 1 by, andre over 5 eller 10.
Les Lukas 19. 11-27 og Matt. 25. 14-30.

7 Når de tusen år er til ende, skal Satan slippes løs fra sitt fengsel. 

Satan legger vi merke til er ikke i ildsjøen med Antikrist og den falske profet. 1000 år i fengsel i avgrunnen har bare gjort ham mer innbitt, hatefull og rebelsk. Satan er uforbederlig, han er ondskapen personifisert, han er mørke og hate i en og samme person.

8 Han skal dra ut og forføre folkene ved de fire verdenshjørner, Gog og Magog, og samle dem til strid, utallige som havets sand. 

Her må vi ikke blande Gog krigen omtalt i Esekiel 36-39 med denne krigen. Dette blir egentlig ingen krig, det er bare Satan og alle som ikke vil bøye kne og hjerte for Jesus under 1000 års riket som får en siste anledning å vise hva som bor i dem. Mennesket er også uforbederlig ondt hvis ikke evangeliet kommer til.

9 De drog opp på jordens høyslette og omringet de helliges leir og den elskede by. Men ild falt ned fra himmelen og fortærte dem.

Denne siste revolten vil også skje i Israel, der Satan største og fremste hat er imot. Det var i Midt-østen alle store begivenheter har skjedd på det åndelige område. Der ble mennesket drevet ut i fra Edens hage. Mennesket fikk de ti bud, Jesus døde og Ånden kom på Pinsefestens dag osv.

10 Og djevelen som forførte dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profeten er. Der skal de pines dag og natt i all evighet.
   
Her blir Satan og alle som fulgte ham siste endelikt. At de skal pines dag og natt er biledelelig tale da natt skal opphøre når Gud skaper en ny himmel og en ny jord. Bibelen taler ikke om bokstavelig evig pine, men når en har vendt seg bort i fra Gud og anledning er gått forbi. Så blir det en pinefull og smertefull inngang inn i intet og tilintelse - gjørelsen!

11 Jeg så en stor, hvit trone og ham som satt på den. Jord og himmel svant bort for hans åsyn og var ikke lenger til.

Her står vi foran den endelige dom. At tronen er hvit taler om at den er guddommelig og ren. Samtidig at her vil alle ting komme frem, ikke bare gjerningene men motivene også. At jord og himmel svant bort taler om at nå kommer alt frem og ingen av den gamle skapning ikke vil få et oppgjør.

12 Og jeg så de døde, både store og små: De stod foran tronen, og bøker ble åpnet. Så ble en annen bok åpnet, livets bok. Og de døde ble dømt etter det som stod skrevet i bøkene, etter sine gjerninger.

enhver vil få en fullkommen rettferdig dom og et oppgjør hos Gud. Det er kun gud selv som kan holde en 100 % rettferdig dom. Vi mennesker kan ikke det om vi tror at myndigheten er av Gud og at det også for oss skal det være noe som er rett og noe som er feil. Men vår dom er alltid mangelfull og begrenset.
Det er den aller siste og avgjørende dom. Her vil alle mennesker komme frem for Gud som ikke har vært det før. Og en vil bli dømt, selv de som ikke har hørt evangeliet vil få en rettferdig dom om jeg ikke vet hvordan.
Rom. 2. 6 Han skal lønne enhver etter det han har gjort.  7 De som utrettelig gjør det gode og søker ære, herlighet og uforgjengelighet, skal få evig liv.  8 Men de som bare tenker på seg selv, som lar seg lede av uretten og er ulydige mot sannheten, har vrede og harme i vente.  9 Trengsel og angst skal komme over hvert menneske som gjør det onde, jøde først og så greker. 10 Men herlighet, ære og fred skal den få som gjør det gode, jøde først og så greker. 11 For Gud gjør ikke forskjell på folk. 12 Alle de som syndet uten å ha loven, skal gå fortapt uten loven. Og alle de som syndet og hadde loven, skal dømmes etter loven. 13 For ikke de som hører lovens ord, blir rettferdige for Gud, men de som gjør det loven sier, skal godtas som rettferdige. 14 For når hedninger som ikke har loven, av naturen gjør det den sier, er de sin egen lov, enda de ikke har loven. 15 De viser med dette at lovens krav står skrevet i deres hjerter. Om det vitner også deres egen samvittighet, når deres tanker enten anklager eller forsvarer dem. 16 Dette skal bli klart den dagen Gud ved Jesus Kristus dømmer det som skjuler seg i menneskene, slik jeg har forkynt i mitt evangelium.

13 Havet gav nå sine døde tilbake, og døden og dødsriket gav tilbake de døde som var der, og enhver ble dømt etter sine gjerninger.

Her blir ingen glemt. Dette er den siste revolt, dette er den aller siste og viktigste dom. Ingen kan stå innfor Gud og leve. Slev havet gir alle tilbake. Dødsriket er det ikke bruk for lengre. Alt vil bli målt opp imot Gud selv. Hva han har sagt er rett og galt. At de ti bud også innbefatter i hans vilje. Men det er også mer en det, enhver vil bli dømt etter det lys og den mulighet han eller hun hadde i sitt liv.
Hebr. 9. 27 Likeså visst som det er menneskenes lodd å dø én gang og siden komme for dommen.

14 Så ble døden og dødsriket kastet i ildsjøen – og ildsjøen, det er den annen død.

Her kommer vi til en sannhet som har voldt strid for mange, selv i dag. For dem som ikke har sine navn skrevet i livets bok, hva skjer? Det vil oppleve den annen død. Første gang vi møter dette i Guds ord er i skapelsesberetning til mennesket. Vi mennesker får lagt foran oss livets eller dødens vei. Valget er vårt! Vi avgjør her i tiden om vi vil være en medborger av himmelen eller oppleve døden, når vi går ut av tiden er det for sent og vi har gjort vårt valt.
1. Mosebok 2. 15 Så tok Herren Gud mannen og satte ham i Eden til å dyrke og passe hagen. 16 Og Herren Gud gav mannen dette påbud: «Du kan spise av alle trærne i hagen. 17 Men treet som gir kunnskap om godt og ondt, må du ikke spise av; for den dagen du spiser av det, skal du dø.»

15 Og om noen ikke var skrevet inn i livets bok, ble han kastet i ildsjøen.
Hva er ildsjøen eller helvete, det er samme sak. Det er å bli overlatt til ilden og total til Intels gjørelse og et opphør av liv og eksistens. Når ilden har gjort sin virkning, så er alt forbi. Slik vil det gå med Satan, Antikrist, den Falske Profet, demonen og alle mennesker som unnlot å ta imot Guds frelses tilbud i Jesus Kristus.
Nå når menneskene dør så kommer de enten til Paradiset eller dødsriket og venter på enten frelse eller dom. De troende til Paradis og ikke troende til dødsriket.
Men helt til slutt, hva da?
Jeg er blitt lært opp til å tro (jeg har min bakgrunn i fra frie venner\pinsebevegelsen) at menneskene skal pines i all evighet.
Og lærer og tror en ikke det er en vranglære. Men hva lærer Guds ord?
Jesus sier det selv.
Matt. 10. 28 Vær ikke redde for dem som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller ham som kan ødelegge både sjel og kropp i helvete.
Her står det rett ut at Faderen kan ødelegge, utslette og tilintetgjøre menneskene i ildsjøen eller helvete. Vi leser fra grunnteksten at det står slik at menneske kan drepe og slå i hjel legemet. Men kun Gud kan døde\drepe\tilintetgjøre\utslette dem begge; sjel og legeme!
Vi ser også Paulus sier noenlunde det samme.
Rom. 6. 23 Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.
Når syndens lønn er døden som betyr atskillelse så må det menes en evig atskillelse fra Gud. Og når vi begynner å sammenligne andre skriftsteder kommer vi frem til at det ikke er snakk om evig bokstavelig pine som en evig avstraffelse. Men en utslettelse av alle som ikke har sine navn skrevet i Livets bok hos Lammet, også Satan og alle onde ånder inkludert.
Hva så med evig pine i Åpenbaringen 20.10 som må være det siste ordet som eventuelt de som tror på at Gud skal pine og ikke utslette menneskene og alle demoner og Satan til slutt?
Det finnes ikke noe ord på hebraisk eller gresk som betyr "evig" (noe som aldri opphører). Etter jødisk tankegang, hvorav skriftene har sitt opphav, blir alt sett i tidsaldere/n/ne/adj; tidsalderlig. ...- Ef. 2; 7: Slik vill Han (YHWH) i de kommende tidsaldrene (gr: en tois aiosin) vise Sin overveldende Nådes Rikdom på Godhet mot oss i Yeshua HaMashiavch.. / 2. Tess. 1, 9: ..deres straff (de ugjenfødte) blir en tidsalderlig (aionion) undergang bort fra Adonay`s Ansikt og fra Hans Herlighet og Makt.
Det hebraiske; olam, og det greske, aion (eon), betegner noe som "svinner i horisonten. Noe for mennesket "uoverskuelig". Det er kun YHWH&Yeshua som vet tidsspennet`s lengde, for hver tidsalder - og tidslengden på flere tidsaldre etter hverandre: samt de Han åpenbarer det for ved Sin Ånd, når det er gagnlig.
Når det gjelder tidsalderlig pine for djevel ånder og ugjenfødte/ulydige) - i den tidsalderlige (eoniske) ild, så betegner dette en smertefull utslettelsesprosess (ved ild ), som resulterer i fullstendig utslettelse/tilintetgjørelse. Det er kun YHWH som vet varigheten (tidslengden) på denne straffen/utslettelsesprosessen.
Denne oversettelsesfadesen henger til dels igjen etter kirkens behov for å ("forsterke frykten" - skremme befolkningen til å betale avlat og støtte (underordne seg) kirken og kirkens lære. - Samt er et produkt av gresk-hedensk-filosofisk tenkning.
I vår tid er faktisk de kirkelige bibeloversetterne fremdeles for feige til å oversette Olam/Aion, korrekt; tidsalder/eon/tids-spenn/ adjektiv; tidsalderlig/eonisk/vedvarende/(lang)varig. Det er jo kirkene og menigheten som betaler lønnen deres, og kirkene er avhengige av å opprettholde "tradisjonene" for å eksistere, også de u-bibelske og feilaktige - mot bedre vitende!
Jeg har i hvert fall kommet fram til at ordene aion og olam begge taler om en uendelig lang tidsepoke, som også oversettes med evig, slik vi legger i ordet. Når det gjelder ordet aionos, så ser dette ut til å anvendes i betydningen uendelig uten slutt. Men dette er som sagt vanskelig. Jeg ser at mange (flertallet) av bibellærere og skriftgranskere har landet på at aionos betyr evig og uendelig. Så har vi da uttrykket "aionas ton aionon" som betyr "i all evighet" eller "i evigheters evigheter". Det jeg mener er at denne "utslettelsesprosessen" vil være så langvarig, at det er naturlig å sammenligne det med en evighet - fordi ilden brenner hele tiden, så lenge der er noe å brenne.
Det er derfor ikke forunderlig at det kan være vanskelig å tolke dette med ”helvetes ild”. Det var et sted utenfor Jerusalem, en avfallsplass som het ”Helvete”(Gehenna). På denne avfallsplassen brant det kontinuerlig en ild, for å brenne opp avfallet. Her ble det også brent lik av kriminelle. Dette stedet blir i Det Nye Testamentet og oppover i historien, brukt som et bilde på straffen som skulle komme over mennesker som gjør onde gjerninger. - Det var mye ondt i livet, og håpet hos mange var at Gud ville holde en rettferdig dom. I et samfunn preget av vold og urettferdighet, som f. eks. antikkens Israel, syns jeg ikke det er så merkelig at mennesker utbroderer dette med helvetets ild og straff til å virke så forferdelig grusomt som det er overhodet mulig å forestille seg. Straff skal også virke avskrekkende, og har til hensikt å få mennesker med en ”ond agenda” til å avstå fra sine handlinger.
For meg vil ikke en forestilling om en god Gud kunne forenes med at han skulle la mennesker bli torturert kontinuerlig i all evighet, selv om disse menneskene har vært skyldig i onde handlinger. – Men så har vi dette med rettferdighet. Det at Gud skal holde en rettferdig dom? Hvordan skal dette tolkes? Jeg tror dette med dommen at den er ”endelig”, at den er en avslutning, ikke ”evigvarende”.
Konklusjon:
Evig er en lang til og evig 2x korrekt oversatt fra hebraisk\grsk blir en tidsalder av tid. Eller en tid som kun Gud Fader vet. Som Jesus sier om sin gjenkomst at dette vet kun min Fader når han kommer igjen.
Jesus kommer tilbake når denne tidsalder er slutt. Slik er det også med Faderens endelige utslettelse og tilintelsesgjørelse av alle onde og Satan med sine demoner.
Det vil ta en tidsalder\epoke\(gr: en tois aiosin) å utføre denne gjerning.
Vi leser i skriften at natten skal opphøre som står for det onde, være biledelig tale på at en dag er alt spor etter den onde og de ondes gjerninger og dem selv være borte.
Åpenb. 22. 5 Natten skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller av sol, for Herren Gud skal lyse over dem. Og de skal herske som konger i all evighet.
Gud Fader selv vet tid og på hvilken måte dette skal skje, men bibelens lære er ikke evig pine for alltid. Men en bokstavelig utslettelse som det skjedde med Sodoma og Gomarra sier Judas i sitt brev.
Judas 7 likesom Sodoma og Gomorra og byene der omkring, som på samme måte som disse drev hor og gikk efter fremmed kjød, ligger for våre øine som et eksempel, idet de lider en evig ilds straff. Hva skjedde med Sodoma og Gomarra? De fikk en dødelig straff som utslettet dem pga demmes levesett.
1.Mos.b.19. 24 Da lot Herren det regne svovel og ild - fra Herren, fra himmelen - ned over Sodoma og Gomorra. 25 Og han ødela disse byer og hele sletten og alle dem som bodde i byene, og det som vokste på marken.
27 Tidlig om morgenen gikk Abraham til det sted hvor han hadde stått for Herrens åsyn. 28 Og han så utover Sodoma og Gomorra og utover hele landet på sletten; da fikk han se at røken steg op fra landet som røken fra en smelteovn.
Her ble Sodoma og Gomara utslettet med en evig ild. Etter hva Guds ord lærer oss om den evige ild!
Det har alle mennesker i vente som ikke har sine navn skrevet i Livets bok hos Lammet. En evig utslettelse som de fikk. Det var som en smelteovn.
Her ser du et elektrolyse bad som holder ca.960 grader +.
Jeg har jobbet med dette i 10 år.
Slik vil det skje med alle ugudelige på dommens dag innfor den hvite trone som ikke har sitt navn skrevet i Livets bok. Alt som kom oppi der smeltet og ble ”et” med badet. Slik vil det skje med de ugudelige på dommens dag.
Matt.3. 12 han har sin kasteskovl i sin hånd, og han skal rense sin låve og samle sin hvete i laden, men agnene skal han brenne op med uslukkelig ild.
Når det gjelder troende, så skal vi ikke innfor dom.
Men våre liv skal bedømmes og vi kan tape lønn eller få full lønn!
Dette er bibelens lære om den evige ild.
Det jeg mener er at denne "utslettelsesprosessen" vil være så langvarig, at det er naturlig å sammenligne det med en evighet - fordi ilden brenner hele tiden, så lenge der er noe å brenne.
Og det vil smerte Guds Faders hjerte noe veldig som har tilveiebrakt en løsning for alle mennesker. Og Jesus vil også lide da hans offer var for alle.
For oss mennesker må den desidert største lidelse og kvalene være med dette hvis vi ikke får vår kjødelige familie med på himmelveien og alle andre mennesker som vi bryr oss om og er glad i!
1. Som dere sikkert vet, står ikke ordet "HELVETET" i grunnteksten. I grunnteksten står det "Gehenna" som altså var en søppelplass utenfor Jerusalem. Her brant man søppel og kroppene til dyr samt døde kriminelle som ikke var verdig noen begravelse. Når Jesus snakket om at man skulle "brenne i Gehenna" forsto jødene at han mente at liksom søplet og de døde kroppene brennes opp og tilintetgjøres, slik skal Gud brenne opp og tilintetgjøre de menneskene som nekter å omvende seg til Gud. Ingen jøder så for seg pine når de tenkte på Gehenna. Hverken søplet eller de døde kroppene "skrek om nåde" eller ble pint.
2. Når vi nå vet hva Gehenna er, nemlig en søppelplass hvor man brenner opp søppel og døde kropper, blir det lettere å forstå sannheten om Helvetet. For hva skjer i Helvetet? Jo, Mattt. 10.28 sier: "Frykt ikke for dem som dreper legemet, men ikke dreper sjelen. Frykt heller for Ham (Gud) som kan ødelegge både sjel og legeme i Helvetet". Her ser vi altså at i Helvetet blir kropp og sjel ødelagt eller gjort til intet. Slik som en maur blir pulverisert dersom du legger den mellom håndflatene dine og gnikker. Den blir borte. Eller for å bruke Jesu eksempel: dersom noe kastes i Gehenna brennes det simpelt henn opp.
3. Den tradisjonelle Helveteslæren går ut på at Gud skal kaste mennesker i Helvetet (Ildsjøen). Det er riktig at han skal gjøre dette iflg Bibelen, men det den tradisjonelle læren sier er at Gud skal da pine disse menneskene i all evighet. Det som ikke stemmer her er at dette krasjer med Guds moral og syn på rettferdighet. La meg forklare: I bibelen sier Gud at han ønsker "Øye for øye. Tann for tann! Dette var en lov som var rettferdig. Dersom du tok en ku av meg måtte du gi en ku tilbake dersom du ble tatt for ugjerningen. Dersom jeg skadet ditt øye, ja da kunne du skade mitt osv. Dette var altså en lov bygd på rettferdighet. Så må man da spørre seg: Er det rettferdig at en kjærlig og rettferdig Gud straffer en 3 års gammel Afgansk baby med tortur en hel evighet? Er det rett at en 20 år gammel bush-mann skal bli pint av Gud år ut og år inn i all uendelighet fordi han ikke visste noe om Jesus? Er det rett å gi en evig tortur som dom når overtredelsen var å gå i mot Guds vilje? Nei. Dom og straffeutmåling må stå i proporsjon til hverandre. Dessuten kan en kjærlig Gud være delaktig i et "Evig Auschwitz"? Sunt fornuft sier at vi skal sperre inne torturister! Gud er ikke slik. Det Guds Ord sier er at "Syndens lønn er: Døden" (Rom.6:23). Dersom noen dør i sine synder skal han altså ikke bli torturert, men han skal dø (Jamfør Gehenna og bli ødelagt for alltid - Matt.10:28). For hvordan kan en kjærlig Gud som ber oss ELSKE våre fiender samtidig PINE sine fiender i all evighet?
4. Når det står Evig pine i våre bibler, kunne det like gjerne stått Evig straff. Det som er viktig å forstå med dette ordet er at det kan bety både pine og straff (pluss noen betydninger til). Det er ikke torturen som er Evig, det er straffen. La oss se på mauren igjen. Den blir ikke torturert for evig, men straffen er evig da den aldri mer kommer tilbake som maur. Den er borte. Den er tilintetgjort. Se for eksempel Judas brev kap 1 vers 7. Der står det at "Sodoma og Gomorra ligger som eksempel for våre øyne og lider straffen for en evig ild". Men er ilden der nå? Nei. Skulle det være en evig ild? Ja. Hva stemmer? Jo: Straffen Sodoma og Gomorra fikk var en "evig ilds straff" - noe som betyr at disse byene ble brent opp, men når de var brent opp, sluttet selvfølgelig ilden å brenne (vi ser jo ikke noe ild eller røyk der Sodoma og Gomorra ligger i dag - ikke sant, dessuten er det ingen som roper å trygler om Nåde i disse byene i dag - de er borte - alle mann...).
5. Et siste kjapt argument: Dersom Ildsjøen/Helvetet var en plass man ble pint av Gud, hvorfor sier Johannes Åpenbaring at "Døden og Dødsriket" blir kastet ned der? Man kan jo ikke PINE Døden eller PINE dødsriket!!!! Nei, dette skriftstedet forteller oss isteden at "Døden og Dødsriket" skal bli tilintetgjort - utslettes. Det skal altså ikke finnes død eller dødsrike i Paradiset! Jamfør Åp.21.

Resultatet av en slik lære renvasker Jehova Gud fra anklagen om at Han skulle være ond, urettferdig og ufølsom. Den viser hvor kjærlig, rettferdig og barmhjertig Han er. Dessuten vil denne lære føre til at de ufrelste ikke får anstøt av Gud, men kanskje heller lettere ser Hans rettferdighetssans. DET gjør de definitivt ikke med den tradisjonelle Helveteslæren.
Vel, her var noen av mine argument. Det er verdt å merke seg at det var Katolikkene som oppfant denne læren og at de frafalne kristne kirkesamfunnene har preket disse med brask og med bram. Mulig at det burde ringe noen bjeller hos oss.


21. 1. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. 

Nå er alle ugudelige tilintetgjort. Det er den nye tidsalder som bryter frem. Tusen års riket var som en forgård men nå er vi kommet inn i det aller helligste der kun Gud rår. Vi leser flere plasser i Guds ord om dette som nå skjer og inntreffer.
At havet ikke finnes mer tror jeg er biledelig tale, som sikter til at noe finnes det ingen mulighet for noen å gjøre opprør mot Gud da alle onde er utryddet.
2. Pet. 3. 11 Når nå alt skal gå i oppløsning, hvor hellig og gudfryktig bør dere da ikke leve, 12 mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den. Da skal himlene fortæres av ild og elementene brenne og smelte. 13 Men vi ser fram til det han har lovt: en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor.
1. Kor. 15. 27 For «alt la han under hans føtter». Når det heter alt, er det klart at Gud selv er unntatt fra dette. For han er jo den som har lagt alt under ham. 28 Og når så alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg under Gud som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle.
Efes. 4. 6 én Gud og alles Far, han som er over alle og gjennom alle og i alle.
Da skal Gud Fader være alt i alle ikke bare objektivt, men også subjektivt. På hvilken måte? Ved sin egen Ånd; den Hellige Ånd!

2 Og jeg så den hellige by, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. 

Vi leser at det nye Jerusalem også vil være vår bolig under 1000 års riket, men det vil fremdeles være vår bolig også i evigheten lang. At noe hevder at dette er bare menigheten tror ikke jeg, jeg leser det slik at det også er en fysisk by.
Hebr. 11. fra janchristensen.net bibelkommentarer Hebreerbrevet.

16 Men nå er det et bedre land de lengter etter: et himmelsk. Derfor skammer ikke Gud seg over dem, men kaller seg deres Gud; for en by har han gjort ferdig for dem.
Denne byen vi her møter er omtalt i Åpenbaringsboken 21-22. Men det er ikke bare en by men kvalitetene og standarden på denne by er også i samsvar med dem som skal bo der; de frelste gjennom alle tider.
Åpenb. 2. 12 Den som seirer, ham vil jeg gjøre til en søyle i min Guds tempel, og aldri mer skal han forlate det. Jeg vil skrive min Guds navn på ham sammen med navnet på min Guds by – det nye Jerusalem som kommer ned fra himmelen, fra Gud – og også mitt eget nye navn.
Profeten Jesaja fikk se mye av dette, men ikke så klart som Johannes. Vi leser at Jesaja fikk se 1000-årsriket og himmelen som en enhet, noe som det til en viss grad også er. 1000-årsriket er som det hellige men det nye Jerusalem er som det aller helligste. Da i overført betydning.
Jesaja 65. 17 Se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord.
        Ingen skal minnes det som var,
        ingen skal tenke på det mer.
    18 Ja, gled og fryd dere til evig tid
        over det som jeg skaper!
        For jeg skaper Jerusalem om til en jublende by,
        og de som bor der, vil jeg gjøre
        til et lykkelig folk.
    19 Jeg vil fryde meg over Jerusalem
        og glede meg over mitt folk.
        Aldri mer skal det høres
        gråt eller klageskrik i byen.
    20 Der skal det ikke lenger finnes barn
        som lever bare noen dager,
        eller gamle som ikke når sine dagers fulle mål.
        Ung er den som dør hundre år gammel,
        den som ikke blir hundre, må være forbannet.
    21 De skal bygge hus som de selv får bo i,
        plante vingårder og spise frukten selv.
    22 De skal ikke bygge så andre får bo,
        og ikke plante så andre får spise.
        De som hører til mitt folk,
        skal bli like gamle som trærne;
        de som jeg har utvalgt,
        skal få nyte frukten av sitt arbeid.
    23 De skal ikke streve til ingen nytte
        og ikke føde barn som brått må dø.
        For de er en ætt, velsignet av Herren,
        de får ha sine etterkommere hos seg.
    24 Før de roper, skal jeg svare,
        ennå mens de taler, vil jeg høre.
    25 Ulven og lammet skal beite sammen,
        løven skal ete halm som oksen,
        men slangen skal ha mold til mat.
        Ingen skal skade eller ødelegge noe
        på hele mitt hellige fjell, sier Herren.

3 Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa: «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. 

Vi leser så herlig i Paradiset at Gud kom på besøk, men nå er det enda herligere. Nå bo han iblant oss. Enheten mellom Guds barn og Faderen er komplett, det er ingenting som legger en demper på forholdet.
1. Mosebok 3. 8a Da hørte de Herren Gud som vandret i hagen i den svale kveldsvinden

4 Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som før var, er borte.»
    
Legg merke til ordet som her står som er et kardinal ord: “For det som før var, er borte”. Her blir alt av den gamle skapning borte eller det blir gjenskapt\omformet slik at ingenting av fallet har noen negativ og dragende påvirkning på oss. At Gud skal tørke bort hver tåre må bl.a. sikte på at de av våre kjære som ikke tok imot denne frelses tilbudet og som ikke blir med inn i den nye verden. Der MÅ Gud gjøre noe i og med oss. Ikke vet jeg hva, men bibelen sier at han skal tørke bort hver tåre, enklere og klarer kan det ikke sies.

5 Han som sitter på tronen, sa da til meg: «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han la til: «Skriv det ned, for dette er pålitelige og sanne ord.» 

igjen gjentar han det at han gjør alle ting nye. At han gjør alt nytt må forstås både bokstavelig og biledelig. Jeg tror ikke jorden blir utslettet men den kommer til å gå igjennom en renselsenes prosess der fallets og vår menneskelig negative påvirkning vil være fjernet og borte.

6 Deretter sa han til meg: «Det er skjedd! Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden. Den som tørster, vil jeg la drikke av kilden med livets vann for intet. 

Her er det som en gjennomtrengende Evangelist som kommer til syne: “Den som tørster”. Her kan du komme å drikke deg utørst, noe som du ingen andre steder kan. Det er bare hos Gud selv du og jeg kan slukke vår tørst, alle andre brønner er som sprukne og skitne brønner å regne opp imot Gud. Og vannet i de andre brønnen vil også ta slutt, men ikke hos Gud.
Joh.e. 6. 35 Jesus svarte: «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg, skal aldri tørste.

7 Den som seirer, skal få dette i arv, og jeg skal være hans Gud, og han skal være min sønn. 

Å seire i bibelsk sammenheng er noe helt annet enn å seire i verdslig og profan sammenheng. Guds målestokk er helt annerledes og den er rettet imot en relasjon for og til ham. Vi skal være Guds sønner og døtre for evig og alltid. Personlig så tror jeg at vi også skal bære vårt jordiske bilde i evigheten. Der en mann skal være en mann og en kvinne en kvinne. En hvit en hvit og en svart en svart osv. Derfor kan vi være stole over å være den vi er, uansett hvem vi er. Jeg har grønne øyne, i oppveksten så føltes det underlig da jeg var den eneste med det. For Gud er variasjonen og annerledes het noe han ser positivt og med stolthet på.

8 Men de feige, de vantro og vanhellige, de som myrder og som driver hor, trollmenn og avgudsdyrkere og alle løgnere, deres plass skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen død.»

Her gjentar Gud hvor deres endelikt ble som ikke aksepterte hans frelses tilbud i Sønnen; Jesus Kristus. Det er det evangelistiske budskapet som kommer frem, det er nå du kan gjøre noe med hvordan evigheten skal bli for deg, da er det for sent.
2. Kor. 6. 1.  Som hans medarbeidere formaner vi dere nå at dere ikke forgjeves tar imot Guds nåde.  2 For han sier: Jeg bønnhørte deg i rette tid og hjalp deg på frelsens dag. Se, nå er den rette tid, nå er frelsens dag

9 En av de sju englene som hadde de sju skålene, fylt av de sju siste plager, kom bort til meg og sa: «Kom, jeg vil vise deg bruden, Lammets hustru.»

Her skal Johannes få se bruden – Lammets hustru som han selv er en del av. At det er delte meninger på dette er ikke vanskelig å forstå da symbol bruk, bibeledelig tale, fremtid og virkelighet går inn i hverandre. Men Gud har gitt oss sin Ånd slik at vi skal kunne forstå dette, ved hans hjelp.
2. Pet. 1. 19 Derfor står også profetordet desto fastere for oss. Dette ord bør dere ha for øye, for det er lik en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen gryr og morgenstjernen går opp i deres hjerter. 20 Men dere må framfor alt vite at en ikke kan tyde noe profetord i Skriften på egen hånd. 21 For aldri er noen profeti båret fram fordi et menneske ville det; men drevet av Den Hellige Ånd talte mennesker ord fra Gud.

10 I Ånden førte han meg opp på et stort og høyt fjell og viste meg den hellige by Jerusalem. Den kom ned fra himmelen, fra Gud.

Her ser vi beskrivelsen av det nye Jerusalem: “på et stort og høyt fjell og viste meg den hellige by Jerusalem”. Det nye Jerusalem står det rett ut her ser ut som et stort, enormt fjell. En by som ser ut som et fjell! Den kommer ned fra Gud for at vi skal bo der for alltid.

11 Den hadde Guds herlighet, og den strålte som den skjønneste edelsten, som krystallklar jaspis.

Her kommer beskrivelsen hvordan den så ut i nærmere detaljer. Den strålte som den skjønneste edelsten, som krystallklar jaspis. Når vi ser på Jaspis står det følgende: Jaspis er ein ugjennomskinneleg kvarts eller kalsedon.

Namnet kjem frå gresk språk, men ordet vart bruka onnorleis i antikken enn no, då vart det bruka om grøne, gjennomskinnelege steinar.

Jaspis finst i mange nyansar, ofte flekket. Basismineralet er silisiumoksid, men i tillegg har jaspisen opp til 20 % andre stoff i seg, og det er dette som lagar dei ulike fargekombinasjonane. Einsfarga jaspis er sjeldan (Wikipedia).
Det ser ut som byen – det nye Jerusalem – ser ut som en kjempestor grønn by?!

12 Den hadde en stor og høy mur med tolv porter, og tolv engler stod ved portene, og navnene på Israels tolv stammer var skrevet der.

At den har tolv porter er i samme leia som Jerusalem under 1000 års riket. Der vil også vi finne mye av det samme da det jordiske og det himmelske Jerusalem korresponderer med hverandre. Derfor vil det være slik kamp og makt om det jordiske Jerusalem.
Det står at navnene på Israels tolv stammer står skrevet der, derfor hater Satan det Israelitiske folk, det er Guds eiendom og ut i fra det folket har alt det han har gjort kommet.

13 Tre porter vendte mot øst, tre mot nord, tre mot sør og tre mot vest.

Vi leser at det har porter vendt imot alle retninger, som også har symbolsk mening da alle mennesker fra alle verdens hjørner vil være samlet der.
Matt. 8. 11 Det skal dere vite: Mange skal komme fra øst og fra vest og sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmelriket. 12 Men arvingene til riket skal kastes ut i mørket utenfor, der en gråter og skjærer tenner.» 13 Til offiseren sa Jesus: «Gå hjem! Det skal bli som du trodde.» Og tjeneren ble frisk i samme stund.

14 Og bymuren hadde tolv grunnsteiner, og på dem var navnene på Lammets tolv apostler skrevet.
   
At bymuren har tolv grunnsteiner og navnet på Lammets tolv apostler står skrevet på dem må også forståes symbolsk.
1.) Det skal tas bokstavelig
2.) Symbolsk er det bl.a. at forkynnelse som startet med dem og læren er det som har bragt så mange der. Uten deres vitnesbyrd hadde budskapet stoppet opp og vi hadde ikke fått del i frelsen.
Joh.e. 17. 18 Likesom du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden.


15 Han som talte med meg, hadde en målestang av gull; med den skulle han måle byen med dens porter og murer.

Her skal byen målet. Også det jordiske Jerusalem skulle måles og det skulle være til orientering for alle. Gud er ordens Gud og gjør ingenting på måfå, men han setter de grensene som han vil, ikke hva andre mennesker mener og synes.
Eskekiel 48. 8 Langs Judas land, fra øst til vest, skal dere skille ut et særskilt landområde. Det skal være tjuefem tusen alen bredt og like langt som hver av de andre loddene, fra øst til vest. Og midt i det skal helligdommen ligge.  9 Det området dere vier som hellig gave til Herren, skal være tjuefem tusen alen langt og tjue tusen alen bredt.
Nå skal vi ikke gå i dybden her, men Jerusalem på jorden har mange fellestrekk til det nye og himmelske Jerusalem. Som gudstjenesten i GT hadde til den himmelske gudstjenesten som Jesus operer i nå.
Fra janchristensen.net bibelkommentarer Hebreerbrevet:
5 Men de gjør tjeneste ved et telt som bare er en etterligning og en skygge av det himmelske. Det ser vi av det ordet Moses fikk fra Gud da han skulle bygge møteteltet: «Se til at du gjør alt etter det forbildet som ble vist deg på fjellet.»
Moses som forordnet den gammel testamentelige gudstjenesten gjorde det etter et himmelsk bilde han hadde fått se. Med andre ord var originalen i himmelen og kopien på jorda.

16 Byen dannet en firkant, hvor lengden og bredden var like store. Med stangen målte han byen: Den var 12 000 stadier lang og like bred og høy.

byen vil stå på en form for en firkant selv om det vil være som et fjell. Der alle mål er like i form om byen har en design som et fjell. Stadier er ca. 185 m.
Da blir det 185 m x 12 000 = 2 220 000 m som er 2 220 000 km = 2.220 mil.

Fra Oslo til Haugesund er 50 mi. Dett er en strekning som da er nesten 25 ganger lengre. Så stor er byen bare på en vei. Se for deg da i høyde, lengde og bredde i en kubeforma blir det større en Europa som selve byen er. Men da har vi ikke tatt med høyden bare lengden og bredden.

17 Han målte også bymuren: Den var 144 alen høy etter menneskers mål, som også er englenes mål.

At bymuren er stor men allikevel som en miniatyr mor selve byen. Dette at bymuren er så lav må forståes også billedlig. Den skal være umulig for menneske å komme over, men allikevel såpass stor at den vil sees på å være som et begrenset område med en utenfor og et inn forbi.

 

18 Muren var bygd av jaspis, og byen selv var av rent gull, lik det klareste glass.

Selve staden var av krystallklar jaspis men bymuren av jaspis som taler om at skinne er noe mindre. Men da vil vi ha et herlighets legeme som også oppfatter og sanser ting annerledes. En hund har 50.000 ganger bedre luktesans en et menneske osv. slik vil det være en enorm forskjell på oss nå og da. Men med et nytt og herlig gjort legeme vil vi oppfatte byen på en helt annen måte og klare å være i nærheten uten at det blir for mektig for oss.
Fil. 3. 21 Han skal forvandle vårt svake og forgjengelige legeme så det blir likt det legeme han har i herligheten. For han har makt til å underlegge seg alt.

19 Grunnsteinene i bymuren var prydet med alle slags edelstener. Den første grunnsteinen var av jaspis, den andre var av safir, den tredje av kalsedon, den fjerde av smaragd,

Vi må forstå et ut i fra jaspisen vil det trenge andre farger som ligger inni selve staden. Derfor er det et flust med forskjellige edelstener. Noen spør hva det skal være godt for? Når Gud Fader vil gi oss en bolig så blir kun det beste godt nok. Ingenting blir spart på fra hans side, hvordan stiller vi oss ovenfor det?

20 den femte av sardonyks, den sjette av karneol, den sjuende av krysolitt, den åttende av beryll, den niende av topas, den tiende av krysopras, den ellevte av hyasint, den tolvte av ametyst.

Her kan vi kort gå igjennom de forskjellige steinene, der er spennende å vite synes jeg.
Jaspis har vi allerede nevnt, nesten alt er hentet fra Wikipedia:

Safir er en av de fire mest verdifulle edelstenene. Den er en gjennomsiktig varietet av mineralet korund som opptrer i mange farver bortsett fra rød og mørk rosa, for da vil den heller kalles rubin. Spor av andre grunnstoffer som jern, krom og titan gir korund en blå, gul, rosa, purpur, oransje eller grønaktig farve. Den dypblå Burma- eller indiske safiren eller den lysere, klare Ceylonsafiren er mest ettertraktet.

Kalsedon er en kryptokrystallinsk form av silika, som består av veldig fin sammenvoksing av mineralene kvarts og moganitt. Fargen er vanligvis et sted mellom hvitt og grått, gråblått, eller forskjellige brunfarger.

Smaragd er en av de fire mest verdifulle edelstenene av mineralet beryll. Edelstenen er et beryllium-aluminiumsilikat med en liten mengde krom, som gir stenen den dypgrønne fargen. Smaragden slipes ofte som «en cabochon», en buet, glatt sliping uten fasetter. Smaragd er verdens mest sjeldne edelstein og finnes kun ved noen få lokaliteter i verden. Smaragd av slipekvalitet kan oppnå høyere priser enn noe annen edelstein. I Norge er det funnet fine smaragder ved Minnesund.

Sardonyx (sardonyx) - Gemmological, multi-farget, gjennomskinnelig utvalg av agat, preget av tilstedeværelsen av naprzemianległych, flate, hvite-brunatnoczerwonych strimler (strimler) av varierende tykkelse. Navnet kommer fra byen Sardis i Lilleasia, hvor den ble funnet (gr. sardios = stein av Sardis og Gr. onyx = spiker (claw, hoven) - og henviser til utseende, hardhet og skarpe kanter, splintret stykker av dette mineralet.

Karneol  er et mikrokrystallinsk, ikke-transparent til svakt gjennomskinnelig, to-tone røde og hvite til oransje og hvite bånd utvalg av kalsedon, en samlet av de fineste, i filamentous form av denne krystallen, det krystallene er små, slik at den fine krystallstrukturen kun under mikroskopet til bli sett.

Krysolitt, en edel varietet av mineralet olivin, med gulgrønn eller grønn farge. Finnes i Norge i olivinstein på Sunnmøre. Se også peridot. Som navn på edelsten er krysolitt også brukt om andre mineraler med tilsvarende farge, f.eks. krysoberyll, turmalin, korund.

Beryll, Be3Al2(SiO3)6, er et mineral av berylliumaluminiumsilikat. Edelstenene smaragd og akvamarin er de to viktigste edelstensvariantene av beryll. Beryll anvendes også for å framstille beryllium, et lettmetall som er vanlig til legering, særskilt innen flytilvirkning. Beryll forekommer i pegmatitt, granitt, glimmerskifer og tennmalm sammen med topas. Den har en hardhetsgrad av 7.5-8. I seg selv er beryllen fargeløs, men både smaragden og akvamarinen får sin grønne farge fra små urenheter av metaller. En smaragd som har bra kvalitet, kan være mer verd enn diamanter. Smaragden er også den mest sjeldne formen av beryll. Grønn beryll kalles smaragd, rød bixbit eller rød smaragd, blå akvamarin, og rosa morganitt. Det forekommer også gyllengule, gulgrønne og hvite beryller. Avhengig av renheten kan beryllen være helt transparent eller mer matt.

Topas er en smykkestein, et hardt, gjennomsiktig, krystallinsk mineral bestående av fluorholdig aluminiumsilikat. Topas er som regel fargeløs, eller lyseblå. men det er de gule til oransjebrune edelsteinkrystallene fra Minas Gerais i Brasil som er best kjent. Andre varianter kan kan være brune, rosa og røde. Edelsteiner med andre farger kan bestråles og/eller varmebehandles for å gjøre dem rosa eller himmelblå. Topaskrystaller er kort. eller langprismatiske med kileformete endeflater, eller de danner søyleformete, kornete eller massive aggregater. Topas er et hydrotermalt mineral, som vanligvis finnes i granitter, granittpegmatitter og rhyolitter, i sedimentære bergarter og enkelte ganger i høymetamorfe bergarter. For at et mineral skal kunne klassifiseres som en edelsten, må steinen være vakker, holdbar og sjelden. Når edelstenholdige bergarter som pegmatitter brytes ned i bekker og elver, vil topas og andre mineraler med høy hardhet motstå erosjon i langt sterkere grad, og bli liggende igjen i elvegrusen. Disse kan siden vaskes frem og slipes til å bli vakre edelsteiner.


Krysopras eller chrysopras (av latinets chrysoprasus, från grekiskans chrysoprasos, av χρυσός (krysos), guld och πράσον (prason), lök) är en äppelgrön halvgenomskinlig ädelsten, som innehåller små mängder nickel. Den förekommer även i mörkgröna nyanser och hör till gruppen kalcedoner.

Krysopras är kryptokristallin, vilket innebär att den är sammansatt av så fina kristaller att de inte går att urskilja som tydliga partiklar i normal förstoring. På så vis skiljer den sig från bergkristall, ametist, citrin och andra varieteter av kristallint kvarts som huvudsakligen är genomskinligt formade som lätt igenkännbara sexsidiga kristaller. Andra inom den kyptokristallina kvartsfamlijen är agat, karneol och onyx. Till skillnad från många andra otransparanta mineral i kvartsgruppen, är det färgen snarare än mönstret som gör krysopras åtråvärd. Krysoprasstenar av hög kvalitet konkurrerar ofta med fin jade, vilken den i bland förväxlas med. Den slipas en cabochon (slätslipad utan fasetter, välvd på övre sidan, den undre sidan plan eller svagt konvex, omkretsen rund eller oval) och kan då vara lika eftertraktad som ametist. Detta gör krysoprasen till den värdefullaste av kalcedonerna. Medan smaragd får sin sköna färg från krom, kommer krysoprasens färg sig av små föroreningar av nickeloxid. Färgen kan blekna i solljus eller vid stark värme; man kan förhindra detta genom att förvara stenen fuktigt. Nickeloxiden har rapporterats visa sig som plättar av det talkliknande mineralet willemseite. Krysopras är resultatet av vittrad nickelhaltig serpentinit eller andra ultrabasiska ofiolita bergarter. I de australiensiska fyndigheterna, finns kyrsopras som ådror och noduler med brun goethit och andra järnoxider i den magnesiumkarbonatrika saproliten under ett täcke av järn och kiseldioxid.


Hyasint mineral, klar oransje eller rød til brunlig varietet av mineralet zirkon. Anvendes som edelsten og vaskes ut av elvegrus.

Ametyst er en variant av kvarts, SiO2 som inneholder jern, (Fe3+) og titan (Ti4+) og får derfor en fiolett farge. Den er den mest etterspurte varianten av kvarts. Steinen har en hardhet på 7 i Mohs skala (hardhetsskala). Smeltepunkt:1650 ± 75 ° C. Den har en 6 siders avsluttende pyramideform. Ametyst finnes i Geodeform. I Norge finnes også ametyst i «druser» som er åpne hulrom i fjellet. Ametyst regnes som en halvedelsten og brukes ofte som smykke. I de norske kronjuveler er det flere flotte fasettslipte ametyster. På eksponering for langtids oppvarming, blir ametysten gul. Gule kvartssmykker, kalt citrin, er gjerne brent ametyst, men får da en mørkere gultone enn naturlig citrin. Det er også syntetisk ametyst på markedet.

21 De tolv portene var tolv perler, hver port laget av en eneste perle. Gaten i byen var av rent gull, gjennomsiktig som glass.
   
Antikken hadde en de 7 verdens mesterverk men her er det alle ting og side ved staden som overgår alt. Bare at en port som det finnes tolv av er laget av en eneste perle langt overgår alt som er i nærheten av på jorden. At gaten indikerer at det finnes kun en gate.
Det vil være en hovedgata som det sømmer seg at for en hoved stad for hele universet. Den gaten er helt spesiell, den er rent gull og gjennomsiktig. På en måte vil en kunne se denne gaten over alt da den slynger seg gjennom hele staden og kan sees overalt.
Det heter at alle veier før til Rom, men her blir det at veien fører til tronen!

22 Noe tempel så jeg ikke i byen, for Gud Herren, Den Allmektige, og Lammet er dens tempel.

Et tempel er for å møte Gud der, og gå ut for å være sterkt til å være et Guds og Jesu vitne. Templet er møteplassen mellom meg og Gud for å ha noe videre i hverdagen for å takle utfordringene og skaffe muligheter for å kunne påvirke andre. Men da er alt i lyset og tempel vil være overflødig. Da vil den Hellige Ånd være tilstede over alt og vi vil merke det på en helt annen måte da vi er mye mer følsomme for Ånden og alle hindringer er ryddet av veien.

23 Og byen trenger ikke lys fra sol eller måne, for Guds herlighet lyser over den, og Lammet er dens lys.

Den vil være selvopplysende. Ikke trenger vi elektrisitet der eller solen, vi har Jesus og han er bokstavelig talt mer enn nok! At Lammet er dens lys vitner om at midtpunktet vil være Lammet og hva han gjorde på Golgata!

24 Folkene skal vandre i lyset fra byen, og kongene på jorden skal føre sine rikdommer inn i den.

Når det står folkene så må vi tro at det menes alle mennesker fra alle land, kulturer, tider, stammer og hudfarge vil være tilstede der og være et. Når det står at kongene på jorden skal føre inn sine rikdommer der så personlig er jeg av den oppfatning at vårt “virke” vil være på jorden og over hele universet, men vårt hjem og tilhold sted vil være det nye Jerusalem, vi skal ikke være uvirksomme!

25 Byens porter skal aldri stenges etter dagen, for der er ingen natt.

At byens poret ikke skal stenges er av naturlige grunner. Alle onde er nå borte og det er eventuelt bare ilden som står igjen da alle alt er oppbrent. Vi leser at det ikke skal være natt, det hørte med til den gamle skapelsen!

26 Alt det dyrebare og verdifulle folkene har, skal de føre inn i den;

Jeg er av den oppfatning at vi på ingen måter skal bare være uvirksomme, men det vil være nye og spennende ting å gjøre. Vi skal ta med oss ting inn til staden, men alt vil dreie seg om Gud Fader og Gud Sønn. Det er underlig å høre på mange som tror på treenigheten som er veldig sikre på at det er en guddommelig treenighet, hvis det er  sant hvorfor finner vi ikke den i himmelen? Da skal alt være åpenbart? Det er fordi den Hellige Ånd ikke er en ekstra Gud men en del av Gud. Gud er Ånd, noe han er fra evighet til evighet, men han er også en person. Slik lærer den hellige skrift og ikke jeg!

27 men noe urent skal ikke komme inn, og ingen som farer med hedensk styggedom og løgn, men bare de som er innskrevet i livets bok hos Lammet.

Dette er bare som en ekstra forsikring, der kommer intet urent eller noe styggedom inn. Det vil være lyset, kjærligheten og renheten som har seiret en gang for alltid. Nå er seieren og lyset kommet for å bli og aldri dra igjen!

22.1. Engelen viste meg nå en elv med livets vann, klar som krystall. Den springer ut fra Guds og Lammets trone. 

Engelen viste Apostelen enda en herlighet! Det renner en elv ut i fra Lammets trone. I Edens hage var det fire elver her er det en. Fire kan symbolisere fire verdenshjørner, men entall vitner om at vi alle drikker av den samme kilden. Ved det så får vi liv og en fullkommen enhet. Den springer ut taler om et kildevell som veller og veller opp igjen og igjen!

2 Midt mellom byens gate og elven står livets tre, fritt til begge sider. Det bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned. Og bladene på treet er til legedom for folkene. 

I eden hage var livets tre og kunnskapens tre. Her er kun livets tre for muligheten til fall, synd, ulydighet og dom er over. Nå er det bare en evig vår og sommer som står igjen, noe som ingen mennesker kan fatte fylt ut. Kun tro det og la det dvele i tanke og hjerte! At bladene er til legedom taler om at sykdom der finnes men det tror ikke jeg. Det taler om en fullkommenhet som er vedvarende. Den legedommen er for alle i byen.

3 Det skal ikke lenger finnes noe som er under forbannelse. Guds og Lammets trone skal være i byen, og hans tjenere skal tjene ham. 

Selv i den nye pakt er ingen under forbannelsen, men under nåden og har fått Ånden. Men da vil våre erfaringer ikke bare være objektive men også subjektive.
Gal. 3. 13 Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet: Forbannet er enhver som henger på et tre. 14 Dette skjedde for at folkeslagene ved Jesus Kristus skulle få del i den velsignelse som var lovt Abraham, og for at vi ved troen skulle få Ånden som det var gitt løfte om.
Vil presisere, selv når den evige vår og sommer bryter frem vil alt det Gud gjør skje ved Ånden, ikke ved noen annen kraft og dimensjon i tilværelsene.

4 De skal se Guds åsyn, og hans navn skal være på deres panner. 

Vi skal se Guds åsyn og tåle det, i dag så er det mange som tar Gud som en selvfølge. Hadde Gud virkelig åpenbart seg så hadde en blitt slått ned til jorden hadde skjedd for mange. Men da vil vi være så innvidd og istand til å se Gud uten å rødme av skal.
Våre navn vil være velkjente taler også at vi vil med letthet forstå hverandre på tross av at vi som er blitt frelst har kommet fra alle verdenshjørner på en periode på godt 7000 år som menneskene ble kastet ut fra Edens hage til dommen foran den hvite trone.
Navn er også noe personlig og intimt, å kjenne og ha et navn som Gud har gitt oss taler om at han både kjenner oss og tar ansvar for oss som foreldrene gjør det med barna sine.

5 Natt skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller av sol, for Gud Herren skal lyse over dem. Og de skal herske i all evighet.

Når det står at natt ikke skal være mer der så vil selve den tradisjonelle helvts læren falle om kull at Gud skal pine menneskene i all evighet. Det kommer aldri til å skje, bibelen taler om enten å motta livet gjennom Jesus eller å dø, bli brent opp, bli til intet gjort etc.

6 Engelen sa til meg: «Disse ord er troverdige og sanne. Herren, den Gud som gir profetene sin Ånd, har sendt sin engel for å vise sine tjenere det som snart skal skje.  Vi skal både ha Guds liv og lys. Men det vil være også lys fra hele universet selv ved at Gud selv er tilstede over alt (Salme 139).
Vi skal herske har alltid vært Guds tanke og mening med menneske, vi er skapt i Hans bilde.
1. Mosebok 1. 26 Da sa Gud: «La oss skape mennesker i vårt bilde, som et avbilde av oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.» 27 Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. 28 Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen og alle dyr som det kryr av på jorden!» 29 Og Gud sa: «Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, så mange som det finnes på hele jorden, og alle trær som bærer frukt med frø i. De skal være til føde for dere. 30 Og til alle dyr på jorden og alle fugler under himmelen og alt som kryper på jorden, alt som har livsånde i seg, gir jeg alle grønne planter til føde.»
Selv på det åndelige planet skal vi herske, ingenting skal herske over oss, men vi skal herske. Konge tanken for oss mennesker står sterkt hos Gud, men samtidig er ikke vi i sentrum, men han selv, heldigvis og vidunderlig er det.
5. Mosebok 28. 12 Herren skal åpne for deg sitt velfylte forrådskammer, himmelen, og gi landet regn i rette tid og velsigne alt du gjør med dine hender. Du skal låne ut til mange folkeslag, men selv trenger du ikke å låne. 13 Herren vil gjøre deg til hode og ikke til hale. Alltid skal du ha fremgang, aldri tilbakegang, så sant du lyder budene fra Herren din Gud, som jeg gir deg i dag, og legger vinn på å leve etter dem.
Vi er også Konger på det åndelige område, vi er ikke under noen men over.
1. Pet. 2. 9 Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som er Guds eiendom, for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys.
Flere oversettelser har følgene ordlyd: “Vi skal herske som Konger i all evighet”.

7 Se, jeg kommer snart. Salig er den som tar vare på de profetiske ord i denne boken.»

Mitt inni dette herlige så kommer det som en formaning, se til at du som hører disse ordene og budskapet at dette ikke går deg hus forbi. Men bli en del av det, dette er verdens beste og herligste tilbud. Salig er du når du tar vare på dette. Det er det som det gjelder om å gjøre som Maria gjorde når hun fikk bud fra englene på Betlehems markene.
Lukas 1. 19 Men Maria gjemte alt dette i sitt hjerte og grunnet på det.

8 Jeg, Johannes, er den som hørte og så alt dette. Da jeg hadde hørt og sett det, kastet jeg meg ned for føttene til den engelen som hadde vist meg dette, og ville tilbe ham. 

Etter Johannes hadde fått se alt dette ville han gjøre noe som skriften advarer imot. Å falle ned for å tilbe engler. Det er bare Gud Fader og Gud Sønn som skal tilbedes, ingen andre.
Å tilbe og å be til den Hellige Ånd er en form for blasfemi og det er helt ubibelsk. Guds ord anbefaler det ikke et eneste sted selv om mange gjør det. Å tilbe helgener og å be til Maria er like blasfemisk og ubibelsk som å be og tilbe den Hellige Ånd.

9 Men han sa til meg: «Gjør ikke det! Jeg er en tjener sammen med deg og dine brødre profetene og dem som tar vare på ordene i denne boken. Gud skal du tilbe!»

Engelen her som var høyt betrodd så på seg selv som en medtjener som Apostelen. I Guds rike, selv i himmelen er det ikke noen stor, større og størst. Vi er alle tjenere som har fått nåde og trenger nåde. Hadde ikke Gud vært miskunnelig så hadde selv englene gått fortapt da han ser feil i alle, bortsett fra Sønnen. Han er fullkommen, ingen andre!
Her en oppfordring igjen å ta vare på orden i denne boken. Skrift religion er egentlig kristendommen, vi tror ordet fremfor noe annet. Derfor er læren i kristen sammenheng så viktig om det ikke er frelse i den, bare Jesus frelser!

10 Og han sa til meg: «Sett ikke segl for de profetiske ord i denne boken! For tiden er nær.

Gud gir ikke sine åpenbaringer for at vi skal klare oss selv og lure på det meste. Alt skal være i lyset og vi skal kunne drøfte det med både leg og lærd. At tiden var nær da, vitner om at den må være enda nærmere i dag.
Kunnskapen skal bli stor i endetiden, dette gjelder ikke minst på det åndelige område. Disse bibelkommentarene jeg her skriver blir skrevet av en mann som går i full jobb og har familie. Men allikevel tror jeg at jeg kan si at det er åpenbaring og en utleggelse som selv Apostlene hvis de hadde lest det for 2000 år siden hadde blitt fjetret av!
Daniel 12. 4 Men du, Daniel, må gjemme disse ordene og forsegle boken inntil endetiden. Mange skal fare omkring, og kunnskapen skal øke.

11 La den som gjør urett, fortsatt gjøre urett, og den urene fortsette i sin urenhet! La den rettferdige fortsatt gjøre det som er rett, og den hellige fortsette i helliggjørelse.

Nå vender vi tilbake til hva vi ellers finner i Guds ord av sannhet og lærdom.  Vi finner det samme i en Profet i GT som ofte blir sammenlignet med Johannes, profeten Daniel. 12. 10 Mange skal bli renset og tvettet og lutret. Men de ugudelige skal fortsette i sin ugudelighet, og ingen av dem skal skjønne noe. Men de forstandige skal forstå.
Verden er håpløst fortapt, men hvordan er det med de kristne? Går de videre og videre med Herren? Dessverre så viser det seg at alt for ofte blir en liggende etter på veien. Men for den som går med Herren skal vandringen bli herligere og herligere. Som troende så ligner vi mer og mer på Jesus ettersom vi vandrer med ham.

12 Se, jeg kommer snart og har min lønn med meg, for å gjengjelde enhver etter hans gjerning.

Vi som mennesker vil få lønn som fortjent hos Herren. Det er viktigere å samle skatter i himmelen enn på jorden. Det er mer dyrebart enn alt. Bibelen gir anvisning også her.
Matt. 6. 33 Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

13 Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden.

Alfa er den første bokstaven i det greske alfabetet akkurat som A er i det norske. Og Omega er den siste i det samme alfabetet akkurat som Å er i det norske.
Jesus er Guds første skapning og som den siste skal han stå frem på støvet. Han er den første og den siste. Han er A og Å, med alt det innbefatter.
Hebr. 12. 2 med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den glede han hadde i vente, tålte han korset uten å bry seg om vanæren, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Vi leser her igjen som mange andre plasser at Jesus er både opphavsmann og fullender. Den todelingen med Jesus er noe som går igjen. Ved hans død og ved hans liv, siste Adam, det andre menneske etc.

14 Salige er de som vasker sine klær, så de får rett til å spise av livets tre og gå gjennom portene inn i byen.

Vi ser opp på mennesker som får noe til. Vi synes synd på mennesker som mislykkes. Vi tenker og snakker som mennesker. Men det som er virkelig å mislykkes er å unnlate å ta imot Jesus, og å virkelig å lykkes er å ta imot Jesus. Og hvis en når frem en dag, da har en lykkes mer enn noen andre.

15 Men utenfor er hundene og trollmennene og de som driver hor, drapsmennene, avgudsdyrkerne og alle som elsker løgn og taler løgn.

Nå er det de som leser dette verset slik som at det står noen utenfor og er slik som disse. Det stemmer ikke, det er disse som lever slik og gjerne vil tro. Men de vil aldri nå frem, om de tror. Som lever her som nevnt. Paulus taler i 2. Tim. 3 om de som lever i synd. Men de skal faktisk mange av dem også elske Gud, men det er noe de elsker mer enn Gud: “sine lyster”.
2. Tim. 3. 4 svikefulle, oppfarende, innbilske. De elsker lystene høyere enn Gud.

16 Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne for dere om dette i menighetene. Jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjerne.»

Jesus hadde sendt sin engel for å vitne om dette. Slik jeg ser det så er det en betrodd engel, ikke Herrens engel som vi finner omtalt i GT. Den engelen vi finner omtalt i GT var Kristus Jesus selv.
Men som menneske var han Davids rotskudd og han kom ut av hans lend.
Morgenstjernen er den som “henger” på himmelen når alle andre er borte. Jesus er som den morgenstjernen, alle andre navn blekner og faller, ikke hans.

17 Ånden og bruden sier: «Kom!» Og den som hører dette, skal si: «Kom!» Den som tørster, skal komme, og den som vil, skal få livets vann for intet.

Det står Ånden og bruden sier det samme: “Kom!”. Den lengselen vi har som kristne og alt annet er ikke av oss selv, men av den Hellige Ånd. Vår lengsel og attrå er og forblir kjødelig og jordisk. Men når han virker i oss, Jesus ved sin Ånd. Da blir vår lengsel og vårt ønske himmelsk og åndelig.
Menneskets største og viktigste tilbud om evig liv er gratis, men for Jesus var det ikke det. Han gav sitt liv og blod for oss, prisen var høy for ham men gratis for oss.
Jesaja 55. 1. Hør, alle som tørster, kom hit og få vann!
        Kom, dere som ikke har penger!
        Kjøp korn, så dere kan spise,
        ja, kom og kjøp uten penger,
        uten betaling vin og melk!

18 Jeg sier til enhver som hører ordene i denne profetiske bok: Om noen legger noe til, skal Gud legge på ham de plager som det er skrevet om i denne bok;

Her kommer noen virkelig strenge ord, ja et budskap som ikke minst omhandler vår tid der en skulle tro at en hadde de beste forut setninger for å følge Guds ord. De plagene som en her skal få kan ikke være noe annet enn den andre død – ildsjøen eller helvete. Slik ser jeg det enn så alvorlig det er.

19 og om noen tar bort noe av ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta fra ham hans del i livets tre og i den hellige by, som det er skrevet om i denne bok.

Her møter vi det samme bare omskrevet. Nå er det å trekke noe bort i fra Guds ord det gjelder. Hvis vi trekker noe bort skal vår del i himmelen bli tatt bort. Ikke få adgang til livets tre og få komme inn i staden eller byen, det Nye Jerusalem. Dette er om å gjøre eller er det ikke det? For meg betyr dette alt!

20 Han som gir dette vitnesbyrd, sier: «Ja, jeg kommer snart.» Amen. Kom, Herre Jesus!

Etter alt dette Johannes Apostelen hadde sett av vredeskåler, domsbasuner, segl og alt annet. Så er det helt naturlig at han ønsker at Herren skal komme. Det var da løsningen på alt inntreffer. Løsningen på alt for oss mennesker, ikke minst som troende. De finnes i en og samme person; Kristus Jesus.
1. Kor. 1. 28 Det som står lavt i verden, det som blir foraktet, det som ingenting er, det utvalgte Gud seg for å gjøre til intet det som er noe, 29 for at ikke noe menneske skal rose seg overfor Gud. 30 Dere er hans verk ved Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning, 31 for at den som roser seg, skal rose seg av Herren, slik det står skrevet.
Løsningen er Jesus, ikke noen andre eller en religion, men ham.

21 Vår Herre Jesu Kristi nåde være med alle!

Dette er den samme hilsningen en finner også hos Paulus: “Vår Herre Jesu Kristi nåde være med alle!”.
Det er nåden som både frelser og får oss til å vokse og modnes som kristne.
Nåde er og forblir et skjønt ord som klinger i den kristnes ører og hjerte.
Joh.e.1. 16 Av hans fylde har vi alle fått, nåde over nåde.
Det er nåden som bevarer oss her, tar oss hjem og bevarer oss videre!
Dette vi får et innblikk i, er bare begynnelsen til noe enda større som ikke jeg vet hva fullt ut er. Men fornemmer det i min ånd og mitt indre vesen, gjør ikke du?
Det som også er spennende med å studere dette emne er at vårt mål som troende – hvis vi får være med i den kommende verden. Det er at vårt endemål ikke er bare himmelen, men hele universet. Alt hører oss til sier Paulus. Herren skal skape en ny himmel og jord (den skal gjennom renselse, ikke utslettelse).

  1. Kor. 3. 21 Derfor må ingen skryte av å være tilhenger av mennesker. For alt hører dere til, 22 enten det er Paulus, Apollos eller Kefas, enten det er verden, livet eller døden, det som er nå, eller det som skal komme. Alt hører dere til, 23 men dere hører Kristus til, og Kristus hører Gud til.

For meg ligger det her så mye: “alt hører oss til”. Da må det innbefatte ALT!
Å svare nei til dette tilbudet må være å miste verdens desidert største og herligste tilbud. Å få del i Guds rike er som å finne en perle som gjør at en vil selge alt for å få den perlen. I denne perlen finnes all rikdom, herlig og ellers det en trenger til for å være et helt og lykkelig menneske. I denne tiden, men aller mest i evigheters evighet – for alltid i sammen med Jesus, Faderen og alle som blir aktet verdige til å være med i den kommende verden!
Matt. 13. 44 Himmelriket er likt en skatt som var gjemt i en åker. En mann fant den, dekket den til igjen, og i sin glede gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte åkeren.
    45 Himmelriket er også likt en kjøpmann som lette etter fine perler. 46 Da han fant en særlig verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte den.
Jesus er som denne mannen som oppgir alt for å kjøpe meg og deg!
Jesus er som denne kjøpmannen som selger alt (gir avkall på sin guddoms prakt) for å få tak i meg og deg som sin brud for tid og evighet!
Denne perlen er alle de som blir aktet verdige til å være med i den kommende verden. For Jesus var det å ofre alt, for oss å si ja og innrette våre liv etter hans lære og ha ham som Herre og frelser i våre liv!
Å få komme til den nye Jerusalem er å tre inn i det alle helligste og bo der.
1. Sam. 3. 3 Guds lampe var ennå ikke sloknet, og Samuel lå i Herrens tempel, der Guds paktkiste stod. Ypperstepresten fikk kun gå inn i det aller helligste en gang om året, der sov Samuel i Guds nærhet. For oss blir det det samme da vi er barn, Guds barn fullt ut for alltid!
Selv Johannes Apostelen som fikk se dette har ikke forklart det slikt detaljert og klart som her. Han hadde selvfølgelig ikke de mulighetene da alt for 2000 år siden er som små kinaputter i forhold til dagens kolossale krigsvåpen.  Du som leser dette står i en særstilling da du har mulighet og evne ved Guds Ånds hjelp å forstå dette som ingen andre i verdenshistorie da dette skjer like for våre øyne og kunnskapen om disse ting skal være stor når dette skjer. Eneste muligheten for å unnfly dette (den kommende dom, Lammets vrede), er å ta imot Jesus som din personlige frelser og Herre!
Lukas 21. 36 Men våk hver tid og stund, og bed, så I kan være i stand til å unnfly alt dette som skal komme, og til å bli stående for Menneskesønnen! (1930 overs.). Det er dette det handler om for oss i dag, å unnfly dette som skal komme som nesten hele Åpenbaringsboka handler om. Fra kap. 4 – 19.
De tre første kapitlene omhandler menigheten. Fra Kap 19 kommer Jesus og redder verden og det påfølgende 1000-årsriket. Dommen foran den hvite trone og beskrivelsen av det nye Jerusalem og noen glimt av det evige og den evige!
Dette er noen korte trekk og på mange måter stikkords preget utleggelse av Åpenbaringsboka. Men jeg tror dette vil være til stor hjelp for mange som vil ta seg tid til å studere dette emne og sette seg inn i stoffet.
Deres bror i Herren, Jan Kåre Christensen, Oslo november 2010.

herre jesus - kongens konge og herrens herre

 

Her illustreres bibelens virkelige Jesus slik han er Nå som Kongenes Konge og Herrens Herre!
Åpenbaringsboka 19. 16 Og på sitt klædebon og på sin lend har han et navn skrevet: Kongers konge og herrers herre!
Joh. e. 18. 36 Jesus svarte: «Mitt rike er ikke av denne verden. Var mitt rike av denne verden, hadde mine menn kjempet for meg, så jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men mitt rike er ikke herfra.» 37 «Så er du da konge?» sa Pilatus. «Du sier det,» sa Jesus. «Jeg er konge. For å vitne om sannheten er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden. Hver den som er av sannheten, hører min røst.»
Dette er den gode bekjennelse og vårt vitnesbyrd som kristne i denne verden.
2. Tim. 4. 12 Strid troens gode strid og grip det evige liv som du er kalt til, og som du bekjente deg til da du avla den gode bekjennelse for mange vitner. 13 For Guds ansikt, han som gir alle ting liv, og for Kristus Jesus, som avla den gode bekjennelse for Pontius Pilatus, pålegger jeg deg.
Det er vår fremste bekjennelse som kristne: «Men mitt rike er ikke herfra.»
Dette sa Jesus og det kan vi også si; vårt rike er ikke av denne verden men det kommende. Da bryter vi ut: « Amen. Kom, Herre Jesus!».

 

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2024 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.