Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss

Bibelkommentarer og bibeloversikt


Gamle testamentet - Engelsk:

1. Mosebok
2. Mosebok
3. Mosebok
4. Mosebok
5. Mosebok
Josvas bok
Dommernes bok
Ruts bok
1. Samuelsbok
2. Samuelsbok
1. Kongebok
2. Kongebok
1. Krønikebok
2. Krønikebok
Esras bok
Nehemjas bok
Esters bok
Jobs bok
Salmenes bok
Salomos ordspråk
Forkynneren
Høysangen
Jesajas bok
Jeremias bok
Klagesangene
Esekiels bok
Daniels bok
Hoseas bok
Joels bok
Amos' bok
Obadjas bok
Jonas bok
Mikas bok
Nahums bok
Habakkuks bok
Sefanjas bok
Haggais bok
Sakarjas bok
Malakis bok
 

Nye Testamentet - Norsk:

Evangeliet etter Matteus
Evangeliet etter Markus
Evangeliet etter Lukas
Evangeliet etter Johannes
Apostlenes gjerninger
Paulus' brev til romerne
Paulus' 1. brev til korinterne
Paulus' 2. brev til korinterne
Paulus' brev til galaterne
Paulus' brev til efeserne
Paulus' brev til filipperne
Paulus' brev til kolosserne
Paulus' 1. brev til tessalonikerne
Paulus' 2. brev til tessalonikerne
Paulus' 1. brev til Timoteus
Paulus' 2. brev til Timoteus
Paulus' brev til Titus
Paulus' brev til Filemon
Hebreerbrevet
Jakobs brev
Peters 1. brev
Peters 2. brev
Johannes' 1. brev
Johannes' 2. brev
Johannes' 3. brev
Judas
Johannes åpenbaring


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Bibelkommentarer Judas brev

Bibelkommentarer Judas brev

 

Veien igjennom bibelen - Judas brev - 2313-2336-Jud.

 

Trykk her for å se bibel oversikt for Judas brev (bilde åpnes i nytt vindu)

Bibel kommentar på engelsk i pdf format: Judas brev. Krever at du har Adobe Arobat Reader installert på pc en din.

 

Judas 1.1. Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror, hilser de kalte, de som er elsket av Gud Fader og bevart for Jesus Kristus.

At dette brevet er skrevet av Jesu egen halvbror Judas er det stor enighet om. Til menigheten i Jerusalem rett før år 70. Rettet til de troende der og som er elsket, vidunderlige ord.

2 Måtte dere få miskunn, fred og kjærlighet i rikt mål!

Her får vi høre et tredelt ønske skulle de få i rikt mål.

Miskunn er å få nåde oppå nåden, akkurat som fløten legger seg oppå melka.

Fred er kun evangeliet som kan skape i fullt ut betydning. Fred innad i en selv, fred mennesker seg imellom og fred med Gud.

Kjærlighet er grunnsubstansen i hele kristendommen.

3 Mine kjære! Jeg har hatt et inderlig ønske om å skrive til dere om den frelse vi har sammen. Men nå ser jeg meg tvunget til å sende dere noen formanende ord om å kjempe for den tro som én gang for alle er overgitt til de hellige.

Her ville han skrive oppmuntrende og vederkvegende ord. Som i vekkelsens første tid. Men her må han gjøre akkurat det motsatte av den han ønsker, formanede ord og om å kjempe for den tro som de før hadde mottatt.

De som har studert Guds ord sier at 70 % av bibelen er formanede, omvendelse, advarende og lignede budskap. Over 2\3 av bibelen taler negativt til oss mennesker. Ikke hva vi ønsker men hva vi trenger for å nå himmelen en dag!

4 For det har sneket seg inn visse folk blant dere, ugudelige mennesker som etter skriftene for lengst er bestemt til dom. De forvrenger vår Guds nåde så de kan leve et utsvevende liv, og fornekter vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus.

Det har lurt seg inn mennesker som ikke er det de gir seg ut for å være. De er ulver i fåreklær sa Jesus. Paulus sier noe lignede til menigheten i Efesus i Ap.gj. 20. 29 For jeg vet at når jeg har dratt bort, vil glupske ulver trenge inn blant dere, og de skåner ikke flokken. 30 Ja, blant deres egne skal det stå fram menn som farer med falsk lære for å få dratt disiplene med seg. .

Det er naturlige som åndelige lover. Derfor er det ingen snarveier å gå, det er som vi synger i en sang; det er kun korsveien som fører frem.

5 Da er det noe jeg vil minne dere om, enda dere allerede vet alt dette: Herren reddet folket ut av Egypt, men senere utryddet han dem som ikke ville tro.

Vi kan ikke forvrenge Guds ord og Guds nåde. Israels barn opplevde herlige seirer i Egypt og ved utgangen, men det forvandlet ikke demmes hjerter. Det er kun Kristus som kan forvandle et menneske sitt hjerte. Salme 103. 7 Han kunngjorde sine veier for Moses, sine gjerninger for Israels folk.

Under og store opplevelser i seg selv kan ikke forandre oss, kun Kristus og Guds ord.

6 Og de engler som ikke tok vare på sitt høye verv, men forlot sin egen bolig, dem holder han bundet i mørke med evige lenker til dommen på den store dag.

Gud hadde gitt de falne englene lov å herske i lufthimmelen, men de kom ned til jorden og utførte samleie med kvinnene som henga seg til synd. Det resulterte i kjempebarn som perverter den menneskelige rase. De er i dag i lenker etter syndefloden etter de tok seg selv til rette. Dette er skrevet oss til lærdom at Gud straffer hele sin skapning.

7 Et annet eksempel er Sodoma og Gomorra og deres nabobyer, hvor folk levde i hor likesom disse englene, og i unaturlige lyster. Nå ligger de der som et eksempel på straffen i en evig ild.

Det er ille med synd, men synd avler synd. Til slutt blir synden moden.

Jakob 1. 15 Når lysten er blitt svanger, føder den synd, og når synden er moden, føder den død.

Vi gjør klokt i å se alvorlig på den aller minste synd og det aller minste feilgrep. Judas begynte med å stjele av kassen og senere forrådet han Jesus for noen lusne sølvpenger. I Sodoma og de tre andre byene på slettelandet var synden overmoden og den ble straffet med en evig ild sier skriften som var totalt utslettelse. For aldri mer å stå opp igjen, det eneste vi ser i dag er ildens virkninger.

Slik vil det gå med alle ugudelig, de vil bli totalt utsletter som Sodoma og Gomorra som vi finner i 1.Mosebok 19 sier skriften som er den evige ild!

Gud gjør med sin skapning akkurat det han selv vil og har forut bestemt.

8 Likevel gjør disse menneskene det samme. Drevet av sine syner tilsøler de sitt legeme, forakter den myndighet som er over dem, og spotter englemakter.

Meg har Gud vist sa en kjent nå avdød Falsk Profet og fikk seg og andre til å gjøre alt som Guds ord advarer imot. Syner og åpenbaringer er Gudgitte ting, men å følge det blindt er en villfarelse. Når en stoler blindt på åpenbaring, kunnskapsord, men ikke sjekker det opp imot Guds ord er egentlig Spiritisme.

Alle som viker av fra Guds ord i liv eller lære vil før eller senere bli dømt. Gud holder regnskap med alle. Her hadde de ikke latt seg advare heller mot bedre vitende vilje.

9 Overengelen Mikael våget ikke å håne djevelen den gang han lå i strid med ham om det døde legemet til Moses; han dømte ham bare og sa: «Måtte Herren straffe deg!»

Det er rangordning i både den naturlige og åndelige verden. Satan som en gang hadde vært Lys Engelen sto over Mikael eller på hans linje. Men senere falt Lys Engelen og ble Satan. Mikael gikk ikke over sitt mandatsområde men sa;

«Måtte Herren straffe deg!»

Til syvende og siste så er det Herren som skal enten belønne eller straffe hver enkelt en.

10 Disse derimot spotter det de ikke kjenner, og det de begriper med sine sanser, likesom dyr uten fornuft, tjener bare til å ødelegge dem selv.

En meget kjent forkynner sa at han behandlet den Hellige Ånd som en hund. De vet ikke hva de holder på med.

Går vi inn på det åndelige område så vit det, at det må være på Herrens premisser ikke våre egne.

Det er ille med homoseksualitet med det blir 10 ganger verre når de menneskene vil ha Guds anerkjennelse for sin synd! Slik er det også med gjengifte og andre synder. Den verste plassen en kan stille opp en gjengift person er på en talerstol! Det er en vederstygglighet i Guds øyne, men setter vedkommende seg på siste benk stiller det seg ikke så strengt om Gud aldri godtar synd.

11 Ve dem! De har slått inn på samme vei som Kain; de har kastet seg ut i samme villfarelse som Bileam, han som var ute etter egen vinning, og de har gjort opprør som Korah og er gått til grunne.

Her advares det om ikke å gå imot Herrens sendebud og langt mindre motarbeide dem og legge dem for hat.

Kain hatet Abel da hans offer ble verdsatt hos Gud men ikke hans.

Bileam var en hedning som Guds Ånd virket igjennom men det var når han gikk imot Herren for noen penger at dommen kom over han.

Korah gikk imot Moses og det ble hans bane. Moses var en betrodd mann for Gud og å gå imot ham var som å gå imot Herren selv.

12 De er skamflekker ved kjærlighetsmåltidene hos dere; der deltar de uten å frykte. De er hyrder som bare sørger for seg selv, skyer som driver for vinden uten å gi regn. De er trær uten frukt om høsten, dobbelt døde, ja, revet opp med rot.

Et av de mest alvorlige ting en kan gjøre er å gjøre feil med nadverden.

Enten å ta for lett på dette. Den dagen en tar nadverden må det aldri være noen åpenbar synd i livet, da er det uendelig mye bedre å la vær.

Eller så må en ikke tillegge nadverden ubibelsk betydning med å si at det er frelse i den eller at dette er bokstavelig Jesu blod og legeme. Det er et minne og prøve måltid.

Det er mange som tror de støtter Guds sak og Guds menighet men så holder en liv i de Falske Profetene. Dette vil Herren en dag at du skal stå til regnskap for.

I realitetene er mange åndelig døde om de kan sitere et bibelvers og sitte i sitt eget studio for å messe ut sitt eget budskap som er besnærende likt bibelen sanne budskap. To ganger døde da er alt håp ute og kun dommen og døden venter.

13 De er bølger på opprørt hav, som skummer opp sin egen skamløshet, forvillede stjerner, som det evige nattemørke venter på.

Dommen over disse menneskene hadde ikke blitt så katastrofal hadde de summet seg og ikke blandet Gud inn på en feilaktig måte i sitt liv.

Det underligste jeg ser er mennesker som forbanner en Gud de sier ikke eksisterer. De gjør vondt verre med å blande han inn i sitt liv. Gud krever full respekt og anerkjennelse av alt han står for eller så må du la vær å ha noe med han å gjøre.

Jakob 4. 5 Eller mener dere det er tomme ord når Skriften sier: Med brennende iver gjør Gud krav på den ånd han har latt bo i oss? 6a Men nåden han gir, er større.

14 Det var også om dem at Enok, Adams etterkommer i sjuende ledd, profeterte da han sa: «Se, Herren kommer med sine hellige engler i tusentall

Enoks bøker er veldig interessante om de ikke hører med i den bibelske kanon.

De forteller om mange spennende ting som vi kun møter her og Judas var kjent med de bøkene og siterte dem her.

En dag etter vi har vært innfor Kristis domstol og feiret Lammets bryllup skal alle troende gjennom alle tider komme tilbake til jorda i sammen med Jesus.

15 for å holde dom over alle og kreve alle gudløse til regnskap for alle ugudelige gjerninger de har gjort, og for alle trassige ord de har rettet mot ham, de gudløse syndere.»

En dag, meget snart er kampen over og Jesus i sammen med sine skal overta hele jorda og Satan er da en slagen fiende en gang for alltid. Vi leser i Daniel 2 om den store bilestøtten som er et bilde på alle verdensrikene som har regjert men en dag skal de bli overvunnet.

Daniel 2. 45 Du så jo at en stein ble revet løs fra fjellet, men ikke av menneskehender, og den knuste jernet, kobberet, leiren, sølvet og gullet. Den store Gud har nå kunngjort kongen det som heretter skal skje. Drømmen er sann, og tydningen er pålitelig.»

16 De er opprørere som klager over sin skjebne, men lever etter sine lyster. De skryter og bruker store ord og smigrer andre når de har fordel av det.

Det er lover som sier at hvis en faller så faller en nedover og ikke oppover pga tyngdekraften. Slik er det også med våre liv. Vi kan ikke forbanne Gud eller Herrens sendebud som Farao gjorde overfor Moses når en ikke vil innrette sitt liv etter Herren og Guds ord.

Å smigre til fordel for seg selv er et av de Falske Profetens kløktige måter å gå frem på.

17 Men dere, mine kjære, må huske det som er forutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostler,

Dette som nå skjer må ikke komme som noe overraskende og sette oss sjakk matt! Men anspore oss som aldri før til å følge Jesus. Endetiden skal være en prøvsom tid både for troende og ikke troende.

2. Pet.3. 11 Når alt skal gå i oppløsning på denne måten, hvor hellig og gudfryktig bør dere ikke da leve 12a mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den.

Alt dette må virke ansporende på og for oss til å leve enda mer likt Jesus.

18 da de sa til dere: «I den siste tid skal det komme folk som spotter og følger sine egne ugudelige lyster.»

Hele tiden blir vi møtt med mennesker som bryr seg om åndelige ting men allikevel ikke følger Guds ord og har et sant og troverdig Kristus vitnesbyrd.

Skulle tro at en frafalls tid så blir folk mindre religiøse, men sannheten er heller motsatt. Men det er kun de som følger Lammet hvor han går som vil være blant de seirende.

19 Dette er de som skaper splittelse; de har sjel, men Ånden har de ikke.

Hvem skaper splittelse i menighetene og som lager alle problemene på det åndelige område?

De som ikke følger Guds ord og innretter sitt liv og sin lære etter Guds ord. Vi snur det på hode men det var Ismael som forfulgte Isak og ikke motsatt.

20 Men dere, mine kjære, må bygge dere selv opp på deres høyhellige tro og stadig be i Den Hellige Ånd.

Vi har en høyhellig tro, en tro som Gud vil ha for seg selv. Det er ikke alltid størst verdi å høre og lese mest mulig i Guds ord.

Men at Ordet blir en del av oss og vi bærer frukt, frukt som varer. Da blir bibellesing og studie av meget stor verdi.

Vi skal stadig be i den Hellige Ånd som her siter til å be i lønnkammeret når en er for seg selv å be i tunger. Paulus talte mer i tunger en de alle sier han til menigheten i Korint.

21 Hold dere i Guds kjærlighet, mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi miskunn, som gir dere evig liv.

Det hjelper ingenting å være klar over alt dette hvis en ikke selv følger Jesus og tror på han.

Vi skal la vår vandring her nede være i kjærlighet med det at vi hengir oss til vår egen åndelige og kjødelige familie. Ned priorer denne verden og oppjuster Jesus, Guds menighet og familien. Stille opp for hverandre og elske hverandre er ting som hører i sammen.

22 Dem som tviler, skal dere ha barmhjertighet med.

Det er også de som ikke evner og klarer å tro om de så gjerne vil. Grunnene for det er mange men vi skal ikke behandle alle likt.

Så langt som det er mulig skal vi komme mennesker i møte og vise dem kjærlighet og omsorg. Tom søke dem opp er vår kristne plikt, spesielt gjelder dette Hyrdene i menighetene.

23 Andre skal dere redde ved å rive dem ut av ilden. Og noen skal dere ta dere av, men vær varsomme så dere til og med avskyr kappen som er flekket av sanselighet!

Vi kan ikke ha samme taktikken overfor ethvert menneske. Vi er ikke roboter og det er ikke de heller. Noen må snakkes myndig til og en må ta autoritet på demmes vegne. Andre skal en trekke seg unna og be for. Og det er de vi ikke skal be for men overlatte dem helt i Herrens hender. Det er synd til døden.

24 Han som har makt til å bevare dere fra fall og føre dere fram for sin herlighet, feilfrie og jublende,

Her er det mye preking om synd, opprør og konsekvensene med det.

Men vi må og skal ha for sikte at det er alltid det gode som vil seire og det er fullt ut mulig å bli bevart inntil enden og gjennom alt.

Han har et inderlig ønske om å føre oss frem for seg selv seirende og i stor triumf. Og vi skal en dag hjemme juble mer en noen andre.

25 han, den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre: Ham tilhører ære og majestet, velde og makt før alle tider, nå og i alle evigheter! Amen.

Og den som skal opphøyes er ikke deg eller meg, men Gud Fader og hans Sønn, Jesus Kristus. Faderen er den eneste som fullt ut tilhører ære og majestet, velde og makt før alle tider, nå og i alle evigheter. Men Jesus er den første som fikk del i denne herligheten fullt ut. For oss andre så trenger vi en hel evighet for å få del i det samme. Amen sier Judas som betyr; la det skje!

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2024 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.