Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss

Bibeloversikt

Bøker i Bibelen

Gamle testamentet

1. Mosebok
2. Mosebok
3. Mosebok
4. Mosebok
5. Mosebok
Josva
Dommerne
Ruts bok
1. Samuelsbok
2. Samuelsbok
1. Kongebok
2. Kongebok
1. Krønikebok
2. Krønikebok
Esras bok
Nehemjas bok
Esters bok
Jobs bok
Salmenes bok
Salomos ordspråk
Forkynneren
Høysangen
Jesaja
Jeremia
Klagesangene
Esekiels bok
Daniels bok
Hoseas bok
Joels bok
Amos' bok
Obadjas bok
Jonas bok
Mikas bok
Nahums bok
Habakkuks bok
Sefanjas bok
Haggais bok
Sakarjas bok
Malakis bok

Nye Testamentet

Evangeliet etter Matteus
Evangeliet etter Markus
Evangeliet etter Lukas
Evangeliet etter Johannes
Apostlenes Gjerninger
Paulus' brev til romerne
Paulus' 1. brev til korinterne
Paulus' 2. brev til korinterne
Paulus' brev til galaterne
Paulus' brev til efeserne
Paulus' brev til filipperne
Paulus' brev til kolosserne
Paulus' 1. brev til tessalonikerne
Paulus' 2. brev til tessalonikerne
Paulus' 1. brev til Timoteus
Paulus' 2. brev til Timoteus
Paulus' brev til Titus
Paulus' brev til Filemon
Hebreerbrevet
Jakobs brev
Peters 1. brev
Peters 2. brev
Johannes' 1. brev
Johannes' 2. brev
Johannes' 3. brev
Judas
Johannes åpenbaring


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Sakarja

Sakarja
1 kapittel

Sakarias, som virket i den persiske konge Darius Hystaspis' dager, formaner jødene til omvendelse, så de ikke skal bli straffet som sine fedre, 1-6. I et syn ser han en rytter (Herrens engel) holde stille blandt myrtetrærne i dalbunnen (Israels menighet) og hører en engel forkynne at templet og Jerusalem skal bygges op igjen, og Judas byer bli rikt velsignet, 7-17.

I den åttende måned i Darius' annet år kom Herrens ord til profeten Sakarias, sønn av Berekias, sønn av Iddo, og det lød så:  Esra 5,1   Hag 1,1 

Stor var Herrens vrede mot eders fedre.

Og du skal si til dem: Så sier Herren, hærskarenes Gud: Vend om til mig, sier Herren, hærskarenes Gud, så vil jeg vende om til eder, sier Herren, hærskarenes Gud.  Mal 3,7   Jak 4,8 

Vær ikke lik eders fedre, som de forrige profeter formante med disse ord: Så sier Herren, hærskarenes Gud: Vend om fra eders onde veier og eders onde gjerninger! Men de hørte ikke og aktet ikke på mig, sier Herren.  Jes 31,6   Jer 3,12   Jer 25,3-11   Hos 14,2   Joel 2,12 

Eders fedre, hvor er de? Og profetene, kan de leve til evig tid?

Men mine ord og mine råd, som jeg bød mine tjenere profetene å forkynne, har ikke de nådd eders fedre, så de vendte om og sa: Som Herren, hærskarenes Gud, hadde i sinne å gjøre med oss efter våre veier og våre gjerninger, således har han gjort med oss?

På den fire og tyvende dag i den ellevte måned, det er måneden sebat, i Darius' annet år, kom Herrens ord til profeten Sakarias, sønn av Berekias, sønn av Iddo, og det lød så:

Jeg hadde et syn om natten: Jeg så en mann som red på en rød hest, og han holdt stille blandt myrtetrærne i dalbunnen; og bak ham var det røde, blakke og hvite hester.

Da sa jeg: Hvad er dette, herre? Og engelen som talte med mig, sa til mig: Jeg vil la dig se hvad dette er.  Sak 2,2 

10 Da tok mannen som holdt stille blandt myrtetrærne, til orde og sa: Dette er de som Herren har sendt ut for å fare omkring på jorden.

11 Og de svarte Herrens engel, som holdt stille blandt myrtetrærne, og sa: Vi har faret omkring på jorden og sett at hele jorden er rolig og stille.

12 Da tok Herrens engel til orde og sa: Herre, hærskarenes Gud! Hvor lenge skal det vare før du forbarmer dig over Jerusalem og Judas byer, som du har vært vred på nu i sytti år?  Sal 102,14   Jer 25,11   Jer 29,10   Sak 7,5 

13 Og Herren svarte engelen som talte med mig, gode og trøstefulle ord.

14 Og engelen som talte med mig, sa til mig: Rop ut disse ord: Så sier Herren, hærskarenes Gud: Jeg er såre nidkjær for Jerusalem og Sion,  Jer 31,20   Sak 8,2 

15 og såre vred er jeg på de trygge hedningefolk; for jeg var bare litt vred, men de hjalp med til ulykken.  Jes 10,5-19   Jes 47,6 

16 Derfor sier Herren så: Jeg vender mig atter til Jerusalem med miskunnhet; mitt hus skal bygges der, sier Herren, hærskarenes Gud, og målesnoren skal strekkes ut over Jerusalem.  Jes 54,7-8   Sak 2,5-9   Sak 8,3-15 

17 Rop atter og si: Så sier Herren, hærskarenes Gud: Ennu en gang skal mine byer flyte over av det som godt er, og Herren skal ennu en gang trøste Sion og ennu en gang utvelge Jerusalem.  Sak 2,16 

Sakarja
2 kapittel

Profeten skuer i et syn fire horn og fire smeder som skal hugge hornene av - et billede på at de mot Guds folk fiendtlige verdensriker skal miste sin makt, 1-4. I et annet syn ser han en mann som er på vei til Jerusalem for å måle hvor stort det skal bli - et billede på at Jerusalem skal bli folkerikt og være vernet av Herren, 5-9. De i Babel tilbakeblitte jøder opfordres til i hast å fly derfra; for nu vil Herren hjemsøke Babel og gjengjelde det som det har gjort mot hans folk, 10-13. Herrens folk skal fryde sig, for Herren vil komme og bo i dets midte, og mange hedninger skal omvende sig til ham - spådommer som sikter til Messias og er blitt opfylt i og med ham, 14-17.

Og jeg løftet mine øine op og fikk se fire horn.

Da spurte jeg engelen som talte med mig: Hvad er dette? Og han sa til mig: Dette er de horn som har adspredt Juda, Israel og Jerusalem.  Sak 1,9 

Så lot Herren mig se fire smeder.

Da spurte jeg: Hvad kommer disse her for? Han svarte: Hornene har adspredt Juda, således at ingen vågde å løfte sitt hode, og nu er disse kommet for å forferde dem og slå av hornene på de hedningefolk som har løftet horn mot Juda land for å adsprede det.

Så løftet jeg mine øine op og fikk se en mann som hadde en målesnor i sin hånd.  Sak 1,9 

Jeg spurte ham: Hvor skal du hen? Han svarte: Jeg skal til Jerusalem for å utmåle det og se hvor bredt og hvor langt det skal være.  Sak 1,16 

Da kom engelen som talte med mig, frem, og en annen engel kom imot ham.

Og han sa til ham: Spring avsted og si til den unge mann der: Jerusalem skal ligge fritt og åpent på grunn av den mengde mennesker og fe som skal finnes der.  Jes 54,1-10 

Og jeg, sier Herren, vil være en ildmur rundt omkring det, og jeg vil åpenbare min herlighet der.  Sal 46,6-8   Jes 26,1   Sak 9,8 

10 Hør! Hør! Fly bort fra Nordens land, sier Herren; for jeg har spredt eder for himmelens fire vinder, sier Herren.

11 Hør! Sion, berg dig unda, du som bor hos Babels datter!  Jes 48,20 

12 For så sier Herren, hærskarenes Gud: For sin æres skyld har han sendt mig til hedningefolkene som plyndret eder; for den som rører ved eder, rører ved hans øiesten;  Sal 17,8   Sal 105,15 

13 for se, jeg løfter min hånd mot dem, og de skal bli et rov for dem som nu træler for dem; og I skal kjenne at Herren, hærskarenes Gud, har sendt mig.  Sak 4,9   Sak 6,15   Mal 2,4 

14 Fryd dig storlig og gled dig, du Sions datter! For se, jeg kommer og vil bo hos dig, sier Herren.  Jes 12,6   Sef 3,14-20   Sak 9,9 

15 Og mange hedningefolk skal gi sig til Herren på den dag og bli mitt folk; og jeg vil bo hos dig, og du skal kjenne at Herren, hærskarenes Gud, har sendt mig til dig.  1 Mos 49,10   Jes 11,10   Jes 14,1 

16 Og Herren skal ta Juda til eie som sin del på den hellige jordbunn; og han skal ennu en gang utvelge Jerusalem.  Sak 1,16-17   Sak 8,3-15 

17 Vær stille, alt kjød, for Herrens åsyn! For han har reist sig og er gått ut av sin hellige bolig.  Mi 1,3   Hab 2,20   Sef 1,7 

Sakarja
3 kapittel

I et syn hvori ypperstepresten Josva står som stedfortreder for folket, ser profeten hvorledes Gud forsvarer sitt folk mot Satans anklage, tilgir dem deres synder og helliger dem. Fremdeles hører han hvorledes Herren tilsier Josva sin velsignelse og hjelp, såfremt han er tro, og hvorledes han lover å sende Messias og i ham sørge for sin menighet og gi den syndsforlatelse og fred, 1-10.

Så lot han mig se Josva, ypperstepresten, som stod for Herrens engels åsyn, og Satan som stod ved hans høire side for å anklage ham.  Esra 2,2   Esra 3,2 

Men Herren sa til Satan: Herren refse dig, Satan! Herren refse dig, han som har utvalg Jerusalem! Er ikke denne mann her en rykende brand, revet ut av ilden?  Am 4,11   Sak 1,17   Sak 2,16   Jud 1,9 

Men Josva var klædd i skitne klær der han stod for engelens åsyn.

Og engelen tok til orde og sa til dem som stod foran ham: Ta de skitne klær av ham! Og til ham selv sa han: Se, jeg tar din misgjerning bort fra dig og klær dig i høitidsklær.  2 Sam 12,13   Jes 6,7   Jes 61,10   Åp 3,5   Åp 6,11 

Da sa jeg: Sett en ren hue på hans hode! Og de satte den rene hue på hans hode og hadde på ham andre klær mens Herrens engel stod der.

Da vidnet Herrens engel for Josva og sa:

Så sier Herren, hærskarenes Gud: Hvis du går på mine veier og holder mine bud, da skal du også få styre mitt hus og vokte mine forgårder; og jeg vil gi dig førere blandt disse som står her.  Sal 91,11 **  *her: blandt englene.

Hør nu, Josva, du yppersteprest! Du og dine venner, som sitter her foran dig, I er varselsmenn. For se, jeg lar min tjener Spire komme;  Jes 8,18   Jes 11,1   Jes 42,1   Jer 23,5   Sak 6,12 ****  *varselsmenn: forbilleder; Jes 8,18.Note Spire: Messias, spiren av Davids ætt.

for se, den sten jeg har lagt foran Josva - på denne ene sten er syv øine rettet! Se, jeg skjærer ut på den de tegn den skal ha, sier Herren, hærskarenes Gud, og jeg tar dette lands misgjerning bort på én dag.  Sak 4,10   Åp 5,6 **  *øine: Sak 4,10.

10 På den dag, sier Herren, hærskarenes Gud, skal I innby hverandre til gjestebud under vintreet og fikentreet.  1 Kong 4,25   Mi 4,4 

Sakarja
4 kapittel

Profeten ser en gull-lysestake - et billede på menigheten - og ved dens sider to oljetrær - et billede på de to embeder, prestens og fyrstens, gjennem hvilke Herren lar sin Ånd utstrømme over den; ved denne Ånds kraft skal tross den ringe begynnelse og alle hindringer templet fullføres av Serubabel, som dengang innehadde fyrstens embede, 1-14.

Så kom engelen som talte med mig, igjen og vakte mig likesom når en mann vekkes av sin søvn.

Og han sa til mig: Hvad ser du? Jeg svarte: Jeg ser en lysestake som er helt igjennem av gull, med sitt oljekar på toppen og sine syv lamper, og med syv rør for hver lampe som er på den,  2 Mos 37,17-24   Åp 1,12 

og to oljetrær står ved siden av den, ett på oljekarets høire side og ett på dets venstre side.

Og jeg tok til orde og sa til engelen som talte med mig: Hvad er dette, herre?

Og engelen som talte med mig, svarte: Vet du ikke hvad dette er? Jeg sa: Nei, herre!

Da tok han til orde og sa til mig: Dette er Herrens ord til Serubabel: Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren, hærskarenes Gud.

Hvem er du, du store fjell som reiser dig foran Serubabel? Bli til en slette! Han skal føre toppstenen frem under høie rop: Nåde, nåde være med den!*  *toppstenen: den øverste sten.

Og Herrens ord kom til mig, og det lød så:

Serubabels hender har grunnlagt dette hus, og hans hender skal fullføre det; og du skal kjenne at Herren, hærskarenes Gud, har sendt mig til eder.  Sak 2,13   Sak 6,15 

10 For hvem vil forakte den ringe begynnelses dag? Med glede ser de syv øine blyloddet i Serubabels hånd, disse Herrens øine som farer omkring over hele jorden.  2 Krøn 16,9   Esra 3,12   Esra 5,5   Hag 2,3   Sak 3,9 ****  *øine: Sak 3,9.

11 Da tok jeg til orde og sa til ham: Hvad er disse to oljetrær ved lysestakens høire og venstre side?

12 Og jeg tok annen gang til orde og sa til ham: Hvad er de to oljegrener tett ved de to gullrenner som gullet strømmer ut av?*  *gullet: d. e. den glinsende olje.

13 Da sa han til mig: Vet du ikke hvad disse er? Jeg svarte: Nei, herre!

14 Da sa han: Det er de to oljesalvede som står hos all jordens herre.  Åp 11,4 **  *oljesalvede: d. e. de to Herrens salvede, folkets prestelige og fyrstelige overhoder, (Josva og Serubabel).

Sakarja
5 kapittel

Profeten ser en flyvende bokrull som det på begge sider er skrevet forbannelser på - et billede på at Herren vil la sin forbannelse gå ut over det hele land mot dem som overtreder hans lov, 1-4. Derefter ser profeten en efa hvori det sitter en kvinne - et billede på ugudeligheten - og som føres bort til Babylon for å bli der; dette er et billede på at de ugudelige skal utstøtes av menigheten for å lide sin straff, 5-11.

Så løftet jeg atter mine øine op og fikk se en flyvende bokrull.  Esek 2,9-10 

Og han sa til mig: Hvad ser du? Jeg svarte: Jeg ser en flyvende bokrull, som er tyve alen lang og ti alen bred.  1 Kong 6,3 

Da sa han til mig: Dette er den forbannelse som går ut over det hele land; for hver den som stjeler, skal efter det som står på den ene side av den, bli utryddet, og likeså skal hver den som sverger falsk, efter det som står på dens andre side, bli utryddet.  2 Mos 32,15 

Jeg har latt den gå ut, sier Herren, hærskarenes Gud, og den skal gå inn i tyvens hus og i dens hus som sverger falsk ved mitt navn, og den skal bli i hans hus og fortære det, både treverket og stenene.*  *den: forbannelsen.

Så kom engelen som talte med mig, frem; og han sa til mig: Løft dine øine op og se hvad det er dette som kommer frem der!

Jeg spurte: Hvad er det? Han svarte: Det er en efa som kommer frem der. Og han sa: Således skal det se ut med dem i hele landet.*  *dem: folket.

Da blev et blylokk løftet op, og det viste sig en kvinne som satt i efaen.

Og han sa: Dette er ugudeligheten. Så støtte han henne ned i efaen og slo blylokket til over åpningen.

Derefter løftet jeg mine øine op og fikk se to kvinner som kom frem, og vinden fylte deres vinger, for de hadde vinger som storkens vinger; og de løftet efaen op, så den svevde mellem jorden og himmelen.

10 Da sa jeg til engelen som talte med mig: Hvor skal de hen med efaen?

11 Han svarte: De skal til Sinears land for å bygge et hus for henne der; og når det er ferdig, skal hun settes ned der på sitt sted.  1 Mos 10,10   1 Mos 11,2-9   Dan 1,2 

Sakarja
6 kapittel

Profeten ser fire vogner forspent med røde, sorte, hvite og flekkete hester, som sendes ut dels mot nord, dels mot syd, dels over hele jorden - et billede på at Herren vil fullbyrde sine straffedommer over alle mot hans folk fiendtlige makter på jorden, navnlig Babel og Egypten, 1-8. Fra jødene i Babel er nogen menn kommet til Jerusalem; av dem skal profeten motta sølv og gull, gjøre kroner derav og sette dem på ypperstepresten Josvas hode; siden skal de gjemmes i templet til et minne om dem som kom med sølvet og gullet; den med kronene smykkede yppersteprest er forbillede på Messias, som skal komme og bygge Herrens tempel (hans menighet) og være både konge og yppersteprest i sitt rike, og de som kom med gaven, er forbilleder på de mange som langt borte fra skal komme til Herrens tempel og bygge på det, 9-15.

Så løftet jeg atter mine øine op og fikk se fire vogner som kom frem mellem to fjell, og fjellene var kobberfjell.

For den første vogn var det røde hester, og for den annen vogn var det sorte hester,  Åp 6,2-4 

og for den tredje vogn var det hvite hester, og for den fjerde vogn flekkete, sterke hester.

Og jeg tok til orde og sa til engelen som talte med mig: Hvad er dette, herre?

Engelen svarte: Dette er himmelens fire vinder, som nu farer ut efterat de har fremstilt sig for all jordens herre.  Jer 49,36   Dan 7,2   Åp 7,1 

Vognen med de sorte hester for drog ut mot Nordens land, og de hvite drog ut efter dem, og de flekkete drog ut mot Sydens land.

Og de sterkeste drog ut, og da de ønsket å få dra omkring på jorden, sa han: Gå, dra omkring på jorden! Og de drog omkring på jorden.  Sak 1,10   Sak 6,2 **  *sterkeste: de røde; Sak 6,2.Note jorden: Sak 1,10.

Så ropte han høit på mig og sa til mig: Se, de som drar ut mot Nordens land, de stiller min vrede på Nordens land.  Esek 5,13 

Og Herrens ord kom til mig, og det lød så:

10 Ta imot gavene fra de bortførte, fra Heldai, Tobia og Jedaja - gå selv på denne dag inn i Josias', Sefanias' sønns hus - for dit er de kommet fra Babel -

11 og ta imot sølv og gull av dem og gjør kroner og sett dem på Josvas, Jehosadaks sønns, yppersteprestens hode!

12 Og si til ham: Så sier Herren, hærskarenes Gud: Se, det skal komme en mann som heter Spire; han skal spire frem av sin rot, og han skal bygge Herrens tempel.  Jer 23,5   Sak 3,8 **  *Spire: Sak 3,8.

13 Ja, han skal bygge Herrens tempel, og han skal vinne herlighet og sitte og herske på sin kongetrone, og han skal være prest der han sitter på sin trone, og freds råd skal det være mellem dem begge.  Sal 110,1-4   Jes 9,6 **  *herlighet: Jes 9,6.

14 Og kronene skal være til et minne i Herrens tempel om Helem og Tobia og Jedaja og Hen, Sefanias sønn.  Sak 6,10 

15 Og langt borte fra skal de komme og bygge på Herrens tempel, og I skal kjenne at Herren, hærskarenes Gud, har sendt mig til eder; og dette skal skje dersom I hører på Herrens, eders Guds røst.  Jes 2,2-4   Hag 2,7 

Sakarja
7 kapittel

Betels innbyggere spør prestene og profetene om de fremdeles skal holde den fastedag fedrene har vedtatt å holde på grunn av Jerusalems ødeleggelse, 1-3. Herren svarer ved Sakarias at det er ham likegyldig enten de faster eller eter og drikker, og minner dem om hvorledes han formante deres fedre til å legge vinn på rettferdighet og barmhjertighet, og hvorledes de ved å forherde sig mot hans ord førte hans svære straffedommer over sig og over landet, 4-14.

Så var det i kong Darius' fjerde år, da kom Herrens ord til Sakarias på den fjerde dag i den niende måned, i måneden kislev.

For Betel hadde sendt Sareser og Regem-Melek og hans menn for å bønnfalle Herren

og spørre prestene i Herrens, hærskarenes Guds hus og profetene: Skal vi gråte og faste i den femte måned, som vi nu har gjort i så mange år?

Da kom Herrens, hærskarenes Guds ord til mig, og det lød så:

Si til alt folket i landet og til prestene: Når I har fastet og klaget i den femte og i den syvende måned, og det nu i sytti år, er det da for min skyld I har fastet?  2 Kong 25,8-21   Jes 58,5   Jer 25,11   Jer 41,2   Sak 1,12   Sak 8,19 ****  *femte: da blev templet ødelagt; 2 Kong 25,8fg.Note syvende: da blev Gedalja myrdet; 2 Kong 25,25. Jer 41,2.Note år: Sak 1,12. Jer 25,11.

Og når I eter og drikker, er det da ikke I selv som eter, og I selv som drikker?

Minnes I ikke de ord Herren lot utrope ved de forrige profeter, da Jerusalem lå der i ro og fred med sine byer rundt om, og likeså sydlandet og lavlandet?

Og Herrens ord kom til Sakarias, og det lød så:

Så sa Herren, hærskarenes Gud: Døm rettferdige dommer og vis miskunnhet og barmhjertighet mot hverandre,  Hos 12,7   Sak 8,16   Luk 6,36 

10 og undertrykk ikke enker og farløse, fremmede og arminger, og tenk ikke ut ondt mot hverandre i eders hjerte!  2 Mos 22,21-22   Jer 7,6   Sak 8,17 

11 Men de vilde ikke akte på det, men satte i sin gjenstridighet skulderen imot, og sine ører gjorde de døve, så de ikke hørte,  Neh 9,29   Jes 65,12   Jer 2,27   Jer 32,33   Jer 35,17 

12 og sitt hjerte gjorde de hårdt som en diamant, så de ikke hørte på loven og de ord Herren, hærskarenes Gud, sendte ved sin Ånd gjennem de forrige profeter; derfor kom det en stor vrede fra Herren, hærskarenes Gud.  Jes 48,4   Jer 5,3   Esek 2,4   Sak 1,2 

13 Og likesom han ropte, og de ikke hørte, således, sa Herren, hærskarenes Gud, skal de rope, og jeg vil ikke høre,  Ordsp 1,27-28   Jes 1,15   Jer 11,11   Jer 14,12   Mi 3,4   Joh 9,31 

14 men jeg vil sprede dem som i en stormvind blandt alle hedningefolkene, som de ikke kjenner, og landet skal ligge øde efter dem, så ingen drar frem eller tilbake der. Og således gjorde de det herlige land til en ørken.  5 Mos 8,7-18   5 Mos 28,36-68   Jer 44,2-14   Esek 33,28 

Sakarja
8 kapittel

Men nu vil Herren igjen ta sig av Israel, føre de adspredte tilbake, være deres Gud, bo iblandt dem og velsigne dem rikelig, 1-15. Men da må Israel legge vinn på sannhet, rett og trofasthet, 16.17. Da skal fastedagene bli festdager, 18.19. Også mange hedningefolk skal omvende sig til Herren, 20-23. Disse herlige løfter får sin opfyllelse i Messias' komme og gjerning.

Og Herrens, hærskarenes Guds ord kom, og det lød så:

Så sier Herren, hærskarenes Gud: Jeg er såre nidkjær for Sion, ja, med stor harme er jeg nidkjær for det.  Sak 1,14 

Så sier Herren: Jeg vender tilbake til Sion og vil bo i Jerusalem, og Jerusalem skal kalles den trofaste stad, og Herrens, hærskarenes Guds berg det hellige berg.  Jes 1,26   Sak 1,16   Sak 2,14-16 

Så sier Herren, hærskarenes Gud: Ennu en gang skal gamle menn og kvinner sitte på torvene i Jerusalem, hver med sin stav i hånden for sin høie alders skyld,

og torvene i byen skal være fulle av gutter og piker, som leker på torvene der.

Så sier Herren, hærskarenes Gud: Om dette kan være umulig i deres øine som er blitt igjen av dette folk i de dager, mon det da også skulde være umulig i mine øine? sier Herren, hærskarenes Gud.  1 Mos 18,14   Luk 1,37 

Så sier Herren, hærskarenes Gud: Se, jeg frelser mitt folk fra de land der solen går op, og fra de land der den går ned,

og jeg lar dem komme hit, og de skal bo i Jerusalem, og de skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud i sannhet og rettferdighet.  3 Mos 26,12   Jer 24,7   Hos 2,19-20   Hebr 8,10 

Så sier Herren, hærskarenes Gud: La eders hender være sterke, I som i denne tid hører disse ord av de profeters munn som talte på den dag da grunnen blev lagt til Herrens, hærskarenes Guds hus, templet som skulde bygges!  Jes 35,3 

10 For før den tid kom det intet ut hverken av menneskers eller dyrs arbeid; og ingen hadde fred for fienden, enten han drog ut eller han drog inn; for jeg slapp alle mennesker løs mot hverandre.  Hag 1,6-10   Hag 2,16-17 

11 Men nu vil jeg ikke være som i tidligere dager mot dem som er blitt igjen av dette folk, sier Herren, hærskarenes Gud;

12 nu skal sæden være fredet: Vintreet skal gi sin frukt, jorden skal gi sin grøde, og himmelen skal gi sin dugg, og jeg vil la dem som er blitt igjen av dette folk, få alt dette til eie.  3 Mos 26,4 

13 Og det skal skje at likesom I, Judas hus og Israels hus, har vært en forbannelse blandt hedningene, således vil jeg nu frelse eder, og I skal bli en velsignelse; frykt ikke! La eders hender være sterke!

14 For så sier Herren, hærskarenes Gud: Likesom jeg satte mig fore å gjøre eder ondt da eders fedre vakte min vrede, sier Herren, hærskarenes Gud, og jeg ikke angret det,

15 således har jeg i disse dager satt mig fore å gjøre vel mot Jerusalem og Judas hus; frykt ikke!

16 Dette er det I skal gjøre: Tal sannhet med hverandre, døm på tinge rettferdige dommer og dommer som skaper fred,  Sal 15,1-2   Sak 7,9   Ef 4,25 

17 tenk ikke ut ondt mot hverandre i eders hjerte, og elsk ikke falsk ed! For alt dette hater jeg, sier Herren.  Sak 5,3-4   Sak 7,10 

18 Og Herrens, hærskarenes Guds ord kom til mig, og det lød så:

19 Så sier Herren, hærskarenes Gud: Fasten i den fjerde måned og i den femte og i den syvende og i den tiende måned skal bli Judas hus til fryd og glede og til glade høitider. Men elsk sannhet og fred!  2 Kong 25,1   Jer 39,2   Jer 52,6-7   Esek 24,1-2   Sak 7,5 ****  *måned: da blev Jerusalem inntatt; Jer. 39,2; 52,6.7.Note syvende: 7,5.Note måned: da begynte Jerusalems beleiring; 2 Kong. 25,1. Esek. 24.1.2.

20 Så sier Herren, hærskarenes Gud: Ennu en gang skal det skje at hele folkeslag og mange byers innbyggere skal komme hit.

21 Og innbyggerne i den ene by skal gå til den andre og si: La oss gå avsted for å bønnfalle Herren og for å søke ham, Herren, hærskarenes Gud! Jeg vil gå, jeg og.  Jes 2,3   Jer 31,6   Mi 4,2 

22 Og mange folkeslag og tallrike hedningefolk skal komme for å søke Herren, hærskarenes Gud, i Jerusalem og for å bønnfalle Herren.

23 Så sier Herren, hærskarenes Gud: I de dager skal det skje at ti menn av alle hedningefolkenes tungemål skal gripe fatt i en jødisk manns kappefald og si: Vi vil gå med eder; for vi har hørt at Gud er med eder.

Sakarja
9 kapittel

Profeten forkynner at Herrens straffedom skal komme over Israels fiender og særlig ramme Damaskus og Hamat, Tyrus og Sidon og likeså filistrene, men at det dog skal bli igjen en rest av disse folk, som skal vende sig bort fra avgudsdyrkelsen og bli optatt i Israel, 1-7. Israel derimot skal i denne trengselens tid bli vernet av Herren, 8, og siden skal Messias komme til det i ringe og ydmyk skikkelse og oprette et fredsrike, som også skal omfatte hedningene, 9.10. De av Guds folk som ennu lever i fangenskap, skal utfries, og Israel skal med Herrens hjelp seire over grekerne og bli velsignet med herlighet og lykke, 11-17.

Dette utsagn er Herrens ord mot Hadraks land; også i Damaskus skal det slå sig ned - for Herren har øie med menneskene og med alle Israels stammer -  Sal 14,2   Sal 33,13-14   Jes 5,5   Jer 2,3   Jer 32,19   Sak 3,9   Sak 4,10 *****  *land: visstnok et lite rike i Syria.

likeså i Hamat, som grenser til det, også i Tyrus og Sidon, fordi de der er så kloke.  4 Mos 34,8   Jes 23,1-14   Esek 26,1-14   Esek 28,3-10   Am 6,2 

Tyrus bygget sig en festning, og det dynget op sølv som støv og fint gull som skarn på gatene.

Se, Herren skal la fremmede få det til eie og styrte dets murer i havet, og selv skal det fortæres av ild.

Askalon ser det og frykter, og Gasa, som vrir sig i angst, likeså Ekron, fordi dets håp er blitt til skamme; Gasa skal miste sin konge, og i Askalon skal ingen bo.  Jer 47,1-7 **  *håp: d. e. Tyrus.

I Asdod skal det bare bo fremmed pakk, og jeg vil utrydde filistrenes stolthet,

jeg vil ta offerblodet ut av deres munn og det vederstyggelige offerkjøtt bort fra deres tenner; og da skal det også av dem bli igjen en rest for vår Gud, og de skal være som fyrster i Juda, og Ekron skal være som en jebusitt.  2 Sam 24,18-25   1 Krøn 21,18-27   Sal 16,4 ***  *offerblodet: Sal 16,4.Note jebusitt: d. e. innlemmes blandt Guds folk, likesom jebusittene av David blev innlemmet i det; 2 Sam 24,18fg. 1 Krøn 21,18fg.

Og jeg vil slå leir til vern for mitt hus mot krigshærer som kommer og går, og ingen voldsherre skal mere komme over dem; for nu ser jeg med egne øine hvorledes det er.  2 Mos 2,25   2 Mos 3,7   Sak 2,9   Sak 3,9   Sak 4,10 

Fryd dig storlig, Sions datter! Rop høit, Jerusalems datter! Se, din konge kommer til dig, rettferdig er han og full av frelse, fattig og ridende på et asen, på aseninnens unge fole.  Matt 21,5   Joh 12,15   Hebr 5,7-9 ***  *frelse: Hebr 5,7.9.

10 Og jeg vil utrydde vognene i Efra'im og hestene i Jerusalem, og alle krigsbuer skal utryddes, Og han skal tale fred til hedningene, og hans herredømme skal nå fra hav til hav og fra elven til jordens ender.  Sal 72,3-7   Jes 2,4   Mi 4,3 

11 For ditt paktsblods skyld vil jeg også fri dine fanger ut av brønnen som det ikke er vann i.  1 Mos 37,24   2 Mos 24,8   Jer 38,6 

12 Vend tilbake til festningen, I fanger som har håp! Også idag forkynner jeg at jeg vil gi eder dobbelt igjen.  Jes 40,2   Jes 61,7 

13 For jeg spenner Juda som min bue og legger Efra'im på buen, og jeg egger dine sønner, Sion, mot dine sønner, Javan, og jeg gjør dig lik en kjempes sverd.*  *Javan: d. e. Grekenland.

14 Og Herren skal åpenbare sig over dem, og hans pil skal fare ut som lynet; Herren, Israels Gud, skal støte i basunen og fare frem i sønnenstormene.

15 Herren, hærskarenes Gud, skal verne dem, og de skal opsluke sine fiender og trå dem under føtter som slyngestener; de skal drikke deres blod og larme som av vin, og de skal bli fulle av blodet som offerskålen, som alterets hjørner.  2 Mos 29,12   Sak 9,16 **  *slyngestener: Fienden lignes med ringe stener, motsatt kronestenene; Sak 9,16.Note hjørner: 2 Mos 29,12.

16 Og Herren deres Gud skal frelse dem på den dag, han skal frelse sitt folk som en hjord; for de er som edelstener i en krone og stråler over hans land;  2 Sam 12,30   Jes 35,4 **  *land: 2 Sam 12,30.

17 for hvor herlig er det ikke, og hvor fagert! Av dets korn skal unge menn og av dets vin jomfruer blomstre op.  Jes 27,6 

Sakarja
10 kapittel

Til Herren skal folket vende sig med bønn om velsignelse; han alene, ikke avgudene, kan gi den, 1.2. Herren skal straffe Judas fremmede herskere og i deres sted la det få herskere av dets egen midte og gi det seier over dets fiender, 3-5. Også mot Josefs hus (de ti stammer) skal han være nådig. Han skal samle det, føre det tilbake med mektig arm og utruste det med kraft, 6-12.

Bed Herren om regn når tiden for vårregnet er inne! Herren sender lynstråler, og regnskyll skal han gi dem, så hver mann får grøde på sin mark.  Job 37,6   Sal 135,7   Jer 5,24   Jer 10,13   Joel 2,23 

For husgudene talte usant, og spåmennene skuet løgn; tomme drømmer forkynte de, og den trøst de gav, var intet verd; derfor måtte folket dra avsted som får og li ondt, fordi der ingen hyrde var.  1 Mos 31,19   Matt 9,36 **  *husgudene: 1 Mos 31,19.

Mot hyrdene er min vrede optendt, og bukkene vil jeg hjemsøke; for Herren, hærskarenes Gud, ser til sin hjord, Judas hus, og gjør den lik sin stolte stridshest.*  *bukkene: d. e. folkets fremmede herskere.

Fra det skal hjørnestenene komme, fra det naglene, fra det krigsbuene - fra det skal alle herskere utgå.  Jes 22,23-25   Jer 30,21 **  *det: Judas hus.Note naglene: Jes 22,23.25.

Og de skal være lik kjemper som trår sine fiender ned i krigen likesom skarnet på gatene; ja, stride skal de, for Herren er med dem, og de som rider på hester, skal bli til skamme.  Mi 7,10 

Jeg vil styrke Judas hus og frelse Josefs hus og gi dem et bosted; for jeg forbarmer mig over dem, og de skal være som om jeg aldri hadde forkastet dem; for jeg er Herren deres Gud og vil bønnhøre dem.

Og Efra'ims menn skal være lik kjemper, og deres hjerter skal bli glade som av vin; deres barn skal se det og glede sig, deres hjerter skal fryde sig i Herren.  Sal 104,15 

Jeg vil pipe til dem og samle dem, for jeg har utfridd dem; og de skal bli tallrike, som de har vært.

Og jeg vil så dem ut blandt folkene, men i de fjerne land skal de komme mig i hu; og de skal leve med sine barn og komme tilbake.  3 Mos 26,41-46   5 Mos 4,27-31   5 Mos 30,1-10   Esek 37,1-10 

10 Og jeg vil føre dem tilbake fra Egyptens land og samle dem fra Assur og føre dem til Gileads land og til Libanon, og der skal det ikke bli rum nok for dem.  Jes 49,19-23 

11 Han skal dra frem gjennem havet, gjennem farer, og slå ned bølgene i havet, og alle Nilens dyp skal tørkes ut, og Assurs stolthet skal støtes ned, og kongespiret skal vike fra Egypten.  2 Mos 14,21-31   Jes 11,15-16 

12 Jeg vil gjøre dem sterke i Herren, og i hans navn skal de gå frem, sier Herren.  Mi 4,5 

Sakarja
11 kapittel

Profeten forkynner en forferdelig ødeleggelse som skal bryte inn og utbrede sig over hele landet, 1-3, og forklarer denne forkynnelse ved en billedlig handling som Herren har befalt ham å utføre, og som gir en fremstilling av den gode hyrde, Messias. Denne blir sendt til det av fremmede herskere hårdt plagede jødiske folk for å frelse det fra undergang. Han arbeider med troskap iblandt det; men bare nogen få akter på ham, mens folket i det hele tatt forkaster ham og ikke akter ham mere verd enn 30 sølvpenninger. Derfor vil Herren overgi det til fremmede fiender og innvortes tvedrakt, 4-14. I en annen sådan handling, som fremstiller de dårlige hyrder, uttaler han at det utakknemlige folk skal bli overlatt til deres vanrøkt og mishandling, og skildrer derefter den fryktelige straff som skal ramme dem, 15-17.

Lat op dine porter, Libanon, så ilden kan fortære dine sedrer!

Jamre dig, du cypress, fordi sederen er falt, fordi de herlige trær er ødelagt! Jamre eder, I Basans eker, fordi den utilgjengelige skog er felt!

Hør hvor hyrdene jamrer fordi deres herlighet er ødelagt! Hør hvor de unge løver brøler fordi Jordans prakt er ødelagt.  Jer 12,5   Jer 25,36 **  *herlighet: herlige beitemark; Jer 25,36.Note prakt: Jer 12,5.

Så sa Herren min Gud: Røkt slaktefårene!

De som kjøper dem, slakter dem uten å bøte for det, og de som selger dem, sier: Lovet være Herren! nu blir jeg rik; og deres hyrder sparer dem ikke.

For jeg vil ikke mere spare landets innbyggere, sier Herren; men jeg vil overgi menneskene i hverandres hender og i hendene på deres konge, og de skal herje landet, og jeg vil ikke redde nogen av deres hånd.

Så røktet jeg slaktefårene, endog de usleste av fårene; og jeg tok mig to staver, den ene kalte jeg liflighet, og den andre kalte jeg bånd, og jeg røktet fårene,  Sak 11,14 **  *bånd: Sak 11,14.

og jeg gjorde de tre hyrder til intet i én måned. Jeg blev lei av dem, og de likte heller ikke mig,

og jeg sa: Jeg vil ikke lenger røkte eder; det som er nær ved å dø, får dø, og det som er nær ved å bli tilintetgjort, får bli tilintetgjort, og de som blir igjen, får fortære hverandres kjøtt.

10 Så tok jeg min stav liflighet og brøt den i stykker for å gjøre den pakt til intet som jeg hadde gjort med alle folkene.  Hos 2,18 

11 Og den blev gjort til intet på den dag; og således skjønte de usleste av fårene, de som aktet på mig, at det var Herrens ord.

12 Derefter sa jeg til dem: Om I så synes, så gi mig min lønn, men hvis ikke, så la det være! Så veide de op til mig min lønn, tretti sølvpenninger.  2 Mos 21,32   Matt 26,15 

13 Da sa Herren til mig: Kast den bort til pottemakeren, den herlige pris som jeg er aktet verd av dem! Og jeg tok de tretti sølvpenninger og kastet dem i Herrens hus til pottemakeren.  Matt 27,9-10 

14 Så brøt jeg i stykker min andre stav bånd for å gjøre brorskapet mellem Juda og Israel til intet.

15 Og Herren sa til mig: Ta dig atter en stav - en dårlig hyrdes stav!

16 For se, jeg lar en hyrde stå frem i landet, en som ikke ser til de får som er nær ved å omkomme, ikke søker efter det som er bortkommet, og ikke læger det som har fått skade, og ikke sørger for det som holder sig oppe, men eter kjøttet av de fete og endog bryter deres klover i stykker.  Esek 34,2-10   Mi 3,3 

17 Ve den dårlige hyrde, som forlater fårene! Sverd over hans arm og over hans høire øie! Hans arm skal visne bort, og hans høire øie skal utslukkes.

Sakarja
12 kapittel

Profeten forkynner at alle jordens folk skal angripe Jerusalem og Juda, men til sin egen fordervelse, fordi Herrens folk styrket av sin Gud vinner en herlig seier over dem, 1-9, og at Herren vil utgyde sin Ånd over sitt folk, som da i bot og tro skal se op til Herren, Messias, som de har gjennemstunget, og i alle sine slekter sørge og klage sårt over sin misgjerning mot ham, 10-14.

Dette utsagn er Herrens ord om Israel. Så sier Herren, som utspente himmelen og grunnfestet jorden og dannet menneskets ånd i hans indre:  1 Mos 2,7   Sal 89,12   Sal 102,26   Sal 104,2-5   Sal 119,90   Jes 40,22 

Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål for alle folkene rundt omkring; også over Juda skal det gå ut når Jerusalem blir kringsatt.  Sal 60,5   Jes 51,17-23 **  *tumleskål: d. e. en skål med berusende vin; Sal 60,5. Jes 51,17fg.

Og det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en sten å løfte på for alle folkene; alle som løfter på den, skal såre sig selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle sig mot det.  Sak 14,2 

På den dag, sier Herren, vil jeg slå hver hest med skyhet og dens rytter med vanvidd; men over Judas hus vil jeg oplate mine øine, og alle folkenes hester vil jeg slå med blindhet.

Og Judas stammehøvdinger skal si i sitt hjerte: Vår styrke er Jerusalems innbyggere ved Herren, hærskarenes Gud, deres Gud.

På den dag vil jeg gjøre Judas stammehøvdinger lik et fyrfat mellem vedtrær og et ildbluss blandt kornbånd, og de skal fortære alle folkene rundt omkring, til høire og til venstre; og Jerusalem-folket skal fremdeles bli på sitt sted, i Jerusalem.

Og Herren skal frelse Judas telter først, forat ikke Davids hus og Jerusalems innbyggere skal ha større herlighet enn Juda.

På den dag skal Herren verne Jerusalems innbyggere, og den iblandt dem som snubler, skal på den dag være som David, og Davids hus skal være som Gud, som Herrens engel foran dem.  2 Mos 14,19 **  *dem: 2 Mos 14,19.

Og på den dag vil jeg søke å ødelegge alle de hedningefolk som drar mot Jerusalem.  Åp 20,9 

10 Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyde nådens og bønnens ånd, og de skal skue op til mig som de har gjennemstunget; og de skal sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham som en klager over sin førstefødte.  Jer 6,26   Joel 3,1-2   Am 8,10   Luk 7,12   Joh 19,37   Apg 2,1-13   Rom 8,15-26   Åp 1,7 

11 På den dag skal sorgen bli stor i Jerusalem, som sorgen over ulykken i Hadadrimmon i Megiddons dal.  2 Krøn 35,22-27 **  *dal: det sted hvor den fromme konge Josias blev dødelig såret; 2 Krøn 35,22fg.

12 Og landet skal sørge, hver slekt for sig, Davids huses slekt for sig og deres kvinner for sig, Natans huses slekt for sig og deres kvinner for sig,  2 Sam 5,14   Luk 3,31 **  *huses: 2 Sam 5,14. Luk 3,31.

13 Levis huses slekt for sig og deres kvinner for sig, sime'ittenes slekt for sig og deres kvinner for sig,  4 Mos 3,18-21   1 Krøn 6,16-17 

14 og likeså alle de andre slekter, hver slekt for sig og deres kvinner for sig.

Sakarja
13 kapittel

Ved den samme herre, Messias, skal det angergitte folk få adgang til renselse fra synden, og alt avgudisk og ugudelig vesen utryddes av det, 1-6. Men før alt dette skjer, skal Herrens hyrde og næste, Messias, dø; da skal hjorden spredes, uten at dog Herren forlater den; to tredjedeler av den skal visstnok gå til grunne, men den levnede del skal renses gjennem svære prøvelser og trede i det inderligste samfund med Herren, 7-9.

På den dag skal det være en åpnet kilde for Davids hus og for Jerusalems innbyggere mot synd og urenhet.  Esek 36,25   Hebr 10,22   1 Joh 1,7   Åp 1,5 

Og det skal skje på den dag, sier Herren, hærskarenes Gud, at jeg vil utrydde avgudenes navn av landet, og de skal ikke mere kommes i hu; også profetene og den urene ånd vil jeg få bort av landet.  Jes 2,18-20   Hos 2,17   Mi 5,12   Åp 16,13-16 

Og om nogen herefter står frem som profet, da skal hans far og mor, hans egne foreldre, si til ham: Du skal ikke leve, for du har talt løgn i Herrens navn. Og hans far og mor, hans egne foreldre, skal gjennembore ham mens han profeterer.  5 Mos 13,5-11   Jer 14,15 

På den dag skal alle profeter skamme sig over sine syner når de vil profetere, og de skal ikke klæ sig i en lodden kappe for å lyve.  2 Kong 1,8   Matt 3,4   Matt 7,15 

Men hver av dem skal si: Jeg er ikke nogen profet; jeg er jordbruker, for det var en som kjøpte mig til træl da jeg var ung gutt.

Og om nogen spør ham: Hvad er det for sår du har i dine hender? da skal han svare: Det er sår jeg har fått i mine elskeres hus.  1 Kong 18,28 **  *elskeres: d. e. avgudenes.

Sverd! Våkn op mot min hyrde, mot den mann som er min næste! sier Herren, hærskarenes Gud; slå hyrden, og fårene skal adspredes, og jeg vil igjen ta mig av de små!  Matt 18,3-14   Matt 26,31   Mark 14,27 ***  *små: Matt 18,3fg.

Og i hele landet, sier Herren, skal to tredjedeler utryddes og omkomme, bare en tredjedel skal levnes der.

Og denne tredjedel vil jeg la gå gjennem ilden og rense den, som en renser sølv, og prøve den, som en prøver gull. De skal påkalle mitt navn, og jeg vil bønnhøre dem; jeg vil si: De er mitt folk, og de skal si: Herren er min Gud.  5 Mos 26,17-18   Esek 22,22   Hos 2,23   Mal 3,3 

Sakarja
14 kapittel

Herren skal la alle folk slå sig sammen mot Jerusalem; de skal innta og herje staden og føre halvdelen av dens innbyggere i fangenskap, 1.2. Så skal Herren dra ut mot sitt folks fiender og frelse den andre halvdel av det og derefter komme med sine hellige engler for å fullende sitt rike på jorden, 3-5. Efterat det først har vært mørke, skal frelsens lys bryte frem når det minst ventes, 6.7; fra Jerusalem skal en strøm av velsignelse utbrede sig over hele landet, 8-11; fiendene, som har draget mot staden, skal bli ødelagt på alle måter, 12-15; de av dem som blir igjen, skal komme til Jerusalem og tilbede Herren som lemmer av hans rike; de som ikke gjør dette, får ikke hans velsignelse, 16-19; all forskjell mellem hellig og vanhellig og all blanding av fromme og ugudelige skal ophøre; alt skal være hellig, 20.21.

Se, det kommer en Herrens dag, da det hærfang som er tatt fra dig, skal skiftes ut i din midte;  Esek 38,3-9   Åp 20,8-9 

for jeg vil samle alle hedningefolkene til krig mot Jerusalem, og staden skal bli tatt og husene bli plyndret, og kvinnene bli skjendet, og halvdelen av staden skal måtte gå i landflyktighet, men resten av folket skal ikke utryddes av staden.  Sak 12,3 

For Herren skal dra ut og stride mot disse hedningefolk, som han før har stridt på kampens dag.  2 Mos 14,14   2 Mos 15,3   Jos 10,10-11 

På den dag skal hans føtter stå på Oljeberget, som ligger midt imot Jerusalem i øst, og Oljeberget skal revne tvert over mot øst og vest, så der blir en stor dal, idet den ene halvdel av fjellet viker mot nord, og den andre halvdel mot syd.

Og I skal fly til dalen mellem mine fjell, for dalen mellem fjellene skal nå like til Asel; I skal fly som I flydde for jordskjelvet i Judas konge Ussias' dager. Da skal Herren min Gud komme, og alle hellige med dig, min Gud.  Am 1,1   Mi 1,11   Matt 25,31   Mark 8,38 ***  *Asel: Mi 1,11.

På den dag skal lyset bli borte; de herlige himmellys skal formørkes.  Joel 3,20   Matt 24,29 

Og det skal komme én dag - Herren kjenner den - det skal hverken være dag eller natt; men mot aftens tid, da skal det bli lys.

Og på den dag skal levende vann strømme ut fra Jerusalem, den ene halvdel av dem til havet i øst og den andre halvdel av dem til havet i vest; både sommer og vinter skal det være så.  Esek 47,1   Joel 3,23   Åp 22,1 

Da skal Herren bli konge over hele landet; på den dag skal Herren være én, og hans navn ett.  Sal 97,1   Joh 17,3   Ef 4,5 

10 Og hele landet, fra Geba til Rimmon sønnenfor Jerusalem, skal bli som den øde mark, og det skal heve sig høit og trone på sitt sted, like fra Benjamin-porten til det sted hvor den forrige port var, til Hjørneporten, og fra Hananels tårn til kongens vinperser.  Neh 3,1   Jer 31,38 **  *mark: d. e. Jordan-dalen.Note det: Jerusalem.

11 Og folket skal bo der, og der skal aldri mere lyses bann over det; Jerusalem skal ligge der trygt.  Jer 33,16   Mal 4,6   Åp 22,3 

12 Men denne plage skal Herren la ramme alle de folk som har stridt imot Jerusalem: Han skal la kjøttet råtne på dem alle mens de står på sine føtter, og deres øine skal råtne i sine huler, og tungen skal råtne i deres munn.

13 På den dag skal Herren sende en stor redsel over dem, så de tar fatt på hverandre og løfter hånd mot hverandre.

14 Også Juda skal stride i Jerusalem, og fra alle kanter skal hedningefolkenes gods sankes sammen, gull og sølv og klær i stor mengde.

15 Den samme plage skal også ramme hestene, muleslene, kamelene, asenene og alle de andre dyr i leirene.*  *plage: V. 12.

16 Og alle de som blir igjen av alle de hedningefolk som angrep Jerusalem, skal år efter år dra op for å tilbede Kongen, Herren, hærskarenes Gud, og for å delta i løvsalenes fest.  3 Mos 23,34-44   Mal 1,14 

17 Men om noget av jordens folk ikke drar op til Jerusalem for å tilbede Kongen, Herren, hærskarenes Gud, så skal det ikke komme regn hos dem;

18 om Egyptens folk ikke drar op og ikke møter frem, da skal det ikke komme regn hos dem heller; den samme plage skal ramme dem som Herren lar ramme de hedningefolk som ikke drar op for å delta i løvsalenes fest.

19 Sådan skal den straff være som rammer Egypten og alle de hedningefolk som ikke drar op for å delta i løvsalenes fest.

20 På den dag skal det stå på hestenes bjeller: Helliget til Herren, og grytene i Herrens hus skal være som offerskålene foran alteret,  2 Mos 27,3   2 Mos 28,36   1 Sam 2,14 

21 og hver gryte i Jerusalem og i Juda skal være helliget til Herren, hærskarenes Gud, og alle de som ofrer, skal komme og ta av dem til å koke i; og det skal ikke mere være nogen kana'anitt i Herrens, hærskarenes Guds hus på den dag.  Jes 35,8   Jes 52,1   Joel 3,22   Åp 21,27 ***  *kana'anitt: Jes 35,8; 52,1. Joel 3,22.

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.