Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss

Bibeloversikt

Bøker i Bibelen

Gamle testamentet

1. Mosebok
2. Mosebok
3. Mosebok
4. Mosebok
5. Mosebok
Josva
Dommerne
Ruts bok
1. Samuelsbok
2. Samuelsbok
1. Kongebok
2. Kongebok
1. Krønikebok
2. Krønikebok
Esras bok
Nehemjas bok
Esters bok
Jobs bok
Salmenes bok
Salomos ordspråk
Forkynneren
Høysangen
Jesaja
Jeremia
Klagesangene
Esekiels bok
Daniels bok
Hoseas bok
Joels bok
Amos' bok
Obadjas bok
Jonas bok
Mikas bok
Nahums bok
Habakkuks bok
Sefanjas bok
Haggais bok
Sakarjas bok
Malakis bok

Nye Testamentet

Evangeliet etter Matteus
Evangeliet etter Markus
Evangeliet etter Lukas
Evangeliet etter Johannes
Apostlenes Gjerninger
Paulus' brev til romerne
Paulus' 1. brev til korinterne
Paulus' 2. brev til korinterne
Paulus' brev til galaterne
Paulus' brev til efeserne
Paulus' brev til filipperne
Paulus' brev til kolosserne
Paulus' 1. brev til tessalonikerne
Paulus' 2. brev til tessalonikerne
Paulus' 1. brev til Timoteus
Paulus' 2. brev til Timoteus
Paulus' brev til Titus
Paulus' brev til Filemon
Hebreerbrevet
Jakobs brev
Peters 1. brev
Peters 2. brev
Johannes' 1. brev
Johannes' 2. brev
Johannes' 3. brev
Judas
Johannes åpenbaring


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Første Johannes

Jesu disippel Johannes har skrevet fem av Den nye paktens bøker. Han skrev Åpenbaringen omkring år 96 etter det synet han fikk inn i himlene mens han var fange på øya Patmos. Deretter skrev han budskapet etter Johannes, det åndelige budskapet. Og til slutt skrev han tre brev, deriblant det minste og det nest minste av Den nye paktens 27 bøker. Johannes er Den nye paktens åndelige skribent, og det virker klart og tydelig at han har hatt en spesiell opplevelse som har gitt ham innsikt inn i Herrens dag,  ÅPB 1,10 i tillegg til det som har med himlene å gjøre, som ikke noen annen har fått erfare. Johannes var sluppet fri fra fangenskapet og bosatt i Efesos da han, sannsynligvis mot slutten av år 98, skrev sitt første brev til alle kristne menigheter, Paktens 62. bok. Johannes første brev inneholder Paktens grunnsannheter sett fra et åndelig standpunkt. Han advarer mot vranglære og understreker Kristi kjærlighet. Det er Johannes, og bare Johannes, som advarer mot antikrists ånd, den som allerede på den tiden var virksom i verden.

Første Johannes
1 kapittel

Fellesskap med Kristus

Livets ord  (1,1-4)

Det som var fra begynnelsen, det jeg har hørt, det jeg har sett med mine øyne, det som jeg har betraktet og vurdert, og det som mine hender har berørt — det er min forkynnelse om Livets ord.

Livet ble åpenbart for oss; vi har sett det og vitner om det, og vi forkynner et tiders liv fra vår Far, det som er blitt åpenbart for oss.

Det jeg har sett og hørt, forkynner jeg for dere, for at også dere skal ha fellesskap med oss gjennom det fellesskapet vi har med vår Far og hans Sønn Jesus Kristus.

Dette skriver jeg for at deres glede skal være fullstendig.

Lev i lyset  (1,5-10)

Dette er det budskap som jeg har hørt, og som jeg forkynner for dere: Gud er lys. I ham kan det aldri finnes noe mørke.

Hvis vi hevder å ha fellesskap med ham, men lever i mørke, lyver vi. Og da gjør vi ikke etter sannheten.

Men hvis vi lever i lyset, slik han er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre i Jesu Kristi, ved hans Sønns blod, det som renser oss fra all synd.

Hvis vi sier at vi ikke har synd, bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss.

Men hvis vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig. Da tilgir han oss for våre synder og renser oss for all urettferdighet.

10 Hvis vi hevder at vi ikke har syndet, gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss.

Første Johannes
2 kapittel

Sannhet og rettferdighet

Hold Jesu Kristi bud  (2,1-6)

Små barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men hvis noen synder, har han en talsmann hos vår Far — Jesus Kristus, han som er rettferdig.

Han er soningen for våre synder — og ikke bare for våre, men for hele verdens.

På dette vet vi at vi kjenner ham: Vi holder hans bud.

Men den som påstår at han kjenner ham uten å holde hans bud, er en løgner, og sannheten er ikke i ham.

Men for den som holder hans ord, har virkelig kjærligheten til Gud blitt fullstendig, og derved kjenner han ham.

Og den som sier at han blir i ham, skylder også selv å leve slik som han levde.

Ikke et nytt bud  (2,7-11)

Brødre, det er ikke et nytt bud jeg skriver til dere om, men et gammelt som har vært fra begynnelsen. Og det gamle budet er det ordet dere hørte fra begynnelsen av.

Igjen er det ikke et nytt bud jeg skriver til dere om, men om et som er blitt virkelig for dere gjennom ham. For mørket blir borte og det sanne lyset skinner allerede.

Den som sier at han er i lyset, men som hater en bror, har vært i mørket inntil nå.

10 Men den som elsker en bror, blir i lyset, og ingenting vil være en snublesten for ham.

11 Og den som hater en bror, er i mørket og vandrer i mørket. Han vet ikke hvor han skal gå, for mørket har forblindet ham.

Jeg skriver til dere  (2,12-14)

12 Jeg skriver til dere, små barn, for deres synder er dere tilgitt. De er tilgitt for hans navns skyld.

13 Jeg skriver til dere, fedre, for dere har lært å kjenne ham som har vært fra begynnelsen av. Jeg skriver til dere, unge menn, for dere har seiret over den onde. Og jeg skriver til dere, små barn, for dere har lært å kjenne vår Far.

14 Jeg skriver til dere, fedre, for dere har lært å kjenne ham som har vært fra begynnelsen av. Jeg skriver til dere, unge menn, for dere har vist å ha stor styrke. Guds ord er gjort levende i dere, og dere har seiret over den onde.

Elsk ikke verden  (2,15-17)

15 Elsk ikke verden eller noe som er av verden. For den som elsker det som er av denne verden, kan ikke ha vår Fars kjærlighet i seg.

16 For alt som er av verden — kjøttets begjær og øyets begjær, og oppblåst stolthet over egne midler, er ikke av vår Far, men av verden.

17 Det som er av verden, skal bli tatt bort sammen med dets begjær. Men den som gjør Guds vilje, skal bestå i tider.

Bli i sannheten  (2,18-27)

18 Små barn, vi er i de siste tider, og dere har hørt at antikrist skal komme. Men allerede nå er det mange antikrister, og derav vet vi at vi er i de siste tider.

19 De utgikk fra oss, men de var ikke av oss. For hvis de hadde vært av oss, ville de ikke blitt borte fra oss. Men det skulle bli åpenbart for alle at de ikke var av oss.

20 Men dere som har salvelsen som hellige, kjenner til alt dette.

21 Jeg har ikke skrevet dette til dere fordi dere ikke kjenner sannheten, men fordi dere alle vet at ingen løgn er av sannheten.

22 Hvem er en løgner? Er det ikke han som fornekter at Jesus er Kristus? Han er en antikrist, og han fornekter både vår Far og Sønnen.

23 Den som fornekter Sønnen, har heller ikke vår Far. Men den som ikke fornekter Sønnen, har også vår Far.

24 Vær derfor slik dere hørte fra begynnelsen, for hvis det dere hørte fra begynnelsen, blir i dere, blir også dere i Sønnen og i vår Far.

25 For dette er det løftet han har gitt oss — tiders liv!

26 Dette skriver jeg om dem som villeder dere.

27 La den salvelsen dere har fått, bli i dere. Da trenger dere ikke at noen lærer dere, for selve salvelsen lærer dere om alt som er sant. Det er ingen løgn, forutsatt at dere blir i hans lære.

Født av Gud  (2,28-29)

28 Nå, dere små barn, bli i ham, for at dere, når han åpenbarer seg, skal ha frimodighet og ikke bli til skamme under hans nærvær.

29 For hvis dere vet at han er rettferdig, forstår dere også at alle som utøver rettferdighet, er født av ham.

Første Johannes
3 kapittel

I kjærlighet

Lev ikke i synd  (3,1-15)

Se hvilken kjærlighet vår Far gir dere ved at dere er kalt til å være Guds barn. Og det er dere. Derfor vil ikke de av verden vite av dere, for de av verden kjenner ham ikke.

Kjære, fra nå av er dere Guds barn. Men det er til nå ikke blitt åpenbart hva dere skal bli. Men vi vet at når han åpenbarer seg for oss, skal vi bli lik ham og se ham som han er.

Alle som har dette håpet, må rense seg og deretter være rene slik han er.

Alle som synder, gjør også lovbrudd, for den som gjør lovbrudd, synder. Og lovbrudd fører til lovbrudd.

Og dere vet at han ble åpenbart for å ta bort all synd, for i ham er det ingen synd.

Ingen som er i ham, fortsetter å synde. For alle som synder, har verken sett ham eller lært ham å kjenne.

Små barn, la ingen villede dere. For den som gjør rettferdighet, er rettferdig slik han* er rettferdig.  *Jesus

Den som gjør synd, er av Djevelen, for Djevelen syndet fra begynnelsen av. Og Guds Sønn åpenbart for oss for å løse oss fra Djevelens gjerninger.

Ingen som er født av Gud, vil fortsette i synd, for hans sæd blir i ham. Ingen kan fortsette i synd som er født av Gud.

10 Slik blir det åpenbart hvem som er Guds barn eller Djevelens barn: Alle som gjør rettferdighet, er av Gud, og de elsker også brødrene.

11 Det er det samme budskapet som dere har hørt fra begynnelsen av: Elsk hverandre!

12 Vær ikke lik Kain som var av den onde og slaktet sin bror. Og hvorfor slaktet han ham? Det var fordi hans gjerninger var av den onde mens hans brors var rettferdige.

13 Bli ikke overrasket, brødre, om de av verden hater dere.

14 For vi vet at dere har gått over fra døden til livet fordi dere elsker brødrene. Men den som ikke elsker brødrene, blir værende i døden.

15 Alle som hater brødrene, er som drapsmenn, og alle vet at ingen drapsmann kan ha tiders liv i seg.

Den sanne ånd  (3,16-24)

16 På dette skal dere kjenne kjærligheten: Han gav sin sjel for oss. Derfor skylder vi å gi våre sjeler for brødrene.

17 Hvis noen har av verdens goder og ser en bror i nød, men utelukker medfølelse med ham, hvordan kan han da bli værende i Guds kjærlighet?

18 Små barn, vis ikke deres kjærlighet med ord eller talemåter, men med sanne gjerninger.

19 For dermed skal vi kjenne at vi er av sannheten, og våre hjerter kan være trygge fremfor ham.

20 Og hvis vi i våre hjerter fordømmer oss selv, er Gud større enn våre hjerter, og han vet alt.

21 Men, kjære, hvis vi i våre hjerter ikke fordømmer oss selv, da skal vi ha frimodighet fremfor Gud.

22 Den som ber, skal få, fordi han holder hans bud og gjør det som er godt fremfor ham.

23 Og dette er hans bud: At vi skal tro på hans Sønns, Jesu Kristi, navn, og at vi skal elske hverandre slik han har gitt bud om.

24 Den som holder hans bud, blir i ham, og vi kjenner at han er i oss gjennom den ånden han har gitt oss.

Første Johannes
4 kapittel

Kjærlighetens oppfyllelse

Prøv ånden i menigheten  (4,1-6)

Kjære, tro ikke enhver ånd, men sett ånden på prøve for å se om den er av Gud, for mange falske profeter er gått ut i verden.

Slik skal dere vite om ånden er av Gud: Enhver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøttet, er av Gud.

Enhver ånd som ikke bekjenner at Jesus er kommet i kjøttet, er ikke av Gud. Dette er antikrist som dere har hørt skal komme, og som allerede nå er i verden.

Men dere, små barn, er av Gud, og dere har seiret over dem,* for han som er i dere, er større enn han som er av verden.  *de falske forkynnerne

De er av verden, og derfor taler de av verden, og de som er av verden, hører dem.

Men dere er av Gud, og den som kjenner Gud, vil høre på dere. Men de som ikke er av Gud, vil ikke høre på dere. På dette skal dere kjenne sannhetens ånd fra villfarelsens ånd.

Gud er kjærlighet  (4,7-16)

Kjære, elsk hverandre, for den som elsker, er av Gud. For alle som elsker, er født av Gud og kjenner Gud.

Den som elsker, er av Gud, for Gud er kjærlighet.

Slik har Gud vist sin kjærlighet for oss: Han sendte sin eneste Sønn til verden for at vi skulle ha liv ved ham.

10 Dette er kjærligheten — ikke at vi elsker Gud, men at Gud har elsket oss, og at han sendte sin Sønn som soning for våre synder.

11 Kjære, når Gud har elsket oss på den måten, skylder også vi å elske hverandre.

12 Ingen har noen gang sett Gud, men hvis vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og det å elske blir fullmodent i oss.

13 Av dette vet vi at vi blir i ham, og han i oss: Fordi han har gitt oss ånden.

14 Jeg har sett og vært vitne til at vår Far sendte sin Sønn som verdens Redningsmann.

15 Hvis noen bekjenner at Jesus er Guds Sønn, blir Gud i ham og han i Gud.

16 Da har vi erfart og tror på den kjærlighet Gud har for oss, for Gud er kjærlighet. Og den som blir i hans kjærlighet, blir i Gud og Gud i ham.

Den modne kjærligheten  (4,17-19)

17 For kjærligheten må bli moden blant oss for at vi skal ha frimodighet på dommens dag, for slik han var, slik skal også vi være i denne verden.

18 Kjærligheten er uten frykt, for en moden kjærlighet driver bort frykten. Men den som frykter, engster seg for straffen. Derfor er den som frykter, ikke moden i sin kjærlighet.

19 Men vi elsker ham, fordi han elsket oss først.

20 Hvis noen sier at han elsker Gud, men hater brødrene, er han en løgner. For hvis han ikke elsker en bror, som han har sett, hvordan kan han da elske Gud som han ikke har sett?

21 For dette budet har vi fra ham: Den som elsker Gud, må også elske brødrene.

Første Johannes
5 kapittel

Guds Sønn

Tro gir seier  (5,1-5)

Hver den som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud, og alle som elsker ham, elsker også den som er født av ham.

På dette vet vi at vi elsker Guds barn: Når vi elsker Gud og holder hans bud.

Dette er kjærlighet til Gud: Å holde hans bud. Og hans bud er ikke byrdefulle.

Alle som er født av Gud, har seiret over verden, og gjennom denne seieren har de overvunnet verden med sin tro.

Og den som seirer over verden, er den som tror at Jesus er Guds Sønn.

Guds vitneforklaring  (5,6-13)

Han er den som kom med vann og blod, Jesus Kristus — ikke bare med vann, men også med blod. Det blir det også vitnet om ved ånden, og det som er av ånden, er sannhet.

Det er tre som vitner om ham fra himlene: Hans Far, Ordet og Den hellige ånd. Og disse tre er ett.

Og det er tre som vitner om ham på jorden: Ånden, vannet og blodet. Også disse tre er ett.

Selv når vi får vitneforklaringer om ham fra mennesker, er Guds vitneforklaring om ham sterkere. Og dette er en vitneforklaring fra Gud, den som han avgav om sin Sønn.

10 Den som tror på Guds Sønn, har vitneforklaringen i seg. Men den som ikke vil tro Gud på dette, gjør ham til en løgner, fordi han ikke vil tro den vitneforklaringen Gud har avgitt om sin Sønn.

11 Og dette er Guds vitneforklaring: At han gir tiders liv, og at dette livet er gjennom Sønnen.

12 Han som har Sønnen, har livet. Men han som ikke har Guds Sønn, har heller ikke livet.

13 Dette skriver jeg for at dere skal tro på Guds Sønns navn, og for at dere skal vite at dere skal ha tiders liv gjennom troen på Guds Sønns navn.

Etter hans vilje  (5,14-17)

14 Denne frimodigheten skal dere ha at hvis dere ber om noe etter hans vilje, vil han høre på dere.

15 Og hvis dere vet at han hører hva det er dere ber om, vet dere at dere skal ha det som er i den bønnen dere ber.

16 Hvis noen ser at en bror begår en synd som ikke fører til døden, skal han be for ham, og han skal få liv — hvis det ikke er en synd som fører til døden. For det er synder som fører til døden. Jeg sier ikke at dere skal be for dem.

17 All urettferdighet er synd, men det er ikke en synd som fører til død.

Verden er underlagt den onde  (5,18-21)

18 Vi vet at den som er født av Gud, ikke vil synde, for den som er født av Gud, vokter seg for at den onde ikke skal røre ham.

19 Vi vet at vi er av Gud, men hele verden er underlagt den onde.

20 Vi vet at Guds Sønn er kommet, og at han har gitt oss forstand slik at vi kan kjenne Den sanne. Og vi er i ham, Den sanne, vi som er i hans Sønn Jesus Kristus. For han er den sanne Gud og et tiders liv.

21 Små barn, hold dere borte fra avgudsdyrkelse! Amen.

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.