Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss

Bibeloversikt

Bøker i Bibelen

Gamle testamentet

1. Mosebok
2. Mosebok
3. Mosebok
4. Mosebok
5. Mosebok
Josva
Dommerne
Ruts bok
1. Samuelsbok
2. Samuelsbok
1. Kongebok
2. Kongebok
1. Krønikebok
2. Krønikebok
Esras bok
Nehemjas bok
Esters bok
Jobs bok
Salmenes bok
Salomos ordspråk
Forkynneren
Høysangen
Jesaja
Jeremia
Klagesangene
Esekiels bok
Daniels bok
Hoseas bok
Joels bok
Amos' bok
Obadjas bok
Jonas bok
Mikas bok
Nahums bok
Habakkuks bok
Sefanjas bok
Haggais bok
Sakarjas bok
Malakis bok

Nye Testamentet

Evangeliet etter Matteus
Evangeliet etter Markus
Evangeliet etter Lukas
Evangeliet etter Johannes
Apostlenes Gjerninger
Paulus' brev til romerne
Paulus' 1. brev til korinterne
Paulus' 2. brev til korinterne
Paulus' brev til galaterne
Paulus' brev til efeserne
Paulus' brev til filipperne
Paulus' brev til kolosserne
Paulus' 1. brev til tessalonikerne
Paulus' 2. brev til tessalonikerne
Paulus' 1. brev til Timoteus
Paulus' 2. brev til Timoteus
Paulus' brev til Titus
Paulus' brev til Filemon
Hebreerbrevet
Jakobs brev
Peters 1. brev
Peters 2. brev
Johannes' 1. brev
Johannes' 2. brev
Johannes' 3. brev
Judas
Johannes åpenbaring


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Jona

Jona
1 kapittel

Herren byder Jonas å gå til Ninive og preke for byen, 1.2. Profeten søker å unddra sig dette hverv ved å gå ombord på et skib for å dra til Tarsis, men skibet overfalles av en storm som Herren har sendt, 3.4. Efterat skibsfolkene har ropt hver til sin gud, kaster de lodd for å få vite hvem som er skyld i stormen. Loddet faller på Jonas, som bekjenner sin synd og efter sitt eget råd blir kastet i havet av skibsfolkene; havet blir da stille, 5-16.

Herrens ord kom til Jonas, Amittais sønn, og det lød så:  2 Kong 14,25 

Stå op, gå til Ninive, den store stad, og tal for den! For deres ondskap er steget op og er kommet for mitt åsyn.  Jona 3,2 

Men Jonas stod op og vilde fly til Tarsis, bort fra Herrens åsyn; og han drog ned til Joppe og fant der et skib som skulde gå til Tarsis, og han betalte frakten og gikk ombord for å fare med dem til Tarsis, bort fra Herrens åsyn.  Jos 19,46 

Men Herren sendte en sterk vind ut over havet, og det blev en stor storm på havet, og skibet var i ferd med å knuses.  Sal 107,25   Matt 8,24   Apg 27,14-26 

Da blev skibsfolkene redde og ropte hver til sin gud, og de kastet de ting som var i skibet, ut i havet for å lette skibet. Men Jonas var steget ned i skibets nederste rum og lå i fast søvn.  2 Kong 17,29 

Skibsføreren gikk da til ham og sa: Hvorledes kan du sove så fast? Stå op og rop til din gud! Kanskje den gud vil tenke på råd for oss, så vi ikke går under.

Og de sa til hverandre: Kom, la oss kaste lodd, så vi kan få vite hvem som er skyld i at denne ulykke har hendt oss! Så kastet de lodd, og loddet falt på Jonas.  Jos 7,18   1 Sam 14,42 

Da sa de til ham: Si oss hvem som er skyld i at denne ulykke har hendt oss! Hvad er ditt ærend, og hvor kommer du fra? Hvad land er du fra, og hvad folk hører du til?

Han svarte: Jeg er en hebreer, og jeg frykter Herren, himmelens Gud, ham som har gjort havet og det tørre land.  1 Mos 1,9-10 

10 Da blev mennene grepet av en stor frykt, og de sa til ham: Hvorfor har du gjort dette? For de visste at han flydde fra Herrens åsyn; det hadde han fortalt dem.

11 Og de sa til ham: Hvad skal vi gjøre med dig, forat havet kan legge sig for oss? For havet blev mere og mere oprørt.

12 Han svarte: Ta mig og kast mig i havet! Så vil havet legge sig for eder; for jeg vet at det er for min skyld denne store storm er kommet over eder.

13 Mennene prøvde nu å ro tilbake til land, men de maktet det ikke; for sjøen slo sterkere og sterkere mot dem.  Apg 27,39 

14 Da ropte de til Herren og sa: Å Herre, la oss ikke gå under fordi denne mann skal dø, og la ikke uskyldig blod komme over oss! For du, Herre, har gjort som du vilde.

15 Så tok de Jonas og kastet ham i havet; da holdt havet op å rase.  Matt 8,26 

16 Og mennene blev grepet av stor frykt for Herren, og de ofret takkoffer til Herren og gjorde løfter.

Jona
2 kapittel

Herren lar Jonas bli slukt av en stor fisk, og i dens buk blir han i tre dager og tre netter, 1. Fra fiskens buk vender profeten sig til Herren med en takkebønn. Han bekjenner at Herren på hans rop om redning har frelst ham fra den overhengende fare han var i, uttaler sin forvissning om at han vil bli fullstendig frelst og atter komme til Herrens tempel, og lover der å ville frembære sin takk til ham, all nådes Gud, 2-10. På Herrens bud spyr fisken ham ut på det tørre, 11.

Men Herren lot en stor fisk komme og sluke Jonas, og Jonas var i fiskens buk tre dager og tre netter.  Matt 12,40   Matt 16,4   Luk 11,29 

Og Jonas bad til Herren sin Gud fra fiskens buk

og sa: Jeg kalte på Herren i min nød, og han svarte mig; fra dødsrikets skjød ropte jeg, du hørte min røst.  Sal 50,15   Sal 120,1   Sal 130,1   Klag 3,55-56 

Du kastet mig i dypet, midt i havet, og vannstrømmer omgav mig; alle dine brenninger og dine bølger gikk over mig.  Sal 42,8 

Jeg tenkte: Jeg er støtt bort fra dine øine. Men jeg skal atter skue op til ditt hellige tempel.  Sal 31,23 

Vannene omringet mig like til sjelen, dypet omgav mig, tang innhyllet mitt hode,

til fjellenes grunnvoller sank jeg ned, jordens bommer var lukket efter mig for evig. Men du førte mitt liv op av graven, Herre min Gud!  Sal 103,4 

Da min sjel vansmektet i mig, kom jeg Herren i hu, og min bønn kom til dig i ditt hellige tempel.  Sal 18,7 

De som holder sig til de tomme avguder, de forlater sin miskunnhet.  Sal 144,2 **  *miskunnhet: sin miskunnelige Gud; Sal 144,2.

10 Men jeg vil ofre til dig med takksigelses røst; det jeg har lovt, vil jeg holde; frelsen hører Herren til.  Sal 50,14   Sal 116,17 

11 Så spydde fisken på Herrens bud Jonas ut på det tørre land.

Jona
3 kapittel

Herren byder på ny Jonas å preke for Ninive; profeten adlyder og forkynner byen at den innen 40 dager skal gå under, 1-4. Ninivittene tror på Gud og omvender sig til ham i håp om å undgå undergang, 5-9, og Herren sparer byen, 10.

Og Herrens ord kom annen gang til Jonas, og det lød så:

Stå op, gå til Ninive, den store stad, og rop ut i den de ord som jeg vil tale til dig!  Jona 1,2 

Og Jonas stod op og gikk til Ninive efter Herrens ord. Men Ninive var en stor stad for Gud, tre dagsreiser lang.  Jona 4,11 

Og Jonas gikk en dagsreise inn i byen og ropte: Om firti dager skal Ninive bli omstyrtet.

Da trodde mennene i Ninive på Gud, og de ropte ut en faste og klædde sig i sekk, både store og små.  Est 4,16   Joel 1,14   Joel 2,15   Matt 12,41   Luk 11,32 

Da saken kom for Ninives konge, stod han op fra sin trone og la sin kappe av sig og svøpte sekk om sig og satte sig i asken.

Og han lot rope ut i Ninive: Efter kongens og hans stormenns påbud må hverken mennesker eller dyr, storfe eller småfe, smake nogen ting, ikke nyte føde og ikke drikke vann!

Men de skal svøpe sig i sekk, både mennesker og dyr, og de skal rope til Gud med kraft og vende om, hver fra sin onde vei og fra den urett som henger ved deres hender.  Jer 4,8   Jer 18,11   Jer 25,5 

Hvem vet? Gud kunde da vende om og angre det, vende om fra sin brennende vrede, så vi ikke forgår.  Joel 2,14 

10 Da nu Gud så det de gjorde, at de vendte om fra sin onde vei, angret han det onde han hadde sagt han vilde gjøre mot dem, og han gjorde det ikke.  Jer 18,8   Jer 26,19 

Jona
4 kapittel

Jonas er vred over at Herren sparer Ninive, beder ham mismodig om å la ham dø og blir herfor tilrettevist av ham, 1-4. Herren vil ytterligere vise profeten hvor uriktig hans ferd er. Han lar derfor et tre vokse op, som verner ham mot solens hete og opfyller hans hjerte med glede, men lar det så visne igjen, så han vansmekter. Da nu Jonas blir mismodig herover og atter ønsker sig døden, foreholder Herren ham hvor ubillig det er at han som ynkes over et forgjengelig tre som han ingen møie har hatt med, er vred fordi Gud ynkes over en stad som er full av hans skapninger, 5-11.

Men det syntes Jonas meget ille om, og hans vrede optendtes.

Og han bad til Herren og sa: Å Herre! Var det ikke det jeg sa da jeg ennu var i mitt land? Derfor flydde jeg dengang til Tarsis; for jeg visste at du er en nådig og barmhjertig Gud, langmodig og rik på miskunnhet og angrer det onde.  2 Mos 3,6-12   Joel 2,13   Nah 1,3 

Så ta nu, Herre, mitt liv! For jeg vil heller dø enn leve.  1 Kong 19,4   Job 7,16   Job 10,1 

Men Herren sa: Er det med rette din vrede er optendt?  Jona 4,9 

Jonas var gått ut av byen; han hadde satt sig østenfor byen, og der hadde han gjort sig en løvhytte og satt under den i skyggen for å se hvorledes det gikk med byen.

Da lot Gud Herren et kikajontre vokse op over Jonas til å skygge over hans hode, så han kunde bli fri sitt mismot; og Jonas gledet sig høilig over kikajontreet.

Men dagen efter, da morgenen brøt frem, lot Gud en orm komme, som stakk kikajontreet så det visnet.

Og da solen stod op, sendte Gud en lummer østenvind, og solen stakk Jonas' hode, så han vansmektet; da ønsket han sig døden og sa: Jeg vil heller dø enn leve.  Sal 121,6   Jona 4,3 

Men Gud sa til Jonas: Er det med rette din vrede er optendt for kikajontreets skyld? Han svarte: Ja, med rette er min vrede optendt inntil døden.  Jona 4,4 

10 Da sa Herren: Du ynkes over kikajontreet, som du ikke har hatt møie med og ikke opelsket, som blev til på en natt og forgikk på en natt;

11 og jeg skulde ikke ynkes over Ninive, den store stad, hvor det er mere enn tolv ganger ti tusen mennesker som ikke kjenner forskjell mellem høire og venstre, og en mengde dyr!  Sal 36,7   Jona 3,3 

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.