Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss

Bibeloversikt

Bøker i Bibelen

Gamle testamentet

1. Mosebok
2. Mosebok
3. Mosebok
4. Mosebok
5. Mosebok
Josva
Dommerne
Ruts bok
1. Samuelsbok
2. Samuelsbok
1. Kongebok
2. Kongebok
1. Krønikebok
2. Krønikebok
Esras bok
Nehemjas bok
Esters bok
Jobs bok
Salmenes bok
Salomos ordspråk
Forkynneren
Høysangen
Jesaja
Jeremia
Klagesangene
Esekiels bok
Daniels bok
Hoseas bok
Joels bok
Amos' bok
Obadjas bok
Jonas bok
Mikas bok
Nahums bok
Habakkuks bok
Sefanjas bok
Haggais bok
Sakarjas bok
Malakis bok

Nye Testamentet

Evangeliet etter Matteus
Evangeliet etter Markus
Evangeliet etter Lukas
Evangeliet etter Johannes
Apostlenes Gjerninger
Paulus' brev til romerne
Paulus' 1. brev til korinterne
Paulus' 2. brev til korinterne
Paulus' brev til galaterne
Paulus' brev til efeserne
Paulus' brev til filipperne
Paulus' brev til kolosserne
Paulus' 1. brev til tessalonikerne
Paulus' 2. brev til tessalonikerne
Paulus' 1. brev til Timoteus
Paulus' 2. brev til Timoteus
Paulus' brev til Titus
Paulus' brev til Filemon
Hebreerbrevet
Jakobs brev
Peters 1. brev
Peters 2. brev
Johannes' 1. brev
Johannes' 2. brev
Johannes' 3. brev
Judas
Johannes åpenbaring


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Jakob

Den Jakob som har skrevet Jakobs brev, var ikke en av Jesu disipler, Johannes’ bror, men Jesu egen halvbror. I Pakten er fire av Jesu halvbrødre nevnt med navn, Jakob, Josef, Judas og Simon.  MAR 6,3  Judas og Jakob har hver for seg skrevet én av Paktens 66 bøker. Jakobs brev er Paktens bok nummer 59. Den ble skrevet i Jerusalem rundt år 62 der Jakob var en eldste i menigheten.  GJE 15,13  Brevet betraktes som et motskriv til Paulus’ forkynnelse om at troen og ikke gjerningen fører til redning. Da viser Paulus til gjerninger etter loven. Jakob, derimot, sier at en tro uten gjerninger er like død som et legeme uten ånd.  JAK 2,26 Han viser da til Jesu kjærlighetsbud, Jesu misjonsbefaling og hans uttalelser om ‘den som gjør min himmelske Fars vilje’ i  MAT 7,21 og i  MAT 12,50 . Ifølge Jakob er det langt fra nok å bare ha rett tro uten gjerninger, ikke basert på Moses’ lov, men på Jesu kjærlighetsbud.

Jakob
1 kapittel

Tro og gjerning

Til de tolv stammene  (1,1)

Fra Jakob, en Guds og Herren Jesu Kristi slave, til de tolv stammene som er i landflyktighet: Vær hilset!

En tro uten tvil  (1,2-8)

Brødre, tenk på det som en ren glede når dere kommer ut for forskjellige prøvelser.

For dere skal vite at når deres tro blir prøvet, fører det til utholdenhet.

Og utholdenheten fører til moden gjerning — moden og fullstendig — for at dere ikke skal mangle noe.

Og om noen mangler visdom, skal dere be til Gud, han som gir alle rikelig uten å irettesette, og han vil gi dere den.

Men dere må be i tro uten å tvile, for den som tviler, er som en bølge på havet når den blir drevet og kastet av vinden.

Et slikt menneske må ikke tro at han får noe fra HERREN.*  *JHVH

For han er en tvesinnet mann som er ustø på alle sine veier.

Denne verdens rikdom  (1,9-11)

En lavtstående bror skal juble over sin opphøyelse.

10 Den rike skal fornedres, og som blomsten blant gresset visner han vekk.

11 For når solen står opp med brennende hete, da visner planten i gresset og blir borte med sitt vakre utseende. Slik skal også den rike visne bort fra sin virksomhet.

Gud frister ingen  (1,12-18)

12 Velsignet er den mann som holder ut i fristelser og blir funnet verdig til den livets krans som Gud har lovt hver enkelt som elsker ham.

13 Ingen må si: ‘Gud fristet meg.’ For Gud frister ingen slik den onde Kandake.** Og selv lar han seg ikke friste av noe.  *dronningen av Etiopia

14 Hver enkelt som lar seg friste, blir dratt bort av sitt eget begjær, for det er det som lokker ham.

15 Og videre, når begjæret er unnfanget, føder det synd, og når synden er fullmoden, bringer den død.

16 Bli ikke villedet, kjære brødre!

17 For alle gode gaver — alle fullmodne gaver — kommer ovenfra og ned fra lysets Far; fra ham som ikke forandrer seg eller er som en flyktig skygge.

18 Han ville bringe frem ordet om sannheten for at noen blant skapningen skulle bli en førstegrøde.

Sen til vrede  (1,19-20)

19 Derfor, kjære brødre, skal alle mennesker være snare til å høre, sene til å tale og sene til vrede.

20 For en manns vrede fremmer ikke Guds rettferdighet.

Ordet  (1,21-27)

21 Legg derfor bort all skittenskap og overdådig ondskap og ta ydmykt imot det ordet som er innplantet i dere — det som kan redde deres sjeler.

22 Vær ordets gjørere, og vær ikke bare ordets hørere, for dere bedrar da dere selv.

23 Hvis så er at en ordets hører ikke gjør etter det, er han lik en mann som ser sitt naturlige ansikt i et speil.

24 Han ser på seg selv, men går bort. Og med det samme han har snudd seg, har han glemt hvordan han så ut.

25 Men han som ser inn i frihetens fullkomne lov og fortsetter med det uten å bli en glemmende hører, men en gjerningens gjører, skal bli velsignet for det han har gjort.

26 Hvis så er at noen tror han kan bli en tjener uten å tøyle sin tunge, bedrar han seg selv og hans tjeneste har vært forgjeves.

27 En ren og ubesmittet tjeneste for Gud, vår Far, har den som ser til foreldreløse og enker i trengsel, og som holder seg ubesmittet av verden.

Jakob
2 kapittel

Kjærlighet og tro

Frihetens lov  (2,1-13)

Brødre, dere kan ikke ha tro til Herren Jesus Kristus, og ære ham, samtidig som dere gjør forskjell på folk.

Sett at det kommer en mann inn i deres menighet som har gullringer og fine klær og det også kommer inn en fattig i skitne klær.

Og dere ser til ham som har fine klær og sier til ham: ‘Sett deg her på denne gode plassen.’ Men til den fattige sier dere: ‘Stå der.’ Eller: ‘Sett deg på plassen nede ved min fotskammel.

Gjør dere ikke da forskjell på dem og setter dere også til dommere med onde tanker?

Hør, kjære brødre: Har ikke Gud utvalgt de fattige i denne verden, de som er rike i troen, til å arve det Riket som han har lovet den som elsker ham?

Men dere har krenket den fattige! — Er det ikke de rike som undertrykker dere og trekker dere for retten?

Og er det ikke de som spotter det gode navnet dere ble kalt til?

Så hvis dere vil oppfylle den opphøyde loven etter Skriften: ‘Du skal elske din neste som deg selv,’ da må dere gjøre rett.  3 Mos 19,18 

Men hvis dere gjør forskjell på folk, virker det til synd, og dere vil bli irettesatt etter loven som lovbrytere.

10 For den som vil holde hele loven, men snubler på et sted, blir skyldig etter hele.

11 For han sa: ‘Du skal ikke drive hor.’ Men han sa også: ‘Du skal ikke slå i hjel.’ Hvis du ikke driver hor, men slår i hjel, blir du en lovbryter etter loven.  2 Mos 20,14 ,  2 Mos 20,13 

12 Men etter det dere sier og gjør skal dere bli dømt etter frihetens lov.

13 Dommen skal være uten barmhjertighet mot dem som ikke har vist barmhjertighet, men han som har vist barmhjertighet, skal glede seg under dommen.

Tro uten gjerninger  (2,14-26)

14 Hva gagner det, brødre, om noen sier han har tro, men ikke har gjerninger? Kan troen redde ham?

15 Sett at en bror eller søster er naken og mangler til det daglige brød, og noen sier til dem:

16 Dra i fred, hold dere varme og ét dere mette,’ men ikke gir dem det legemet trenger. Hva gagner det?

17 Slik er det også med troen: Hvis den ikke har gjerninger, er den død i seg selv.

18 Likevel sier noen: ‘Jeg har tro, men ingen gjerning.’ Vis meg din tro uten gjerninger, så vil jeg vise deg min tro ut fra mine gjerninger.

19 Du tror at Gud er Den eneste. Du tror rett! Det tror også demonene — og de skjelver!

20 Men vet du ikke, du tomme menneske, at en tro uten gjerning er død!

21 Abraham, vår far, ble rettferdiggjort ved gjerning da han ville ofre sin sønn Isak på alteret.

22 Ser du hvordan troen virker sammen med gjerningen? For ved gjerning ble hans tro fullverdig!

23 Da gikk Skriften i oppfyllelse når den sier: ‘Abraham trodde på Jehovah og ble regnet som rettferdig.’ Og han ble kalt HERRENs** venn.  1 Mos 15,6   *JHVH

24 Da ser vi at et menneske blir rettferdiggjort etter sin gjerning. Ikke bare ved tro.

25 Og — slik ble også den prostituerte Rahab rettferdiggjort ved gjerning da hun tok imot budbringerne og hjalp dem bort en annen vei.

26 For slik et legeme er dødt uten ånd, slik er troen død uten gjerning.

Jakob
3 kapittel

Sann og falsk visdom

Ondskapens redskap  (3,1-12)

Brødre, ikke mange bør bli lærere, for vi vet at de skal få det strengere under dommen.

Mange snubler i alt, men hvis så er at det er noen som ikke snubler i ord, er han en moden mann som også kan holde hele legemet i tøyler.

Se! — vi legger bissel i hestens munn for at den skal lystre oss, for slik styrer vi hele kroppen hans!

Og, se! — også mektige skip som drives av kraftige vinder, lar seg styre av det minste roret til det stedet der styrmannen vil det skal anløpe.

På samme måte er også tungen et lite lem som taler store ord. Og, se! — den minste gnist kan starte den største skogbrann!

Også tungen er som en ild — som en verden av urettferdighet. Tungen som lem kan smitte hele legemet og sette naturens gang i brann. Og selv settes den i brann i Gehenna.

Alle naturens rovdyr, fugler, krypdyr og sjødyr ligger det i menneskets natur å ville temme.

Men tungen klarer ikke noe menneske å temme. Den er et ondskapens redskap full av dødbringende gift.

Med den lovpriser vi Gud, vår Far, og med den fordømmer vi et menneske som ble skapt etter Guds likhet.

10 Ut av samme munn kommer velsignelser og fordømmelser! Brødre, slik skal det ikke være!

11 Kan det fra én kilde strømme ut fra samme sted det som er friskt og det som er bittert?

12 Kan et fikentre, brødre, bære frem oliven eller et vintre fiken? Slik kan heller ingen kilde bære frem salt og friskt vann.

Den som sår fred —  (3,13-18)

13 La den av dere som er klok og har fullverdig kunnskap, vise det gjennom gode samtaler og gjerninger i ydmykhet og med fornuft.

14 Og hvis dere ikke har bitter misunnelse og strid i deres hjerter, kan dere glede dere. Lyv ikke mot sannheten.

15 Slik visdom kommer ikke ned ovenfra. Den er jordisk og sjelelig — den er demonisk.

16 For der det er misunnelse og strid, der er det også forvirring og all ond gjerning.

17 Men den visdommen som kommer ned ovenfra er først og fremst ren, dernest er den fredelig, mild og hensynsfull, full av barmhjertighet og gode frukter, og den er oppriktig og upartisk.

18 Rettferdighetens frukter blir sådd i fred av den som skaper fred.

Jakob
4 kapittel

En veiledning i rett livsførsel

Vennskap med verden  (4,1-6)

Hvorfor krangler dere og strider med hverandre? Er det ikke fordi deres lyster er i kamp mot deres lemmer?

Dere begjærer, men får ikke. Dere slår i hjel og misunner og har ikke kraft til å oppnå noe. Dere strider og krangler, men har ingenting fordi dere ikke ber.

Og når dere ber, får dere ikke fordi dere ber feil og sløser den* bort i deres lyster.  *bønnens virkning

Horkarer! Horkvinner! Dere skal vite at vennskap med verden er fiendskap mot Gud. For den som vil være verdens venn, blir Guds fiende.

Tror dere det er tomme ord når Skriften sier at den ånden som bor i oss, begjærer til misunnelse?

Men han gir større nåde. Da heter det: ‘Gud står den hovmodige imot, men han gir nåde til den ydmyke. ORD 3,34 

Ydmyk fremfor Gud  (4,7-10)

Innordne dere under Gud og stå Djevelen imot, så vil han flykte fra dere.

Hold dere nær Gud, så vil han holde seg nær dere. Vask hendene rene, dere syndere! Rens hjertene, dere med todelt sinn!

Klag, sørg og gråt! For deres latter skal bli til sorg og deres glede til bedrøvelse.

10 Ydmyk dere fremfor HERREN,* så skal han løfte dere opp.  *JHVH

Den som sladrer på en bror, —  (4,11-12)

11 Tal ikke ondt om hverandre, brødre, for den som taler ondt om en bror, dømmer en bror. Og tal ikke ondt om loven, for da fordømmer du loven, og hvis noen fordømmer loven, gjør han ikke etter loven, men blir dens dommer.

12 Det er én lovgiver som har kraft til å redde eller la gå tapt. Hvordan kan da noen dømme en annen?

Om Gud vil  (4,13-17)

13 Kom nå, dere som sier: ‘I dag eller i morgen vil vi dra til den eller den byen, og der vil vi gjøre forretninger med fortjeneste.

14 Hvem kan vite hva som skal skje i morgen? For hvordan er vårt liv? Det er som en tåkedis som er synlig en kort stund for deretter å forsvinne.

15 Si heller: ‘Hvis HERREN* vil at jeg skal leve, skal jeg gjøre det eller det.  *JHVH

16 Men nå skryter dere i deres overmot. Alt slikt skryt er av den onde.

17 Når dere vet at dere skal gjøre godt uten å gjøre det, da synder dere!

Jakob
5 kapittel

Dom, lidelse, bønn og omvendelse

Dom over de rike  (5,1-6)

Kom nå, dere som er rike! Gråt og klag over den elendigheten som skal komme over dere!

Deres rikdom skal gå i forråtnelse og deres kapper skal bli møllspist.

Deres gull og sølv skal ruste bort, og rusten skal vitne mot dere og fortære deres kjøtt som i ild, for dere har samlet dere skatter til de siste dager.

Men, se! — de arbeiderne som har høstet deres marker og som dere har røvet lønnen fra, roper i nød, og deres rop har kommet mangfoldets HERRE* for øre.  *JHVH

Dere lever i overflod og vellyst på jorden og feter opp deres hjerter til det er slaktetid.

Dere har fordømt og drept de rettferdige som stod dere imot.

Lidelse i tålmodighet  (5,7-12)

Vent derfor tålmodig, brødre, til Herrens nærvær. For se! — bonden må vente på jordens dyrebare grøde! Og han må vente tålmodig til han får det tidlige og senere regnet.

Slik må også dere være tålmodig og styrke deres hjerter. For Herrens nærvær nærmer seg.

Sukk ikke over hverandre, brødre, for at dere ikke skal bli fordømt. For se! — Dommeren står for døren!

10 Brødre, ha profetene, de som talte i HERRENs* navn, som forbilder for dere ved deres lidelser og tålmodighet.  *JHVH

11 For se! — velsignet er den som holder ut! Dere har hørt om Job hvordan han holdt ut, og hvordan han til slutt ble velsignet av HERREN.* For HERREN* er rik på barmhjertighet og medlidenhet.  *JHVH

12 Men fremfor alt, brødre, sverg ikke, verken ved himlene eller jorden, eller med noen annen ed. La deres ‘ja’ være ja, og et ‘nei’ nei, for at ingen skal komme inn under det som er hyklersk.

Bønnens kraft  (5,13-16)

13 Er det noen blant dere som lider ondt? Da skal han be! Er noen glade til sinns? Da skal han synge lovsanger!

14 Er noen syk blant dere? Da skal han kalle til seg menighetens eldste. De skal be for ham og salve ham med olje i HERRENs* navn.  *JHVH

15 Da skal tro og bønn redde den syke, og HERREN* skal reise ham opp. Og når han har gjort synder, skal de bli tilgitt.  *JHVH

16 Bekjenn deres feiltrinn for hverandre og be for hverandre, så skal dere bli leget. En bønn fra en rettferdig kan virke med stor styrke.

Elijahs bønner  (5,17-18)

17 Elijah var et menneske av samme kår som vi. Da han ba om at det ikke måtte regne på jorden, regnet det ikke på tre år og seks måneder.

18 Så ba han igjen. Og himlene gav regn og jorden bar frem sin grøde.

Den som omvender en synder, —  (5,19-20)

19 Brødre, sett at noen har gått seg bort fra sannheten, og så er det noen som omvender ham.

20 Da skal dere vite at den som omvender en synder fra villfarelsens vei, redder en sjel fra døden og dekker over en mengde synder.

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.