Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss

Bibeloversikt

Bøker i Bibelen

Gamle testamentet

1. Mosebok
2. Mosebok
3. Mosebok
4. Mosebok
5. Mosebok
Josva
Dommerne
Ruts bok
1. Samuelsbok
2. Samuelsbok
1. Kongebok
2. Kongebok
1. Krønikebok
2. Krønikebok
Esras bok
Nehemjas bok
Esters bok
Jobs bok
Salmenes bok
Salomos ordspråk
Forkynneren
Høysangen
Jesaja
Jeremia
Klagesangene
Esekiels bok
Daniels bok
Hoseas bok
Joels bok
Amos' bok
Obadjas bok
Jonas bok
Mikas bok
Nahums bok
Habakkuks bok
Sefanjas bok
Haggais bok
Sakarjas bok
Malakis bok

Nye Testamentet

Evangeliet etter Matteus
Evangeliet etter Markus
Evangeliet etter Lukas
Evangeliet etter Johannes
Apostlenes Gjerninger
Paulus' brev til romerne
Paulus' 1. brev til korinterne
Paulus' 2. brev til korinterne
Paulus' brev til galaterne
Paulus' brev til efeserne
Paulus' brev til filipperne
Paulus' brev til kolosserne
Paulus' 1. brev til tessalonikerne
Paulus' 2. brev til tessalonikerne
Paulus' 1. brev til Timoteus
Paulus' 2. brev til Timoteus
Paulus' brev til Titus
Paulus' brev til Filemon
Hebreerbrevet
Jakobs brev
Peters 1. brev
Peters 2. brev
Johannes' 1. brev
Johannes' 2. brev
Johannes' 3. brev
Judas
Johannes åpenbaring


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Første Peter

Det finnes liten tvil om at dette brevet, Paktens 60. bok, er skrevet av Jesu disippel Peter Simon, Klippen, rundt år 62-64 v.t.  1PE 1,1 Etter at Peter hadde brukt den tredje nøkkelen til himlenes rike, hører vi ikke mer til ham unntatt de gangene Paulus nevner ham i sine brev. Hvor ble det så av Peter? Han trakk østover, til Babylon, og forkynte blant de tusener av jøder som ennå befant seg der. Noen hevder at siden brevet ble skrevet til ‘de utvalgte som er fremmede og spredt rundt omkring i Pontos, Galatia, Kappadokia, Asia og Bitynia,’ befant Peter seg på den tiden i Rom, og at ‘Babylon’ bare er et kallenavn for Rom. Det er lite trolig, for alle de andre navnene er konkrete steder i Asia. Peter skrev etter all sannsynlighet dette skrivet mens han selv var i Babylon. Peters budskap til menighetene inneholder mange av Paktens grunnsannheter — redningen i Kristus, den himmelske arven og rett levesett til Guds ære. Han kommer også med noen klare befalinger til både kvinner og menn om ekteskapet.

Første Peter
1 kapittel

Hellighetsbudet

Hilsen  (1,1-2)

Fra Peter, en Jesu Kristi apostel, til dem som er utlendinger og til dem som er i landflyktighet i Pontos, Galatia, Kappadokia, Asia og Bitynia.

Og til dem som er utvalgt etter Guds, vår Fars, forutbestemte plan til hellighet i ånden gjennom lydighet og renselse i Jesu Kristi blod. Nåde og fred være med dere i overflod.

Arven  (1,3-12)

Lovet være vår Gud og Far, og Herren Jesus Kristus, ham som i sin store barmhjertighet skal føde oss til liv i håpet om en oppstandelse fra de døde ved Jesus Kristus, en arv som ikke skal forgå.

Den er ren, fri fra synd, og den er bevart for dere i himlene.

Den blir ivaretatt ved Guds kraft gjennom troen til redning. Den er forberedt for dere, men den skal først bli åpenbart for dere i den siste tid.

Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid, om så skulle skje med dere, kan komme til å lide under forskjellige prøvelser.

Deres tro skal utsettes for prøvelser — for den har større verdi enn gull som går tapt, selv om det er blitt foredlet gjennom ild — for at dere skal få lovprising, ære og herlighet når dette blir åpenbart ved Jesus Kristus.

Selv om dere ikke har kjent ham, elsker dere ham. Og dere som til nå ikke har sett ham, tror på ham. Dere skal juble i ubeskrivelig glede over hans herlighet.

Til slutt, ved deres tro, skal dere finne redning for deres sjeler.

10 Det er denne redningen profetene undersøkte og gransket så grundig da de profeterte om den nåden som skulle bli deres.

11 De undersøkte hvilken tid Kristi ånd skulle komme, den som skulle vise seg og som det tidligere hadde vært vitnet ved om at Kristus skulle lide, men deretter bli tatt opp til herlighet.

12 Da ble de åpenbart at det ikke var seg selv de tjente med dette, men dere som nå har fått sett det, og som er blitt forkynt om Den hellige ånd som skulle bli sendt fra himlene. Dette er slikt som budbringerne ønsker å få innsikt i.

Som lydige barn  (1,13-21)

13 Bind derfor opp om deres sinns hofter, vær edruelige og rett deres håp fullt ut mot den nåden som skal bli deres når Jesus Kristus åpenbarer seg for dere.

14 Som lydige barn skal dere ikke innrette dere etter deres tidligere begjær, det som dere fulgte da dere var i uvitenhet.

15 Han som har kalt dere, er hellig. Også dere skal være hellige i all deres ferd.

16 For det er skrevet: ‘Dere skal være hellige, for jeg er hellig. 3 Mos 11,44 ,  3 Mos 11,45 ,  3 Mos 19,2 ,  3 Mos 20,7 

17 For når dere kaller på Gud, vår Far — han som upartisk dømmer hver enkelt etter hans gjerninger, må dere ferdes med respekt, all den tid dere er fremmede her.

18 For dere vet at dere ikke ble gjenkjøpt med forgjengelig sølv eller gull fra den innholdsløse livsførselen som dere har etter deres fedres tradisjoner.

19 Dere ble gjenkjøpt med Kristi dyrebare blod — av Lammet som er flekkfritt og uten lyte.

20 Og dette har han forubestemt fra før verdens grunnleggelse, men han er åpenbart i de siste tider.  1 Mos 3,15 

21 Han* har trodd at Gud kunne reise ham opp fra de døde, og han har fått herligheten for at deres tro og håp skal være rettet mot Gud.  *Kristus

Guds ord  (1,22-25)

22 Rens deres sjeler, vær lydige mot sannheten i en oppriktig ånd og brorskjærlighet, og elsk hverandre inderlig av et rent hjerte.

23 For dere blir gjenfødt, ikke av forgjengelig sæd, men til uforgjengelighet ved Guds ord til et liv som skal vare i tider.

24 For: ‘Alt kjøtt er som gress, og all menneskelig herlighet er som en blomst på stilken. Gresset visner og selve blomsten faller av. Men Jehovahs ord skal bestå i tider! JES 40,6-8 

25 Dette ordet er det budskapet som blir forkynt for dere.

Første Peter
2 kapittel

Guds utvalgte folk

Åndelig melk  (2,1-3)

Derfor, legg bort all ondskap, alt svik, hykleri, misunnelse og all sladder.

Som nyfødte barn skal dere lengte etter ordets uforfalskede melk.

Da skal dere vokse i dere selv — hvis så er at dere har smakt at Herren er god.

Hodesteinen  (2,4-10)

Dere skal komme til den levende steinen som ble forkastet av mennesker, men som er utvalgt av Gud. Og han er dyrebar for ham.

Også dere skal være levende steiner og bygningsmenn av et åndelig hus, for dere skal bli et hellig presteskap som skal bære frem offer til behag for Gud ved Jesus Kristus.

For også Skriften inneholder dette: ‘Se! — på Sion skal jeg sette en Hodestein, utvalgt og verdifull. Den som tror på ham, skal ikke bli til skamme! JES 28,16 

For dere som tror, er steinen som bygningsmennene forkastet, blitt Hodesteinen.  SAL 118,22 

Men for de vantro er Hodesteinen blitt en snublestein og en fallklippe. Og de blir slått på grunn av sin egen ulydighet mot ordet, slik de også var satt til.  JES 8,14 

Men dere er en utvalgt sort — utvalgt til konger og et hellig presteskap av folkeslagene, et kjøpt folk som skal forkynne hans herlighet. Dere ble tatt ut av mørket og skal bli satt inn i hans underfulle lys.

10 Før var dere ikke et folk, men nå er dere Guds folk. Før var dere uten barmhjertighet, men nå har dere fått barmhjertighet.

Vær gode forbilder  (2,11-12)

11 Kjære, jeg formaner dere som er fremmede og utlendinger, til å holde dere borte fra det kjøttets begjær som kjemper mot sjelen.

12 La deres livsstil være god blant folkeslagene, for dessverre baktaler de dere for onde gjerninger når dere gjør gode. Da skal dere se Guds herlighet på besøkelsens dag.

Vis konger ære  (2,13-17)

13 Dere skal innordne dere under hele skaperverkets menneskelige administrasjon for Herren, enten det er under kongen, den som står øverst, eller det er under guvernører.

14 For dem har han latt innsette for å straffe dem som gjør ondt og for å belønne dem som gjør godt.

15 For det er Guds vilje at dere, gjennom å gjøre godt, skal sette munnkurv på ukyndige og vettløse mennesker.

16 Dere er frie, men dere har ikke den friheten for at den skal være et påskudd til ondt, men for at dere skal være Guds slaver.

17 Vis alle ære, elsk brorskapet og respekter Gud. Og vis kongene ære.

Gjeter og Tilsynsmann  (2,18-25)

18 Dere hustjenere skal innordne dere under deres overherrer med all respekt — ikke bare de gode og milde, men også de vrange.

19 For det er til hans nåde hvis noen på grunn av sin samvittighet overfor Gud må utholde sorg og smerte urettferdig.

20 For hvilken lovprisning skal dere ha hvis dere blir slått og må lide for deres synder? Men hvis dere gjør godt under smerter og lidelser, da gir det nåde fra Gud.

21 Og til dette ble dere kalt fordi også Kristus måtte lide, og han gikk foran som et eksempel for dere som skal følge i hans fotspor.

22 For: ‘Han gjorde ingen synd, og heller ikke fantes det svik i hans munn. JES 53,9 

23 Da han ble utskjelt, skjelte han ikke igjen. Da han led, truet han ikke, men overlot dommen til ham som er rettferdig.

24 Han bar selv våre synder på sitt legeme opp på treet for at dere skulle dø fra synden og leve i rettferdighet. For: ‘Ved hans sår skal dere bli leget. JES 53,5 

25 Dere har vært som villfarne sauer, men har vendt om til ham som er Gjeter og Tilsynsmann for deres sjeler.

Første Peter
3 kapittel

Om samliv, og om lidelse

Til kvinnen  (3,1-6)

På samme måte skal også kvinnen innordne seg under sin egen mann, for hvis noen også er ulydige mot ordet, så kan de bli vunnet uten ord gjennom rett livsførsel av kvinnen.

For da vil de vurdere deres rette livsførsel med respekt.

La ikke deres skjønnhet være i det ytre ved å flette håret og henge på dere gull, eller ved å ta på dere kapper.

La den være i menneskets hjerte gjennom en ydmyk og stille ånd, for den er dyrebar fremfor Gud.

Også de hellige kvinnene som i tidligere tider satte sitt håp til Gud, smykket seg ved å innordne seg under sine egne menn.

For Sarah var lydig mot Abraham og kalte ham ‘herre.’ Og dere som er hennes barn, skal gjøre godt uten noen som helst frykt for trusler.

Til mannen  (3,7)

På samme måte skal mannen leve sammen med henne i kunnskap, og han skal vise henne ære for hennes kvinnelighet som den svakere part. Og hun skal være medarving til livets nåde for at deres bønner ikke skal bli hindret.

Til brødrene  (3,8-12)

Til slutt: Dere skal alle ha samme sinn, vise medfølelse og brorskjærlighet, ømhet og vennlighet.

Gjengjeld ikke ondt med ondt, eller skjellsord med skjellsord. Velsign derimot, for til det er dere blitt kalt, dere som skal arve velsignelsene.

10 For: ‘Den som elsker livet og vil se de gode dagene, må holde sin tunge fra sladder og sine lepper fra svikefull tale.

11 Han må unngå ondt, gjøre godt, søke freden og holde den.

12 For Jehovahs øyne hviler på den rettferdige og hans ører lytter til hans bønner. Men Jehovah vender sitt ansikt bort fra den som gjør ondt.

Lidelser for det gode  (3,13-17)

13 Kan noen gjøre ondt mot dere hvis dere følger det som er godt?

14 Hvis dere må lide for rettferdigheten, er dere velsignet. For: ‘La dere ikke skremme av deres trusler og bli ikke opprørt. JES 8,12 

15 La Kristus være hellig som Herre i deres hjerter, og vær alltid forberedt til å forsvare dere mot alle som krever dere til regnskap for deres håp, men la det være i ydmykhet og ærefrykt.

16 Ha god samvittighet, for dessverre vil dere bli baktalt når dere gjør godt, men de som baktaler dere skal bli gjort til skamme gjennom deres gode livsførsel i Kristus.

17 Når dere gjør Guds vilje, er det bedre å lide for å ha gjort godt enn om dere hadde gjort ondt.

Om dåpen  (3,18-22)

18 For også Kristus led en gang for våre synder; den rettferdige for de urettferdige, for å føre dere frem til Gud. Han døde i kjøttet, men ble gjort levende i ånden.

19 Han gikk også bort og forkynte for de åndene som var tatt i forvaring.

20 Det var de som tidligere en gang hadde vært ulydige da Gud i sin tålmodighet, i Noahs dager, ventet på at arken skulle bli bygd. I den ble noen få — åtte sjeler — reddet fra vannet.

21 Det er et motstykke til den dåpen som også nå kan redde oss. Den er ikke en avleggelse av kjøttets urenhet, men et spørsmål om å ha god samvittighet med Gud ved Jesu Kristi oppstandelse.

22 Han fór opp til himlene og sitter ved Guds høyre hånd. Budbringere, myndigheter og makter vil bli underlagt ham.

Første Peter
4 kapittel

Lidelsen i Kristus

Lidelser i kjøttet  (4,1-6)

Fordi Kristus har lidd for dere i kjøttet, skal også dere selv tenke at den som må lide i kjøttet, har forlatt synden.

Da skal dere ikke leve resten av den tiden dere har igjen i kjøttet, etter menneskers begjær, men etter Guds vilje.

For dere har brukt nok av deres tid til å leve etter folkeslagenes vilje. Dere har levd i løssluppenhet og begjær med vindrikking, råskap, festing og avskyelig avgudsdyrkelse.

Derfor er det fremmed for dem at dere ikke løper sammen med dem, og de pøser en overflod av bespottelser over dere.

Han som gav dere ordet, er den som skal dømme levende og døde.

Derfor ble budskapet forkynt også for døde, for at de skulle dømmes som mennesker av kjøtt, men leve etter Guds ånd.

Tjeneste for Gud  (4,7-11)

Avslutningen på alt nærmer seg. Vær derfor nøkterne og edruelige i bønn.

Men fremfor alt skal dere ha inderlig kjærlighet til hverandre. For: ‘Kjærligheten dekker over en mengde synder. ORD 10-12 

Vær derfor gjestfrie mot hverandre og murr ikke.

10 Tjen hverandre med de gavene dere har fått, og vær gode forvaltere av den nåden som Gud gir på så mange måter.

11 Hvis så er at noen vil tale, skal han tale som ved et Guds orakel.* Og hvis så er at noen vil tjene, skal han gjøre det med den styrken Gud har gitt ham. Og han skal gi all ære til Gud gjennom Jesus Kristus. Æren og herredømmet er hans i tid og tider. Amen.  *orakel = en kilde til ufeilbarlige uttalelser

Lidelse for Gud  (4,12-19)

12 Kjære fremmede, når det gjelder den ildprøven dere har foran dere, skulle det ikke være fremmed for dere at prøvelser vil skje.

13 Gled dere derfor over å få del i Kristi lidelser for at dere skal juble av glede når han åpenbarer sin herlighet for dere.

14 Men hvis noen håner dere på grunn av Jesu navn, skal dere være velsignet, for da vil Guds ånd og herlighet hvile over dere. Men ikke over dem som spotter, for herligheten skal ikke bli deres.

15 Men ingen av dere må lide som en morder, eller som en tyv, eller som en som gjør onde gjerninger, eller som en som blander seg opp i andres saker.

16 Men hvis han er en kristen, skal han ikke bli gjort til skamme, men ære Gud for sin skjebne.

17 For tiden for dommen skal begynne med Guds hus! Men hvis vi skal være først, hva da med dem som mot slutten er ulydige mot Guds budskap?

18 For: ‘Hvis det er vanskelig for en rettferdig å bli reddet, hvordan skal det da gå med de gudløse og synderne? ORD 11,31 

19 Og derfor skal den som må lide etter Guds vilje, overgi sin sjel til gode gjerninger i trofasthet mot Skaperen.

Første Peter
5 kapittel

Underkastelse under Gud

Vær gjetere for flokken  (5,1-4)

Jeg formaner dere som er eldste blant dere, slik også jeg er en eldste og et vitne til Kristi lidelser, for jeg skal også være delaktig i den herligheten som skal åpenbares.

Så vær gjetere for den Guds flokk som er hos dere. Ha tilsyn med den — ikke av tvang, men frivillig. Og ikke til korrupt vinning, men med iver.

Dere skal heller ikke være herrer over dem som er betrodd dere av Gud, men det skal skje ved at dere er forbilder for flokken.

Og når Overgjeteren gir seg til kjenne, skal dere få herlighetens uvisnelige krans.

Vær faste i troen  (5,5-11)

Dere yngre må innordne dere under de eldste, og alle må innordne seg under hverandre. Og dere skal ikle dere ydmykheten. For: ‘Gud står den stolte imot, men den lavtstående gir han nåde. ORD 3,34 

Vær derfor ydmyk under Guds mektige hånd for at han skal løfte dere opp i sin egen tid.

Kast alle deres bekymringer på ham, for han har omsorg for dere.

Vær edrue og årvåkne, for deres motstander, Djevelen, vandrer omkring som en brølende løve på jakt etter noen han kan fortære.

Dere må stå ham imot og være faste i troen, for dere vet selv hvilke lidelser deres medbrødre må gjennomgå i verden.

10 Men hele nådens Gud, han som har kalt dere til en tiders herlighet i Kristus Jesus, skal, om han lar dere lide en kort tid, oppbygge, befeste og styrke dere til dere er på fast grunn.

11 Herligheten og herredømmet er hans i tid og tider! Amen.

Avskjedshilsen  (5,12-14)

12 Med hjelp fra Silvanus, som jeg regner for å være en trofast bror, har jeg skrevet til dere med få ord, for å formane dere og vitne om Guds sanne nåde. Stå fast i den!

13 Menigheten i Babylon, som er utvalgt i likhet med dere, hilser dere. Det gjør også Markus, min sønn.

14 Hils hverandre med et kyss. Kjærlighet og fred være med dere alle i Kristus Jesus. Amen.

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2022 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.