Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss

Bibeloversikt

Bøker i Bibelen

Gamle testamentet

1. Mosebok
2. Mosebok
3. Mosebok
4. Mosebok
5. Mosebok
Josva
Dommerne
Ruts bok
1. Samuelsbok
2. Samuelsbok
1. Kongebok
2. Kongebok
1. Krønikebok
2. Krønikebok
Esras bok
Nehemjas bok
Esters bok
Jobs bok
Salmenes bok
Salomos ordspråk
Forkynneren
Høysangen
Jesaja
Jeremia
Klagesangene
Esekiels bok
Daniels bok
Hoseas bok
Joels bok
Amos' bok
Obadjas bok
Jonas bok
Mikas bok
Nahums bok
Habakkuks bok
Sefanjas bok
Haggais bok
Sakarjas bok
Malakis bok

Nye Testamentet

Evangeliet etter Matteus
Evangeliet etter Markus
Evangeliet etter Lukas
Evangeliet etter Johannes
Apostlenes Gjerninger
Paulus' brev til romerne
Paulus' 1. brev til korinterne
Paulus' 2. brev til korinterne
Paulus' brev til galaterne
Paulus' brev til efeserne
Paulus' brev til filipperne
Paulus' brev til kolosserne
Paulus' 1. brev til tessalonikerne
Paulus' 2. brev til tessalonikerne
Paulus' 1. brev til Timoteus
Paulus' 2. brev til Timoteus
Paulus' brev til Titus
Paulus' brev til Filemon
Hebreerbrevet
Jakobs brev
Peters 1. brev
Peters 2. brev
Johannes' 1. brev
Johannes' 2. brev
Johannes' 3. brev
Judas
Johannes åpenbaring


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Efeserne

Paktens 51. bok, som er Paulus’ brev til efeserne, ble skrevet rundt år 60, fire år etter at han skrev brevet til romerne. Det kan være at dette brevet ikke opprinnelig ble skrevet spesielt til efeserne, men til alle menighetene i Laodikea, KOL 4:16. Og blant disse var menigheten i Efesos den største og mest fremtredende. Derfor blir det rimelig å tro at budskapet i størst grad var rettet mot den. Brevet kan være skrevet under Paulus’ første fangenskap i Rom fra 59-61. Han benyttet da tiden til å skrive brev, og både brevet til efeserne og filipperne, og til kolosserne, til Filemon og til hebreerne, antas å være skrevet under det samme fengselsoppholdet. Efesos var et senter for tilbedelsen til avguden Aretmis. Utgravinger fra 1800tallet har bekreftet dette gjennom funnet av Aretmis’ tempel. Da Paulus gikk mot denne avgudsdyrkelsen, medførte det sterke reaksjoner fra sølvsmedene i distriktet. Det førte til opptøyer i byen, og etter et opphold på rundt tre år, måtte Paulus flykte derfra. Selv som fange har han omsorg for menighetene, noe som medfører at han, i stedet for å besøke dem, begynner å skrive til dem. Og slik ble hans fangenskap til en velsignelse både for datidens og nåtidens menigheter. Hovedbudskapet i Paulus’ brev til efeserne er redning i Kristus og Guds tiders plan for menneskene. I Efeserne 1:10, kommer det klart frem at Guds rike, både det som er i himlene og det som er på jorden, skal utgjøre én enhet under Kristus. Det er også i brevet til efeserne (EFE 1:13) at vi for første gang får høre om dem som er satt segl på av Gud sammen med Kristus. (JOH 6:27 og ÅPB 7:4) Her får vi også forklart om Guds himmelske mysterium og forskjellen på det nye og det gamle mennesket.

Efeserne
1 kapittel

Frikjøpt til Gud av Kristus

Hilsen fra Paulus  (1,1-2)

Fra Paulus, en Jesu Kristi apostel etter Guds vilje, til de hellige som er i Efesos og som tror på Kristus Jesus.

Nåde og fred til dere alle ved Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus.

Guds mysterium  (1,3-9)

Lovet være Herren Jesu Kristi Gud og Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse til det himmelske ved Kristus.

Følgelig utvalgte han oss før verdens grunnleggelse, for at vi skulle være hellige og lytefrie fremfor ham i kjærlighet.

Han forutbestemte at vi skulle ha sønnekåret sammen med Jesus Kristus hos seg selv og etter sin egen gode vilje.

Vi skal være til lovprisning for hans herlighet gjennom den nåden som han mottar oss med i kjærlighet.

Det er han som har gjenkjøpt oss med hans blod og gitt oss tilgivelse for våre onde gjerninger gjennom sin rike nåde.

Den lot han rikelig komme over oss med all sin visdom og innsikt.

Dette var for å gjøre sin viljes mysterium kjent etter sitt eget ønske og sin egen beslutning.

Himler og jord — én enhet under Kristus  (1,10)

10 Men det skal være en administrasjon, for når tiden går i oppfyllelse, skal han sammenfatte alt til ett under Kristus, både det som er i himlene og det som er på jorden.

De som er satt segl på  (1,11-14)

11 Gjennom ham har vi også fått en arv, den som vi ble forutbestemt til etter hans plan — den som han har utarbeidet helt etter sin egen vilje og hensikt.

12 Dette gjorde han for at vi skulle prise hans herlighet, vi som fra først av hadde satt vårt håp til Kristus.

13 Også dere, etter at dere hadde hørt sannhetens ord, det som er budskapet til deres redning, dere som også trodde på ham, ble satt segl på med Den hellige ånd, løftets ånd.  ÅPB 7,4 

14 Den er pantet på vår arv frem til gjenløsningen av hans kjøpte eiendom til pris for hans herlighet.

Ved Guds kraft  (1,15-23)

15 På grunn av dette har også jeg hørt om deres tro på Herren Jesus og deres kjærlighet til de hellige.

16 Og jeg slutter ikke å nevne dere i mine bønner.

17 Jeg ber til Herren Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, om at han må gi dere visdommens, åpenbaringens og kunnskapens ånd.

18 Jeg ber om at deres øyne og forstand må bli opplyst så dere kan fatte hvilket håp og kall dere har fått, og hvor rik på herlighet deres arv vil bli blant de hellige.

19 Den er overveldende i storhet og kraft for dere som tror — den som virker gjennom hans mektige styrke.

20 Det var den han lot virke i Kristus da han reiste ham opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i det himmelske.

21 Han satte ham over alle fyrster med fullmakt, kraft og herredømme over alle navn som kan nevnes både i denne tiden og i den kommende.

22 Han har lagt alt under hans føtter og gjort ham til overhode over alle.

23 Og i menigheten er hans legeme den overflod som fyller alt i alle.

Efeserne
2 kapittel

Menighetens klippe

Av nåde blir dere reddet  (2,1-10)

Også dere var døde i deres ugjerninger og synd.

For tidligere levde dere etter denne verdens tidsånd, etter den ånd som er av luftens fyrste, den som nå virker i ulydighetens sønner.

Tidligere levde også dere etter kjøttets begjær. Dere fulgte kjøttets vilje og tanke. Av natur var dere vredens barn, slik også resten av oss var.

Men Gud er rik på barmhjertighet, og han elsker oss med stor kjærlighet.

Også dere som var døde i deres ugjerninger, blir gjort levende i Kristus, for ved hans nåde blir dere reddet.

Og han skal reise oss opp og sette oss i det himmelske sammen med Kristus Jesus.

Og i den tiden som kommer etter denne, skal han vise sin overveldende rike nåde og godhet mot oss gjennom Kristus Jesus.

For av nåde blir dere reddet gjennom troen. Det er deres gave fra Gud.

Og det er fordi at gjennom gjerninger skal ikke noen kunne skryte av seg selv.

10 For vi er hans verk, skapt i Jesus Kristus for å gjøre de gode gjerninger som Gud har klargjort på forhånd at vi skal leve etter.

Uten håp og uten Gud  (2,11-13)

11 Derfor, husk at dere tidligere var av folkeslagene i kjøttet. Dere ble kalt de uomskårne av dem som var under omskjærelsen; den i kjøttet som blir gjort med hender.

12 På den tiden stod dere utenfor Kristus. Dere var fremmedgjort fra Israels fellesskap, og fremmede for paktene og løftene. Dere hadde ikke noe håp, for dere var uten Gud.

13 Men fra nå av er dere i Jesus Kristus. Dere som tidligere var langt borte fra ham, er kommet nær ham gjennom Kristi blod.

Fred i Kristus  (2,14-18)

14 Han er vår fred og den som har gjort at de to er blitt til ett ved å bryte ned den skilleveggen* som stengte.  *loven

15 For han avviklet kjøttets fiendskap sammen med lovens bud og forskrifter og gjorde ved seg selv de to til ett som nye, fredsskapende mennesker.

16 Han forsonet begge med Gud til ett legeme da han på stauren* avviklet fiendskapet ved seg selv.  *gr. stauros = staur

17 Han kom for å forkynne et budskap om fred for dem som var langt borte og for dem som var nær.

18 Og dermed har begge tilgang til én og samme ånd ved vår Far.

Guds bolig  (2,19-22)

19 Og derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger, men medborgere sammen med de hellige som hører hjemme i Guds hus.

20 Dere er bygd på apostlenes og profetenes grunnmur der Jesus selv er hodesteinen.

21 Det er han som sammenføyer hele bygget, og det reiser seg til en helligdom av hellige for HERREN.*  *JHVH

22 Slik blir også dere bygget opp i ett bosted sammen med Gud ved hans ånd.

Efeserne
3 kapittel

Guds mysterium

Guds budskap  (3,1-7)

Og derfor er jeg, Paulus, en Jesu Kristi fange for dere av folkeslagene.

For dere har hørt om den formidlingsoppgaven som jeg ved Guds nåde er blitt gitt for dere.

Og gjennom en åpenbaring er jeg blitt kjent med det mysterium jeg før* kortfattet skrev til dere om.  *  EFE 1,3-9 

Derfor, når dere leser dette, vil dere forstå hvilket kjennskap jeg har til Kristi mysterium.

Det ble ikke gjort kjent for tidligere slekter, men er nå blitt åpenbart for de hellige apostlene i profetenes ånd:

At de av folkeslagene er blitt medarvinger til det samme legemet, og at de har fått del i løftene gjennom budskapet om Kristus.

Det skjer ved at jeg som tjener etter Guds nåde er blitt gitt den gaven at jeg kan virke gjennom hans kraft.

Guds visdom  (3,8-12)

Selv om jeg er mindre enn den minste blant alle de hellige, ble den nåden gitt meg at jeg skulle forkynne budskapet om Kristi ufattelige rikdom blant folkeslagene.

Jeg skulle opplyse alle om dette mysteriet som i tider hadde vært skjult av Gud, han som har skapt alt gjennom Jesus Kristus.

10 Det var i den hensikt at Fyrsten med fullmakt fra det himmelske nå skulle gjøre Guds mangfoldige visdom kjent i menighetene.

11 Dette er den tiders plan som han skal fullføre gjennom Jesus Kristus, vår Herre.

12 For ved ham har vi fått tilgang til trygghet i vår tro på ham.

Gud skal æres i menigheten  (3,13-21)

13 Derfor ber jeg at dere ikke må bli motløse på grunn av mine lidelser for dere, for det er til min ære.

14 Av denne grunn bøyer jeg mine knær for Herren Jesu Kristi Far.

15 For fra ham har alle farsforhold i himlene og på jorden fått sitt navn.

16 Måtte han gi dere av sin herlighets rikdom og styrke dere med Den hellige ånds kraft i menneskets indre.

17 La Kristus bo i deres hjerter gjennom deres tro på ham for at dere skal bli rotfestet og grunnfestet i deres kjærlighet til ham.

18 Og måtte dere ha evne til å forstå, sammen med alle de hellige, hans bredde, lengde, dybde og høyde.

19 Og måtte dere kjenne Kristi kjærlighet til dere, den som overgår deres forstand og fyller dere alle med den overflod som er fra Gud.

20 For han er i stand til å gjøre så overmåte mye mer ved den kraft som virker i oss, enn alt det vi kan be om eller forestille oss.

21 Æren i menigheten tilhører ham gjennom Jesus Kristus i alle slekter i tid og tider — han som skal være i tider. Amen.

Efeserne
4 kapittel

Én Gud og én Far

Én Herre, én tro, én dåp  (4,1-6)

Og jeg, en fange for Herren, formaner dere til å leve slik at dere blir verdige det kallet som dere er kalt til.

For dere må alle være ydmyke til sinns, milde, tålmodige og overbærende med hverandre i kjærlighet.

Strev etter å bevare åndens enhet i fellesskap og fred.

For det er ett legeme og én ånd, slik som dere også ble kalt til et første håp da dere ble kalt.

Og det er én Herre, én tro, og bare en dåp.

Og det er én Gud og én Far for alle, han som er over alle, blant alle og for alle.

Kristi legeme  (4,7-16)

Men til hver og en av oss er nåden blitt gitt etter det mål Jesu gave gis etter.

For det ble sagt: ‘Da han steg opp i det høye, førte han fanger ut av fangenskapet og gav mennesker som gave.’  SAL 68,19 

At ‘han steg opp,’ hva annet kan det bety enn at han først må ha steget ned til lavereliggende områder, det som er jorden?

10 Og han som steg ned, er den samme som steg opp over alle himler for at alt skulle gå i oppfyllelse.

11 Så gav han noen som apostler, noen som profeter, noen som forkynnere og noen som gjetere og lærere.

12 Det var for å utruste de hellige til den gjerningen og den tjenesten det er å bygge opp Kristi legeme.

13 Og slik skal det være til vi er kommet frem til enhet i troen, til rett kunnskap om Guds Sønn, til manns modenhet, til det mål av vekst og den overflod som er i Kristus.

14 Deretter skal vi ikke lenger være som barn og bli kastet frem og tilbake og hit og dit av enhver læres vind fra smarte og bedragerske mennesker og dermed bli ført på avveier.

15 Men i sann tale og kjærlighet skal vi på alle måter vokse opp til ham som er overhodet, og det er Kristus.

16 Det er han som sammenføyer og holder hele legemet sammen slik at hvert ledd blir tilføyd etter det mål av styrke som hver enkelt blir tildelt. Det skaper vekst slik at legemet kan bygge seg opp i kjærlighet.

Det gamle mennesket  (4,17-21)

17 Dette sier og vitner jeg om i Herren for at dere ikke lenger skal leve på samme måten som de andre av folkeslagene, for de går omkring med tomme sinn.

18 Deres fatteevne er formørket, og de er fremmedgjort fra et liv med Gud på grunn av deres uvitenhet og deres harde hjerter.

19 De er uten skamfølelse, og de har gitt seg over til utskeielser som fører til all slags urenhet og grådighet.

20 Men slike kjenner ikke Kristus.

21 For selv om de har hørt om ham, har de ikke lært sannheten om Jesus.

Det nye mennesket  (4,22-32)

22 Men dere har lagt til side deres tidligere levemåte — det gamle mennesket som var fordervet med forførende begjær.

23 Dere har fornyet ånden i deres sinn.

24 Dere har ikledd dere det nye mennesket som er skapt etter Guds rettferdighet til sannhet og hellighet.

25 Derfor skal dere legge bort løgnen og ‘enhver av dere skal tale sant om deres neste,’ for dere skal være hverandres lemmer.  SAK 8,16 

26 ‘I deres harme, synd ikke!’ La ikke solen gå ned over deres vrede.  SAL 4,5 

27 Og gi heller ikke Djevelen fotfeste!

28 Den som stjeler, skal ikke lenger stjele, men heller være opptatt med å streve og arbeide for det som er godt. Da har dere noe å dele med dem som trenger det.

29 La ikke ett råttent ord komme ut av deres munn, men bare det som er nyttig til andres oppbyggelse og til nåde for dem som hører på.

30 Gjør ikke skam på Guds hellige ånd, den som dere har fått som forsegling frem til forløsningens dag.

31 La all bitterhet, sinne, vrede, bråk og bespottelse være langt borte fra dere, sammen med all ondskap.

32 Vær gode mot hverandre, vær ømhjertet og tilgi hverandre, for slik har også Gud ved Kristus tilgitt dere.

Efeserne
5 kapittel

Lev rett i Kristus

Ha Gud som forbilde  (5,1-7)

Vær Guds etterfølgere, som hans kjære barn.

Lev i Kristi kjærlighet, for han har ved sin kjærlighet også overgitt seg selv som offergave og et velduftende slaktoffer til behag for Gud.

Og utukt og all slags urenhet eller grådighet må ikke engang nevnes blant dere, for slikt passer seg ikke blant hellige.

Heller ikke må det finnes skamløshet, dumt prat og grove vitser blant dere, for det er ikke slikt som passer seg. Be heller en takkebønn!

For dette skal dere vite: Ikke noen som driver utukt eller er uren, og heller ingen som er grådig, for han er en avgudsdyrker, skal ha noen arv i Guds og Kristi rike.

La ingen forføre dere med tomme ord, for på grunn av det kommer Guds vrede over ulydighetens sønner.

Derfor: Vær ikke delaktige sammen med dem.

Lysets barn  (5,8-14)

Før var dere i mørket. Men nå er dere i Herrens lys. Lev da også som lysets barn.

For åndens frukt består av godhet, rettferdighet og sannhet.

10 Vurder hva som er til behag for Herren!

11 Bli ikke en del av mørkets ufruktbare gjerninger, men heller avslør dem.

12 Men det er en skam bare å tale om det som skjer i det skjulte.

13 For alt blir avslørt og åpenbart av lyset, og alt som blir åpenbart, er ved lyset.

14 Derfor har han sagt: ‘Våkn opp, du som sover! Stå opp fra de døde.’ La Kristus lyse opp for deg!  JES 26,19 

Takk Gud for alt  (5,15-21)

15 Vær da nøye med hvordan dere lever; ikke som uforstandige, men som kloke.

16 Bli frikjøpt fra denne tiden, for dagene blir onde.

17 Vær derfor ikke tåpelige, men forstå Guds vilje.

18 Drikk dere ikke fulle på vin slik at det fører til utskeielser. La dere heller bli fylt av ånden!

19 Tal til hverandre med salmer, lovsanger og åndelige oder. Og nynn melodier for HERREN* i deres hjerter.  *JHVH

20 Og takk alltid Gud, vår Far, for alt, i Herren Jesu Kristi navn.

21 Innordne dere under hverandre i gudsfrykt.

Kristus og menigheten, mannen og kvinnen  (5,22-33)

22 Kvinner, innordne dere under deres egne menn i Herren!

23 For mannen er kvinnens overhode, slik også Kristus er menighetens overhode og legemets Redningsmann.

24 Og slik menigheten innordner seg under Kristus, slik skal også kvinnen innordne seg under sin egen mann i alt.

25 Og mannen skal elske sin kvinne slik også Kristus har elsket menigheten som han overgav seg selv for.

26 For den skal være helliget, renset og vasket med ordet som vann.

27 Still dere selv frem for ham som en praktfull menighet uten at dere har flekker, rynker eller noe lignende, men som hellige og lytefrie.

28 På samme måte skylder mannen å elske sin kvinne som sitt eget legeme, for den som elsker sin kvinne, elsker også seg selv.

29 For ingen har noen gang hatet sitt eget kjøtt. Han nærer det og fostrer det slik også Herren gjør med menigheten.

30 For vi er lemmer på hans legeme [av kjøtt og bein.]

31 ‘Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin kvinne, og de to skal være ett kjøtt’  1 Mos 2,24 

32 Dette er et stor mysterium, men jeg taler om Kristus og menigheten.

33 Men hver og én skal elske sin kvinne som seg selv, og kvinnen skal respektere sin mann.

Efeserne
6 kapittel

Guds rustning

Oppdra deres barn i Jehovahs tukt  (6,1-4)

Barn, vær lydige mot deres foreldre i Herren, for det er riktig.

‘Sett pris på din far og din mor —’ Og dette er det første budet med et løfte:

‘— for da skal det gå dere vel, og dere skal leve lenge på jorden.’  5 Mos 5,16 

Fedre, frist ikke deres barn til vrede. Frist dem ikke til vrede, men oppdra dem i HERRENs* formaninger og tukt.  *JHVH

Slaver og herrer  (6,5-9)

Slaver, adlyd deres herrer i kjøttet med oppriktig skjelvende frykt i deres hjerter, som om det var for Kristus.

Dere skal ikke være øyentjenere for å gjøre mennesker til lags, men dere skal være som Kristi slaver som gjør Guds vilje med deres sjeler.

Vis godvilje når dere slaver, som om det var for HERREN* og ikke for mennesker.  *JHVH

Dere skal vite at av det gode som dere gjør, skal dere få igjen for — som slave eller fri.

Og dere herrer skal gjøre det samme mot dem! Unngå trusler, for dere skal vite at også dere har en Herre, han som er i himlene, og av ham vil ingen bli forskjellsbehandlet!

Med Gud som rustning  (6,10-20)

10 Til slutt: Vær sterke i Herren ved hans kraft og styrke.

11 Ta på dere rustningen fra Gud for at dere skal kunne stå imot Djevelens virkemidler.

12 For vår brytekamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot fyrster, myndigheter og verdensherskere av denne tidens mørke, og mot den åndelige ondskap fra det himmelske.

13 Ta derfor imot rustningen fra Gud for at dere på den onde dagen skal kunne stå imot slik at når alt er gjennomført, vil dere bli stående.

14 Bli stående og bind opp om deres hofter med sannheten, og ha på dere rettferdigheten som brynje.

15 Og deres føtter skal være skodd til forberedelse for fredens budskap.

16 Fremfor alt, bær troen som skjold, for at dere med den skal kunne slukke enhver brennende pil fra den onde.

17 Ta på dere deres redning som hjelm og ånden som sverd, for de er ord fra Gud.

18 Be til alle tider og la all bønn og påkallelse være av ånden. Vær våkne slik at dere selv alltid kan holde ut i påkallelse for de hellige.

19 Måtte ordene bli gitt meg når jeg åpner min munn slik at jeg frimodig kan gjøre kjent budskapets mysterium.

20 Det er det jeg er en tjener for, i lenker, ved at jeg frimodig må tale om det.

Til avskjed  (6,21-24)

21 For at dere skal vite hva min gjerning går ut på, skal Tykikus, en kjær bror i troen og en Herrens tjener, gjøre alt det kjent for dere.

22 Det er ham som jeg sender til dere for at dere selv skal ha kjennskap omkring dette, og for at han skal trøste deres hjerter.

23 Fred til brødrene, og kjærlighet i troen på Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus.

24 Nåde til alle, og kjærlighet ved Herren Jesus Kristus i uforgjengelighet. Amen.

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2022 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.