Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss

Bibeloversikt

Bøker i Bibelen

Gamle testamentet

1. Mosebok
2. Mosebok
3. Mosebok
4. Mosebok
5. Mosebok
Josva
Dommerne
Ruts bok
1. Samuelsbok
2. Samuelsbok
1. Kongebok
2. Kongebok
1. Krønikebok
2. Krønikebok
Esras bok
Nehemjas bok
Esters bok
Jobs bok
Salmenes bok
Salomos ordspråk
Forkynneren
Høysangen
Jesaja
Jeremia
Klagesangene
Esekiels bok
Daniels bok
Hoseas bok
Joels bok
Amos' bok
Obadjas bok
Jonas bok
Mikas bok
Nahums bok
Habakkuks bok
Sefanjas bok
Haggais bok
Sakarjas bok
Malakis bok

Nye Testamentet

Evangeliet etter Matteus
Evangeliet etter Markus
Evangeliet etter Lukas
Evangeliet etter Johannes
Apostlenes Gjerninger
Paulus' brev til romerne
Paulus' 1. brev til korinterne
Paulus' 2. brev til korinterne
Paulus' brev til galaterne
Paulus' brev til efeserne
Paulus' brev til filipperne
Paulus' brev til kolosserne
Paulus' 1. brev til tessalonikerne
Paulus' 2. brev til tessalonikerne
Paulus' 1. brev til Timoteus
Paulus' 2. brev til Timoteus
Paulus' brev til Titus
Paulus' brev til Filemon
Hebreerbrevet
Jakobs brev
Peters 1. brev
Peters 2. brev
Johannes' 1. brev
Johannes' 2. brev
Johannes' 3. brev
Judas
Johannes åpenbaring


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Kolosserne

Brevet til kolosserne er Paktens 53. bok, og Paulus’ 9. skriv. Også dette skrivet ble skrevet under Paulus’ første fangenskap i Rom, ca. år 62. Paulus hadde ikke selv startet denne menigheten. (KOL 2:1) Menigheten i Kolosse ble sannsynligvis opprettet av Paulus’ nære venn og medarbeider Epafras. (KOL 4:12) Samtidig med brevet til menigheten i Kolosse skrev Paulus også brevet til Filemon, og de to som overbar disse to brevene samtidig, var Paulus’ medarbeider Trykikus sammen med slaven Onesimus, den nyttige, som Paulus sendte tilbake til hans rettmessige eier, Filemon. (Se brevet til Filemon.) Kolosse ligger et stykke øst for kystbyen Efesos i provinsen Asia. Hovedbudskapet i Paulus’ brev til kolosserne er redning i Kristus og Kristi opphøyde stilling som et avbilde av Gud den allmektige. Det stod ofte strid om Paulus’ forkynnelse, og Kolosse var ingen unntakelse. Det må sees på bakgrunn av den forkynnelsen som jødene fortsatte med, ikke basert på Kristus, men etter Moses’ lov.

Kolosserne
1 kapittel

Den førstefødte av skapningen

Hilsener  (1,1-2)

Fra Paulus, en Jesu Kristi apostel etter Guds vilje, og fra Timoteus, vår bror.

Til de hellige og trofaste brødrene i Kristus fra Kolosse: Nåde og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus.

Budskapets frukt  (1,3-8)

Vi takker alltid Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus, for dere når vi ber.

For vi har hørt om deres tro på Kristus Jesus og den kjærligheten dere har til alle de hellige.

Et håp er gjort klart for dere i himlene gjennom det sannhetens ord som dere tidligere har hørt om i budskapet og som nå er kommet til dere.

Det har båret frukter og har spredd seg utover fra den dagen dere hørte om det da dere i sannhet fikk kunnskapen om Guds nåde.

Det har dere lært av Epafras, vår kjære medslave og en trofast tjener for Kristus.

Det var han som fortalte oss om deres kjærlighet, den som er av ånden.

De helliges arv  (1,9-12)

Det er på grunn av dette at vi, helt fra den dagen vi hørte om det, ikke har sluttet å be for dere. Vi ber om at dere fullt ut må få korrekt kunnskap om hans vilje med full visdom og forståelse av det åndelige.

10 Lev som verdige for HERREN* til fullt behag for ham. Bær frukter til alle gode gjerninger som øker den korrekte kunnskapen om Gud.  *JHVH

11 Måtte dere bli styrket i kraften av hans herlighet og styrke — med all den utholdenhet og tålmodighet som er av ånden.

12 Og takk deres Far, han som har gjort det mulig at dere skal få del i arven blant de hellige, de som er i hans lys.

Bildet av den usynlige Gud  (1,13-20)

13 Han har befridd oss fra mørkets makter, og han skal føre oss frem til sitt rike ved sin Sønns kjærlighet.

14 I ham har vi gjenløsningen ved hans blod og tilgivelse for våre synder.

15 Han* er et avbilde av den usynlige Gud og den førstefødte av hele skaperverket.  *Kristus,  ÅPB 3,14 

16 For ved ham er alt blitt skapt, både himlene og jorden, både det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer, fyrster eller myndigheter. Alt er skapt ved ham.

17 Han ble til før alt annet, og alt eksisterer gjennom ham.

18 Og han er legemets, menighetens, overhode. Han er begynnelsen, den førstefødte av alle døde, og han er opphøyet over alle.

19 For det behaget ham* at alt som var av ham,* skulle bo i ham.**  *Gud  **Kristus

20 Han* skal gi fred gjennom hans** blod på stauren,* og han* skal forsone alle med seg selv** gjennom ham*** — enten det er på jorden eller i himlene.  *gr. stauros = staur  **Gud  ***Kristus,

Forsonet med Gud  (1,21-23)

21 En gang var dere fremmede. Dere var fiender fordi dere utførte deres onde gjerninger. Men nå er dere forsonet med ham.

22 Og nå har han forsonet seg med dere gjennom Kristi legemes død i kjøttet, for at dere skal bli fremstilt som hellige, lytefrie og skyldfrie fremfor ham.

23 Derfor, bli værende i troen, grunnfestet og fast bestemt uten at dere fjerner dere fra håpets budskap, det som skal bli forkynt for hele skapningen og som jeg, Paulus, er blitt en tjener for.

Det himmelske mysterium  (1,24-29)

24 Nå gleder jeg meg over mine lidelser for dere, for jeg får oppfylt det jeg mangler gjennom Kristi legeme i kjøttet, det som er menigheten.

25 Det er den jeg er blitt en tjener for etter den forvaltning som Gud gav meg for å fullføre Guds ord.

26 Deri ligger også det mysteriet som i tider har vært skjult for slektene, men som nå er åpenbart for de hellige.

27 For Gud har villet gjøre det kjent hvor rik på herlighet dette mysteriet er for dem fra folkeslagene som håper på Kristi herlighet.

28 Det er om det vi forkynner. Vi advarer alle disse menneskene, og vi underviser alle disse menneskene, med all vår visdom for å fremstille disse menneskene som fullkommengjort for Kristus Jesus.

29 Det er også det jeg strever for. Og jeg kjemper med den energi som virker i meg gjennom hans kraft.

Kolosserne
2 kapittel

Kristi fullkommenhet

Guds mysterium  (2,1-5)

Jeg vil at dere skal vite hvordan jeg har kjempet både for dere og for dem i Laodikea som ikke har sett mitt ansikt i kjøttet.

Og jeg vil at dere skal bli trøstet i hjertet og forenet i kjærligheten, for at dere skal ha full rikdom, overbevisning, forstand og en rett kunnskap om Guds, Kristi Fars, mysterium.

Det er han som skjuler alle skatter, all visdom og all kunnskap.

Dette sier jeg til dere for at ikke noen skal forføre dere med forlokkende tale.

For selv om jeg er borte fra dere i kjøttet, er jeg likevel sammen med dere i ånden. Og jeg gleder meg over å se hvor ordentlige dere er, og hvor fast deres tro på Kristus er blitt.

Døpt til Kristus  (2,6-12)

Fordi dere har tatt imot Kristus Jesus som deres Herre, skal dere også leve med ham.

Vær derfor rotfaste og bli oppbygget i ham. Stå fast i den troen dere er blitt opplært i, og vær full av takknemlighet for det.

Se til at ingen forfører dere med tomt filosofisk bedrag etter menneskers tradisjoner, slike som er basert på denne verdens prinsipper, men som ikke er fra Kristus.

For i ham er alt som fullt og helt er guddommelig, til stede legemlig.

10 Vær fulle av ham som er overhodet for alle fyrster og myndigheter.

11 Til ham ble dere også omskåret, ikke med den omskjærelsen som er gjort av menneskehender, men gjennom å avlegge og forkaste deres syndige legeme i kjøttet for å bli omskåret til Kristus.

12 Dere ble begravd med ham i dåpen. Da skal dere også bli oppreist med ham ved den troen som virker i dere — at Gud reiste ham opp fra de døde.

Kristi triumf  (2,13-15)

13 Dere var døde i deres ugjerninger og deres uomskårne kjøtt, men han vil levendegjøre dere sammen med ham* ved at han har tilgitt dere deres ugjerninger.  *Kristus

14 Han strøk ut håndskriftet med budene, det som var mot oss. Han tok det bort og naglet det til stauren.*  *gr. stauros = staur

15 Han avvæpnet fyrster og myndigheter og satte dem i vanry ved at han så åpenbart triumferte over dem.

Døm ikke for mat eller sabbater  (2,16-17)

16 La derfor ingen dømme dere for mat eller drikke eller angående helligdager eller månedager eller sabbater.

17 For dette er bare skygger av den kommende virkeligheten gjennom legemet, som er ved Kristus.

Veksten er fra Gud  (2,18-19)

18 La ikke seiersprisen bli frarøvet dere av slike som har behag i falsk ydmykhet og tilbedelse av budbringere. De er slike som utdyper det de ikke vet. De er uten forstand, og de er hovmodige til sinns.

19 De har mistet kontakt med Overhodet. For ved ham blir hele legemet sammenføyd med sener og får sin næring. Det blir holdt sammen og vokser med den veksten som er fra Gud.

Menneskers bud  (2,20-23)

20 Derfor, hvis dere har dødd med Kristus fra verdens prinsipper, hvordan kan dere da underlegge dere slike regler som:

21 ‘Ikke ta på! Ikke smak på! Ikke rør!’

22 For alt dette blir ødelagt ved bruk, for det er bud etter menneskers lære.

23 Slikt har sikkert ord på seg for å være visdom, men er bare påtatt tilbedelse og selvpålagt ydmykhet som neglisjerer legemet uten å ha noen verdi til å mette kjøttet.

Kolosserne
3 kapittel

Kristi slaver

Et liv med Gud  (3,1-4)

Hvis så er at dere skal bli oppreist sammen med Kristus, så søk mot det høye der Kristus sitter ved Guds høyre hånd.

La deres tanker være opptatt av det som er i det høye, og ikke det som er på jorden.

For etter at dere har dødd, er deres liv skjult i Kristus sammen med Gud.

Når Kristus blir åpenbart, han som er deres liv, da skal også dere bli åpenbart sammen med ham i hans herlighet.

Kjøttets gjerninger  (3,5-11)

La derfor deres lemmer være døde for det som er på jorden: Hor, urenhet, onde lyster, begjær og griskhet, for slikt er avgudsdyrkelse.

Derfor skal Guds vrede komme over ulydighetens sønner.

Slik handlet også dere tidligere, og slik levde dere.

Men fra nå av må dere legge av dere all vrede, sinne, ondskap og blasfemi. Og la ingen skitten tale komme ut fra deres munn.

Dere skal ikke lyve for hverandre, for dere har lagt bort det gamle mennesket og dets gjerninger.

10 Dere skal ta på dere det nye, det som gjennom korrekt kunnskap blir fornyet til et bilde av Skaperen.

11 Her er det verken greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbarer, skyter, slave eller fri, for Kristus er alt i alle!

Over alt står kjærligheten  (3,12-14)

12 Ta på dere det som er av Gud, dere som er utvalgt, helliget og elsket. Ha medfølelse, barmhjertighet, godhet, ydmykhet, mildhet og tålmodighet.

13 Vær overbærende med hverandre og tilgi hverandre de uoverensstemmelsene dere måtte ha i forhold til noen — slik HERREN* også har gjort med dere.  *JHVH

14 Men over alt dette står kjærligheten, for det er den som holder dere sammen frem til fullkommengjørelsen.

Gjør alt i Jesu Kristus  (3,15-17)

15 La Guds fred styre deres hjerter, for ved den ble dere også kalt til ett legeme. Og vær takknemlige!

16 La Kristi ord bo rikelig i dere med all visdom og lære, og forman hverandre med salmer, sanger og åndelige oder ved den nåden dere har fått i deres hjerter fra HERREN.**  *JHVH

17 Alt det dere gjør, i ord og gjerning, så gjør det i Jesu Kristi navn, og takk Gud, vår Far, ved ham.

Kvinner og menn  (3,18-19)

18 Kvinner, innordne dere under deres menn, slik det er passende i Herren.

19 Menn, elsk deres kvinner, og vær ikke strenge mot dem.

Barn og fedre  (3,20-21)

20 Barn, vær lydig mot deres foreldre i alt, for det er til behag for HERREN.*  *JHVH

21 Fedre, oppmuntre deres barn for at de ikke skal bli mismodige.

Slaver og herrer  (3,22-26)

22 Slaver, adlyd deres herrer i kjøttet i alt; ikke som en øyentjeneste for å gjøre dem til lags, men av et oppriktig hjerte og med frykt for Gud.

23 Alt det som dere gjør, skal dere gjennomføre ved deres sjel, som om det var for HERREN,* og ikke for mennesker.  *JHVH

24 Dere vet at dere skal bli belønnet med en arv fra HERREN.* For dere er slaver for Herren Kristus.  *JHVH

25 Den som gjør urett, får urett igjen for sin urett. Det blir ingen forskjellsbehandling.

26 Og dere herrer, gi deres slaver det som er rett og rettferdig, for dere skal vite at også dere har en Herre i himlene.

Kolosserne
4 kapittel

Til avskjed

Formaninger til menigheten  (4,1-5)

Hold fast ved bønnen, vær våkne og ha selv takknemlighet.

Be også for meg, at Gud skal åpne en dør for ordet så jeg kan tale om Kristi mysterium. Det er også derfor jeg er bundet.

La meg åpenbare det slik jeg bør tale.

Oppfør dere med visdom blant dem som er utenforstående. Kjøp dere tid.

La deres tale være av nåde, og krydret med salt, for at dere skal vite hvordan dere bør svare hver enkelt.

Til avskjed  (4,6-14)

Alt i forbindelse med meg skal Tykikus gjøre kjent for dere Han er en kjær bror i troen; en tjener og en medslave for Kristus.

Jeg har sendt ham for at han selv skal lære dere å kjenne, slik at han dermed kan trøste deres hjerter.

Onesimus, en kjær bror i troen, er sammen med ham. Og han skal gjøre kjent for dere alle hvordan det er på dette stedet.

Aristarkus, min medfange, hilser dere sammen med Markus, Barnabas’ søskenbarn, ham som dere har fått bud om at han skal komme. Ta vel imot ham.

10 Også Jesus, han som blir kalt Justus, hilser dere. Han er den eneste omskårne som ar- beider sammen med meg om Guds rike. Han har vært til stor trøst for meg.

11 Epafras, en Kristi slave, hilser dere. Han strever alltid for dere i bønn, og han står frem som fullmoden for å fullføre hele Guds vilje.

12 Jeg kan vitne om at han har stor iver for dere, og også for dem fra Laodikea og Hierapolis.

13 Lukas, vår kjære doktor, og Demas, hilser dere.

14 Hils fra meg til brødrene i Laodikea, og til Nymfa og menigheten i hennes hus.

Les det opp i menigheten i Laodikea  (4,15-16)

15 Etter at dette skrivet er blitt lest opp hos dere, sørg da for at det også blir opplest i laodikeernes menighet. Og les også opp hos dere det som kommer fra Laodikea.

16 Si også til Arkippus: ‘Se til at du fullfører den tjenesten du har mottatt i Herren!’

Med Paulus’ egen hånd  (4,17)

17 Denne hilsenen er med min, Paulus’ hånd. — Husk at jeg er i lenker! Nåde være med dere. Amen.

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.