Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss

Bibeloversikt

Bøker i Bibelen

Gamle testamentet

1. Mosebok
2. Mosebok
3. Mosebok
4. Mosebok
5. Mosebok
Josvas bok
Dommernes bok
Ruts bok
1. Samuelsbok
2. Samuelsbok
1. Kongebok
2. Kongebok
1. Krønikebok
2. Krønikebok
Esras bok
Nehemjas bok
Esters bok
Jobs bok
Salmenes bok
Salomos ordspråk
Forkynneren
Høysangen
Jesajas bok
Jeremias bok
Klagesangene
Esekiels bok
Daniels bok
Hoseas bok
Joels bok
Amos' bok
Obadjas bok
Jonas bok
Mikas bok
Nahums bok
Habakkuks bok
Sefanjas bok
Haggais bok
Sakarjas bok
Malakis bok

Nye Testamentet

Evangeliet etter Matteus
Evangeliet etter Markus
Evangeliet etter Lukas
Evangeliet etter Johannes
Apostlenes Gjerninger
Paulus' brev til romerne
Paulus' 1. brev til korinterne
Paulus' 2. brev til korinterne
Paulus' brev til galaterne
Paulus' brev til efeserne
Paulus' brev til filipperne
Paulus' brev til kolosserne
Paulus' 1. brev til tessalonikerne
Paulus' 2. brev til tessalonikerne
Paulus' 1. brev til Timoteus
Paulus' 2. brev til Timoteus
Paulus' brev til Titus
Paulus' brev til Filemon
Hebreerbrevet
Jakobs brev
Peters 1. brev
Peters 2. brev
Johannes' 1. brev
Johannes' 2. brev
Johannes' 3. brev
Judas
Johannes åpenbaring


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Andre Timoteus

Det andre brevet fra Paulus til hans nærmeste venn, Timoteus, er Paulus’ aller siste brev og Paktens 58. bok. Den antas å være skrevet rundt år 65, året etter den store brannen i Rom som keiser Nero selv hadde fått påsatt for å kunne legge skylden på de kristne. I dette brevet som Paulus etter all sannsynlighet skrev fra fengselet i Rom etter at han ble arrestert for andre gang, får vi inntrykk av at Paulus er klar over at han går enden i møte. Han er en gammel og skuffet mann der han forteller Timoteus om dem som har forlatt troen til fordel for denne verdens fristelser. Alt Paulus har igjen nå, er troen og håpet i Kristus. ‘Jeg har kjempet den gode kampen.’ ( 2TI 03:07 ) Og: ‘Det er gjort klar en rettferdighetens krans for meg.’ ( 2TI 03:08 ) Dette blir Paulus’ siste ord til Timoteus: ‘Må Herren Jesu Kristi ånd og nåde være med deg. Amen.’ ( 2TI 04:22 )

2TI 01

Hold fast ved troen

2TI 01:01-02 Hilsen

01 Fra Paulus, en Jesu Kristi apostel etter Guds vilje og etter løftet om det livet som er i Jesus Kristus.

02 Til Timoteus, mitt kjære barn: Nåde, barmhjertighet og fred fra Gud, vår Far, og Kristus Jesus, vår Herre.

2TI 01:03-12 Fra før denne tiden

03 Ved Guds nåde har jeg tjent ham, slik mine forfedre gjorde, med ren samvittighet. Og stadig, selv når jeg var i fare, har jeg husket deg i mine bønner natt og dag.

04 Jeg lengter etter å få se deg, og når jeg husker dine tårer, blir jeg fylt av glede.

05 For da får jeg påminnelser om din oppriktige tro, den som først bodde i din bestemor Lois og din mor Eunike. Og jeg er overbevist om at den også bor i deg.

06 Av den grunn minner jeg deg om at du må oppildne den Guds gave som ble din ved håndspåleggelse.

07 For Gud gav deg ikke feighetens ånd, men kraftens, kjærlighetens og nøkternhetens ånd.

08 Skam deg derfor ikke over vår Herres vitneforklaring, og heller ikke over meg, hans fange. Men ta del i mine lidelser for budskapet sammen med meg, ved Guds kraft.

09 Det er han som skal redde oss ved at han har kalt oss til et hellig kall — ikke på grunn av våre gjerninger, men etter sin egen forutbestemte nåde fra før denne tiden.

10 Og nå har han åpenbart det for oss ved at han lot vår Redningsmann Jesus Kristus fremstå som den som skal avvikle døden og føre liv og udødelighet frem i lyset ved sitt budskap.

11 Til dette ble jeg satt som utroper, apostel og lærer for folkeslagene.

12 Derfor må jeg også lide dette. Likevel skammer jeg meg ikke, for jeg vet hvem jeg tror på og er overbevist om at han har kraft til å ivareta det jeg overgir ham frem til den dagen.

2TI 01:13-14 Det du har hørt fra meg

13 Ha det mønster til et uforfalsket ord som du har hørt fra meg i den tro og kjærlighet som er fra Kristus Jesus.

14 Det gode som du har i deg, må du bevare ved Den hellige ånd som bor i deg.

2TI 01:15 Mange brødre har forlatt Paulus

15 Dette vet du: Alle i Asia har vendt seg bort fra meg, slike som Fygelus og Hermogenes.

2TI 01:16-18 En trofast bror

16 Måtte Herren gi sin barmhjertighet til Onesiforus og hans familie, for han har ofte oppmuntret meg, og det uten å skamme seg over mine lenker.

17 I Rom lette han etter meg ivrigere enn vanlig til han fant meg.

18 Måtte Herren gi at han vil finne barmhjertighet på Herrens dag så mye som han hjalp til i Efesos, noe du vet meget godt.

2TI 02

Hold ut i sannheten

2TI 02:01-07 Gode råd fra Paulus

01 Nå, mitt barn, vær sterk i Kristi Jesu nåde.

02 Det du har hørt av meg blant mange vitner, skal du overlevere til trofaste mennesker, til dem som er verdige, og du skal undervise andre også.

03 Hold ut i lidelser som en god soldat for Jesus Kristus.

04 Ingen som gjør tjeneste som soldat, blander seg opp i sivile saker, for han har nok med å være soldat.

05 Og hvis noen konkurrerer, får han ikke smykke seg med seierskransen hvis han ikke har fulgt konkurransereglene.

06 Og en hardtarbeidende bonde skal være den første som får del i innhøstingen.

07 Tenk over det jeg sier, så skal Herren gi deg innsikt i alt dette!

2TI 02:08-10 En tiders redning

08 Husk at Jesus Kristus, av Davids sæd, ble oppreist fra de døde, ifølge budskapet.

09 Det er for dette jeg holder ut i lidelser og i lenker som en kriminell. Men Guds ord er ikke bundet.

10 Jeg holder ut alt dette for de utvalgte, for at også de skal oppnå den redningen som er av Kristus Jesus til en tiders herlighet.

2TI 02:11-13 Hvis vi holder ut, skal vi også herske med ham

11 Dette er et troverdig ord: Hvis vi dør med ham, skal vi også leve med ham.

12 Hvis vi holder ut, skal vi også herske med ham. Og hvis vi fornekter ham, skal også han fornekte oss.

13 Men hvis vi er troløse, forblir han trofast. For ingen kan fornekte seg selv.

2TI 02:14-18 Strid ikke om ord

14 Minn dem på, mens du vitner om det fremfor Herren, at de ikke skal drive med ordkløyveri, for det er ikke til nytte, og det er nedbrytende for den som hører på.

15 Strev etter å fremstå som en utprøvd Guds arbeider som ikke trenger å skamme seg over å skjære rett inn til ordets sannhet.

16 Hold deg borte fra ugudelig prat som bare fører til mangel på gudsfrykt.

17 Og deres ord sprer seg som koldbrann, slik som med Hymeneus og Filetus.

18 De er slike som avviker fra sannheten, for de sier at oppstandelsen har allerede skjedd, og dermed forvrenger de troen for noen.

2TI 02:19 Guds solide fundament

19 Likevel, Guds solide fundament blir stående med disse innskriftene: ‘HERREN* kjenner sine.’ Og: ‘Alle som bekjenner HERRENS* navn, må avstå fra urett.  *JHVH

2TI 02:20-22 Til edle eller uverdige formål

20 I et stort hus er det ikke bare gjenstander av gull og sølv, men også av tre og leire. Noen brukes til høyverdige formål, andre til uverdige.

21 Men hvis noen renser seg, blir han et redskap for det som er høyverdig — helliggjort og nyttig for sin overherre og forberedt til all god gjerning.

22 Unngå ungdommens begjær! Søk rettferdighet, tro og kjærlighet og fred, for da kan du påkalle Herren med et rent hjerte.

2TI 02:23-26 Djevelens snare

23 Unngå tåpelige og vettløse diskusjoner, for du vet at det fører til krangel.

24 En Herrens slave skal ikke krangle, men være mild i alt. Og når han underviser, skal han være overbærende.

25 Han skal være mild som når han oppdrar et barn. For den som er en motstander, vil kanskje Gud gi at han viser anger gjennom en korrekt kunnskap om sannheten.

26 Da kan de bli edru etter sin beruselse og unngå den Djevelens snare som de har vært fanget i etter hans vilje.

2TI 03

Det går mot slutten for Paulus

2TI 03:01-09 Det skal komme vanskelige tider

01 Dette skal du vite: I de siste dager skal det komme vanskelige tider.

02 Menneskene skal bli egenkjære, pengekjære, skrythalser, stolte, blasfemiske, ulydige mot foreldrene, utakknemlige og fulle av ondskap.

03 De skal være uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalerske og mangle selvkontroll, og de skal være voldelige og uten kjærlighet til det som er godt.

04 De er forræderske og oppfarende, de er stolte og de skal elske sine lyster høyere enn de elsker Gud.

05 De har en tilsynelatende gudsfrykt, men de avviser dens kraft. Selv skal du holde deg borte fra slike som dem.

06 De sniker seg inn i husene og får makt over enfoldige kvinner, slike som er nedtynget av synd som fører til all slags utskeielser.

07 De forsøker alltid å forstå, men de klarer ikke å komme frem til rett kunnskap om sannheten.

08 Slik Jannes og Jambres satte seg opp mot Moses, slik setter også disse seg opp mot sannheten! Deres sinn er fordervet og de holder ikke mål i forhold til troen.

09 Men de* kom ikke langt noen av dem, for deres vanvidd ble synlig for alle. Og slik skal det gå med disse også.  *Jannes og Jambres

2TI 03:10-13 Ondskapen blir stor

10 Men du har fulgt min lære, min levemåte, min hensikt, min tro, min tålmodighet, min kjærlighet og min utholdenhet.

11 Du kjenner mine mange forfølgelser og lidelser og det jeg ble utsatt for i Antiokia, i Ikonium og i Lystra — all den forfølgelsen jeg holdt ut i. Men Herren har befridd meg fra alt!

12 Men alle som vil leve et gudfryktig liv i Jesus Kristus, blir forfulgt.

13 For de onde menneskene og bedragerne blir verre og verre. De bedrar og blir bedratt.

2TI 03:14-17 Hele Skriften er innåndet av Gud

14 Men hold ut i det som du har lært og blitt forsikret om. Og du vet hvem som har undervist deg.

15 Fra barndommen har du kjent Den hellige skriften og dens kraft til visdom om din redning ved troen på Kristus Jesus.

16 For hele Skriften er innåndet av Gud. Den er nyttig til undervisning, irettesettelse, veiledning og til oppdragelse i rettferdighet.

17 Slik blir et Guds menneske godt utrustet til all god gjerning.

2TI 04

Paulus’ siste hilsen

2TI 04:01-05 Forkynn ordet

01 Nå vitner jeg fremfor Gud, og ved Herren Jesus Kristus som skal dømme levende og døde etter at han har synliggjort sitt rike:

02 Forkynn ordet om det passer eller ikke! Overbevis, irettesett og forman med all tålmodighet og lærdom.

03 For den tiden skal komme da de ikke skal holde ut en uforfalsket lære, men etter eget ønske skal de samle seg opp lærere etter det som kiler dem i øret.

04 De skal vende sine ører bort fra sannheten og vende seg til myter.

05 Men vær du nøktern i alt! — Hold ut i trengsler, gjør en forkynners arbeid og fullfør din tjeneste.

2TI 04:06-08 Jeg har kjempet den gode kampen

06 Jeg lar meg gladelig ofre, for tiden for min bortgang står for tur.

07 Jeg har kjempet den gode kampen, jeg har fullført løpet og holdt ut i troen.

08 Til slutt venter det en rettferdighetens seierskrans på meg, den som Herren, Den rettferdige dommeren, skal gi meg på den dagen. Og ikke bare til meg, men til dem som har elsket hans tilsynekomst.

2TI 04:09-16 Flere brødre har forlatt Paulus

09 Gjør det du kan for å komme til meg snart!

10 Demas har forlatt meg av kjærlighet til det som er av denne tiden. Han har dratt til Tessalonika og Kreskes til Galatia. Og Titus er i Dalmatia.

11 Bare Lukas er hos meg. Hent Markus og ta ham med deg. Han er nyttig i tjenesten.

12 Tykikus har jeg sendt til Efesos.

13 Ta med deg kappen min som jeg la igjen hos Karpus i Troas, når du kommer. Ta med deg rullene, spesielt pergamentene.

14 Smeden Aleksander har gjort meg mye ondt. — Måtte HERREN* gi ham etter hans gjerninger!  *JHVH

15 Vær på vakt mot ham du også, for han er en iherdig motstander av vår forkynnelse.

16 Under mitt første forsvar var ikke noen sammen med meg. Alle forlot meg! Måtte det ikke bli tilregnet dem.

2TI 04:17-18 Men Herren er trofast

17 Men Herren stod med meg og gav meg styrke for at budskapet fullt ut skulle bli forkynt gjennom meg til alle folkeslag. Han har også befridd meg fra løvens gap.

18 Og Herren vil befri meg fra all ond gjerning og redde meg til sitt himmelske rike. Æren er hans i tid og tider! Amen.

2TI 04:19-20 Avskjed

19 Hils Priska og Akvilas, og Onesiferos’ familie, fra meg.

20 Erastus ble værende i Korint. Trofimus forlot jeg i Milet. Han var syk.

21 Gjør det du kan for å komme før vinteren. Eubulus hilser deg. Det samme gjør Pudens, Linus, Klaudia og alle brødrene.

2TI 04:21 Paulus’ siste hilsen

22 Herren Jesu Kristi ånd og nåde være med deg. Amen.

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2021 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.