Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss

Bibelkommentarer og bibeloversikt


Gamle testamentet - Engelsk:

1. Mosebok
2. Mosebok
3. Mosebok
4. Mosebok
5. Mosebok
Josvas bok
Dommernes bok
Ruts bok
1. Samuelsbok
2. Samuelsbok
1. Kongebok
2. Kongebok
1. Krønikebok
2. Krønikebok
Esras bok
Nehemjas bok
Esters bok
Jobs bok
Salmenes bok
Salomos ordspråk
Forkynneren
Høysangen
Jesajas bok
Jeremias bok
Klagesangene
Esekiels bok
Daniels bok
Hoseas bok
Joels bok
Amos' bok
Obadjas bok
Jonas bok
Mikas bok
Nahums bok
Habakkuks bok
Sefanjas bok
Haggais bok
Sakarjas bok
Malakis bok
 

Nye Testamentet - Norsk:

Evangeliet etter Matteus
Evangeliet etter Markus
Evangeliet etter Lukas
Evangeliet etter Johannes
Apostlenes gjerninger
Paulus' brev til romerne
Paulus' 1. brev til korinterne
Paulus' 2. brev til korinterne
Paulus' brev til galaterne
Paulus' brev til efeserne
Paulus' brev til filipperne
Paulus' brev til kolosserne
Paulus' 1. brev til tessalonikerne
Paulus' 2. brev til tessalonikerne
Paulus' 1. brev til Timoteus
Paulus' 2. brev til Timoteus
Paulus' brev til Titus
Paulus' brev til Filemon
Hebreerbrevet
Jakobs brev
Peters 1. brev
Peters 2. brev
Johannes' 1. brev
Johannes' 2. brev
Johannes' 3. brev
Judas
Johannes åpenbaring


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Bibelkommentarer Høysangen

Bibelkommentarer Høysangen

 

Veien igjennom bibelen - Salemos høysang - 1441-1466-Hysang

 

Trykk her for å se bibel oversikt for Høysangen (bilde åpnes i nytt vindu)

 

Bibelforklaringen går nå over fra de historiske bøker til de poetiske. Da er det på sin plass å ta med noen opplysninger om den hebraiske diktning.

De hebraiske dikt skilte seg nemlig ikke så mye fra den alminnelige prosa-form som vår tids dikting. Det å få versene til å ende på rim, var ukjent for hebreerne. De stod på samme stadium som andre folk i oldtiden. Og hos dem kom det ikke så mye an på de enkelte ord som på tankene. De ble kjedet sammen på en egen måte i et visst innbyrdes forhold ved hjelp av korte setninger.

To eller tre, sjelden flere, slike korte setninger ble føyet sammen for å danne et vers. I dette verset tjente den ene setning til å forklare den andre ved at samme tanke ble sagt med andre ord.

Setningene i verset var omtrent like lange, og dermed dannet de et eiendommelig tonefall. Det er selvsagt vanskelig å gjengi i en oversettelse.

Hebreernes poesi blir enda mer forskjellig fra den lette og flytende karakter som mange diktere i dag har. Men formen i de bibelske dikt passer utmerket til det alvorlige innhold som Guds Ånd har helliget i Skriften.

Skulle vi nevne noe som vi vet kan tilsvare den jødiske diktform, kan det være våre gamle, toleddede ordspråk. Et eksempel er: "Det som kommer med synden, går med sorgen."

Noen ganger er flere vers knyttet sammen til en helhet, de såkalte strofer. Slik finner vi at Sal 2 er delt i fire strofer som hver har 3 vers. Disse strofene begynner noen ganger med samme bokstav eller de kjennes igjen på et omkved.

Noen ganger er versene ordnet alfabetisk som i Sal 119. Der er alle vers samlet i 22 grupper etter de 22 bokstavene i det hebraiske alfabetet. Hver gruppe består av 8 vers og hvert vers i gruppen begynner med samme bokstav og følger alfabetet.

I den hellige Skrift finnes enkelte bruddstykker av sanger som vi ellers ikke kjenner. En av dem er "Sangen om Herrens kriger". Men det er likevel bare den spesielle hellige poesi som er bevart for oss ved Guds ledelse.

Den mer folkelige sangen har ikke hatt så stor betydning for Guds folks liv, selv om folkelivet i Israel også på en særlig måte hadde sin rot i Herren.

Også i de historiske bøker finnes spredte dikt. Vi har allerede møtt Mose lovsang (2Mos 15), og Mose avskjedssang (5Mos 32), samt Deboras lovsang (Dom 5) og Hannas lovsang (1Sam 2).

Noen av de hellige sangene har et mer belærende preg og går ut på å undervise leseren i en dikterisk form. Eksempler på dette er Jobs bok, Ordspråkene og Predikanten.

De andre hellige dikt, som Davids salmer, tolker mer hjertets dype bevegelse og lengsel i sorg og glede, kamp og seier. Men Guds Ånd lærer selvsagt hjertet noe også gjennom disse tonene, bare på en noe annen måte.
Høysangen beskriver forbindelsen mellom Herren og menigheten under bildet av det inderlige og rene kjærlighetsforhold mellom kong Salomo og hans elskede Sulamit. Sangen gjelder vel nærmest forholdet mellom Herren og hans menighet i den gamle pakt. Men da det med rette er blitt sagt at den nye pakt ligger skjult i den gamle, kaster Høysangen også et vakkert lys over det kjærlighetsforhold som den nye pakts folk står i til sin store brudgom Jesus Kristus.

Det er i Høysangen også en profetisk tone som peker fram mot den salige forening i fullkommenheten som skal skje mellom Herren og hans brud når "Lammets bryllup" er kommet.

I den hellige Skrift brukes ofte bildet av ekteskapet for å betegne forholdet mellom Herren og menigheten. Vi behøver bare å minnes lignelsen om kongesønnens bryllup. Derfor kalles også vantro for hor, for vantro er jo sjelens utillatelige forhold til verden. Derved svikter den sin troskap mot sin himmelske brudgom. Det heter f.eks. i Jak 4:4: "Dere utro! vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den altså som vil være verdens venn han blir Guds fiende."

En høyere betegnelse for det inderlige samfunn enn nettopp brudekjærligheten kan ikke finnes. Som hans disippel står vi i et kunnskapsforhold til Herren så vi lærer sannheten av den store Mester. Og det er godt og nødvendig å lære dette forhold å kjenne. Som tjeneren overfor sin Herre står vi i et lydighetsforhold. Også det må til om troslivet skal være i sannhet. Men der ikke den inderlige kjærlighet til Herren i selvhengivelse ligger bak kunnskapen og lydigheten, blir kunnskapen død og lydigheten trelldom. Derfor spurte heller ikke Herren Simon Peter: Vet du noe om meg, har du lært noe godt? - og heller ikke: Vil du lyde meg? Men han spurte tre ganger: Simon, Jonas' sønn, elsker du meg?

Det er dette kjærlighetsforhold mellom Herren og den brud han har kåret seg blant syndere på jord, som Høysangen maler for oss i sterke farger. Men vi må forstå at det ikke er den ekteskapelige kjærlighet i den urene, besmittede form som dessverre nå finnes på jorden som er forbilde. Det er den ekteskapelige kjærlighet i den hellige, rene skikkelse slik den opprinnelig var bestemt av Herren som ligger bak.

Det er særlig i den nyeste tid noen som har begynt å ville forstå Høysangen som en ganske alminnelig kjærlighetssang om et forhold mellom Salomo og en eller annen jødisk kvinne. Men det er å trekke det hellige ned i støvet. Kirken har derfor bekjempet og fordømt en slik forståelse av Høysangen allerede fra de eldste tider av. At en vantro forstand kan se slik på saken, kan jo egentlig ikke undre oss. Allerede i slutten av det fjerde århundre ble denne oppfatning bekjempet. Og etter at Theodorus av Mopsvestia, en biskop i Oldkirken d.429:hadde prøvd å gi en slik fortolkning, ble denne betraktning fordømt på det femte alminnelige kirkemøte i året 553. Og her gikk den jødiske synagoge sammen med den kristne kirke. De jødiske rabbinerne uttalte alvorlige trusler mot dem som våget å forstå om enn bare et eneste vers i Høysangen som en verdslig elskovssang. Etter denne alvorlige tilbakevisning våget ikke noen å ta til orde for denne vantro forståelse i hele middelalderen.

Først i de senere århundrer har den fått sine talsmenn igjen. Sett fra denne synsvinkel har man kalt Høysangen en skadelig bok som ikke burde finnes i den hellige Skrift.

Ja, var Høysangen ikke annet enn en samling verdslige kjærlighetsviser, var det virkelig sørgelig å ha den i vår Bibel. Men vi har rett til å kalle en slik oppfatning vantro, for hvordan skulle Høysangen noen sinne være kommet inn i den hellige Skrift hvis de gamle Guds menn som samlet Skriften under Guds Ånds ledelse hadde tenkt seg muligheten av en slik oppfatning. Guds Ånd ville aldri tillatt det, så den forståelsen må være fullstendig utelukket for troende mennesker. Den er bare betegnende for dem som har funnet på den.

Høysangen har vært og er i sannhet en prøvestein på leserens innerste vesen. De som er opplyst av Guds Ånd, finner der en ren og hellig trøst, et herlig innblikk i kjærlighetsdypet mellom den rike, kongelige brudgom og hans fattige, ringe brud. Men de som er kjødelige har søkt næring for sitt kjødelige hjerte, og spottere har brukt den som anledning til å drive gjøn med den hellige Skrift.

Men slik er det jo ikke bare med denne boka, men med det meste av den hellige Skrift. Det vantro hjerte suger gift der hvor de troende fryder seg ved Ordets søte honning.

Det er sant at det i Høysangen finnes mye dypt og dunkelt, som f.eks. i Johannes Åpenbaring. De jødiske rabbinere hadde satt 30 årsalderen som det tidspunkt da folk kunne begynne å lese Høysangen. Denne bestemmelsen var jo i høy grad utvortes. Vi kan si at betingelsen for å forstå denne bok blir den samme som for hele Skriften, nemlig at hjertet vil la seg opplyse av Guds hellige Ånd. Ingen kunnskap eller lærdom, hvor dyp og vidstrakt den enn måtte være, kan fatte Guds åpenbarte ord, hvis ikke Guds hellige Ånd har fått tent sitt lys i hjertet.

Men også dette skal vi komme i hu at det samme gjelder Høysangen som enhver annen lignelse om Guds rike: Ingen lignelse som er hentet fra jordiske forhold formår fullt ut å svare til det åndelige innhold. En lignelse må ikke presses. Denne hellige rettesnor må også følges overfor Høysangen med hensyn til de mange bilder som er hentet fra det jordiske livs kjærlighetsforhold. Også her gjelder apostelens ord om at de åndelige ting skal "dømmes åndelig" (1Kor 2:14).

Brudens navn Sulamit er beslektet med Salomo, som betyr fredsæl. Det peker hen på Herren som Fredsfyrsten. Sulamit betyr den som er gitt fred og blir derfor et velsignet navn på Herrens menighet.

Høysangen sier selv at den er skrevet av Salomo, og boken peker selv på det samme. De tidsforhold som berøres i den, det nøye kjennskap til de forskjelligste og mest sjeldne naturgjenstander, den sans for kunst, og diktergave som preger boken, peker alt hen på Salomo. Han har antagelig skrevet den i sine unge år da hjertet ennå brente varmt for Herren.

Må også Herrens Ånd følge oss på vår vandring gjennom gullminnene i denne del av gullgruben! I samme grad som vi selv elsker Herren og brenner for Ham, vil dybdene i denne boken åpne seg for oss.
Høys 1:1-17
Bruden begynner med å uttale sitt hjertes usigelige lykke ved brudgommen. Han kysse meg med kyss av sin munn!, slik sier hun og det er jo den troende sjels lykke å få fredskysset av sin Herre og Frelser. Vi, den nye pakts barn, ville tenke på fredskysset som Frelseren gav oss i vår dåpsstund, da han første gang tok oss i favn. Og brudens bønn blir at hun må få møte sin Frelsers kyss også når øyet brister og livsløpet er avsluttet, som det står så vakkert i et lite veers:

Å, vær da min og virk i meg så vidt

som ditt i kjærlighet kan blive mitt,

så i ditt siste kyss på denne jord

jeg smaker evig sødmen av ditt ord.

For bruden er brudgommens kjærlighet "bedre enn vin". Vinen står her som bilde på det jorden har, men intet kan fornye sjelen slik som Jesu kjærlighet.

Hele verden ei oppveier,

det jeg tror og det jeg vet;

Himmelrik på jord jeg eier

i min Frelsers kjærlighet.

I v. 3 taler bruden om den vellukt som strømmer henne i møte fra brudgommen. Hans navn er "som en utgytt salve". Ja, navnet Jesus er for hans brud det skjønneste navn, en duftende salve for det sårede synderhjerte. Det sprer vellukt også over bruden som Paulus sier: "Vi er Kristi vellukt for Gud." (2Kor 2:14).

"Derfor elsker jomfruene deg", står det. Vi legger merke til at bruden står i flertall, med "vi" som en flerhet av sjeler. Det er nemlig tenkt på menigheten som den som består av mange sjeler, men likevel skal være som ett hjerte og en sjel.

"Dra meg! Vi vil løpe etter deg" (v. 4), det er brudens bønn, også Kristi bruds. Viljen er der, ikke bare til å gå i brudgommens spor, men til å løpe. Men kraften er liten, derfor ber den troende sjel: dra meg!

Dra, Jesus, meg

dog etter deg,

jeg følger deg med lengsel.

Kongens "kammer" som bruden føres til, betegner det inderlige fortrolighetsforhold til Herren som Guds folk dras inn i av Guds Ånd.

Fra v. 5-6 taler bruden om sin egen ringhet, men også om den ynde og skjønnhet hun har i brudgommens øyne. Bruden vender seg til Jerusalems døtre og sier: "Sort er jeg, men yndig", et ord som i sannhet passer godt på Herrens brud til alle tider. Vi er sorte i oss selv og dog skjønne av nåde for Jesu skyld. Sort "som Kedars telter", men yndig "som Salomos telttepper". Kedar var en arabisk beduinstamme. Deres telt var av sorte geitehår - som ikke var vakre. Men Salomos telt var yndige og skjønne, et bilde på den skjønnhet som bruden får ved å bli iført Herrens rettferdighets drakt.

"Se ikke på meg", sier bruden, "fordi jeg er så sort". Det har også Guds menighet lov til å si når "Jerusalems døtre" ser på oss. Disse døtrene er de som ikke har samfunn med brudgommen. Verden ser med skarpe øyne på Guds menighet. Den ser nok at vi er sorte i oss selv, men den forstår ikke nådens underfulle hemmelighet: at den synder som klynger seg til Kristi kors, er skjønn og hellig i Herrens øyne. Det er som Brorson synger:

Hva er de kristne dog glimrende vakre

innvortes! - utvortes har solen dem brent.

Og hva solen er som har brent oss, sier bruden i v. 6. "Min mors sønner" er brudens halvbrør som ikke har samme far. Det blir i den nye pakts lys de som er døpt men ikke vil være Guds men verdens barn. Til alle tider har de vantro vist sin vrede mot Herrens brud - som Kain overfor Abel og Egypt overfor Israel. Verden vil legge et trelleåk på Guds barn, og tvinge dem til å trelle i verdens vingård, men forbyr bruden å vokte den vingård som Herren har betrodd henne. Vi ser det jo gå slik til den dag i dag i verdslige familier, når f.eks. en ung datter i huset vil høre med til Lammets brudeskare. Da brenner solen. Herrens brud blir plaget, fornedret og gjort ringe. Hvor ofte har ikke Guds folk sett elendig ut i menneskers øyne. Vi behøver bare å tenke på brudens skikkelse i martyrtider. Men kanskje så bruden aldri så skjønn ut i brudgommens øyne som da hun stod der blodig, slått og plaget for hans navns skyld fordi hun elsket ham.

"Min egen vingård har jeg ikke voktet." I dette ordet har vi et uttrykk for den syndsbekjennelse som griper en sjel når den våkner opp av vantroens trelldom. Det skjer når han ser hvem som er hans rette brudgom og begynner å gråte etter å eie Jesus. Den nåde vi fikk i vår dåp hadde vi ikke bevart. Vi hadde ødslet bort vårt gods som den fortapte sønn.

Det er denne syndsbekjennelsen som er så godt uttrykt i et lite vers som en omvendt prest skrev om sitt forrige liv:

Akk, søte Herre Jesus, jeg er deg ikke verd,

jeg ødte bort min beste kraft

i fremmed tjeneste.

I v. 7 har vi brudens lengsel etter å finne brudgommen. Her er hyrden bilde på ham, et bilde som ofte blir brukt om Herrens forhold til sitt folk. "Si meg, du som min sjel elsker: Hvor vokter du hjorden?" Slik taler den vakte sjel som lengter etter å finne Herren. Og slik taler den anfektede som føler at han er skilt fra sin brudgom. Han lengter etter å finne Herren, som det står i salmen:

Bryt fram, mitt hjertets trang å lindre,

du arme synders dag og sol,

la intet forheng mere hindre

meg adgang til din nådestol;

La den dog ikke gå i blinde,

som vil så gjerne veien finne!

Når det står: "Hvorfor skal jeg være lik en kvinne som går tilsløret ved dine stallbrødres hjorder", vil det si: jeg skal ikke gå som en sørgende brud som forgjeves søker sin brudgom og bare finner fremmede hyrder. Det er ikke nok for en søkende sjel å finne den gode hyrdes medbrødre - det vil si Herrens apostler eller troende prester og andre vitner. Nei, man må finne ham selv, Overhyrden. Ingen av Herrens små medbrødre på jord kan erstatte ham selv.

Men en slik søkende sjel som bare lengter etter det ene: å finne sin frelser, han skal nok få svar fra ham.

I v. 8-10 har vi brudgommens svar til den bedrøvede brud, et svar fullt av inderlig kjærlighet.

"Du fagreste blant kvinner," slik kaller Herren den sjel som lengter ustanselig etter ham. For Frelseren er en sjel som lengter og hungrer etter frelse det herligste syn. Men det ligger likevel en bebreidelse i ordet: "vet du det ikke". Bruden burde jo vite hvor hun skulle finne sin brudgom. Det var i "fårenes spor", på den smale vei der sauene, Herrens hellige, følger sin Frelser. Og "ved hyrdenes hytter" - der hvor Herrens underhyrder eller Herrens prester går, i Herrens helligdommer. For den nye pakts barn blir det i Ordet og sakramentene. Der er også brudgommen. Herrens hellige eller hans troende vitner er ikke brudgommen, men han er midt iblant dem. Vil du finne Jesus, da søk til Herrens sanne hyrder.

"Visste dere ikke at jeg må være i min Fars hus?" (Luk 2:49). Slik spurte Herren sine jordiske foreldre som i tre dager hadde lett etter ham med smerte uten å gå til helligdommen. Hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? Slik spurte engelen kvinnene ved graven påskemorgen.

Husk det hver søkende sjel. Din brudgom finner du "i fårenes spor og ved Herrens hytter". Og på samme måte du bedrøvede Guds barn som synes at din Frelser er blitt borte for deg: Mur deg ikke inne med din sorg, men søk til Guds barn. Søk Ordet og bordet og du skal se at der er din brudgom. Han hadde ikke glemt deg eller forlatt deg.

I v. 9-10 skildrer brudgommen brudens kjærlighet. Han ligner henne med vakre egyptiske hester med sin yndige, lette gang. Salomo var som historien forteller oss (1Kong 4:26) en stor elsker av hester og innførte hester fra Egypt og andre land (2Krøn 9:28).

Men brudgommen taler ikke bare om den herlighet bruden har, men også om en ny herlighet han vil gi henne. Slik har Herrens brud det: Fra herlighet til herlighet. Måten som Herren pynter sin brud på, er ofte annerledes enn mennesker kan tenke seg. En ung, troende husmor lå på sitt dødsleie. Døden hadde satt sitt stempel på henne - blek og avmagret lå hun der. En eldre, troende mann sa da han så henne: "Slik pynter Herren sin brud!"

Ja, de skjønneste "gullkjeder med sølvprikker på" (v. 11) blir bruden smykket med gjennom trengsler.

I v. 12-14 taler igjen bruden. Hun sier: "Så lenge kongen satt ved sitt bord, ga min nardus sin duft." Det vil si: I kongens nærhet, så lenge han den himmelske konge kan merkes mellom oss, da utfolder liksom Kristi vellukt seg i de troendes hjerter. Nardus er en velluktende kostbar salve som her er bilde på den ekte kjærlighet. Det var denne salve Maria helte ut over Herrens hode straks før han døde for oss (Mark 14:3). Det er denne kjærlighetssalve som bruden salver sin brudgom med. Og denne duft merkes alle steder der Herren har en flokk av ærlige venner. Det er denne kjærlighetens duft som verden ikke kan fordra: en duft av død til død blant dem som går fortapt, men en duft av liv til liv blant dem som blir frelst (2Kor 2:15f).

Måtte vår nardus alltid gi sin duft! Det kan komme den slags tider som Herren omtaler i Matt 9:15: da bryllupsfolket skal faste fordi brudgommen liksom er tatt fra dem. Der er tider i Guds barns liv da brudgommen liksom er så fjern fra sine. Han har skjult sitt ansikt. Og da gir ikke vår nardus sin duft. Men når Herrens nærvær igjen kan merkes like kraftig som den første påskeaften da Herren åpenbarte seg for sine disipler. Når han igjen lar oss få smake sitt herlige nærvær i sin flokk, da fryder bryllupsfolkene seg, da dufter vår nardus.

Men Guds barns kjærlighet til sin brudgom springer ut fra brudgommens kjærlighet til dem. Når Sulamit gjerne vil la sin salve dufte, da kommer det av at hennes elskede selv sprer vellukt over henne. Hun ligner ham med en myrrakule, en cyperdrue. Det er vellukt som østerlandske kvinner ennå bruker. Cyperdruen er en druelignende blomst av hennabusken som Salomo hadde ført hjem fra utlandet. Han hadde plantet den i sine kunstige, terrasseformede vinhager i En-Gedi ved Dødehavet (v. 14).

I v. 15 taler igjen brudgommen. Han ligner brudens øyne med duer. Duen står som bilde på renhet og hellig liv. Slik skal Herrens brud være som en due, trofast og sann. Avslutningen på kapitlet danner slik en kjærlighetens samtale mellom brud og brudgom. Han taler om sitt hjertes kjærlighet til sin lille, fattige og solbrente brud. Hun gir sin brudgom ære, og de fryder seg sammen. De holder måltid sammen på det grønne leie ute i Guds frie natur der de høye sedertrærne er bjelker og sypressene loftet. Det minner oss om det som står i en salme. Den handler nettopp om samfunnet mellom brud og brudgom ved nattverdbordet her og i himmelen:

Der er gammen, fred og ro,

der vi skal få evig bo,

gå som under grønne lind,

til vår Herres glede inn! Gå til Høys 2:1-7
Høys 2:1-7
"Jeg er Sarons rose, dalens lilje", slik sier bruden om seg selv. Det er ikke store tanker hun har om seg selv når hun sammenligner seg med ville blomster på marken. De er ikke aktet stort i sammenligning med praktblomster i hagen. Likevel har disse blomster en spesiell ynde. Slik er Kristi bruds stilling her på jord. Den er lite ansett blant de store i verden og er likevel den yndigste blomst i sin brudgoms øyne. Saronsletten er den fruktbare landstrekning ved Middelhavet mellom Jaffa og Cæsarea. En turist skriver at den som vil se liljer, tulipaner og hyasinter i sin fulle prakt, må se Sarons slette om våren. Slik er Guds menighet vokset fram av Guds kjærlighets fruktbare jord.

Og brudgommen stadfester brudens ord. En lilje er hun for ham, men han kaller henne en lilje blant "torner". Torner betegner jordens vonartede og gjenstridige slekt med det stikkende vantro sinn i motsetning til troens hellige slekt.

Og bruden ligner så sin brudgom med frukttreet blant skogens trær. De andre trærne i skogen som ikke bærer frukt, er bilde på alt det andre i verden. Det byr seg fram for vårt hjerte, men gir ingen frukt. Bruden ber om å få sitte under skyggen av det vakreste tre, brudgommens tre som i den nye pakt er blitt åpenbart som korsets tre. Intet tre har båret så søte frukter som korsets tre og intet tre gir en slik skygge mot solens brann. "I Jesu korsets skygge er sjelens hvile søt", for intet sted lyser brudgommens kjærlighet herligere.

Jesu kjærlighet vederkveger hjertet som den leskende drikk og danner som et beskyttende "banner" over bruden (v. 4).

Det fortelles hvorledes en mann som i krigen ble dømt til døden av spanjolene selv om han var uskyldig. Den engelske konsul forsøkte å redde ham, men spanjolene ville ikke. Mannen var alt stilt opp for å skytes, da kom den engelske konsulen og bredte det engelske flagg ut over fangen. "Skyt, om dere tør!" sa han. Men de våget ikke å skyte på flagget av frykt for det mektige England som stod bak. Slik dekker Kristi kjærlighet bruden med rettferdigheten fra Golgata som et banner, og Djevelens anklager blir derved maktesløse.

I v. 5-6 skildrer bruden sin lykke, den er så stor at hun neppe kan bære den. En ung døende kvinne sa som sitt siste ord: "Nå vet jeg hvor salig det er å hvile i Jesu armer." Det er denne salige fryd i brudgommens favn bruden uttrykker her med disse ordene: Hans venstre hånd er under mitt hode, og hans høyre hånd omfavner meg. Han føler seg overveldet av sin lykke, liksom "syk av kjærlighet". Hun ber om styrke for å bære sin salige glede. Rosinkaker og epler brukes ennå i Østerland som styrkende frukt til å gjennopplive de døende livsånder.

Ja, det kan for Guds folk ofte være som en drøm at Jesus virkelig elsker oss så høyt. Og jo mer et troende menneske blir seg bevisst at det er virkelighet, jo mer kan det liksom overvelde en. Om den syriske salmedikter Efraim fortelles slik at en gang ble han overveldet av en så salig glede at han ropte: "Herre, dra din hånd bort fra meg, for mitt hjerte er for svakt til å tåle så stor en glede!" Og tyskeren Joh.Reinh.Hedinger (d.1704) ble på sitt dødsleie overøst med en slik strøm av himmelsk glede at han utbrøt: "Å, hvor god Herren er, hvor søt din kjærlighet er, min Jesus. Å, hvilken søthet, jeg er det ikke verd, min Herre, gå fra meg!"

v. 7 inneholder en formaning fra brudgommen til Jerusalems døtre om ikke å forstyrre hans brud i den salige hvile hun har. Vi minnes nå Herrens ord hos profeten Esek 34:15: Jeg vil fø min hjord og selv la dem hvile, sier Herren, Israels Gud.

Herrens brud har mange vanskelige tider å gjennomgå som liljen blant tornene. Men hun får også hvile og oppmuntring i sin frelsers kjærlighet. Dem gir Herren henne lov til å nyte og forbyr "Jerusalems døtre" å forstyrre henne. Jerusalems døtre er de sjeler som ennå ikke hører med til Herrens levende menighet.

Vi kan tenke på den søte hvile et menneske får smake når det første gangen etter en hard vekkelseskamp får fred med Gud. Den glede må ikke forstyrres. Både de mennesker som ennå ikke kjenner den, som ikke er omvendt, og de som kanskje en gang har kjent det, men er blitt gamle og mosegrodde, forsøker ofte å forstyrre et menneske i denne gleden. De vil ikke gi de nyomvendte lov til å hvile ut i sin lykke. Dette refser Herren, den himmelske brudgom i dette ordet.

Når det står: "Jeg ber dere inderlig ved rådyrene eller ved hindene på marken," da står disse dyr som bilder på brudens skjønnhet, rene jomfruelighet og sky bluferdighet overfor alt vondt. Det er det nye menneske i de troende som Herren elsker, det nye menneske som er skapt etter Guds bilde - "i sannhetens rettferdighet og hellighet".

Gå til Høys 2:8-17
Høys 2:8-17
Det er brudens glede ved tanke på brudgommens komme som males i så skjønne ord i den siste del av kapitlet.

"Hør, der er min elskede. Se der kommer han springende over fjellene, hoppende over haugene." Hun hører stemmen hans, hun ser han kommer springende. Ja, slik kommer Herren. Som den fortapte sønns far sprang ham i møte - ikke gikk men løp ham i møte. Slik kommer frelserkjærligheten den lengselsfylle sjel i møte.

Han kommer nærmere, han ser inn gjennom vindusgitteret. Det er et bilde på hvorledes den himmelske brudgom ser inn i sjelen og sender sitt kjærlige blikk inn i det bevende hjerte som lengter etter ham.

Han svarer på den bevende bønn og svarer med inderlig og kjærlig tale: Stå opp min venninne, du min fagre, og kom ut. Hvor salig det er å erfare et slikt nådekall da han kalte oss fram av vantroens mørke og iskalde vintertid til troslivets herlige vår. Det er det levende håp evangeliet har til alle dem som lengter etter Jesus:

Han kommer selv, han kommer,

å dempe all din ve,

og gjør en liflig sommer,

av all din trengsels sne.

Nå er vinteren omme, regnet har draget forbi og er borte, v. 11-13.

Det er et herlig bilde på at gudslivet bryter fram. Slik blir det i sannhet der Herren har vakt syndere opp av søvnen, av vanntroens vinterdvale. Slik er det når den levende menighet framstår med troen, håpet og kjærlighetens himmelblomster. Lovsangens toner lyder der hvor alt var stumt og dødt før, og de nye frukter i et hellig liv med Kristi vellukt begynner å kjennes.

Slike tider kjenner vi mange steder i landet vårt. Gud være lovet. Og det er en stor nåde å leve i Guds rikes vårtider. Da bryter livet fram etter døde vintertider. Også innenfor troslivet kan det være tale om en veksling mellom de mørke, kolde regntider og de lyse, milde solskinnsdager da alt fryder seg. Og til sist når den evige sommertid opprinner for Guds folk når brudgommen kommer for å hente sin brud fra det fremmede land til sin Gud. Da oppfylles dette ord i hele sin herlighet. Å hvilket frydefullt håp.

Da skal jeg glemme den sorgfulle jord

hvor meget jeg klaget og stred.

Den salighet kan ikke tolkes med ord

når alle Guds helgner ved Faderens bord

skal sitte til sammen i fred.

Ennå en gang lyder brudgommens røst til den elskede brud. Han sammenligner henne med duen i bergrevnene, i fjellveggens ly, v. 14. Der søkte den svake duen skjul mot vinterstormene. Også Herrens brud har sin klippe der hun kan søke ly. Bruden kan synge som det står i sangen:

Du evige klippe hos deg er det ly,

til deg i min trengsel jeg alltid vil fly.

Men det blir salig når en gang alle stormer er forbi, når brudgommens røst kaller duen fram fra bergrevnene. Bruden skal stå smykket for sin brudgom, lik ham i en yndig, herlig skikkelse uten plett eller rynke.

Det er dette håpet vår gamle salmedikter Brorson har malt for oss i den skjønne salmen: Her vil ties, her vil bies, hvor han taler om de trange tider som langsomt skrider. Men han taler også om hvorledes duen flyr inn bakved gjerdet "om den derinne løvspring kan finne, løvspring kan finne med blad på kvist".

I v. 15 uttaler bruden frykt for "revene, de små revene som ødelegger vingårdene". I Palestina fantes en slags små rever som var slemme fiender for vingårdene. De graver seg inn under gjerdene og skader ved gnaging vinrankenes røtter og stamme så den mister sin skjønnhet.

Også Guds rikes vingård har sine fiender som kan ødelegge samlivet mellom den himmelske brudgom og hans brud. Og det er ikke alltid de store, åpenbare fiender som er de farligste. Det finnes små rever som lister seg fram ubemerket. Men de kan gjøre uhyre stor skade. Det er gjerrighetens rev, bekymringens rev, grettenskapen og lunkenhetens små rever, sektvesenets rev og mye annet som kan liste seg omkring innenfor de helliges samfunn. De gnager av de duftende blomster og hindrer fruktene i å komme fram. Det er også de mange synder som gjøres med tungen, ikke å forglemme sladderens stygge rev.

Men blant Guds folk skal det lyde atter og atter: "fang de små revene", pass på dem og bed den himmelske brudgom om å drepe dem!

Så lenge man lar alle disse små revene husere i hjertet og hjem eller i samfunnet med de andre Guds barn, kan brudens vakre skikkelse og inderlige samliv med den himmelske brudgom ikke åpenbares rett. Velsignelsen fra Guds menighet utad som vitne for verden, kommer heller ikke fram i sin fulle kraft.

Men når de små rever blir grepet, når bruden har dette sinnet: Bort med alt som Jesus ikke kan kjennes ved, det som skader mitt forhold til ham! Da kan også hjertet rett erfare den himmelske herlighet og rikdom i dette ordet som bruden sammenfatter hele sin lykke i: Min elskede er min og jeg er hans, han som vokter sin hjord blant liljene.

Det er en dobbelt lykke i dette ordet: Først dette: Min elskede er min. Jesus er min, det er et uutgrunnelig rikdomsdyp. Bruden får jo del i alt det brudgommen har. Hun får del i hans hellighet og blir derved selv hellig. Hun blir opphøyet fra synderstanden til den hellige stand, den rette himmelske adelsstand. Hun får del i sin brudgoms rettferdighet, i hans liv og lys, hans himmel og evige herlighet. Hvor rik hun blir, den fattige brud som bare eidde synd og skyld. Ja, det er brudens rikdom å kunne omfavne sin brudgom og si: du er min.

Men det er også hennes lykke å kunne si: jeg er hans. Når den lille, svake brud klynger seg til sin sterke brudgom som vil verge og skjerme henne mot alle farer, da føler hun det ikke mindre som sin store lykke: hun er ikke lenger sin egen, men har gitt seg i sin brudgoms hånd. Der er hun trygg, for brudgommen vil sørge for henne i alle ting slik at hun ikke mangler noe.

Hvor lykksalig er den som er Frelserens venn

og nå eier sin skatt hos vår Gud.

Ei beskrive formår jeg den fred som hun får

i sitt hjerte den elskede brud.

Ja, så elsket Gud arme, troløse brud,

så han gav sin enbårne Sønn,

at alle som nå tror, skal hvor Herren bor,

nyte freden og salighets lønn.

Når det står at brudgommen vokter sin hjord blant liljene, taler det om Herrens hyrdegjerning. Og det skjer ikke der verdens giftplanter gror, men de vakre, fine liljer. Liljene som omgir Herrens hjord, er her et bilde på de hellige, rene gleder som Herren gir sin brud.

Det siste vers uttrykker igjen brudens dype, inderlige lengsel etter brudgommen. Hun har hørt hans røst, hans kjærlighets bud om den lyse sommertid som han bringer. Hun merker hans nærhet og likevel - ennå er det noe som skiller brud og brudgom fra det fullkomne samliv. Bruden kaller det "de kløftede fjell" - på dansk: adskillelsens berg. Selv i de saligste tider for Guds menighet her på jord erfarer vi at der er noe som skiller. Bruden er ennå i kjødet om ikke av kjødet. Ennå må hun nøyes med å si som Brorson synger i sin salme:

Se nu er stunden nesten opprunden

nesten opprunden som gjør meg glad.

Altså ennå ikke helt opprunden. Men det er hele Guds frelste menighets bønn: kom Herren Jesus kom snart. Kom før aftenen bryter fram og mørket faller på.

Når aftenstunden her kalles "innen dagen blir sval og skyggene flyr", kommer det av at i Østerland lufter det mot kveld etter en varm dag. Denne aftenbris betegner at dagen heller. (Dansk: inntil dagens luftning kommer..). Og "skyggene flyr" ved at de blir lengre når sola synker dypere og dypere. Til sist taper de seg i nattens mørke.

Ordet her minner i høy grad om den tid Guds menighet lever i nettopp nå. Forventningen om Herrens gjenkomst og lengselen etter hans komme med den siste evige sommertid våkner mer og mer i Guds folk. Tegnene på Herrens gjenkomst melder seg sterkere og sterkere. Skyggene fra Anti-Krists mørke rike legger seg allerede truende ut over jorda. For Guds menighet i det store og hele er det visst en avgjort sak at det er langt på ettermiddagen av denne verdens dag. Derfor lyder bønnen ennå inderligere: Vend om, Herre, din brud lengter. Ånden og bruden sier Kom! Og den som hører det si Kom. Åp 22:17.

Og brudgommen svarer: Ja, jeg kommer snart. Amen.

Gå til Høys 3:1-11
Høys 3:1-11
Første del av kapitlet (v. 1-5) begynner med å tolke brudens lengsel. Hennes sjel er fylt av lengsel etter den himmelske brudgom ikke bare om dagen men også om natten. Ordene "på mitt leie om natten søkte jeg den som min sjel elsker," minner oss om sangen:

Min Jesus la mitt hjerte få

en sådan smak på deg,

at natt og dag du være må

min sjel umistelig.

De stille nattetimer er ofte velsignede timer for Guds folk, når hjertet får tale med Herren.

Her skildres nå hvorledes bruden søkte brudgommen men ikke fant ham. Det tenkes på slike tider i menighetens liv hvor Herrens ansikt liksom er skjult. Bruden vandrer ut på gater og streder og søker. Hun spør vekterne om de ikke har sett brudgommen. Men det står ikke at hun fikk noe svar der. Med vekterne må en nærmest forstå prestene i kirken. Det er ikke alltid slik at de er til noen hjelp for sjeler som søker etter Jesus. Det kommer jo an på om de selv elsker ham og lever med ham.

Men til slutt fant bruden den som hennes sjel elsket. Hvordan så vekteren er, skal den sjel som søker av et helt hjerte finne Herren. Så gjelder det om for bruden å si som Sulamit sier her: Jeg grep ham og vil ikke la ham fare. Det gjelder om for bruden å få brudgommen med seg hjem. Ja, i hjemmet, i det daglige, der gjelder det å ha brudgommen som det står her i slutten av v. 4.

Avsnittet slutter med samme oppfordring om ikke å forstyrre bruden i hennes hvile og lykke som vi omtalte i Høys 2:7. Denne oppfordring kommer ennå en gang igjen i Høys 8:4. Denne gjentagelse vitner om at det er Herrens alvor at hans folk skal ha lov til å nyte sin lykke. Det kan også over Guds barn være en feberaktig uro og rastløshet slik at hjertet aldri gir seg tid til å nyte Nådens herlighet og hvile. Men da tar brudeforholdet til Herren skade, det kommer til å savne den dybde og stillhet som er nødvendig for kjærlighetslivets rette utfoldelse.

Slutten av kapitlet (v. 6-11) skildrer brudetoget, hvorledes bruden omgitt av kostbar røkelse kommer opp fra ørkenen og drar opp mot Jerusalem (v. 6). Kongelig prakt omgir brudeskaren. Kong Salomo hadde fått lage en kostbar bærestol (v. 9-10). "Innvendig er den smykket i kjærlighet av Jerusalems døtre." Det betyr vel at Jerusalems kvinner hadde utsmykket den med kunstferdig arbeid. Omkring denne bærestolen var en vakt av 60 soldater til vern mot "nattens farer". Det må bety de farer som truer brudeskaren - av røvere om natten ute i ørkenen. Sions døtre oppfordres til (v. 11) å gå ut for å se på kongens brudetog. Han er smykket av sin mor med en krone og drar fram på sin bryllupsdag som kalles "hans hjertegledes dag".

Hele bildet er hentet fra det virkelige liv, fra kong Salomos virkelige bryllupstog. Men Salomo visste at det skulle komme en evig fredsfyrste i hans ætt. Han selv skulle være som et lite forbilde på denne fyrsten. Derfor er bildene som betegner det himmelske brudetog hentet fra de forhold som han selv levde under.

Det er et stort og herlig bilde som opplater seg for vårt øye. Guds menighet er jo på bryllupsreis med sin brudgom. Veien går gjennom ørken, men målet er det himmelske Jerusalem. Bruden omhegnes av en makt som er bedre enn Salomos seksti krigsmenn. Guds engler er jo tjenende ånder, som er utsendt til hjelp for dem som skal arve saligheten. De vokter Herrens brud mot nattens farer, mot alle forsøk fra mørkets side på å skade Herrens brud.

Den vakre bærestolen som brudgommen lot gjøre til sin brud kan betegne Kirkens nådemidler.

Bryllupsdagen kaller kongen "hans hjertegledes dag". For det blir Frelserens evige glede å skue den flokk som han vant hjemme i herligheten. Den frelste skare er den himmelske brudgoms krone, hans smertes lønn. Hvis ikke han hadde båret tornekronen først, hadde han nok hatt allmaktens krone fra Faderen i evighet. Men han hadde ikke hatt denne bryllupskrone, denne skare av frelste sjeler. Vår himmelske brudgom har vist sin brud veien gjennom kors til krone.

Midt igjennom nød og fare

veien går til Paradis.

Du må gjennom torneris,

o, du Lammets brudeskare.

Du må over berg og dal,

hjem til Sions brudesal.

Dog, det bliver lett å glemme

første øyeblikk der hjemme.

Gå til Høys 4:1-16
Høys 4:1-16
Kapitlet begynner med en skildring av brudens herlighet, v. 1-7. Hennes øyne lignes med duer, hennes hår med geiteflokker fra Gileads fjell. Fjellene i Gilead er fremdeles likesom oversådd med dyr som beiter. Geitene i Israel var mørke, og de tette saueflokkene som kom nedover fjellene så derfor ut som brudens fyldige lokker som bølget ned omkring henne.

Tennene sammenlignes med en flokk klipte sauer som kom opp fra vadestedet, og de var altså skinnende kvite. Sulamits tenner skildres som fulltallige, som en saueflokk der hver sau har sine to lam (v. 2). Så skildres leppene med sin vakre tale, tinningene lignet et avskåret stykke rødt granateple "bak sløret". Halsen skildres som Davids tårn med tusen skinnende skjold. Slik er brudens herlige hals, prydet med skinnende smykker. Vi vet ikke hvilket spesielt tårn han tenker på. Men skildringen kan peke hen på et vakttårn som antagelig var bygt av kvit sandstein. Dermed ble likheten mellom tårnet og halsen ennå mer talende. Barna lignes med et tvillingpar unge rådyr. Brudgommen sammenligner bruden med et myrraberg, en høyde med virak, altså et sted fylt med vellukt. Brudgommen sier at han lengtet etter å komme til henne før nattens mørke faller på.

Han samler alt som i en sum i v. 7: "Alt er fagert ved deg, min venninne, og det er intet lyte på deg." Denne skildringen er hentet fra det virkelige livet og skal belyse den åndelige skjønnhet og herlighet som Herrens brud er ført til av hans nåde. Vi minnes ordet i Ef 5:25-27 hvor det står: "Kristus elsket menigheten og gav seg selv for den."

Ja, av nåde ved Jesu blod i gjenfødelsens bad står Herrens brud herlig og uten lyte i brudgommens øyne. En gang skal hun også stå uten plett og lyte i seg selv. I hele denne skildringen ligger et profetisk framtidssyn om den tid da bruden kan synge om oppfyllelsen av håpet som møter oss i dette verset:

Tenk når en gang jeg uten synd skal leve,

hver tanke ren, hver gjerning uten brøst,

når aldri mere jeg behøver beve

for muligheten av en syndig lyst.

Fra v. 8-11 skildrer brudgommen brudens opphøyelse. Fra Libanon og Antilibanons fjelltopper skal hun skue utover det herlige landet hun skulle bli dronning i. Tre fjelltopper nevnes: Amana, Senir og Hermon, der mektige rovdyr hadde sin bolig.

En ennå større opphøyelse ligger det i ordene i v. 9-11 der brudgommen taler om hvor stor verdi hans lille, fattige brud har for ham. Han kaller henne ikke bare brud, men også søster. Derved stiller han henne likt med seg selv. Det er et mektig profetisk ord i den gamle paktsbok. Han sier at hun har oppfylt hans hjerte. Hennes blikk og endog bare ett av hennes smykker, ja han elsker alt ved henne. Hennes kjærlighet er liflig for ham, hennes tale er søt og velgjørende som honning og melk for ham.

Ja, at Jesus kan elske sin fattige brud slik, det er den største opphøyelse han vil gi henne. Det er større enn all annen herlighet.

I v. 12 kaller brudgommen sin "søster og brud" for "en lukket hage, et avstengt vell og en forseglet kilde". Alle disse tre uttrykkene betegner henne som den kyske brud. Hennes hjerte hører ene og alene brudgommen til og er ikke tilgjengelig for noen annen frier. Slik skal en rett Herrens brud være. Bare Jesus skal ha nøkkelen til hjertet som det står i sangen:

"Og når verden beiler, da vil jeg sie: nei,

Jesus har mitt hjerte og hjertet deles ei.

Som en Jesu brud jeg fullende vil min vei,

evig for ham vil jeg leve."

Ja, hjertet står åpent for brudgommen. Det er hans glede. For ham er bruden som den yndigste lysthage med dyre frukter, duftende vekster og friske kilder (v. 13-15).

Kapitlet slutter med brudens svar på brudgommens kjærlige ord. Hun føler seg uverdig til all denne kjærligheten. Men hun ville så gjerne være til behag for sin brudgom. Hun ber derfor nordavinden og sønnavinden om å blåse gjennom hagen. Brudgommen hadde jo sammenlignet henne med den. Slik ville dens duft utbres og "strømme" ut". Når vinden suser gjennom hagen og de velluktende planter settes i bevegelse, dufter det ennå sterkere. Slik skal også Jesu brud be om Ånden fra det høye, at Guds Ånd må suse gjennom sjelens hage både som nordavind med den skarpe tukt og som sønnavind med den milde trøst. Slik kan Kristi vellukt utbres til brudgommens ære og han kan glede seg ved å gå i hagen sin. Bruden sier: "Gid min elskede ville komme til sin hage og ete dens kostelige frukt." Hun innbyr ikke bare sin brudgom, men gir ham også æren for alt det han finner hos henne. Bruden sier i ydmykhet til sin himmelske brudgom:

For finnes noe godt hos meg,

det alt jo virket er av deg.

Gå til Høys 5:1-16
Høys 5:1-16
Det første vers i kapitlet er svaret på brudens innbydelse. På hennes "kom" lyder nå brudgommens svar: "Jeg er kommet". Dermed er ekteskapet fullbyrdet og Lammets bryllup er kommet. Dette verset peker profetisk framover mot det tidspunkt i Guds rikes historie som Åp 19:4 taler om: "La oss glede oss og fryde oss og gi ham æren, for Lammets bryllup er kommet og hans brud har gjort seg rede."

Bryllupsfesten beskrives med jordiske bilder hvor brudeparets venner tenkes å holde måltid sammen med ham. Når det sier: "Et venner, og drikk. Drikk dere lystige mine elskede" (v. 1), taler dette om bryllupsgleden. I de dager var den sjelden uten rusdrikk. I lignelsen om den fortapte sønn blir verdens måte å glede seg på med dans og musikk brukt til å betegne gleden i himmelen over en synder som omvender seg. Slik blir også her lignelsen fra det jordiske låge brukt for å beskrive den høye gleden.

Det er den inderlige forening mellom Herren og menigheten som beskrives her. Paulus omtaler den ved bildet av ekteskapet som den "store hemmelighet" (Ef 5:32).

I det følgende avlegger bruden liksom en syndsbekjennelse. Hun forteller at hun var i en slags åndelig søvn da brudgommen kom. "Jeg sover, men mitt hjerte våker," sier hun. Herren har jo selv sagt andre steder i Skriften at bruden vil sove når han kommer igjen. Det gjelder særlig lignelsen om de ti jomfruene (Matt 25). Hjertet kan nok på andre måter være våkent og kjærligheten til Frelseren kan nok være der. Men forventningen om hans komme kan liksom slumre.

Brudgommen kom og banket på med sin kjærlighet, slik som en venn kommer våt av dogg i den kalde natta. Da bekjenner bruden hvorledes hun var sløv og ikke skynte seg for å ta imot ham (v. 2-3). En slik makelighet og sløvhet har Herrens menighet ofte grunn til å gråte over.

Da stakk brudgommen sin hånd inn gjennom døråpningen (v. 4). Det er en alvorlig påminnelse fra Herren for å vekke bruden til alvor. Da ble bruden forskrekket over sin forsømmelse og stod straks opp. Hun grep låsen og hendene ble fylt av myrra (v. 5). Det hentyder til en østerlandsk skikk at brudgommen pleidde å helle velluktende salver på håndtaket på brudens dør. Slik kunne duften feste seg på hånda når hun kom for å lukke opp.

Men bruden hadde ventet for lenge. Da hun kom, var brudgommen allerede borte. Han var gått forbi fordi hun ikke hadde vært rede. Her ligger en alvorlig advarsel for Guds folk. Et besøkelsens øyeblikk kan bli forsømt. En kunne ha fått en stor velsignelse, men en var sløv og forsømte øyeblikket. Hvor ofte har ikke et Guds barn erfart det!

Det gjelder sikkert også med hensyn til Herrens gjennkomst. Menigheten kan ved sin sløvhet forhale Herrens dag, like så visst som den kan framskynde den som det står i 2Pet 3:12. Den rette oversettelse der er: "så dere venter på og framskynder Guds dags komme".

Men når en besøkelsestid blir forsømt da blir følgen mange smerter som man kunne vært spart for. Dette skildrer bruden. Hun forteller hvorledes hun var blitt ute av seg av forskrekkelse da hennes samvittighet var våknet. Og da brudgommen nå var borte, sprang hun etter ham og søkte og ropte men fikk intet svar. Og vekterne som så henne løpe omkring slik, behandlet henne som om hun var en løsaktig kvinne. De slo henne og tok sløret fra henne. Alle ærbare kvinner bar slør i Østerland. Bare skjøger gikk uten.

Vekterne er jo som før nevnt bilde på kirkens prester. I tider når søvnen har lagt seg tungt over kirken, må ofte de som er våkne og søker Herren og venter på ham, tåle mye mishandling nettopp av dem. Og de er satt til å være voktere i kirken. Hvor ofte har ikke prestene vært med på å forfølge de hellige.

I v. 8 hører vi hvorledes bruden ber Jerusalems døtre inderlig om å fortelle hennes elskede at hun er syk av kjærlighet, hvis de ser ham. Med den bekjennelse må bruden så ofte kalle på sin brudgom. Det skjer når hun våkner opp igjen av sløvheten og med kjærlighetens smerte søker etter den elskede. Ikke minst vil Israels folk når det engang våkner, kjenne seg syk av kjærlighet til ham som de har forkastet så lenge.

Jerusalems døtre. Dette uttrykket taler om dem som ennå ikke kjenner Herren på samme måte som bruden. De spør hvem han er denne hennes elskede framfor en annens elskede. Hun sukker jo slik etter ham av hele sin sjel. Så kommer en herlig beskrivelse som bruden gir av sin brudgom (v. 10-16). Hun skildrer hans skjønnhet på samme måte som han skildret hennes herlighet. Hun sier: "Min elskede er hvit og rød, utmerket framfor ti tusen." Hvit og rød skal vel betegne sunnhetens farge. Han er den skjønneste av alle mennesker for bruden. "Hans hode er som det fineste gull" - det peker trolig på gullkronen han bærer.

I v. 12 tales det om øynene. De sammenlignes med duene som sitter ved friske, vannfylte bekker og nipper til vannet med livlige bevegelser. Det skal betegne det milde, livfulle uttrykk i øynene. Og når det tilføyes: "de bader seg i melk", peker det igjen på gleden som er i uttrykket, slik som duene fryder seg når de blir godt stelt med. Så blir brudgommen skildret med mange slags bilder. Alt peker hen på hans herlighet og fortrinn. Bruden kan liksom ikke finne ord nok til å beskrive skjønnheten ved sin brudgom - slik står det i en sang:

Hva er du dog skjønn, ja skjønn, ja skjønn,

du allerlifligste Guds Sønn.

Gå til Høys 6:1-13
Høys 6:1-13
Kapitlet begynner med at Jerusalems døtre viser den sørgende bruden sin deltagelse, og de lover å hjelpe henne med å oppsøke brudgommen. Slik kan også mennesker som selv ikke hører til Herrens levende menighet noen ganger ane litt av troslivets hemmelighet. Og de kan vise et bedrøvet og knust hjerte den rette veien - ved å vise det til de hellige som kan hjelpe. Ja, det kan mennesker gjøre uten selv å søke etter Jesus.

Når Jerusalems døtre spør hvor brudgommen er gått hen, svarer bruden at han må ha gått til hagen sin. Der vokter han sin hjord mellom liljene. Hun vet at det er godt å være der han er. Og til tross for at hun ikke kan se han nå, er hun sikker på at hun er hans og han er hennes. Ja, hvis bare det kan fastholdes i de tunge dagene når man må lide på grunn av sin lunkenhet: Jesus har ikke sluppet oss. Da skal skyene vike bort og Livets sol igjen bryte fram i stråleglans. For brudgommen står igjen overfor sin bedrøvede Sulamit og taler så kjærlig til henne slik som før. Han finner henne like skjønn som før. Han sammenligner henne med den vakre byen Tirsa og det skjønne Jerusalem. Ja, som en uimotståelig krigshær er hun: hun vender øyet mot ham full av ydmyk, inderlig kjærlighetssmerte. Og det forferder og overvinner ham.

Bruden er vel aldri skjønnere for brudgommen enn når hun står med tårer over seg selv, også med den tåre som betyr at brudgommen er hele hennes hjertes glede.

Brudgommen beskriver nå brudens skjønnhet på samme måte som i kap.4. At de samme uttrykk brukes, skal nettopp overbevise bruden om at hans kjærlighet til henne er uforandret den samme. Det samme sies i Jer 31:3: Jeg har elsket deg med en evig kjærlighet.

Det er denne forfriskning om den gamle nåde som Herren i den nye pakt gir sine bedrøvede venner ved nattverdbordet. Og der stadfester han dåpens nåde for oss.

I v. 8-9 sier kongen at Sulamit har en plass hos ham som ingen andre har: "Men én er min due, min rene." Her har vi igjen kong Salomos forhold som den jordiske bakgrunn, som Sulamits bilde avmales på. Her tales om de mange dronninger og medhustruer og deres piker som hørte med til Salomos hus. De var ikke til gagn for ham selv, skjønt den tid ikke hadde fått syn for det avskyelige ved flerkoneriet. Senere ble tallet på Salomos kvinner ennå større som vi ser i 1Kong 11:3. Da hadde vellysten fått overmakt over ham og hans hjerte var veket bort fra Herren.

Høysangen er blitt til som vi allerede har sagt, på en tid i Salomos liv da hans hjerte brann for Herren. Da forstod han at når Herrens menighet skulle sammenlignes med en kongebrud, da kunne hun ikke lignes med en av de mange medhustruer. Hun måtte lignes med en dronning som ingen annen, som alle de andre måtte bøye seg for.

Sulamit kalles her "sin mors eneste, hennes utkårede som fødte henne" (d: ren for den som fødte henne). Slik beskrives kirken som den ene, hellige kirke.

I v. 10 hører vi om hvorledes Jerusalems døtre undrer seg når de ser brudens skjønnhet "som morgenrøden, fager som månen, ren som solen, fryktelig som hærskarer med sine banner". Det er menigheten i dens seierskikkelse slik den en gang skal stå på den store dag som skildres her. Det er den skikkelse menigheten i sine fornedrelsesdager ser fram mot med lengsel og bønn - som det står i sangen:

Gjør sjel og legem så rene,

før jeg for dommen framstår.

Som gull og edle stene,

som solen så lys og klar.

v. 11-12 må helst forstås som Sulamits ord. Hun skildrer hvorledes hun etter vintertiden ( Høys 2:10]) gikk inn i nøttehagen. Hun så etter vårtegnene om ikke livet snart ville bryte fram. Og så, før hun visste av det, fant hennes sjel den himmelske brudgom. Og ved at hennes sjel gav seg hen til ham, ble hun ført opp på "mitt gjæve folks vogner". Det betyr at hun ble opphøyet til plassen ved Kongens side. Hun fikk kongelig verdighet. Den viste seg også i de kongelige vogner hun kjørte i, slik som de "gjæve" i folket brukte.

På den måten sier Sulamit fra seg all ære for sin opphøyelse. Det hun var blitt, var hun utelukkende blitt ved det kjærlighetsbånd som bant henne til den himmelske brudgom.

Det er nådelønnen for alle dem som søker livet. Det er de som vil ut av vinterkulden og begjærer at det nye livet må bryte/springe fram som våren. Nesten før en vet av det har den våknende kjærlighet til Herren forandret hele stillingen for en og løftet en opp til Kristi bruds herlige kongeplass.

Men alle som har opplevd det vil nok bekjenne: "Ikke oss, Herre, ikke oss, men ditt navn gi du ære for din miskunnhets, for din trofasthets skyld!" (Sal 115:1).

I v. 13 ber igjen Jerusalems døtre om å få se brudens skjønnhet. De ber om at hun ikke må gå så snart forbi dem. Og bruden svarer: "Hva vil dere se på Sulamit?" Hun kjenner seg selv og vet at hun ikke er noe verd i seg selv. Men Jerusalems døtre svarer: Hun er "en dans (N 78 "trør rekkedansen") som i Mahana'im".

Med dette siste ordet menes at Sulamit er lik engler. For det var ved Mahanaim at Jakob så Guds englehær (1Mos 32:1-2). Når det sies "Dansen i Mahanaim" tenkes vel her på hvorledes engelhærene svevde omkring Jakob. Slik syntes Sulamits skjønnhet å være, som en svevende, engelaktig åpenbaring av himmelsk art.

Ja, Herrens brud er også av himmelsk rot og har sitt borgerskap i himlen. Det er sant det som blir sunget om brudens herlighet der:

For de salige englers like,

synderen blir opphøyet der.

Tigger, fyrste i himmelrike

like herlig og salig er.

Samme venner vi der skal have,

hele den store skare hist;

Beste venn og vår største gave

er dog vår Frelser Jesus Krist.

Gå til Høys 7:1-13
Høys 7:1-13
Dette kapitlet begynner først (v. 1-9) med at brudgommen igjen priser brudens skjønnhet fra fotsåle til hovedisse. Hennes gang og hele hennes skikkelse utmales nå (som i kap.4) i fargerik østerlandsk bildespråk. En del av det er fremmed for oss. Brudens øyne lignes med vanndammer ved byen Hesbon. Det betyr vel at vannet der var sælig klart og avspeilet den blå himmelen med en strålende sol slik øyet opptar det strålende speilbilde i seg.

De enkelte trekk i lignelsen må ikke presses. Derfor har det liten betydning å gå inn på de enkelte ting i skildringen utover det som er blitt forklart (Høys 4). Vi skal bare merke oss at Sulamits hår er som purpur (v. 5). Det betyr den glans som omstråler hennes hode, og den får hun fra brudgommen. Meningen med hele denne skildringen er å vise at brudgommen elsker henne i hele sin skikkelse. Hun vederkveger ham som et palmetre med sine drueklaser (v. 7-8).

Palmetreet er et vakkert bilde på Guds menighet. Det vokser i den tørre ødemarken og hever seg høyt mot himmelen. Slik er Guds folk vokset fram fra verdens tørre jordbunn, men streber opp mot himlen.

Brudgommen gleder seg ved å eie denne vakre og elskelige brud (v. 8-9). I v. 9 går talen over fra brudgommen til bruden. Hun fortsetter der han begynte slik som to som elsker hverandre ofte er ekko av hverandre. Han sier (v. 9): "Din munn er som edel vin". Her tenker han på hennes gode ord som han gleder seg til, at hans Sulamit skal vederkvege ham. Men hun tar straks ordet og føyer til: "Den som glir lett ned for min elskede, som får sovendes leber til å tale." Ja, søte kjærlighets ord går lett ned, de smaker godt og gjør hjertet godt, kjærligheten kan fordrive tungheten og søvnaktigheten og lukke opp munnen på mennesker.

Salomo bruker jo hele tiden bilder hentet fra det jordiske kjærlighetsliv. Det verken kan eller skal overføres på menighetens forhold til sin himmelske brudgom i alle enkeltheter. Men summen av alt er klar og tydelig: Brudgommen elsker sin brud, og hun elsker ham. Hun er lykkelig over å høre ham til og å vite at hun har verdi for ham. Det uttrykkes så vakkert i v. 10: "Jeg hører min elskede til, og til meg står hans hu."

Slutten av kapitlet inneholder brudens oppfordring til brudgommen om å følge henne ut på landet. De skal ut i den herlige naturen der de i stillhet kan nyte kjærlighetslivet.

Alruner (v. 13) var en plante som vokser vilt i Galilea. Den gang stod den som symbol på kjærligheten mellom mann og kvinne (se 1Mos 30:14). De skulle altså vandre sammen under duftende alruner. Og Sulamit forteller (barnslig) sin elskede som et barn at hun har gaver til ham. Det er kostelige frukter, både nye og gamle.

Bruden har jo bare litt å gi i forhold til den store gaven brudgommen har til henne. Og han trenger ikke hennes gaver. Men han gleder seg likevel ved alle tegn på brudens kjærlighet. Hver selvfornektelse, hvert savn som blir båret, hvert offer som virkelig ble gitt for Guds rikes skyld er gaver som bruden kan glede brudgommen med. Og på den store dag vil brudgommen peke på de mange gavene han har fått og si: "Det som dere har gjort mot en av mine minste brødre, det har dere gjort mot meg."

Både gamle og nye frukter har hun gjemt til ham, sier bruden. Vi skal være trofaste i de frukter vi allerede lenge har fått lov til å bære til brudgommens ære og ikke bli lunkne. Men vi skulle også stadig tenke på nye frukter som vi kan få lov å vise brudgommen vår. Derved viser vi at "vi elsker ham fordi han elsket oss først".

I syden kan en se sitrontreet bære moden frukt på samme tid som treet blomstrer. Slik skal også Herrens brud stadig tenke på nye frukter til brudgommens ære.

Men skal det lykkes, må vi gi akt på brudens bønn om å være i stillhet med sin brudgom for en tid. Stille tider har Guds folk bruk for, stille tider i bønnens fortrolige samtale med brudgommen. Vi må gå avsides fra den daglige uro. Det kan Herrens Sulamit ikke unnvære hvis hun skal glede sin brudgom ved å bli tro i de gamle frukter og stadig bære nye og mer frukt.

Stille, o bli stille

i hans favn min sjel,

der ei lides ille,

der du har det evig vel.

Gå til Høys 8:1-14
Høys 8:1-14
I dette Høys 8 begynner bruden med å si at hun lengter etter at avstanden mellom henne og brudgommen var mindre. "Å, om du var meg som en bror," sier hun. Bruden ville så gjerne komme sin brudgom langt nærmere. Men hun føler den store avstanden når hun ser på det hun er i seg selv. Hun ville fryde seg om hun kom ham riktig nær. Hun ønsker å smelte sammen med ham i fortrolighet også virkelig etter sin natur. Hennes hjem kunne så bli hans hjem. Og han kunne komme i hennes mors ringe hus og lære henne der. Nå følte alle avstander mellom henne og brudgommen. Og hun merket forakten på grunn av sin ringhet.

I dette ønske fra Sulamit finner vi hjertelengselen i den gamle pakt etter å komme Jahve, den hellige Gud, nærmere. Gud viste sitt folk mye nåde i den gamle pakt. Og likevel var det stadig et skille. Vi har hørt hvorledes brudgommen kaller bruden sin søster. Men hun kan ikke ennå tro det. Golgata kors var ennå ikke reist. Forhenget inn til det allerhelligste var ikke revet i stykker og gjenfødelsens dåp ikke innstiftet.

Men det brudens hjerte lengter etter og som synes umulig å nå, det gjorde brudgommens kjærlighet til virkelighet. Han er i sannhet blitt en bror for oss. Han har tatt på seg vårt kjøt og blod og steget ned til vår jord og vårt fattige hjem. Bruden får lov å sitte ved hans føtter og lære frelsens vei å kjenne som Maria. Ja, hun får rekke ham begeret med den krydrede vin (Høys 8:2). Bruden har fått sitt høyeste ønske oppfylt. Brudgommen har ikke bare fått del i brudens natur. Men bruden selv har fått del i hans guddommelige natur (2Pet 1:4).

v. 3-4 er gjentagelse av Høys 2:6-7 som det henvises til.

I v. 5 får vi malt for våre øyne et bilde av bruden. Hun "kommer opp fra ørkenen og støtter seg til sin elskede". Slik skal brudens vandring være. Bare da kan vi gå med faste trinn når vi støtter oss til brudgommen. Vi er svake men han er sterk.

Og brud og brudgom taler sammen (v. 5-7). Han minner henne kjærlig om stedet hvor han vekket henne opp av sin søvn. Det var under epletreet i det fattige hjem der hun var født (v. 5).

Det er godt for Guds barn å dvele ved minnet om den første tid i troen. Det er tider og steder der man våknet opp av vantroens søvn og først vandret med Herren. Da blir den samme bønn født i hjertet som bruden bærer fram for brudgommen her: så la meg alltid være din!

"Sett meg som et segl på dett hjerte, som et segl på din arm." Slik ber hun. Segl må her bety signetringen som ofte ble båret på brystet eller på fingeren for at den ikke skulle mistes/tapes. Slik ber bruden om at hun alltid må få være sin brudgom så nær som mulig, ved hans hjerte og arm. Og bruden stoler på at brudgommen vil det. For hun kjenner hans kjærlighet, den er "sterk som døden".

Det er mye kjærlighet som bare varer en kort stund. Om Jesu kjærlighet gjelder i sannhet dette ordet: kjærligheten er sterk som døden. Det viste han på Golgata. Da gikk han i døden for oss og tilintetgjorde dens makt ved selv å dø. Det viser han hver gang han står overfor vantroens død i en av de dyrekjøpte. Hans kjærlighet kan makte døden. Den er sterk som den kolde død, bare synderen vil bli frelst.

Videre står det: "hård som dødsriket er dens lidenskap." Dødsriket er sterkt og holder fast på det det får tak i. Men brudgommens brennende nidkjærhet holder ikke mindre fast på det den eier. "Ingen skal rive dere ut av min hånd," har Herren sagt. Jesu kjærlighets glød er ikke en stråild, men en "Herrens lue", en hellig himmelflamme. Derfor kan mange vann "ikke utslukke kjærligheten, og strømmer ikke overskylle den".

Mange mørke vann strømmet løs mot Frelserens kjærlighet om natta i Getsemane og på Golgata. Men de kunne ikke slukke den. Og hvor mye har han ikke tålt av oss elendige mennesker før vi ble omvendt. Likevel ble han ikke trett. Hvor mye må han ikke tåle ennå også av sine venner. Men det er en dyp og salig sannhet: Mange vann kan ikke slukke kjærligheten.

Denne Jesu kjærlighet er dog ikke til salgs for penger og gods. Brudgommen lar seg ikke kjøpe for Mammon. Den som tenker slik er foraktet i Herrens øyne. Penger styrer verden, men de styrer ikke i Guds rike. Det er hjertets kjærlighet som den himmelske brudgom ber om. "Gi meg ditt herte", sier han. Og bruden svarer: Herre, det er nåde at du vil ha mitt fattige hjerte. Sa ta meg helt og fullt.

I v. 6, 7 når Høysangens skildring sitt høydepunkt. Den vitner selv klart om hvorledes den skal forstås. Det er himmelens kjærlighet som skildres i disse ordene. Og vi lærer først å elske i sannhet når en glo fra høyalteret blir lagt inn i vår sjel. Det skjer når kjærligheten i oss er født av Jesu kjærlighet.

Kristi kjærlighet er sterk som døden. Den kan tenne en hellig brann i sjela. Slik kan også brudens kjærlighet bli sterk som døden. Hennes nidkjærhet blir hard som dødsriket slik at de mange vann ikke kan slukke den.

Martyrkirkens blodvitner har båret vitnesbyrd om denne kjærligheten. Og hvor har ikke denne kjærligheten båret mange misjonærer gjennom mange lidelser og savn!

All annen kjærlighet slukkes så lett når strømmen skyller mot den. Bare Herrens ild kan ta kampen opp mot alle de vannstråler, Mørkets fyrste og hans håndlangere, verden og kjøtet, forsøker å slukke den hellige ild med.

Kjenner du, kjære leser, denne hellige Herrens flamme i din sjel? På dette skal det kjennes om du tilhører Herrens brud, at du kan si med den gamle sangen:

La verden meg allting betage,

la tornene rive og nage,

la hjertet kun dåre og briste,

min rose jeg aldri vil miste.

Slutten av Høys 8(v. 8-14) viser oss hvorledes kjærligheten til brudgommen ikke gjør hjertet trangt for andre. Den utvider det. Brudens tanke er her vendt mot en liten søster. Hun er ennå ung og ikke modnet til jomfru. Når det stod i Høys 6:9 at Sulamit var sin "mors eneste", betød det i sammenhengen bare at hun hadde en enestående plass i morens kjærlighet.

Sulamit synes i denne sammenhengen å holde råd om søsterens framtid. Hun ser at det vil komme mange friere også til søsteren. Og er hun da en "mur, vil vi bygge tinder av sølv på den". Mur betyr at hun er sterk nok til å motstå alle fristelser. Og da skal hun æres. Men hvis hun er en "dør, vil vi stenge den med en sederplanke". Dør betyr at hun er lett tilgjengelig for de forførende røster. Da vil vi våke over henne på best mulige måte. Den yngre søsteren kan neppe være annet enn hedningene. Da Høysangen ble til, betød Sulamit den gamle pakts menighet, Israel. Den var Herrens utvalgte brud. Tidens fylde var ennå ikke kommet for hedningene.

Herrens menighet Israel var den eldre søster. Og tiden kom da Sulamit viste at omsorgen for den yngre søster var alvorlig ment. Frelsen kom fra jødene til hedningene. Mange jøder forherdet seg og ble Israel etter kjøtet. Men det stod dog en brud i Israel og tok mot brudgommen da han kom. En liten skare stod som en "mur", som en trofast og fruktbar brud for Herren og bragt evangeliet til den yngre søster. For denne del av Israel gjaldt også ordet: "da vant jeg yndest for hans øyne og fikk fred" (v. 10).

Blant hedningefolkene har noen stått som en mur slik som Sulamit. De fikk plass mellom Abrahams barn ved troen. Andre stod ikke så faste. De stod bare som en åpen dør. Lysestaken ble flyttet fordi fremmede friere fikk komme inn. De lot seg lokke av verdens røster. Og de kunne komme i form av falsk kristendom eller av ren verdslighet.

Det er underlig å se hvorledes det vantro Israel raste mot sin yngre søster. Selv ville de ikke ta imot evangeliet, og tålte heller ikke at hedningene fikk det. Men det sanne Israel drog ut ved Paulus for å kalle på den yngre søster. "Jeg står i gjeld både til grekere og til barbarer, både til vise og til uvise." (Rom 1:14). Det var et kjærlighetens ord fra den israelittiske Sulamits sendebud.

Kapitlet slutter med noe som peker mot Herrens lignelse: Mat.21 om husbonden som plantet en vingård og leide den ut til vingårdsmenn. Det står at Salomo hadde en vingård som han overgav "til vokterne. Hver skulle gi 1000 sekel sølv for dens frukt" (v. 11). Salomo står med sin vingård i Baal-Hamon som et forbilde på den himmelske fredsfyrste med Guds rikes store vingård her på jord.

Vingården ble tatt fra de vonde vingårdsmenn som ikke vil gi fra seg frukten, men slo i hjel arvingen (Matt 21:39). "Guds rike skal tas fra dere og gis til et folk som skal bære dets frukter" (Matt 21:23). Slik lød Herrens dom over de fariseiske vokterne. Men Herren fikk likevel en brud på jord. Og den ville våke over den betrodde vingården som sin dyreste eiendom. "Over min vingård råder jeg selv", sier Sulamit. Det sier Herrens troende menighet den dag i dag.

Det står at vokterne av hagen skulle ha 200 sekel, mens den himmelske Salomo, vingårdens eier skulle ha 1000. I dette ligger at alle som arbeider for å fange sjeler for Herren, har løfte om nådelønn av Herrens hånd. Men vokterne skulle aldri glemme at vingården ikke er deres. Den er Herrens eidendom og de er bare tjenere.

I v. 13 lyder brudgomens røst til bruden for siste gang i Høysangen. Det er et herlig fredsord. "Du som bor i hagene", sier han til bruden. Det betyr: Nå er du for alltid hjemme hos din brudgom på de herlige steder. Ordet om hagene peker på alt liv som er våknet utover jorda. Alle de vakre hager Guds Ånd har plantet for Herrens brud. Men det peker også på den Paradishage som skal være brudens herlige bolig i evighet.

Og mange vil lytte til brudens røst. Det gjør alle "medbrødre" - venner som lengter etter Guds barns herlige frihet. Det gjelder om å lytte til Åndens toner som til enhver tid lyder i Herrens menighet, det som er gjenstand for dens bønn, kamp og lengsel. Det bør alle himmelvendte hjerter lytte etter. Men mer enn alle vil likevel brudgommen selv akte på brudens røst. "La meg høre den", sier han. Han vil gjerne høre den. For jo mer bruden ber, takker og lovpriser, jo mer kan han gi.

Så slutter bruden med et ord som virkelig åpenbarer hennes brudelengsel: "Fly, min elskede"; sier hun. Det vil si: løp hurtig lik en som flykter. Skynd deg lik et rådyr eller en ung hjort på fjell med duftende urter. Nå heter det ikke lenger som i Høys 2:17: de forrevne fjell - som skilte dem. Nå er skilleveggen borte og stunden kommet. De øde berg er nå blitt forvandlet til fjell med duftende urter. Den himmelske evige sommertid er brutt fram.

Dette brudens siste ord hører ikke bare hjemme i slutten av denne boka. Det vil være det ord som Guds menighet ved tidens ende vil kalle på sin brudgom med. Og han vil svare: Jeg kommer snart! Ja, kom Herre Jesus.

Kilde : Gullgruben. C.Asschenfeldt-Hansen bibelkommentarer

 

 

 

INTRODUCTION

The Song of Solomon, called in the Vulgate and Septuagint, "The Song of Songs," from the opening words. This title denotes its superior excellence, according to the Hebrew idiom; so holy of holies, equivalent to "most holy" (Ex 29:37); the heaven of heavens, equivalent to the highest heavens (De 10:14). It is one of the five volumes (megilloth) placed immediately after the Pentateuch in manuscripts of the Jewish Scriptures. It is also fourth of the Hagiographa (Cetubim, writings) or the third division of the Old Testament, the other two being the Law and the Prophets. The Jewish enumeration of the Cetubim is Psalms, Proverbs, Job, Canticles, Ruth, Lamentations, Ecclesiastes, Esther, Daniel, Ezra (including Nehemiah), and Chronicles. Its canonicity is certain; it is found in all Hebrew manuscripts of Scripture; also in the Greek Septuagint; in the catalogues of Melito, bishop of Sardis, A.D. 170 (Eusebius, Ecclesiastical History, 4.26), and of others of the ancient Church.

Origen and Jerome tell us that the Jews forbade it to be read by any until he was thirty years old. It certainly needs a degree of spiritual maturity to enter aright into the holy mystery of love which it allegorically sets forth. To such as have attained this maturity, of whatever age they be, the Song of Songs is one of the most edifying of the sacred writings. Rosenmuller justly says, The sudden transitions of the bride from the court to the grove are inexplicable, on the supposition that it describes merely human love. Had it been the latter, it would have been positively objectionable, and never would have been inserted in the holy canon. The allusion to "Pharaoh's chariots" (So 1:9) has been made a ground for conjecturing that the love of Solomon and Pharaoh's daughter is the subject of the Song. But this passage alludes to a remarkable event in the history of the Old Testament Church, the deliverance from the hosts and chariots of Pharaoh at the Red Sea. (However, see on So 1:9). The other allusions are quite opposed to the notion; the bride is represented at times as a shepherdess (So 1:7), "an abomination to the Egyptians" (Ge 46:34); so also So 1:6; 3:4; 4:8; 5:7 are at variance with it. The Christian fathers, Origen and Theodoret, compared the teachings of Solomon to a ladder with three steps; Ecclesiastes, natural (the nature of sensible things, vain); Proverbs, moral; Canticles, mystical (figuring the union of Christ and the Church). The Jews compared Proverbs to the outer court of Solomon's temple, Ecclesiastes to the holy place, and Canticles to the holy of holies. Understood allegorically, the Song is cleared of all difficulty. "Shulamith" (So 6:13), the bride, is thus an appropriate name, Daughter of Peace being the feminine of Solomon, equivalent to the Prince of Peace. She by turns is a vinedresser, shepherdess, midnight inquirer, and prince's consort and daughter, and He a suppliant drenched with night dews, and a king in His palace, in harmony with the various relations of the Church and Christ. As Ecclesiastes sets forth the vanity of love of the creature, Canticles sets forth the fullness of the love which joins believers and the Saviour. The entire economy of salvation, says Harris, aims at restoring to the world the lost spirit of love. God is love, and Christ is the embodiment of the love of God. As the other books of Scripture present severally their own aspects of divine truth, so Canticles furnishes the believer with language of holy love, wherewith his heart can commune with his Lord; and it portrays the intensity of Christ's love to him; the affection of love was created in man to be a transcript of the divine love, and the Song clothes the latter in words; were it not for this, we should be at a loss for language, having the divine warrant, wherewith to express, without presumption, the fervor of the love between Christ and us. The image of a bride, a bridegroom, and a marriage, to represent this spiritual union, has the sanction of Scripture throughout; nay, the spiritual union was the original fact in the mind of God, of which marriage is the transcript (Isa 54:5; 62:5; Jer 3:1, &c.; Eze 16:1-63; 23:1-49; Mt 9:15; 22:2; 25:1, &c.; Joh 3:29; 2Co 11:2; Eph 5:23-32, where Paul does not go from the marriage relation to the union of Christ and the Church as if the former were the first; but comes down from the latter as the first and best recognized fact on which the relation of marriage is based; Re 19:7; 21:2; 22:17). Above all, the Song seems to correspond to, and form a trilogy with, Psalms 45 and 72, which contain the same imagery; just as Psalm 37 answers to Proverbs, and the Psalms 39 and 73 to Job. Love to Christ is the strongest, as it is the purest, of human passions, and therefore needs the strongest language to express it: to the pure in heart the phraseology, drawn from the rich imagery of Oriental poetry, will not only appear not indelicate or exaggerated, but even below the reality. A single emblem is a type; the actual rites, incidents, and persons of the Old Testament were appointed types of truths afterwards to be revealed. But the allegory is a continued metaphor, in which the circumstances are palpably often purely imagery, while the thing signified is altogether real. The clue to the meaning of the Song is not to be looked for in the allegory itself, but in other parts of Scripture. "It lies in the casket of revelation an exquisite gem, engraved with emblematical characters, with nothing literal thereon to break the consistency of their beauty" [Burrowes]. This accounts for the name of God not occurring in it. Whereas in the parable the writer narrates, in the allegory he never does so. The Song throughout consists of immediate addresses either of Christ to the soul, or of the soul to Christ. "The experimental knowledge of Christ's loveliness and the believer's love is the best commentary on the whole of this allegorical Song" [Leighton]. Like the curiously wrought Oriental lamps, which do not reveal the beauty of their transparent emblems until lighted up within, so the types and allegories of Scripture, "the lantern to our path" [Ps 119:105], need the inner light of the Holy Spirit of Jesus to reveal their significance. The details of the allegory are not to be too minutely pressed. In the Song, with an Oriental profusion of imagery, numbers of lovely, sensible objects are aggregated not strictly congruous, but portraying jointly by their very diversity the thousand various and seemingly opposite beauties which meet together in Christ.

The unity of subject throughout, and the recurrence of the same expressions (So 2:6, 7; 3:5; 8:3, 4; 2:16; 6:3; 7:10; 3:6; 6:10; 8:5), prove the unity of the poem, in opposition to those who make it consist of a number of separate erotic songs. The sudden transitions (for example, from the midnight knocking at a humble cottage to a glorious description of the King) accord with the alternations in the believer's experience. However various the divisions assigned be, most commentators have observed four breaks (whatever more they have imagined), followed by four abrupt beginnings (So 2:7; 3:5; 5:1; 8:4). Thus there result five parts, all alike ending in full repose and refreshment. We read (1Ki 4:32) that Solomon's songs were "a thousand and five." The odd number five added over the complete thousand makes it not unlikely that the "five" refers to the Song of songs, consisting of five parts.

It answers to the idyllic poetry of other nations. The Jews explain it of the union of Jehovah and ancient Israel; the allusions to the temple and the wilderness accord with this; some Christians of Christ and the Church; others of Christ and the individual believer. All these are true; for the Church is one in all ages, the ancient typifying the modern Church, and its history answering to that of each individual soul in it. Jesus "sees all, as if that all were one, loves one, as if that one were all." "The time suited the manner of this revelation; because types and allegories belonged to the old dispensation, which reached its ripeness under Solomon, when the temple was built" [Moody Stuart]. "The daughter of Zion at that time was openly married to Jehovah"; for it is thenceforth that the prophets, in reproving Israel's subsequent sin, speak of it as a breach of her marriage covenant. The songs heretofore sung by her were the preparatory hymns of her childhood; "the last and crowning 'Song of Songs' was prepared for the now mature maiden against the day of her marriage to the King of kings" [Origen]. Solomon was peculiarly fitted to clothe this holy mystery with the lovely natural imagery with which the Song abounds; for "he spake of trees, from the cedar in Lebanon, even unto the hyssop that springeth out of the wall" (1Ki 4:33). A higher qualification was his knowledge of the eternal Wisdom or Word of God (Pr 8:1-36), the heavenly bridegroom. David, his father, had prepared the way, in Psalms 45 and 72; the son perfected the allegory. It seems to have been written in early life, long before his declension; for after it a song of holy gladness would hardly be appropriate. It was the song of his first love, in the kindness of his youthful espousals to Jehovah. Like other inspired books, its sense is not to be restricted to that local and temporary one in which the writer may have understood it; it extends to all ages, and shadows forth everlasting truth (1Pe 1:11, 12; 2Pe 1:20, 21).

"Oh that I knew how all thy lights combine, and the configurations of their glorie,

Seeing not only how each verse doth shine, but all the constellations of the storie."—Herbert.

Three notes of time occur [Moody Stuart]: (1) The Jewish Church speaks of the Gentile Church (So 8:8) towards the end; (2) Christ speaks to the apostles (So 5:1) in the middle; (3) The Church speaks of the coming of Christ (So 1:2) at the beginning. Thus we have, in direct order, Christ about to come, and the cry for the advent; Christ finishing His work on earth, and the last supper; Christ ascended, and the call of the Gentiles. In another aspect we have: (1) In the individual soul the longing for the manifestation of Christ to it, and the various alternations in its experience (So 1:2, 4; 2:8; 3:1, 4, 6, 7) of His manifestation; (2) The abundant enjoyment of His sensible consolations, which is soon withdrawn through the bride's carelessness (So 5:1-3, &c.), and her longings after Him, and reconciliation (So 5:8-16; 6:3, &c.; So 7:1, &c.); (3) Effects of Christ's manifestation on the believer; namely, assurance, labors of love, anxiety for the salvation of the impenitent, eagerness for the Lord's second coming (So 7:10, 12; 8:8-10, 14).

 

 

CHAPTER 1

So 1:1-17. Canticle I.—(So 1:2-2:7)—The Bride Searching for and Finding the King.

1. The song of songs—The most excellent of all songs, Hebrew idiom (Ex 29:37; De 10:14). A foretaste on earth of the "new song" to be sung in glory (Re 5:9; 14:3; 15:2-4).

Solomon's—"King of Israel," or "Jerusalem," is not added, as in the opening of Proverbs and Ecclesiastes, not because Solomon had not yet ascended the throne [Moody Stuart], but because his personality is hid under that of Christ, the true Solomon (equivalent to Prince of Peace). The earthly Solomon is not introduced, which would break the consistency of the allegory. Though the bride bears the chief part, the Song throughout is not hers, but that of her "Solomon." He animates her. He and she, the Head and the members, form but one Christ [Adelaide Newton]. Aaron prefigured Him as priest; Moses, as prophet; David, as a suffering king; Solomon, as the triumphant prince of peace. The camp in the wilderness represents the Church in the world; the peaceful reign of Solomon, after all enemies had been subdued, represents the Church in heaven, of which joy the Song gives a foretaste.

2. him—abruptly. She names him not, as is natural to one whose heart is full of some much desired friend: so Mary Magdalene at the sepulchre (Joh 20:15), as if everyone must know whom she means, the one chief object of her desire (Ps 73:25; Mt 13:44-46; Php 3:7,8).

kiss—the token of peace from the Prince of Peace (Lu 15:20); "our Peace" (Ps 85:10; Col 1:21; Eph 2:14).

of his mouth—marking the tenderest affection. For a king to permit his hands, or even garment, to be kissed, was counted a great honor; but that he should himself kiss another with his mouth is the greatest honor. God had in times past spoken by the mouth of His prophets, who had declared the Church's betrothal; the bride now longs for contact with the mouth of the Bridegroom Himself (Job 23:12; Lu 4:22; Heb 1:1, 2). True of the Church before the first advent, longing for "the hope of Israel," "the desire of all nations"; also the awakened soul longing for the kiss of reconciliation; and further, the kiss that is the token of the marriage contract (Ho 2:19, 20), and of friendship (1Sa 20:41; Joh 14:21; 15:15).

thy love—Hebrew, "loves," namely, tokens of love, loving blandishments.

wine—which makes glad "the heavy heart" of one ready to perish, so that he "remembers his misery no more" (Pr 31:6, 7). So, in a "better" sense, Christ's love (Hab 3:17, 18). He gives the same praise to the bride's love, with the emphatic addition, "How much" (So 4:10). Wine was created by His first miracle (Joh 2:1-11), and was the pledge given of His love at the last supper. The spiritual wine is His blood and His spirit, the "new" and better wine of the kingdom (Mt 26:29), which we can never drink to "excess," as the other (Eph 5:18; compare Ps 23:5; Isa 55:1).

3. Rather, "As regards the savor of thy ointments, it is good" [Maurer]. In So 4:10, 11, the Bridegroom reciprocates the praise of the bride in the same terms.

thy name—Christ's character and office as the "Anointed" (Isa 9:6; 61:1), as "the savor of ointments" are the graces that surround His person (Ps 45:7, 8). Ec 7:1, in its fullest sense, applies to Him. The holy anointing oil of the high priest, which it was death for anyone else to make (so Ac 4:12), implies the exclusive preciousness of Messiah's name (Ex 30:23-28, 31-38). So Mary brake the box of precious ointment over Him, appropriately (Mr 14:5), the broken box typifying His body, which, when broken, diffused all grace: compounded of various spices, &c. (Col 1:19; 2:9); of sweet odor (Eph 5:2).

poured—(Isa 53:12; Ro 5:5).

therefore—because of the manifestation of God's character in Christ (1Jo 4:9, 19). So the penitent woman (Lu 7:37, 38, 47).

virgins—the pure in heart (2Co 11:2; Re 14:4). The same Hebrew is translated, "thy hidden ones" (Ps 83:3). The "ointment" of the Spirit "poured forth" produces the "love of Christ" (Ro 5:5).

4. (1) The cry of ancient Israel for Messiah, for example, Simeon, Anna, &c. (2) The cry of an awakened soul for the drawing of the Spirit, after it has got a glimpse of Christ's loveliness and its own helplessness.

Draw me—The Father draws (Joh 6:44). The Son draws (Jer 31:3; Ho 11:4; Joh 12:32). "Draw" here, and "Tell" (So 1:7), reverently qualify the word "kiss" (So 1:2).

me, we—No believer desires to go to heaven alone. We are converted as individuals; we follow Christ as joined in a communion of saints (Joh 1:41, 45). Individuality and community meet in the bride.

run—Her earnestness kindles as she prays (Isa 40:31; Ps 119:32, 60).

after thee—not before (Joh 10:4).

king … brought me into—(Ps 45:14, 15; Joh 10:16). He is the anointed Priest (So 1:3); King (So 1:4).

chambers—Her prayer is answered even beyond her desires. Not only is she permitted to run after Him, but is brought into the inmost pavilion, where Eastern kings admitted none but the most intimate friends (Es 4:11; 5:2; Ps 27:5). The erection of the temple of Solomon was the first bringing of the bride into permanent, instead of migratory, chambers of the King. Christ's body on earth was the next (Joh 2:21), whereby believers are brought within the veil (Eph 2:6; Heb 10:19, 20). Entrance into the closet for prayer is the first step. The earnest of the future bringing into heaven (Joh 14:3). His chambers are the bride's also (Isa 26:20). There are various chambers, plural (Joh 14:2).

be glad and rejoice—inward and outward rejoicing.

in thee—(Isa 61:10; Php 4:1, 4). Not in our spiritual frames (Ps 30:6, 7).

remember—rather, "commemorate with praises" (Isa 63:7). The mere remembrance of spiritual joys is better than the present enjoyment of carnal ones (Ps 4:6, 7).

upright—rather, "uprightly," "sincerely" (Ps 58:1; Ro 12:9); so Nathanael (Joh 1:47); Peter (Joh 21:17); or "deservedly" [Maurer].

5. black—namely, "as the tents of Kedar," equivalent to blackness (Ps 120:5). She draws the image from the black goatskins with which the Scenite Arabs ("Kedar" was in Arabia-Petræa) cover their tents (contrasted with the splendid state tent in which the King was awaiting His bride according to Eastern custom); typifying the darkness of man's natural state. To feel this, and yet also feel one's self in Jesus Christ "comely as the curtains of Solomon," marks the believer (Ro 7:18, &c.; 8:1); 1Ti 1:15, "I am chief"; so she says not merely, "I was," but "I am"; still black in herself, but comely through His comeliness put upon her (Eze 16:14).

curtains—first, the hangings and veil in the temple of Solomon (Eze 16:10); then, also, the "fine linen which is the righteousness of saints" (Re 19:8), the white wedding garment provided by Jesus Christ (Isa 61:10; Mt 22:11; 1Co 1:30; Col 1:28; 2:10; Re 7:14). Historically, the dark tents of Kedar represent the Gentile Church (Isa 60:3-7, &c.). As the vineyard at the close is transferred from the Jews, who had not kept their own, to the Gentiles, so the Gentiles are introduced at the commencement of the Song; for they were among the earliest enquirers after Jesus Christ (Mt 2:1-12): the wise men from the East (Arabia, or Kedar).

daughters of Jerusalem—professors, not the bride, or "the virgins," yet not enemies; invited to gospel blessings (So 3:10, 11); so near to Jesus Christ as not to be unlikely to find Him (So 5:8); desirous to seek Him with her (So 6:1; compare So 6:13; 7:1, 5, 8). In So 7:8, 9, the bride's Beloved becomes their Beloved; not, however, of all of them (So 8:4; compare Lu 23:27, 28).

6. She feels as if her blackness was so great as to be gazed at by all.

mother's children—(Mt 10:36). She is to forget "her own people and her father's house," that is, the worldly connections of her unregenerate state (Ps 45:10); they had maltreated her (Lu 15:15, 16). Children of the same mother, but not the same father [Maurer], (Joh 8:41-44). They made her a common keeper of vineyards, whereby the sun looked upon, that is, burnt her; thus she did "not keep her own" vineyard, that is, fair beauty. So the world, and the soul (Mt 16:26; Lu 9:25). The believer has to watch against the same danger (1Co 9:27). So he will be able, instead of the self-reproach here, to say as in So 8:12.

7. my soul loveth—more intense than "the virgins" and "the upright love thee" (So 1:3, 4; Mt 22:37). To carry out the design of the allegory, the royal encampment is here represented as moving from place to place, in search of green pastures, under the Shepherd King (Ps 23:1-6). The bride, having first enjoyed communion with him in the pavilion, is willing to follow Him into labors and dangers; arising from all absorbing love (Lu 14:26); this distinguishes her from the formalist (Joh 10:27; Re 14:4).

feedest—tendest thy flock (Isa 40:11; Heb 13:20; 1Pe 2:25; 5:4; Re 7:17). No single type expresses all the office of Jesus Christ; hence arises the variety of diverse images used to portray the manifold aspects of Him: these would be quite incongruous, if the Song referred to the earthly Solomon. Her intercourse with Him is peculiar. She hears His voice, and addresses none but Himself. Yet it is through a veil; she sees Him not (Job 23:8, 9). If we would be fed, we must follow the Shepherd through the whole breadth of His Word, and not stay on one spot alone.

makest … to rest—distinct from "feedest"; periods of rest are vouchsafed after labor (Isa 4:6; 49:10; Eze 34:13-15). Communion in private must go along with public following of Him.

turneth aside—rather one veiled, that is, as a harlot, not His true bride (Ge 38:15), [Gesenius]; or as a mourner (2Sa 15:30), [Weiss]; or as one unknown [Maurer]. All imply estrangement from the Bridegroom. She feels estranged even among Christ's true servants, answering to "thy companions" (Lu 22:28), so long as she has not Himself present. The opposite spirit to 1Co 3:4.

8. If—she ought to have known (Joh 14:8, 9). The confession of her ignorance and blackness (So 1:5) leads Him to call her "fairest" (Mt 12:20). Her jealousy of letting even "His companions" take the place of Himself (So 1:7) led her too far. He directs her to follow them, as they follow Him (1Co 11:1; Heb 6:10, 12); to use ordinances and the ministry; where they are, He is (Jer 6:16; Mt 18:19, 20; Heb 10:25). Indulging in isolation is not the way to find Him. It was thus, literally, that Zipporah found her bridegroom (Ex 2:16). The bride unhesitatingly asks the watchmen afterwards (So 3:3).

kids—(Joh 21:15). Christ is to be found in active ministrations, as well as in prayer (Pr 11:25).

shepherds' tents—ministers in the sanctuary (Ps 84:1).

9. horses in Pharaoh's chariots—celebrated for beauty, swiftness, and ardor, at the Red Sea (Ex 14:15). These qualities, which seem to belong to the ungodly, really belong to the saints [Moody Stuart]. The allusion may be to the horses brought at a high price by Solomon out of Egypt (2Ch 1:16, 17). So the bride is redeemed out of spiritual Egypt by the true Solomon, at an infinite price (Isa 51:1; 1Pe 1:18, 19). But the deliverance from Pharaoh at the Red Sea accords with the allusion to the tabernacle (So 1:5; 3:6, 7); it rightly is put at the beginning of the Church's call. The ardor and beauty of the bride are the point of comparison; (So 1:4) "run"; (So 1:5) "comely." Also, like Pharaoh's horses, she forms a great company (Re 19:7, 14). As Jesus Christ is both Shepherd and Conqueror, so believers are not only His sheep, but also, as a Church militant now, His chariots and horses (So 6:4).

10. rows of jewels—(Eze 16:11-13). Olerius says, Persian ladies wear two or three rows of pearls round the head, beginning on the forehead and descending down to the cheeks and under the chin, so that their faces seem to be set in pearls (Eze 16:11). The comparison of the horses (So 1:9) implies the vital energy of the bride; this verse, her superadded graces (Pr 1:9; 4:9; 1Ti 2:9; 2Pe 1:5).

11. We—the Trinity implied by the Holy Ghost, whether it was so by the writer of the Song or not (Ge 1:26; Pr 8:30; 30:4). "The Jews acknowledged God as king, and Messiah as king, in interpreting the Song, but did not know that these two are one" [Leighton].

make—not merely give (Eph 2:10).

borders of gold, with studs of silver—that is, "spots of silver"—Jesus Christ delights to give more "to him that hath" (Mt 25:29). He crowns His own work in us (Isa 26:12). The "borders" here are equivalent to "rows" (So 1:10); but here, the King seems to give the finish to her attire, by adding a crown (borders, or circles) of gold studded with silver spots, as in Es 2:17. Both the royal and nuptial crown, or chaplet. The Hebrew for "spouse" (So 4:8) is a crowned one (Eze 16:12; Re 2:10). The crown is given at once upon conversion, in title, but in sensible possession afterwards (2Ti 4:8).

12. While—It is the presence of the Sun of Righteousness that draws out the believer's odors of grace. It was the sight of Him at table that caused the two women to bring forth their ointments for Him (Lu 7:37, 38; Joh 12:3; 2Co 2:15). Historically fulfilled (Mt 2:11); spiritually (Re 3:20); and in church worship (Mt 18:20); and at the Lord's Supper especially, for here public communion with Him at table amidst His friends is spoken of, as So 1:4 refers to private communion (1Co 10:16, 21); typically (Ex 24:9-11); the future perfect fulfilment (Lu 22:30; Re 19:9). The allegory supposes the King to have stopped in His movements and to be seated with His friends on the divan. What grace that a table should be prepared for us, while still militant (Ps 23:5)!

my spikenard—not boasting, but owning the Lord's grace to and in her. The spikenard is a lowly herb, the emblem of humility. She rejoices that He is well pleased with her graces, His own work (Php 4:18).

13. bundle of myrrh—abundant preciousness (Greek), (1Pe 2:7). Even a little myrrh was costly; much more a bundle (Col 2:9). Burrowes takes it of a scent-box filled with liquid myrrh; the liquid obtained by incision gave the tree its chief value.

he—rather, "it"; it is the myrrh that lies in the bosom, as the cluster of camphire is in the vineyards (So 1:14).

all night—an undivided heart (Eph 3:17; contrast Jer 4:14; Eze 16:15, 30). Yet on account of the everlasting covenant, God restores the adulteress (Eze 16:60, 62; Ho 2:2, &c.). The night is the whole present dispensation till the everlasting day dawns (Ro 13:12). Also, literally, "night" (Ps 119:147, 148), the night of affliction (Ps 42:8).

14. cluster—Jesus Christ is one, yet manifold in His graces.

camphire—or, "cypress." The "hennah" is meant, whose odorous flowers grow in clusters, of a color white and yellow softly blended; its bark is dark, the foliage light green. Women deck their persons with them. The loveliness of Jesus Christ.

vineyards—appropriate in respect to Him who is "the vine." The spikenard was for the banquet (So 1:12); the myrrh was in her bosom continually (So 1:13); the camphire is in the midst of natural beauties, which, though lovely, are eclipsed by the one cluster, Jesus Christ, pre-eminent above them all.

En-gedi—in South Palestine, near the Dead Sea (Jos 15:62; Eze 47:10), famed for aromatic shrubs.

15. fair—He discerns beauty in her, who had said, "I am black" (So 1:5), because of the everlasting covenant (Ps 45:11; Isa 62:5; Eph 1:4,5).

doves' eyes—large and beautiful in the doves of Syria. The prominent features of her beauty (Mt 10:16), gentleness, innocence, and constant love, emblem of the Holy Ghost, who changes us to His own likeness (Ge 8:10, 11; Mt 3:16). The opposite kind of eyes (Ps 101:5; Mt 20:15; 2Pe 2:14).

16. Reply of the Bride. She presumes to call Him beloved, because He called her so first. Thou callest me "fair"; if I am so, it is not in myself; it is all from Thee (Ps 90:17); but Thou art fair in Thyself (Ps 45:2).

pleasant—(Pr 3:17) towards Thy friends (2Sa 1:26).

bed … green—the couch of green grass on which the King and His bride sit to "rest at noon." Thus her prayer in So 1:7 is here granted; a green oasis in the desert, always found near waters in the East (Ps 23:2; Isa 41:17-19). The scene is a kiosk, or summer house. Historically, the literal resting of the Babe of Beth-lehem and his parents on the green grass provided for cattle (Lu 2:7, 12). In this verse there is an incidental allusion, in So 1:15, to the offering (Lu 2:24). So the "cedar and fir" ceiling refers to the temple (1Ki 5:6-10; 6:15-18); type of the heavenly temple (Re 21:22).

17. our house—see on So 1:16; but primarily, the kiosk (Isa 11:10), "His rest." Cedar is pleasing to the eye and smell, hard, and never eaten by worms.

fir—rather, "cypress," which is hard, durable, and fragrant, of a reddish hue [Gesenius, Weiss, and Maurer]. Contrasted with the shifting "tents" (So 1:5), His house is "our house" (Ps 92:13; Eph 2:19; Heb 3:6). Perfect oneness of Him and the bride (Joh 14:20; 17:21). There is the shelter of a princely roof from the sun (Ps 121:6), without the confinement of walls, and amidst rural beauties. The carved ceiling represents the wondrous excellencies of His divine nature.

 

 

CHAPTER 2

So 2:1-17.

1. rose—if applied to Jesus Christ, it, with the white lily (lowly, 2Co 8:9), answers to "white and ruddy" (So 5:10). But it is rather the meadow-saffron: the Hebrew means radically a plant with a pungent bulb, inapplicable to the rose. So Syriac. It is of a white and violet color [Maurer, Gesenius, and Weiss]. The bride thus speaks of herself as lowly though lovely, in contrast with the lordly "apple" or citron tree, the bridegroom (So 2:3); so the "lily" is applied to her (So 2:2),

Sharon—(Isa 35:1, 2). In North Palestine, between Mount Tabor and Lake Tiberias (1Ch 5:16). Septuagint and Vulgate translate it, "a plain"; though they err in this, the Hebrew Bible not elsewhere favoring it, yet the parallelism to valleys shows that, in the proper name Sharon, there is here a tacit reference to its meaning of lowliness. Beauty, delicacy, and lowliness, are to be in her, as they were in Him (Mt 11:29).

2. Jesus Christ to the Bride (Mt 10:16; Joh 15:19; 1Jo 5:19). Thorns, equivalent to the wicked (2Sa 23:6; Ps 57:4).

daughters—of men, not of God; not "the virgins." "If thou art the lily of Jesus Christ, take heed lest by impatience, rash judgments, and pride, thou thyself become a thorn" [Luther].

3. Her reply. apple—generic including the golden citron, pomegranate, and orange apple (Pr 25:11). He combines the shadow and fragrance of the citron with the sweetness of the orange and pomegranate fruit. The foliage is perpetual; throughout the year a succession of blossoms, fruit, and perfume (Jas 1:17).

among the sons—parallel to "among the daughters" (So 2:2). He alone is ever fruitful among the fruitless wild trees (Ps 89:6; Heb 1:9).

I sat … with … delight—literally, "I eagerly desired and sat" (Ps 94:19; Mr 6:31; Eph 2:6; 1Pe 1:8).

shadow—(Ps 121:5; Isa 4:6; 25:4; 32:2). Jesus Christ interposes the shadow of His cross between the blazing rays of justice and us sinners.

fruit—Faith plucks it (Pr 3:18). Man lost the tree of life (Ge 3:22, 23). Jesus Christ regained it for him; he eats it partly now (Ps 119:103; Joh 6:55, 57; 1Pe 2:3); fully hereafter (Re 2:7; 22:2, 14); not earned by the sweat of his brow, or by his righteousness (Ro 10:1-21). Contrast the worldling's fruit (De 32:32; Lu 15:16).

4. Historically fulfilled in the joy of Simeon and Anna in the temple, over the infant Saviour (Lu 2:25-38), and that of Mary, too (compare Lu 1:53); typified (Ex 24:9-11). Spiritually, the bride or beloved is led (So 2:4) first into the King's chambers, thence is drawn after Him in answer to her prayer; is next received on a grassy couch under a cedar kiosk; and at last in a "banqueting hall," such as, Josephus says, Solomon had in his palace, "wherein all the vessels were of gold" (Antiquities, 8:5,2). The transition is from holy retirement to public ordinances, church worship, and the Lord's Supper (Ps 36:8). The bride, as the queen of Sheba, is given "all her desire" (1Ki 10:13; Ps 63:5; Eph 3:8, 16-21; Php 4:19); type of the heavenly feast hereafter (Isa 25:6, 9).

his banner … love—After having rescued us from the enemy, our victorious captain (Heb 2:10) seats us at the banquet under a banner inscribed with His name, "love" (1Jo 4:8). His love conquered us to Himself; this banner rallies round us the forces of Omnipotence, as our protection; it marks to what country we belong, heaven, the abode of love, and in what we most glory, the cross of Jesus Christ, through which we triumph (Ro 8:37; 1Co 15:57; Re 3:21). Compare with "over me," "underneath are the everlasting arms" (De 33:27).

5. flagons—Maurer prefers translating, "dried raisin cakes"; from the Hebrew root "fire," namely, dried by heat. But the "house of wine" (So 2:4, Margin) favors "flagons"; the "new wine" of the kingdom, the Spirit of Jesus Christ.

apples—from the tree (So 2:3), so sweet to her, the promises of God.

sick of love—the highest degree of sensible enjoyment that can be attained here. It may be at an early or late stage of experience. Paul (2Co 12:7). In the last sickness of J. Welch, he was overheard saying, "Lord, hold thine hand, it is enough; thy servant is a clay vessel, and can hold no more" [Fleming, Fulfilling of the Scriptures]. In most cases this intensity of joy is reserved for the heavenly banquet. Historically, Israel had it, when the Lord's glory filled the tabernacle, and afterwards the temple, so that the priests could not stand to minister: so in the Christian Church on Pentecost. The bride addresses Christ mainly, though in her rapture she uses the plural, "Stay (ye) me," speaking generally. So far from asking the withdrawal of the manifestations which had overpowered her, she asks for more: so "fainteth for" (Ps 84:2): also Peter, on the mount of transfiguration (Lu 9:33), "Let us make … not knowing what he said."

6. The "stay" she prayed for (So 2:5) is granted (De 33:12, 27; Ps 37:24; Isa 41:16). None can pluck from that embrace (Joh 10:28-30). His hand keeps us from falling (Mt 14:30, 31); to it we may commit ourselves (Ps 31:5).

left hand—the left is the inferior hand, by which the Lord less signally manifests His love, than by the right; the secret hand of ordinary providence, as distinguished from that of manifested grace (the "right"). They really go together, though sometimes they seem divided; here both are felt at once. Theodoret takes the left hand, equivalent to judgment and wrath; the right, equivalent to honor and love. The hand of justice no longer is lifted to smite, but is under the head of the believer to support (Isa 42:21); the hand of Jesus Christ pierced by justice for our sin supports us. The charge not to disturb the beloved occurs thrice: but the sentiment here, "His left hand," &c., nowhere else fully; which accords with the intensity of joy (So 2:5) found nowhere else; in So 8:3, it is only conditional, "should embrace," not "doth."

7. by the roes—not an oath but a solemn charge, to act as cautiously as the hunter would with the wild roes, which are proverbially timorous; he must advance with breathless circumspection, if he is to take them; so he who would not lose Jesus Christ and His Spirit, which is easily grieved and withdrawn, must be tender of conscience and watchful (Eze 16:43; Eph 4:30; 5:15; 1Th 5:19). In Margin, title of Ps 22:1, Jesus Christ is called the "Hind of the morning," hunted to death by the dogs (compare So 2:8, 9, where He is represented as bounding on the hills, Ps 18:33). Here He is resting, but with a repose easily broken (Zep 3:17). It is thought a gross rudeness in the East to awaken one sleeping, especially a person of rank.

my love—in Hebrew, feminine for masculine, the abstract for concrete, Jesus Christ being the embodiment of love itself (So 3:5; 8:7), where, as here, the context requires it to be applied to Him, not her. She too is "love" (So 7:6), for His love calls forth her love. Presumption in the convert is as grieving to the Spirit as despair. The lovingness and pleasantness of the hind and roe (Pr 5:19) is included in this image of Jesus Christ.

Canticle II.—(So 2:8-3:5)—John the Baptist's Ministry.

8. voice—an exclamation of joyful surprise, evidently after a long silence. The restlessness of sin and fickleness in her had disturbed His rest with her, which she had professed not to wish disturbed "till He should please." He left her, but in sovereign grace unexpectedly heralds His return. She awakes, and at once recognizes His voice (1Sa 3:9, 10; Joh 10:4); her sleep is not so sinfully deep as in So 5:2.

leaping—bounding, as the roe does, over the roughest obstacles (2Sa 2:18; 1Ch 12:8); as the father of the prodigal "had compassion and ran" (Lu 15:20).

upon the hills—as the sunbeams glancing from hill to hill. So Margin, title of Jesus Christ (Ps 22:1), "Hind of the morning" (type of His resurrection). Historically, the coming of the kingdom of heaven (the gospel dispensation), announced by John Baptist, is meant; it primarily is the garden or vineyard; the bride is called so in a secondary sense. "The voice" of Jesus Christ is indirect, through "the friend of the bridegroom" (Joh 3:29), John the Baptist. Personally, He is silent during John's ministration, who awoke the long slumbering Church with the cry. "Every hill shall be made low," in the spirit of Elias, on the "rent mountains" (1Ki 19:11; compare Isa 52:7). Jesus Christ is implied as coming with intense desire (Lu 22:15; Heb 10:7), disregarding the mountain hindrances raised by man's sin.

9. he standeth—after having bounded over the intervening space like a roe. He often stands near when our unbelief hides Him from us (Ge 28:16; Re 3:14-20). His usual way; long promised and expected; sudden at last: so, in visiting the second temple (Mal 3:1); so at Pentecost (Ac 2:1, 2); so in visiting an individual soul, Zaccheus (Lu 19:5, 6; Joh 3:8); and so, at the second coming (Mt 24:48, 50; 2Pe 3:4, 10). So it shall be at His second coming (1Th 5:2, 3).

wall—over the cope of which He is first seen; next, He looks through (not forth; for He is outside) at the windows, glancing suddenly and stealthily (not as English Version, "showing Himself") through the lattice. The prophecies, types, &c., were lattice glimpses of Him to the Old Testament Church, in spite of the wall of separation which sin had raised (Joh 8:56); clearer glimpses were given by John Baptist, but not unclouded (Joh 1:26). The legal wall of partition was not to be removed until His death (Eph 2:14, 15; Heb 10:20). Even now, He is only seen by faith, through the windows of His Word and the lattice of ordinances and sacraments (Lu 24:35; Joh 14:21); not full vision (1Co 13:12); an incentive to our looking for His second coming (Isa 33:17; Tit 2:13).

10, 11. Loving reassurance given by Jesus Christ to the bride, lest she should think that He had ceased to love her, on account of her unfaithfulness, which had occasioned His temporary withdrawal. He allures her to brighter than worldly joys (Mic 2:10). Not only does the saint wish to depart to be with Him, but He still more desires to have the saint with Him above (Joh 17:24). Historically, the vineyard or garden of the King, here first introduced, is "the kingdom of heaven preached" by John the Baptist, before whom "the law and the prophets were" (Lu 16:16).

11. the winter—the law of the covenant of works (Mt 4:16).

rain is over—(Heb 12:18-24; 1Jo 2:8). Then first the Gentile Church is called "beloved, which was not beloved" (Ro 9:25). So "the winter" of estrangement and sin is "past" to the believer (Isa 44:22; Jer 50:20; 2Co 5:17; Eph 2:1). The rising "Sun of righteousness" dispels the "rain" (2Sa 23:4; Ps 126:5; Mal 4:2). The winter in Palestine is past by April, but all the showers were not over till May. The time described here is that which comes directly after these last showers of winter. In the highest sense, the coming resurrection and deliverance of the earth from the past curse is here implied (Ro 8:19; Re 21:4; 22:3). No more "clouds" shall then "return after the rain" (Ec 12:2; Re 4:3; compare Ge 9:13-17); "the rainbow round the throne" is the "token" of this.

12. flowers—tokens of anger past, and of grace come. "The summoned bride is welcome," say some fathers, "to weave from them garlands of beauty, wherewith she may adorn herself to meet the King." Historically, the flowers, &c., only give promise; the fruit is not ripe yet; suitable to the preaching of John the Baptist, "The kingdom of heaven is at hand"; not yet fully come.

the time of … singing—the rejoicing at the advent of Jesus Christ. Gregory Nyssenus refers the voice of the turtledove to John the Baptist. It with the olive branch announced to Noah that "the rain was over and gone" (Ge 8:11). So John the Baptist, spiritually. Its plaintive "voice" answers to his preaching of repentance (Jer 8:6, 7). Vulgate and Septuagint translate, "The time of pruning," namely, spring (Joh 15:2). The mention of the "turtle's" cooing better accords with our text. The turtledove is migratory (Jer 8:7), and "comes" early in May; emblem of love, and so of the Holy Ghost. Love, too, shall be the keynote of the "new song" hereafter (Isa 35:10; Re 1:5; 14:3; 19:6). In the individual believer now, joy and love are here set forth in their earlier manifestations (Mr 4:28).

13. putteth forth—rather, "ripens," literally, "makes red" [Maurer]. The unripe figs, which grow in winter, begin to ripen in early spring, and in June are fully matured [Weiss].

vines with the tender grape—rather, "the vines in flower," literally, "a flower," in apposition with "vines" [Maurer]. The vine flowers were so sweet that they were often put, when dried, into new wine to give it flavor. Applicable to the first manifestations of Jesus Christ, "the true Vine," both to the Church and to individuals; as to Nathanael under the fig tree (Joh 1:48).

Arise, &c.—His call, described by the bride, ends as it began (So 2:10); it is a consistent whole; "love" from first to last (Isa 52:1, 2; 2Co 6:17, 18). "Come," in the close of Re 22:17, as at His earlier manifestation (Mt 11:28).

14. dove—here expressing endearment (Ps 74:19). Doves are noted for constant attachment; emblems, also, in their soft, plaintive note, of softened penitents (Isa 59:11; Eze 7:16); other points of likeness are their beauty; "their wings covered with silver and gold" (Ps 68:13), typifying the change in the converted; the dove-like spirit, breathed into the saint by the Holy Ghost, whose emblem is the dove; the messages of peace from God to sinful men, as Noah's dove, with the olive branch (Ge 8:11), intimated that the flood of wrath was past; timidity, fleeing with fear from sin and self to the cleft Rock of Ages (Isa 26:4, Margin; Ho 11:11); gregarious, flocking together to the kingdom of Jesus Christ (Isa 60:8); harmless simplicity (Mt 10:16).

clefts—the refuge of doves from storm and heat (Jer 48:28; see Jer 49:16). Gesenius translates the Hebrew from a different root, "the refuges." But see, for "clefts," Ex 33:18-23. It is only when we are in Christ Jesus that our "voice is sweet (in prayer, So 4:3, 11; Mt 10:20; Ga 4:6, because it is His voice in us; also in speaking of Him, Mal 3:16); and our countenance comely" (Ex 34:29; Ps 27:5; 71:3; Isa 33:16; 2Co 3:18).

stairs—(Eze 38:20, Margin), a steep rock, broken into stairs or terraces. It is in "secret places" and rugged scenes that Jesus Christ woos the soul from the world to Himself (Mic 2:10; 7:14). So Jacob amid the stones of Beth-el (Ge 28:11-19); Moses at Horeb (Ex 3:1-22); so Elijah (1Ki 19:9-13); Jesus Christ with the three disciples on a "high mountain apart," at the transfiguration (Mt 17:1); John in Patmos (Re 1:9). "Of the eight beatitudes, five have an afflicted condition for their subject. As long as the waters are on the earth, we dwell in the ark; but when the land is dry, the dove itself will be tempted to wander" [Jeremy Taylor]. Jesus Christ does not invite her to leave the rock, but in it (Himself), yet in holy freedom to lay aside the timorous spirit, look up boldly as accepted in Him, pray, praise, and confess Him (in contrast to her shrinking from being looked at, So 1:6), (Eph 6:19; Heb 13:15; 1Jo 4:18); still, though trembling, the voice and countenance of the soul in Jesus Christ are pleasant to Him. The Church found no cleft in the Sinaitic legal rock, though good in itself, wherein to hide; but in Jesus Christ stricken by God for us, as the rock smitten by Moses (Nu 20:11), there is a hiding-place (Isa 32:2). She praised His "voice" (So 2:8, 10); it is thus that her voice also, though tremulous, is "sweet" to Him here.

15. Transition to the vineyard, often formed in "stairs" (So 2:14), or terraces, in which, amidst the vine leaves, foxes hid.

foxes—generic term, including jackals. They eat only grapes, not the vine flowers; but they need to be driven out in time before the grape is ripe. She had failed in watchfulness before (So 1:6); now when converted, she is the more jealous of subtle sins (Ps 139:23). In spiritual winter certain evils are frozen up, as well as good; in the spring of revivals these start up unperceived, crafty, false teachers, spiritual pride, uncharitableness, &c. (Ps 19:12; Mt 13:26; Lu 8:14; 2Ti 2:17; Heb 12:15). "Little" sins are parents of the greatest (Ec 10:1; 1Co 5:6). Historically, John the Baptist spared not the fox-like Herod (Lu 13:32), who gave vine-like promise of fruit at first (Mr 6:20), at the cost of his life; nor the viper-Sadducees, &c.; nor the varied subtle forms of sin (Lu 3:7-14).

16. mine … his—rather, "is for me … for Him" (Ho 3:3), where, as here, there is the assurance of indissoluble union, in spite of temporary absence. So 2:17, entreating Him to return, shows that He has gone, perhaps through her want of guarding against the "little sins" (So 2:15). The order of the clauses is reversed in So 6:3, when she is riper in faith: there she rests more on her being His; here, on His being hers; and no doubt her sense of love to Him is a pledge that she is His (Joh 14:21, 23; 1Co 8:3); this is her consolation in His withdrawal now.

I am his—by creation (Ps 100:3), by redemption (Joh 17:10; Ro 14:8; 1Co 6:19).

feedeth—as a "roe," or gazelle (So 2:17); instinct is sure to lead him back to his feeding ground, where the lilies abound. So Jesus Christ, though now withdrawn, the bride feels sure will return to His favorite resting-place (So 7:10; Ps 132:14). So hereafter (Re 21:3). Ps 45:1, title, terms his lovely bride's "lilies" [Hengstenberg] pure and white, though among thorns (So 2:2).

17. Night—is the image of the present world (Ro 13:12). "Behold men as if dwelling in subterranean cavern" [Plato, Republic, 7.1].

Until—that is, "Before that," &c.

break—rather, "breathe"; referring to the refreshing breeze of dawn in the East; or to the air of life, which distinguishes morning from the death-like stillness of night. Maurer takes this verse of the approach of night, when the breeze arises after the heat of day (compare Ge 3:8, Margin, with Ge 18:1), and the "shadows" are lost in night (Ps 102:11); thus our life will be the day; death, the night (Joh 9:4). The English Version better accords with (So 3:1). "By night" (Ro 13:12).

turn—to me.

Bether—Mountains of Bithron, separated from the rest of Israel by the Jordan (2Sa 2:29), not far from Bethabara, where John baptized and Jesus was first manifested. Rather, as Margin, "of divisions," and Septuagint, mountains intersected with deep gaps, hard to pass over, separating the bride and Jesus Christ. In So 8:14 the mountains are of spices, on which the roe feeds, not of separation; for at His first coming He had to overpass the gulf made by sin between Him and us (Zec 4:6, 7); in His second, He will only have to come down from the fragrant hill above to take home His prepared bride. Historically, in the ministry of John the Baptist, Christ's call to the bride was not, as later (So 4:8), "Come with me," but "Come away," namely, to meet Me (So 2:2, 10, 13). Sitting in darkness (Mt 4:16), she "waited" and "looked" eagerly for Him, the "great light" (Lu 1:79; 2:25, 38); at His rising, the shadows of the law (Col 2:16, 17; Heb 10:1) were to "flee away." So we wait for the second coming, when means of grace, so precious now, shall be superseded by the Sun of righteousness (1Co 13:10, 12; Re 21:22, 23). The Word is our light until then (2Pe 1:19).

 

 

CHAPTER 3

So 3:1-11.

1. By night—literally, "By nights." Continuation of the longing for the dawn of the Messiah (So 2:17; Ps 130:6; Mal 4:2). The spiritual desertion here (So 2:17; 3:5) is not due to indifference, as in So 5:2-8. "As nights and dews are better for flowers than a continual sun, so Christ's absence (at times) giveth sap to humility, and putteth an edge on hunger, and furnisheth a fair field to faith to put forth itself" [Rutherford]. Contrast So 1:13; Ps 30:6, 7.

on … bed—the secret of her failure (Isa 64:7; Jer 29:13; Am 6:1, 4; Ho 7:14).

loveth—no want of sincerity, but of diligence, which she now makes up for by leaving her bed to seek Him (Ps 22:2; 63:8; Isa 26:9; Joh 20:17). Four times (So 3:1-4) she calls Jesus Christ, "Him whom my soul loveth," designating Him as absent; language of desire: "He loved me," would be language of present fruition (Re 1:5). In questioning the watchmen (So 3:3), she does not even name Him, so full is her heart of Him. Having found Him at dawn (for throughout He is the morning), she charges the daughters not to abridge by intrusion the period of His stay. Compare as to the thoughtful seeking for Jesus Christ in the time of John the Baptist, in vain at first, but presently after successful (Lu 3:15-22; Joh 1:19-34).

found him not—Oh, for such honest dealings with ourselves (Pr 25:14; Jude 12)!

2. Wholly awake for God (Lu 14:18-20; Eph 5:14). "An honest resolution is often to (the doing of) duty, like a needle that draws the thread after it" [Durham]. Not a mere wish, that counts not the cost—to leave her easy bed, and wander in the dark night seeking Him (Pr 13:4; Mt 21:30; Lu 14:27-33).

the city—Jerusalem, literally (Mt 3:5; Joh 1:19), and spiritually the Church here (Heb 12:22), in glory (Re 21:2).

broad ways—open spaces at the gates of Eastern cities, where the public assembled for business. So, the assemblies of worshippers (So 8:2, 3; Pr 1:20-23; Heb 10:25). She had in her first awakening shrunk from them, seeking Jesus Christ alone; but she was desired to seek the footsteps of the flock (So 1:8), so now in her second trial she goes forth to them of herself. "The more the soul grows in grace, and the less it leans on ordinances, the more it prizes and profits by them" [Moody Stuart] (Ps 73:16, 17).

found him not—Nothing short of Jesus Christ can satisfy her (Job 23:8-10; Ps 63:1, 2).

3. watchmen—ministers (Isa 62:6; Jer 6:17; Eze 3:17; Heb 13:17), fit persons to consult (Isa 21:11; Mal 2:7).

found me—the general ministry of the Word "finds" individually souls in quest of Jesus Christ (Ge 24:27, end of verse Ac 16:14); whereas formalists remain unaffected.

4. Jesus Christ is generally "found" near the watchmen and means of grace; but they are not Himself; the star that points to Beth-lehem is not the Sun that has risen there; she hastens past the guideposts to the goal [Moody Stuart]. Not even angels could satisfy Mary, instead of Jesus Christ (Joh 20:11-16).

found him—(Isa 45:19; Ho 6:1-3; Mt 13:44-46).

held him, &c.—willing to be held; not willing, if not held (Ge 32:26; Mt 28:9; Lu 24:28, 29; Re 3:11). "As a little weeping child will hold its mother fast, not because it is stronger than she, but because her bowels constrain her not to leave it; so Jesus Christ yearning over the believer cannot go, because He will not" [Durham]. In So 1:4 it is He who leads the bride into His chambers; here it is she who leads Him into her mother's. There are times when the grace of Jesus Christ seems to draw us to Him; and others, when we with strong cries draw Him to us and ours. In the East one large apartment often serves for the whole family; so the bride here speaks of her mother's apartment and her own together. The mention of the "mother" excludes impropriety, and imparts the idea of heavenly love, pure as a sister's, while ardent as a bride's; hence the frequent title, "my sister—spouse." Our mother after the Spirit, is the Church, the new Jerusalem (Joh 3:5-8; Ga 4:19, 26); for her we ought to pray continually (Eph 3:14-19), also for the national Jerusalem (Isa 62:6, 7; Ro 10:1), also for the human family, which is our mother and kindred after the flesh; these our mother's children have evilly treated us (So 1:6); but, like our Father, we are to return good for evil (Mt 5:44, 45), and so bring Jesus Christ home to them (1Pe 2:12).

5. So So 2:7; but there it was for the non-interruption of her own fellowship with Jesus Christ that she was anxious; here it is for the not grieving of the Holy Ghost, on the part of the daughters of Jerusalem. Jealously avoid levity, heedlessness, and offenses which would mar the gracious work begun in others (Mt 18:7; Ac 2:42, 43; Eph 4:30).

Canticle III.—(So 3:6-5:1)—The Bridegroom with the Bride.

Historically, the ministry of Jesus Christ on earth.

6. New scene (So 3:6-11). The friends of the Bridegroom see a cortege approach. His palanquin and guard.

cometh out—rather, "up from"; the wilderness was lower than Jerusalem [Maurer].

pillars of smoke—from the perfumes burned around Him and His bride. Image from Israel and the tabernacle (answering to "bed," So 3:7) marching through the desert with the pillar of smoke by day and fire by night (Ex 14:20), and the pillars of smoke ascending from the altars of incense and of atonement; so Jesus Christ's righteousness, atonement, and ever-living intercession. Balaam, the last representative of patriarchism, was required to curse the Jewish Church, just as it afterwards would not succumb to Christianity without a struggle (Nu 22:41), but he had to bless in language like that here (Nu 24:5, 6). Angels too joyfully ask the same question, when Jesus Christ with the tabernacle of His body (answering to "His bed," So 3:7; Joh 1:14, "dwelt," Greek "tabernacled," Joh 2:21) ascends into heaven (Ps 24:8-10); also when they see His glorious bride with Him (Ps 68:18; Re 7:13-17). Encouragement to her; amid the darkest trials (So 3:1), she is still on the road to glory (So 3:11) in a palanquin "paved with love" (So 3:10); she is now in soul spiritually "coming," exhaling the sweet graces, faith, love, joy, peace, prayer, and praise; (the fire is lighted within, the "smoke" is seen without, Ac 4:13); it is in the desert of trial (So 3:1-3) she gets them; she is the "merchant" buying from Jesus Christ without money or price (Isa 55:1; Re 3:18); just as myrrh and frankincense are got, not in Egypt, but in the Arabian sands and the mountains of Palestine. Hereafter she shall "come" (So 3:6, 11) in a glorified body, too (Php 3:21). Historically, Jesus Christ returning from the wilderness, full of the Holy Ghost (Lu 4:1, 14). The same, "Who is this," &c. (Isa 63:1, 5).

7. In So 3:6 the wilderness character of the Church is portrayed; in So 3:7, 8, its militant aspect. In So 3:9, 10, Jesus Christ is seen dwelling in believers, who are His "chariot" and "body." In So 3:11, the consummation in glory.

bed—palanquin. His body, literally, guarded by a definite number of angels, threescore, or sixty (Mt 26:53), from the wilderness (Mt 4:1, 11), and continually (Lu 2:13; 22:43; Ac 1:10, 11); just as six hundred thousand of Israel guarded the Lord's tabernacle (Nu 2:17-32), one for every ten thousand. In contrast to the "bed of sloth" (So 3:1).

valiant—(Jos 5:13, 14). Angels guarding His tomb used like words (Mr 16:6).

of Israel—true subjects, not mercenaries.

8. hold—not actually grasping them, but having them girt on the thigh ready for use, like their Lord (Ps 45:3). So believers too are guarded by angels (Ps 91:11; Heb 1:14), and they themselves need "every man" (Ne 4:18) to be armed (Ps 144:1, 2; 2Co 10:4; Eph 6:12, 17; 1Ti 6:12), and "expert" (2Co 2:11).

because of fear in the night—Arab marauders often turn a wedding into mourning by a night attack. So the bridal procession of saints in the night of this wilderness is the chief object of Satan's assault.

9. chariot—more elaborately made than the "bed" or travelling litter (So 3:7), from a Hebrew root, "to elaborate" [Ewald]. So the temple of "cedar of Lebanon," as compared with the temporary tabernacle of shittim wood (2Sa 7:2, 6, 7; 1Ki 5:14; 6:15-18), Jesus Christ's body is the antitype, "made" by the Father for Him (1Co 1:30; Heb 10:5), the wood answering to His human nature, the gold, His divine; the two being but one Christ.

10. pillars—supporting the canopy at the four corners; curtains at the side protect the person within from the sun. Pillars with silver sockets supported the veil that enclosed the holy of holies; emblem of Jesus Christ's strength (1Ki 7:21), Margin, "silver," emblem of His purity (Ps 12:6); so the saints hereafter (Re 3:12).

bottom—rather, "the back for resting or reclining on" (Vulgate and Septuagint) [Maurer]. So the floor and mercy seat, the resting-place of God (Ps 132:14) in the temple, was gold (1Ki 6:30).

covering—rather, "seat," as in Le 15:9. Hereafter the saints shall share His seat (Re 3:21).

purple—the veil of the holiest, partly purple, and the purple robe put on Jesus Christ, accord with English Version, "covering." "Purple" (including scarlet and crimson) is the emblem of royalty, and of His blood; typified by the passover lamb's blood, and the wine when the twelve sat or reclined at the Lord's table.

paved—translated, like mosaic pavement, with the various acts and promises of love of Father, Son, and Holy Ghost (Zep 3:17; 1Jo 4:8, 16), in contrast with the tables of stone in the "midst" of the ark, covered with writings of stern command (compare Joh 19:13); this is all grace and love to believers, who answer to "the daughters of Jerusalem" (Joh 1:17). The exterior silver and gold, cedar, purple, and guards, may deter, but when the bride enters within, she rests on a pavement of love.

11. Go forth—(Mt 25:6).

daughters of Zion—spirits of saints, and angels (Isa 61:10; Zec 9:9).

crown—nuptial (Eze 16:8-12), (the Hebrews wore costly crowns or chaplets at weddings), and kingly (Ps 2:6; Re 19:12). The crown of thorns was once His nuptial chaplet, His blood the wedding wine cup (Joh 19:5). "His mother," that so crowned Him, is the human race, for He is "the Son of man," not merely the son of Mary. The same mother reconciled to Him (Mt 12:50), as the Church, travails in birth for souls, which she presents to Him as a crown (Php 4:1; Re 4:10). Not being ashamed to call the children brethren (Heb 2:11-14), He calls their mother His mother (Ps 22:9; Ro 8:29; Re 12:1, 2).

behold—(2Th 1:10).

day of his espousals—chiefly the final marriage, when the number of the elect is complete (Re 6:11).

gladness—(Ps 45:15; Isa 62:5; Re 19:7). Moody Stuart observes as to this Canticle (So 3:6-5:1), the center of the Book, these characteristics: (1) The bridegroom takes the chief part, whereas elsewhere the bride is the chief speaker. (2) Elsewhere He is either "King" or "Solomon"; here He is twice called "King Solomon." The bride is six times here called the "spouse"; never so before or after; also "sister" four times, and, except in the first verse of the next Canticle [So 5:2], nowhere else. (3) He and she are never separate; no absence, no complaint, which abound elsewhere, are in this Canticle.

 

 

CHAPTER 4

So 4:1-16.

1. Contrast with the bride's state by nature (Isa 1:6) her state by grace (So 4:1-7), "perfect through His comeliness put upon her" (Eze 16:14; Joh 15:3). The praise of Jesus Christ, unlike that of the world, hurts not, but edifies; as His, not ours, is the glory (Joh 5:44; Re 4:10, 11). Seven features of beauty are specified (So 4:1-5) ("lips" and "speech" are but one feature, So 4:3), the number for perfection. To each of these is attached a comparison from nature: the resemblances consist not so much in outward likeness, as in the combined sensations of delight produced by contemplating these natural objects.

doves'—the large melting eye of the Syrian dove appears especially beautiful amid the foliage of its native groves: so the bride's "eyes within her locks" (Lu 7:44). Maurer for "locks," has "veil"; but locks suit the connection better: so the Hebrew is translated (Isa 47:2). The dove was the only bird counted "clean" for sacrifice. Once the heart was "the cage of every unclean and hateful bird." Grace makes the change.

eyes—(Mt 6:22; Eph 1:18; contrast Mt 5:28; Eph 4:18; 1Jo 2:16). Chaste and guileless ("harmless," Mt 10:16, Margin; Joh 1:47). John the Baptist, historically, was the "turtledove" (So 2:12), with eye directed to the coming Bridegroom: his Nazarite unshorn hair answers to "locks" (Joh 1:29, 36).

hair … goats—The hair of goats in the East is fine like silk. As long hair is her glory, and marks her subjection to man (1Co 11:6-15), so the Nazarite's hair marked his subjection and separation unto God. (Compare Jud 16:17, with 2Co 6:17; Tit 2:14; 1Pe 2:9). Jesus Christ cares for the minutest concerns of His saints (Mt 10:30).

appear from—literally, "that lie down from"; lying along the hillside, they seem to hang from it: a picture of the bride's hanging tresses.

Gilead—beyond Jordan: there stood "the heap of witness" (Ge 31:48).

2. even shorn—the Hebrew is translated (1Ki 6:25), "of one size"; so the point of comparison to teeth is their symmetry of form; as in "came up from the washing," the spotless whiteness; and in "twins," the exact correspondence of the upper and lower teeth: and in "none barren," none wanting, none without its fellow. Faith is the tooth with which we eat the living bread (Joh 6:35, 54). Contrast the teeth of sinners (Ps 57:4; Pr 30:14); also their end (Ps 3:7; Mt 25:30). Faith leads the flock to the washing (Zec 13:1; 1Co 6:11; Tit 3:5).

none … barren—(2Pe 1:8). He who is begotten of God begets instrumentally other sons of God.

3. thread—like a delicate fillet. Not thick and white as the leper's lips (type of sin), which were therefore to be "covered," as "unclean" (Le 13:45).

scarlet—The blood of Jesus Christ (Isa 6:5-9) cleanses the leprosy, and unseals the lips (Isa 57:19; Ho 14:2; Heb 13:15). Rahab's scarlet thread was a type of it (Jos 2:18).

speech—not a separate feature from the lips (Zep 3:9; Col 4:6). Contrast "uncircumcised lips" (Ex 6:12). Maurer and Burrowes translate, "thy mouth."

temples—rather, the upper part of the cheek next the temples: the seat of shamefacedness; so, "within thy locks," no display (1Co 11:5, 6, 15). Mark of true penitence (Ezr 9:6; Eze 16:63). Contrast Jer 3:3; Eze 3:7.

pomegranate—When cut, it displays in rows seeds pellucid, like crystal, tinged with red. Her modesty is not on the surface, but within, which Jesus Christ can see into.

4. neck—stately: in beautiful contrast to the blushing temples (So 4:3); not "stiff" (Isa 48:4; Ac 7:51), as that of unbroken nature; nor "stretched forth" wantonly (Isa 3:16); nor burdened with the legal yoke (La 1:14; Ac 15:10); but erect in gospel freedom (Isa 52:2).

tower of David—probably on Zion. He was a man of war, preparatory to the reign of Solomon, the king of peace. So warfare in the case of Jesus Christ and His saints precedes the coming rest. Each soul won from Satan by Him is a trophy gracing the bride (Lu 11:22); (each hangs on Him, Isa 22:23, 24); also each victory of her faith. As shields adorn a temple's walls (Eze 27:11), so necklaces hang on the bride's neck (Jud 5:30; 1Ki 10:16).

5. breasts—The bust is left open in Eastern dress. The breastplate of the high priest was made of "two" pieces, folded one on the other, in which were the Urim and Thummim (lights and perfection). "Faith and love" are the double breastplate (1Th 5:8), answering to "hearing the word" and "keeping it," in a similar connection with breasts (Lu 12:27, 28).

roes—He reciprocates her praise (So 2:9). Emblem of love and satisfaction (Pr 5:19).

feed—(Ps 23:2).

among the lilies—shrinking from thorns of strife, worldliness, and ungodliness (2Sa 23:6; Mt 13:7). Roes feed among, not on the lilies: where these grow, there is moisture producing green pasturage. The lilies represent her white dress (Ps 45:14; Re 19:8).

6. Historically, the hill of frankincense is Calvary, where, "through the eternal Spirit He offered Himself"; the mountain of myrrh is His embalmment (Joh 19:39) till the resurrection "daybreak." The third Canticle occupies the one cloudless day of His presence on earth, beginning from the night (So 2:17) and ending with the night of His departure (So 4:6). His promise is almost exactly in the words of her prayer (So 2:17), (the same Holy Ghost breathing in Jesus Christ and His praying people), with the difference that she then looked for His visible coming. He now tells her that when He shall have gone from sight, He still is to be met with spiritually in prayer (Ps 68:16; Mt 28:20), until the everlasting day break, when we shall see face to face (1Co 13:10, 12).

7. Assurance that He is going from her in love, not in displeasure (Joh 16:6, 7).

all fair—still stronger than So 1:15; So 4:1.

no spot—our privilege (Eph 5:27; Col 2:10); our duty (2Co 6:17; Jude 23; Jas 1:27).

8. Invitation to her to leave the border mountains (the highest worldly elevation) between the hostile lands north of Palestine and the Promised Land (Ps 45:10; Php 3:13).

Amana—south of Anti-Libanus; the river Abana, or Amana, was near Damascus (2Ki 5:12).

Shenir—The whole mountain was called Hermon; the part held by the Sidonians was called Sirion; the part held by the Amorites, Shenir (De 3:9). Infested by the devouring lion and the stealthy and swift leopard (Ps 76:4; Eph 6:11; 1Pe 5:8). Contrasted with the mountain of myrrh, &c. (So 4:6; Isa 2:2); the good land (Isa 35:9).

with me—twice repeated emphatically. The presence of Jesus Christ makes up for the absence of all besides (Lu 18:29, 30; 2Co 6:10). Moses was permitted to see Canaan from Pisgah; Peter, James, and John had a foretaste of glory on the mount of transfiguration.

9. sister … spouse—This title is here first used, as He is soon about to institute the Supper, the pledge of the nuptial union. By the term "sister," carnal ideas are excluded; the ardor of a spouse's love is combined with the purity of a sister's (Isa 54:5; compare Mr 3:35).

one—Even one look is enough to secure His love (Zec 12:10; Lu 23:40-43). Not merely the Church collectively, but each one member of it (Mt 18:10, 14; Lu 15:7, 24, 32).

chain—necklace (Isa 62:3; Mal 3:17), answering to the "shields" hanging in the tower of David (So 4:4). Compare the "ornament" (1Pe 3:4); "chains" (Pr 1:9; 3:22).

10. love—Hebrew, "loves"; manifold tokens of thy love.

much better—answering to her "better" (So 1:2), but with increased force. An Amoebean pastoral character pervades the Song, like the classic Amoebean idylls and eclogues.

wine—The love of His saints is a more reviving cordial to Him than wine; for example, at the feast in Simon's house (Lu 7:36, 47; Joh 4:32; compare Zec 10:7).

smell of … ointments than all spices—answering to her praise (So 1:3) with increased force. Fragrant, as being fruits of His Spirit in us (Ga 5:22).

11. drop—always ready to fall, being full of honey, though not always (Pr 10:19) actually dropping (So 5:13; De 32:2; Mt 12:34).

honeycomb—(Pr 5:3; 16:24).

under thy tongue—not always on, but under, the tongue, ready to fall (Ps 55:21). Contrast her former state (Ps 140:3; Ro 3:13). "Honey and milk" were the glory of the good land. The change is illustrated in the penitent thief. Contrast Mt 27:44 with Lu 23:39, &c. It was literally with "one" eye, a sidelong glance of love "better than wine," that he refreshed Jesus Christ (So 4:9, 10). "To-day shalt thou be with Me (compare So 4:8) in Paradise" (So 4:12), is the only joyous sentence of His seven utterances on the cross.

smell of … garments—which are often perfumed in the East (Ps 45:8). The perfume comes from Him on us (Ps 133:2). We draw nigh to God in the perfumed garment of our elder brother (Ge 27:27; see Jude 23).

Lebanon—abounding in odoriferous trees (Ho 14:5-7).

12. The Hebrew has no "is." Here she is distinct from the garden (So 5:1), yet identified with it (So 4:16) as being one with Him in His sufferings. Historically the Paradise, into which the soul of Jesus Christ entered at death; and the tomb of Joseph, in which His body was laid amid "myrrh," &c. (So 4:6), situated in a nicely kept garden (compare "gardener," Joh 20:15); "sealed" with a stone (Mt 27:66); in which it resembles "wells" in the East (Ge 29:3, 8). It was in a garden of light Adam fell; in a garden of darkness, Gethsemane, and chiefly that of the tomb, the second Adam retrieved us. Spiritually the garden is the gospel kingdom of heaven. Here all is ripe; previously (So 2:13) it was "the tender grape." The garden is His, though He calls the plants hers (So 4:13) by His gift (Isa 61:3, end).

spring … fountain—Jesus Christ (Joh 4:10) sealed, while He was in the sealed tomb: it poured forth its full tide on Pentecost (Joh 7:37-39). Still He is a sealed fountain until the Holy Ghost opens it to one (1Co 12:3). The Church also is "a garden enclosed" (Ps 4:3; Isa 5:1, &c.). Contrast Ps 80:9-12. So "a spring" (Isa 27:3; 58:11); "sealed" (Eph 4:30; 2Ti 2:19). As wives in the East are secluded from public gaze, so believers (Ps 83:3; Col 3:3). Contrast the open streams which "pass away" (Job 6:15-18; 2Pe 2:17).

13. orchard—Hebrew, "a paradise," that is, a pleasure-ground and orchard. Not only flowers, but fruit trees (Joh 15:8; Php 1:11).

camphire—not camphor (So 1:14), hennah, or cypress blooms.

14. calamus—"sweet cane" (Ex 30:23; Jer 6:20).

myrrh and aloes—Ointments are associated with His death, as well as with feasts (Joh 12:7). The bride's ministry of "myrrh and aloes" is recorded (Joh 19:39).

15. of—This pleasure-ground is not dependent on mere reservoirs; it has a fountain sufficient to water many "gardens" (plural).

living—(Jer 17:8; Joh 4:13, 14; 7:38, 39).

from Lebanon—Though the fountain is lowly, the source is lofty; fed by the perpetual snows of Lebanon, refreshingly cool (Jer 18:14), fertilizing the gardens of Damascus. It springs upon earth; its source is heaven. It is now not "sealed," but open "streams" (Re 22:17).

16. Awake—literally, "arise." All besides is ready; one thing alone is wanted—the breath of God. This follows rightly after His death (So 6:12; Ac 2:1-4). It is His call to the Spirit to come (Joh 14:16); in Joh 3:8, compared to "the wind"; quickening (Joh 6:63; Eze 27:9). Saints offer the same prayer (Ps 85:6; Hab 3:2). The north wind "awakes," or arises strongly, namely, the Holy Ghost as a reprover (Joh 16:8-11); the south wind "comes" gently, namely, the Holy Ghost as the comforter (Joh 14:16). The west wind brings rain from the sea (1Ki 18:44, 45; Lu 12:54). The east wind is tempestuous (Job 27:21; Isa 27:8) and withering (Ge 41:23). These, therefore, are not wanted; but first the north wind clearing the air (Job 37:22; Pr 25:23), and then the warm south wind (Job 37:17); so the Holy Ghost first clearing away mists of gloom, error, unbelief, sin, which intercept the light of Jesus Christ, then infusing spiritual warmth (2Co 4:6), causing the graces to exhale their odor.

Let my beloved, &c.—the bride's reply. The fruit was now at length ripe; the last passover, which He had so desired, is come (Lu 22:7, 15, 16, 18), the only occasion in which He took charge of the preparations.

his—answering to Jesus Christ's "My." She owns that the garden is His, and the fruits in her, which she does not in false humility deny (Ps 66:16; Ac 21:19; 1Co 15:10) are His (Joh 15:8; Php 1:11).

 

 

CHAPTER 5

So 5:1-16.

1. Answer to her prayer (Isa 65:24; Re 3:20).

am come—already (So 4:16); "come" (Ge 28:16).

sister … spouse—As Adam's was created of his flesh, out of his opened side, there being none on earth on a level with him, so the bride out of the pierced Saviour (Eph 5:30-32).

have gathered … myrrh—His course was already complete; the myrrh, &c. (Mt 2:11; 26:7-12; Joh 19:39), emblems of the indwelling of the anointing Holy Ghost, were already gathered.

spice—literally, "balsam."

have eaten—answering to her "eat" (So 4:16).

honeycomb—distinguished here from liquid "honey" dropping from trees. The last supper, here set forth, is one of espousal, a pledge of the future marriage (So 8:14; Re 19:9). Feasts often took place in gardens. In the absence of sugar, then unknown, honey was more widely used than with us. His eating honey with milk indicates His true, yet spotless, human nature from infancy (Isa 7:15); and after His resurrection (Lu 24:42).

my wine—(Joh 18:11)—a cup of wrath to Him, of mercy to us, whereby God's Word and promises become to us "milk" (Ps 19:10; 1Pe 2:2). "My" answers to "His" (So 4:16). The myrrh (emblem, by its bitterness, of repentance), honey, milk (incipient faith), wine (strong faith), in reference to believers, imply that He accepts all their graces, however various in degree.

eat—He desires to make us partakers in His joy (Isa 55:1, 2; Joh 6:53-57; 1Jo 1:3).

drink abundantly—so as to be filled (Eph 5:18; as Hag 1:6).

friends—(Joh 15:15).

Canticle IV.—(So 5:2-8:4)—From the Agony of Gethsemane to the Conversion of Samaria.

2. Sudden change of scene from evening to midnight, from a betrothal feast to cold repulse. He has gone from the feast alone; night is come; He knocks at the door of His espoused; she hears, but in sloth does not shake off half-conscious drowsiness; namely, the disciples' torpor (Mt 26:40-43), "the spirit willing, the flesh weak" (compare Ro 7:18-25; Ga 5:16, 17, 24). Not total sleep. The lamp was burning beside the slumbering wise virgin, but wanted trimming (Mt 25:5-7). It is His voice that rouses her (Jon 1:6; Eph 5:14; Re 3:20). Instead of bitter reproaches, He addresses her by the most endearing titles, "my sister, my love," &c. Compare His thought of Peter after the denial (Mr 16:7).

dew—which falls heavily in summer nights in the East (see Lu 9:58).

drops of the night—(Ps 22:2; Lu 22:44). His death is not expressed, as unsuitable to the allegory, a song of love and joy; So 5:4 refers to the scene in the judgment hall of Caiaphas, when Jesus Christ employed the cock-crowing and look of love to awaken Peter's sleeping conscience, so that his "bowels were moved" (Lu 22:61, 62); So 5:5, 6, the disciples with "myrrh," &c. (Lu 24:1, 5), seeking Jesus Christ in the tomb, but finding Him not, for He has "withdrawn Himself" (Joh 7:34; 13:33); So 5:7, the trials by watchmen extend through the whole night of His withdrawal from Gethsemane to the resurrection; they took off the "veil" of Peter's disguise; also, literally the linen cloth from the young man (Mr 14:51); So 5:8, the sympathy of friends (Lu 23:27).

undefiled—not polluted by spiritual adultery (Re 14:4; Jas 4:4).

3. Trivial excuses (Lu 14:18).

coat—rather, the inmost vest, next the skin, taken off before going to bed.

washed … feet—before going to rest, for they had been soiled, from the Eastern custom of wearing sandals, not shoes. Sloth (Lu 11:7) and despondency (De 7:17-19).

4. A key in the East is usually a piece of wood with pegs in it corresponding to small holes in a wooden bolt within, and is put through a hole in the door, and thus draws the bolt. So Jesus Christ "puts forth His hand (namely, His Spirit, Eze 3:14), by (Hebrew, 'from,' so in So 2:9) the hole"; in "chastening" (Ps 38:2; Re 3:14-22, singularly similar to this passage), and other unexpected ways letting Himself in (Lu 22:61, 62).

bowels … moved for him—It is His which are first troubled for us, and which cause ours to be troubled for Him (Jer 31:20; Ho 11:8).

5. dropped with myrrh—The best proof a bride could give her lover of welcome was to anoint herself (the back of the hands especially, as being the coolest part of the body) profusely with the best perfumes (Ex 30:23; Es 2:12; Pr 7:17); "sweet-smelling" is in the Hebrew rather, "spontaneously exuding" from the tree, and therefore the best. She designed also to anoint Him, whose "head was filled with the drops of night" (Lu 24:1). The myrrh typifies bitter repentance, the fruit of the Spirit's unction (2Co 1:21, 22).

handles of the lock—sins which closed the heart against Him.

6. withdrawn—He knocked when she was sleeping; for to have left her then would have ended in the death sleep; He withdraws now that she is roused, as she needs correction (Jer 2:17, 19), and can appreciate and safely bear it now, which she could not then. "The strong He'll strongly try" (1Co 10:13).

when he spake—rather, "because of His speaking"; at the remembrance of His tender words (Job 29:2, 3; Ps 27:13; 142:7), or till He should speak.

no answer—(Job 23:3-9; 30:20; 34:29; La 3:44). Weak faith receives immediate comfort (Lu 8:44, 47, 48); strong faith is tried with delay (Mt 15:22, 23).

7. watchmen—historically, the Jewish priests, &c. (see on So 5:2); spiritually, ministers (Isa 62:6; Heb 13:17), faithful in "smiting" (Psalm 141. 5), but (as she leaves them, {v.} 8) too harsh; or, perhaps, unfaithful; disliking her zeal wherewith she sought Jesus Christ, first, with spiritual prayer, "opening" her heart to Him, and then in charitable works "about the city"; miscalling it fanaticism (Isa 66:5), and taking away her veil (the greatest indignity to an Eastern lady), as though she were positively immodest. She had before sought Him by night in the streets, under strong affection (So 3:2-4), and so without rebuff from "the watchmen," found Him immediately; but now after sinful neglect, she encounters pain and delay. God forgives believers, but it is a serious thing to draw on His forgiveness; so the growing reserve of God towards Israel observable in Judges, as His people repeat their demands on His grace.

8. She turns from the unsympathizing watchmen to humbler persons, not yet themselves knowing Him, but in the way towards it. Historically, His secret friends in the night of His withdrawal (Lu 23:27, 28). Inquirers may find ("if ye find") Jesus Christ before she who has grieved His Spirit finds Him again.

tell—in prayer (Jas 5:16).

sick of love—from an opposite cause (So 2:5) than through excess of delight at His presence; now excess of pain at His absence.

9. Her own beauty (Eze 16:14), and lovesickness for Him, elicit now their enquiry (Mt 5:16); heretofore "other lords besides Him had dominion over them"; thus they had seen "no beauty in Him" (Isa 26:13; 53:2).

10. (1Pe 3:15).

white and ruddy—health and beauty. So David (equivalent to beloved), His forefather after the flesh, and type (1Sa 17:42). "The Lamb" is at once His nuptial and sacrificial name (1Pe 1:19; Re 19:7), characterized by white and red; white, His spotless manhood (Re 1:14). The Hebrew for white is properly "illuminated by the sun," white as the light" (compare Mt 17:2); red, in His blood-dyed garment as slain (Isa 63:1-3; Re 5:6; 19:13). Angels are white, not red; the blood of martyrs does not enter heaven; His alone is seen there.

chiefest—literally, "a standard bearer"; that is, as conspicuous above all others, as a standard bearer is among hosts (Ps 45:7; 89:6; Isa 11:10; 55:4; Heb 2:10; compare 2Sa 18:3; Job 33:23; Php 2:9-11; Re 1:5). The chief of sinners needs the "chiefest" of Saviours.

11. head … gold—the Godhead of Jesus Christ, as distinguished from His heel, that is, His manhood, which was "bruised" by Satan; both together being one Christ (1Co 11:3). Also His sovereignty, as Nebuchadnezzar, the supreme king was "the head of gold" (Da 2:32-38; Col 1:18), the highest creature, compared with Him, is brass, iron, and clay. "Preciousness" (Greek, 1Pe 2:7).

bushy—curled, token of Headship. In contrast with her flowing locks (So 4:1), the token of her subjection to Him (Ps 8:4-8; 1Co 11:3, 6-15). The Hebrew is (pendulous as) the branches of a palm, which, when in leaf, resemble waving plumes of feathers.

black—implying youth; no "gray hairs" (Ps 102:27; 110:3, 4; Ho 7:9). Jesus Christ was crucified in the prime of vigor and manliness. In heaven, on the other hand, His hair is "white," He being the Ancient of days (Da 7:9). These contrasts often concur in Him (So 5:10), "white and ruddy"; here the "raven" (So 5:12), the "dove," as both with Noah in the ark (Ge 8:11); emblems of judgment and mercy.

12. as the eyes of doves—rather, "as doves" (Ps 68:13); bathing in "the rivers"; so combining in their "silver" feathers the whiteness of milk with the sparkling brightness of the water trickling over them (Mt 3:16). The "milk" may allude to the white around the pupil of the eye. The "waters" refer to the eye as the fountain of tears of sympathy (Eze 16:5, 6; Lu 19:41). Vivacity, purity, and love, are the three features typified.

fitly set—as a gem in a ring; as the precious stones in the high priest's breastplate. Rather, translate as Vulgate (the doves), sitting at the fulness of the stream; by the full stream; or, as Maurer (the eyes) set in fulness, not sunk in their sockets (Re 5:6), ("seven," expressing full perfection), (Zec 3:9; 4:10).

13. cheeks—the seat of beauty, according to the Hebrew meaning [Gesenius]. Yet men smote and spat on them (Isa 50:6).

bed—full, like the raised surface of the garden bed; fragrant with ointments, as beds with aromatic plants (literally, "balsam").

sweet flowers—rather, "terraces of aromatic herbs"—"high-raised parterres of sweet plants," in parallelism to "bed," which comes from a Hebrew root, meaning "elevation."

lips—(Ps 45:2; Joh 7:46).

lilies—red lilies. Soft and gentle (1Pe 2:22, 23). How different lips were man's (Ps 22:7)!

dropping … myrrh—namely, His lips, just as the sweet dewdrops which hang in the calyx of the lily.

14. rings set with … beryl—Hebrew, Tarshish, so called from the city. The ancient chrysolite, gold in color (Septuagint), our topaz, one of the stones on the high priest's breastplate, also in the foundation of New Jerusalem (Re 21:19, 20; also Da 10:6). "Are as," is plainly to be supplied, see in So 5:13 a similiar ellipsis; not as Moody Stuart: "have gold rings." The hands bent in are compared to beautiful rings, in which beryl is set, as the nails are in the fingers. Burrowes explains the rings as cylinders used as signets, such as are found in Nineveh, and which resemble fingers. A ring is the token of sonship (Lu 15:22). A slave was not allowed to wear a gold ring. He imparts His sonship and freedom to us (Ga 4:7); also of authority (Ge 41:42; compare Joh 6:27). He seals us in the name of God with His signet (Re 7:2-4), compare below, So 8:6, where she desires to be herself a signet-ring on His arms; so "graven on the palms," &c., that is, on the signet-ring in His hand (Isa 49:16; contrast Hag 2:23, with Jer 22:24).

belly—Burrowes and Moody Stuart translate, "body." Newton, as it is elsewhere, "bowels"; namely, His compassion (Ps 22:14; Isa 63:15; Jer 31:20; Ho 11:8).

bright—literally, "elaborately wrought so as to shine," so His "prepared" body (Heb 10:5); the "ivory palace" of the king (Ps 45:8); spotless, pure, so the bride's "neck is as to tower of ivory" (So 7:4).

sapphires—spangling in the girdle around Him (Da 10:5). "To the pure all things are pure." As in statuary to the artist the partly undraped figure is suggestive only of beauty, free from indelicacy, so to the saint the personal excellencies of Jesus Christ, typified under the ideal of the noblest human form. As, however, the bride and bridegroom are in public, the usual robes on the person, richly ornamented, are presupposed (Isa 11:5). Sapphires indicate His heavenly nature (so Joh 3:13, "is in heaven"), even in His humiliation, overlaying or cast "over" His ivory human body (Ex 24:10). Sky-blue in color, the height and depth of the love of Jesus Christ (Eph 3:18).

15. pillars—strength and steadfastness. Contrast man's "legs" (Ec 12:3). Allusion to the temple (1Ki 5:8, 9; 7:21), the "cedars" of "Lebanon" (Ps 147:10). Jesus Christ's "legs" were not broken on the cross, though the thieves' were; on them rests the weight of our salvation (Ps 75:3).

sockets of fine gold—His sandals, answering to the bases of the pillars; "set up from everlasting" (Pr 8:22, 23). From the head (So 5:11) to the feet, "of fine gold." He was tried in the fire and found without alloy.

countenance—rather, "His aspect," including both mien and stature (compare 2Sa 23:21, Margin; with 1Ch 11:23). From the several parts, she proceeds to the general effect of the whole person of Jesus Christ.

Lebanon—so called from its white limestone rocks.

excellent—literally, "choice," that is, fair and tall as the cedars on Lebanon (Eze 31:3, &c.). Majesty is the prominent thought (Ps 21:5). Also the cedars' duration (Heb 1:11); greenness (Lu 23:31), and refuge afforded by it (Eze 17:22, 23).

16. Literally, "His palate is sweetness, yea, all over loveliness," that is, He is the essence of these qualities.

mouth—so So 1:2, not the same as "lips" (So 5:13), His breath (Isa 11:4; Joh 20:22). "All over," all the beauties scattered among creatures are transcendently concentrated in Him (Col 1:19; 2:9).

my beloved—for I love Him.

my friend—for He loves me (Pr 18:24). Holy boasting (Ps 34:2; 1Co 1:31).

 

 

CHAPTER 6

So 6:1-13.

1. Historically, at Jesus Christ's crucifixion and burial, Joseph of Arimathea, and Nicodemus, and others, joined with His professed disciples. By speaking of Jesus Christ, the bride does good not only to her own soul, but to others (see on So 1:4; Mal 3:16; Mt 5:14-16). Compare the hypocritical use of similar words (Mt 2:8).

2. gone down—Jerusalem was on a hill (answering to its moral elevation), and the gardens were at a little distance in the valleys below.

beds of spices—(balsam) which He Himself calls the "mountain of myrrh," &c. (So 4:6), and again (So 8:14), the resting-place of His body amidst spices, and of His soul in paradise, and now in heaven, where He stands as High Priest for ever. Nowhere else in the Song is there mention of mountains of spices.

feed in … gardens—that is, in the churches, though He may have withdrawn for a time from the individual believer: she implies an invitation to the daughters of Jerusalem to enter His spiritual Church, and become lilies, made white by His blood. He is gathering some lilies now to plant on earth, others to transplant into heaven (So 5:1; Ge 5:24; Mr 4:28, 29; Ac 7:60).

3. In speaking of Jesus Christ to others, she regains her own assurance. Literally, "I am for my beloved … for me." Reverse order from So 2:16. She now, after the season of darkness, grounds her convictions on His love towards her, more than on hers towards Him (De 33:3). There, it was the young believer concluding that she was His, from the sensible assurance that He was hers.

4. Tirzah—meaning "pleasant" (Heb 13:21); "well-pleasing" (Mt 5:14); the royal city of one of the old Canaanite kings (Jos 12:24); and after the revolt of Israel, the royal city of its kings, before Omri founded Samaria (1Ki 16:8, 15). No ground for assigning a later date than the time of Solomon to the Song, as Tirzah was even in his time the capital of the north (Israel), as Jerusalem was of the south (Judah).

Jerusalem—residence of the kings of Judah, as Tirzah, of Israel (Ps 48:1, &c.; 122:1-3; 125:1, 2). Loveliness, security, unity, and loyalty; also the union of Israel and Judah in the Church (Isa 11:13; Jer 3:18; Eze 37:16, 17, 22; compare Heb 12:22; Re 21:2, 12).

terrible—awe-inspiring. Not only armed as a city on the defensive, but as an army on the offensive.

banners—(See on So 5:10; Ps 60:4); Jehovah-nissi (2Co 10:4).

5. (So 4:9; Ge 32:28; Ex 32:9-14; Ho 12:4). This is the way "the army" (So 6:4) "overcomes" not only enemies, but Jesus Christ Himself, with eyes fixed on Him (Ps 25:15; Mt 11:12). Historically, So 6:3-5, represent the restoration of Jesus Christ to His Church at the resurrection; His sending her forth as an army, with new powers (Mr 16:15-18, 20); His rehearsing the same instructions (see on So 6:6) as when with them (Lu 24:44).

overcome—literally, "have taken me by storm."

6. Not vain repetition of So 4:1, 2. The use of the same words shows His love unchanged after her temporary unfaithfulness (Mal 3:6).

8. threescore—indefinite number, as in So 3:7. Not queens, &c., of Solomon, but witnesses of the espousals, rulers of the earth contrasted with the saints, who, though many, are but "one" bride (Isa 52:15; Lu 22:25, 26; Joh 17:21; 1Co 10:17). The one Bride is contrasted with the many wives whom Eastern kings had in violation of the marriage law (1Ki 11:1-3).

9. Hollow professors, like half wives, have no part in the one bride.

only one of her mother—namely, "Jerusalem above" (Ga 4:26). The "little sister" (So 8:8) is not inconsistent with her being "the only one"; for that sister is one with herself (Joh 10:16).

choice—(Eph 1:4; 2Th 2:13). As she exalted Him above all others (So 5:10), so He now her.

daughters … blessed her—(Isa 8:18; 61:9; Eze 16:14; 2Th 1:10). So at her appearance after Pentecost (Ac 4:13; 6:15; 24:25; 26:28).

10. The words expressing the admiration of the daughters. Historically (Ac 5:24-39).

as the morning—As yet she is not come to the fulness of her light (Pr 4:18).

moon—shining in the night, by light borrowed from the sun; so the bride, in the darkness of this world, reflects the light of the Sun of righteousness (2Co 3:18).

sun—Her light of justification is perfect, for it is His (2Co 5:21; 1Jo 4:17). The moon has less light, and has only one half illuminated; so the bride's sanctification is as yet imperfect. Her future glory (Mt 13:43).

army—(So 6:4). The climax requires this to be applied to the starry and angelic hosts, from which God is called Lord of Sabaoth. Her final glory (Ge 15:5; Da 12:3; Re 12:1). The Church Patriarchal, "the morning"; Levitical, "the moon"; Evangelical, "the sun"; Triumphant, "the bannered army" (Re 19:14).

11. The bride's words; for she everywhere is the narrator, and often soliloquizes, which He never does. The first garden (So 2:11-13) was that of spring, full of flowers and grapes not yet ripe; the second, autumn, with spices (which are always connected with the person of Jesus Christ), and nothing unripe (So 4:13, &c.). The third here, of "nuts," from the previous autumn; the end of winter, and verge of spring; the Church in the upper room (Ac 1:13, &c.), when one dispensation was just closed, the other not yet begun; the hard shell of the old needing to be broken, and its inner sweet kernel extracted [Origen] (Lu 24:27, 32); waiting for the Holy Ghost to usher in spiritual spring. The walnut is meant, with a bitter outer husk, a hard shell, and sweet kernel. So the Word is distasteful to the careless; when awakened, the sinner finds the letter hard, until the Holy Ghost reveals the sweet inner spirit.

fruits of the Valley—Maurer translates, "the blooming products of the river," that is, the plants growing on the margin of the river flowing through the garden. She goes to watch the first sproutings of the various plants.

12. Sudden outpourings of the Spirit on Pentecost (Ac 2:1-13), while the Church was using the means (answering to "the garden," So 6:11; Joh 3:8).

Ammi-nadib—supposed to me one proverbial for swift driving. Similarly (So 1:9). Rather, "my willing people" (Ps 110:3). A willing chariot bore a "willing people"; or Nadib is the Prince, Jesus Christ (Ps 68:17). She is borne in a moment into His presence (Eph 2:6).

13. Entreaty of the daughters of Jerusalem to her, in her chariot-like flight from them (compare 2Ki 2:12; 2Sa 19:14).

Shulamite—new name applied to her now for the first time. Feminine of Solomon, Prince of Peace; His bride, daughter of peace, accepting and proclaiming it (Isa 52:7; Joh 14:27; Ro 5:1; Eph 2:17). Historically, this name answers to the time when, not without a divine design in it, the young Church met in Solomon's porch (Ac 3:11; 5:12). The entreaty, "Return, O Shulamite," answers to the people's desire to keep Peter and John, after the lame man was healed, when they were about to enter the temple. Their reply attributing the glory not to themselves, but to Jesus Christ, answers to the bride's reply here, "What will ye see" in me? "As it were," &c. She accepts the name Shulamite, as truly describing her. But adds, that though "one" (So 6:9), she is nevertheless "two." Her glories are her Lord's, beaming through her (Eph 5:31, 32). The two armies are the family of Jesus Christ in heaven, and that on earth, joined and one with Him; the one militant, the other triumphant. Or Jesus Christ and His ministering angels are one army, the Church the other, both being one (Joh 17:21, 22). Allusion is made to Mahanaim (meaning two hosts), the scene of Jacob's victorious conflict by prayer (Ge 32:2, 9, 22-30). Though she is peace, yet she has warfare here, between flesh and spirit within and foes without; her strength, as Jacob's at Mahanaim, is Jesus Christ and His host enlisted on her side by prayer; whence she obtains those graces which raise the admiration of the daughters of Jerusalem.

 

 

CHAPTER 7

So 7:1-13.

1. thy feet—rather, "thy goings" (Ps 17:5). Evident allusion to Isa 52:7: "How beautiful … are the feet of him … that publisheth peace" (Shulamite, So 6:13).

shoes—Sandals are richly jewelled in the East (Lu 15:22; Eph 6:15). She is evidently "on the mountains," whither she was wafted (So 6:12), above the daughters of Jerusalem, who therefore portray her feet first.

daughter—of God the Father, with whom Jesus Christ is one (Mt 5:9), "children of (the) God" (of peace), equivalent to Shulamite (Ps 45:10-15; 2Co 6:18), as well as bride of Jesus Christ.

prince's—therefore princely herself, freely giving the word of life to others, not sparing her "feet," as in So 5:3; Ex 12:11. To act on the offensive is defensive to ourselves.

joints—rather, "the rounding"; the full graceful curve of the hips in the female figure; like the rounding of a necklace (as the Hebrew for "jewels" means). Compare with the English Version, Eph 4:13-16; Col 2:19. Or, applying it to the girdle binding together the robes round the hips (Eph 6:14).

cunning workman—(Ps 139:14-16; Eph 2:10, 22; 5:29, 30, 32).

2. navel—rather, "girdle-clasp," called from the part of the person underneath. The "shoes" (So 7:1) prove that dress is throughout presupposed on all parts where it is usually worn. She is "a bride adorned for her husband"; the "uncomely parts," being most adorned (1Co 12:23). The girdle-clasp was adorned with red rubies resembling the "round goblet" (crater or mixer) of spice-mixed wine (not "liquor," So 8:2; Isa 5:22). The wine of the "New Testament in His blood" (Lu 22:20). The spiritual exhilaration by it was mistaken for that caused by new wine (Ac 2:13-17; Eph 5:18).

belly—that is, the vesture on it. As in Ps 45:13, 14, gold and needlework compose the bride's attire, so golden-colored "wheat" and white "lilies" here. The ripe grain, in token of harvest joy, used to be decorated with lilies; so the accumulated spiritual food (Joh 6:35; 12:24), free from chaff, not fenced with thorns, but made attractive by lilies ("believers," So 2:2; Ac 2:46, 47; 5:13, 14, in common partaking of it). Associated with the exhilarating wine cup (Zec 9:17), as here.

3. The daughters of Jerusalem describe her in the same terms as Jesus Christ in So 4:5. The testimonies of heaven and earth coincide.

twins—faith and love.

4. tower of ivory—In So 4:4, Jesus Christ saith, "a tower of David builded for an armory." Strength and conquest are the main thought in His description; here, beauty and polished whiteness; contrast So 1:5.

fishpools—seen by Burckhardt, clear (Re 22:1), deep, quiet, and full (1Co 2:10, 15).

Heshbon—east of Jordan, residence of the Amorite king, Sihon (Nu 21:25, &c.), afterwards held by Gad.

Bath-rabbim—"daughter of a multitude"; a crowded thoroughfare. Her eyes (So 4:1) are called by Jesus Christ, "doves' eyes," waiting on Him. But here, looked on by the daughters or Jerusalem, they are compared to a placid lake. She is calm even amidst the crowd (Pr 8:2; Joh 16:33).

nose—or, face.

tower of Lebanon—a border-fortress, watching the hostile Damascus. Towards Jesus Christ her face was full of holy shame (see on So 4:1; So 4:3); towards spiritual foes, like a watchtower (Hab 2:1; Mr 13:37; Ac 4:13), elevated, so that she looks not up from earth to heaven, but down from heaven to earth. If we retain "nose," discernment of spiritual fragrance is meant.

5. upon thee—the headdress "upon" her.

Carmel—signifying a well-cultivated field (Isa 35:2). In So 5:15 He is compared to majestic Lebanon; she here, to fruitful Carmel. Her headdress, or crown (2Ti 4:8; 1Pe 5:4). Also the souls won by her (1Th 2:19, 20), a token of her fruitfulness.

purple—royalty (Re 1:6). As applied to hair, it expresses the glossy splendor of black hair (literally, "pendulous hair") so much admired in the East (So 4:1). While the King compares her hair to the flowering hair of goats (the token of her subjection), the daughters of Jerusalem compare it to royal purple.

galleries—(so So 1:17, Margin; Re 21:3). But Maurer translates here, "flowing ringlets"; with these, as with "thongs" (so Lee, from the Arabic translates it) "the King is held" bound (So 6:5; Pr 6:25). Her purple crowns of martyrdom especially captivated the King, appearing from His galleries (Ac 7:55, 56). As Samson's strength was in his locks (Jud 16:17). Here first the daughters see the King themselves.

6. Nearer advance of the daughters to the Church (Ac 2:47; 5:13, end). Love to her is the first token of love to Him (1Jo 5:1, end).

delights—fascinating charms to them and to the King (So 7:5; Isa 62:4, Hephzi-bah). Hereafter, too (Zep 3:17; Mal 3:12; Re 21:9).

7. palm tree—(Ps 92:12). The sure sign of water near (Ex 15:27; Joh 7:38).

clusters—not of dates, as Moody Stuart thinks. The parallelism (So 7:8), "clusters of the vine," shows it is here clusters of grapes. Vines were often trained (termed "wedded") on other trees.

8. The daughters are no longer content to admire, but resolve to lay hold of her fruits, high though these be. The palm stem is bare for a great height, and has its crown of fruit-laden boughs at the summit. It is the symbol of triumphant joy (Joh 12:13); so hereafter (Re 7:9).

breasts—(Isa 66:11).

the vine—Jesus Christ (Ho 14:7, end; Joh 15:1).

nose—that is, breath; the Holy Ghost breathed into her nostrils by Him, whose "mouth is most sweet" (So 5:16).

apples—citrons, off the tree to which He is likened (So 2:3).

9. roof of thy mouth—thy voice (Pr 15:23).

best wine—the new wine of the gospel kingdom (Mr 14:25), poured out at Pentecost (Ac 2:4, 13, 17).

for my beloved—(So 4:10). Here first the daughters call Him theirs, and become one with the bride. The steps successively are (So 1:5) where they misjudge her (So 3:11); So 5:8, where the possibility of their finding Him, before she regained Him, is expressed; So 5:9 (So 6:1; 7:6, 9; Joh 4:42).

causing … asleep to speak—(Isa 35:6; Mr 5:19, 20; Ac 2:47; Eph 5:14). Jesus Christ's first miracle turned water into "good wine kept until now" (Joh 2:10); just as the Gospel revives those asleep and dying under the law (Pr 31:6; Ro 7:9, 10, 24, 25; 8:1).

 

10. Words of the daughters of Jerusalem and the bride, now united into one (Ac 4:32). They are mentioned again distinctly (So 8:4), as fresh converts were being added from among enquirers, and these needed to be charged not to grieve the Spirit.

his desire is toward me—strong assurance. He so desires us, as to give us sense of His desire toward us (Ps 139:17, 18; Lu 22:15; Ga 2:20; 1Jo 4:16).

11. field—the country. "The tender grape (Maurer translates, flowers) and vines" occurred before (So 2:13). But here she prepares for Him all kinds of fruit old and new; also, she anticipates, in going forth to seek them, communion with Him in "loves." "Early" implies immediate earnestness. "The villages" imply distance from Jerusalem. At Stephen's death the disciples were scattered from it through Judea and Samaria, preaching the word (Ac 8:4-25). Jesus Christ was with them, confirming the word with miracles. They gathered the old fruits, of which Jesus Christ had sown the seed (Joh 4:39-42), as well as new fruits.

lodge—forsaking home for Jesus Christ's sake (Mt 19:29).

12. (Mr 1:35; Joh 9:4; Ga 6:10). Assurance fosters diligence, not indolence.

13. mandrakes—Hebrew, dudaim, from a root meaning "to love"; love apples, supposed to exhilarate the spirits and excite love. Only here and Ge 30:14-16. Atropa mandragora of Linnæus; its leaves like lettuce, but dark green, flowers purple, root forked, fruit of the size of an apple, ruddy and sweet-smelling, gathered in wheat harvest, that is, in May (Mariti, ii. 195).

gates—the entrance to the kiosk or summer house. Love "lays up" the best of everything for the person beloved (1Co 10:31; Php 3:8; 1Pe 4:11), thereby really, though unconsciously, laying up for itself (1Ti 6:18, 19).

 

 

CHAPTER 8

So 8:1-14.

1. He had been a brother already. Why, then, this prayer here? It refers to the time after His resurrection, when the previous outward intimacy with Him was no longer allowed, but it was implied it should be renewed at the second coming (Joh 20:17). For this the Church here prays; meanwhile she enjoys inward spiritual communion with Him. The last who ever "kissed" Jesus Christ on earth was the traitor Judas. The bride's return with the King to her mother's house answers to Ac 8:25, after the mission to Samaria. The rest spoken of (So 8:4) answers to Ac 9:31.

that sucked … mother—a brother born of the same mother; the closest tie.

2. Her desire to bring Him into her home circle (Joh 1:41).

who would instruct me—rather, "thou wouldest instruct me," namely, how I might best please thee (Isa 11:2, 3; 50:4; Lu 12:12; Joh 14:26; 16:13).

spiced wine—seasoned with aromatic perfumes. Jesus Christ ought to have our choicest gifts. Spices are never introduced in the song in His absence; therefore the time of His return from "the mountain of spices" (So 8:14) is contemplated. The cup of betrothal was given by Him at the last supper; the cup or marriage shall be presented by her at His return (Mt 26:29). Till then the believer often cannot feel towards, or speak of, Him as he would wish.

3, 4. The "left and right hand," &c., occurred only once actually (So 2:6), and here optatively. Only at His first manifestation did the Church palpably embrace Him; at His second coming there shall be again sensible communion with Him. The rest in So 8:4, which is a spiritual realization of the wish in So 8:3 (1Pe 1:8), and the charge not to disturb it, close the first, second, and fourth canticles; not the third, as the bridegroom there takes charge Himself; nor the fifth, as, if repose formed its close, we might mistake the present state for our rest. The broken, longing close, like that of the whole Bible (Re 22:20), reminds us we are to be waiting for a Saviour to come. On "daughters of Jerusalem," see on So 7:10.

Canticle V.—(So 8:5-14)—From The Call of the Gentiles to the Close of Revelation.

5. Who is this—Words of the daughters of Jerusalem, that is, the churches of Judea; referring to Paul, on his return from Arabia ("the wilderness"), whither he had gone after conversion (Ga 1:15-24).

I raised thee … she … bare thee—(Ac 26:14-16). The first words of Jesus Christ to the bride since her going to the garden of nuts (So 6:9, 10); so His appearance to Paul is the only one since His ascension, So 8:13 is not an address of Him as visible: her reply implies He is not visible (1Co 15:8). Spiritually, she was found in the moral wilderness (Eze 16:5; Ho 13:5); but now she is "coming up from" it (Jer 2:2; Ho 2:14), especially in the last stage of her journey, her conscious weakness casting itself the more wholly on Jesus Christ (2Co 12:9). "Raised" (Eph 2:1-7). Found ruined under the forbidden tree (Ge 3:22-24); restored under the shadow of Jesus Christ crucified, "the green tree" (Lu 23:31), fruit-"bearing" by the cross (Isa 53:11; Joh 12:24). "Born again by the Holy Ghost" "there" (Eze 16:3-6). In this verse, her dependence, in the similar verse, So 3:6, &c., His omnipotence to support her, are brought out (De 33:26).

6. Implying approaching absence of the Bridegroom.

seal—having her name and likeness engraven on it. His Holy Priesthood also in heaven (Ex 28:6-12, 15-30; Heb 4:14); "his heart" there answering to "thine heart" here, and "two shoulders" to "arm." (Compare Jer 22:24, with Hag 2:23). But the Holy Ghost (Eph 1:13, 14). As in So 8:5, she was "leaning" on Him, that is, her arm on His arm, her head on His bosom; so she prays now that before they part, her impression may be engraven both on His heart and His arm, answering to His love and His power (Ps 77:15; see Ge 38:18; Isa 62:3).

love is strong as death—(Ac 21:13; Ro 8:35-39; Re 12:11). This their love unto death flows from His (Joh 10:15; 15:13).

jealousy … the grave—Zealous love, jealous of all that would come between the soul and Jesus Christ (1Ki 19:10; Ps 106:30, 31; Lu 9:60; 14:26; 1Co 16:22).

cruel—rather, "unyielding" hard, as the grave will not let go those whom it once holds (Joh 10:28).

a most vehement flame—literally, "the fire-flame of Jehovah" (Ps 80:16; Isa 6:6). Nowhere else is God's name found in the Song. The zeal that burnt in Jesus Christ (Ps 69:9; Lu 12:49, 50) kindled in His followers (Ac 2:3; Ro 15:30; Php 2:17).

7. waters—in contrast with the "coals of fire" (So 8:6; 1Ki 18:33-38). Persecutions (Ac 8:1) cannot quench love (Heb 10:34; Re 12:15, 16). Our many provocations have not quenched His love (Ro 8:33-39).

if … give all the substance … contemned—Nothing short of Jesus Christ Himself, not even heaven without Him, can satisfy the saint (Php 3:8). Satan offers the world, as to Jesus Christ (Mt 4:8), so to the saint, in vain (1Jo 2:15-17; 5:4). Nothing but our love in turn can satisfy Him (1Co 13:1-3).

8. The Gentile Church (Eze 16:48). "We," that is, the Hebrew Church, which heretofore admitted Gentiles to communion, only by becoming Judaic proselytes. Now first idolatrous Gentiles are admitted directly (Ac 11:17-26). Generally, the saint's anxiety for other souls (Mr 5:19; Joh 4:28, 29).

no breasts—neither faith nor love as yet (see on So 4:5), which "come by hearing" of Him who first loved us. Not yet fit to be His bride, and mother of a spiritual offspring.

what shall we do—the chief question in the early Church at the first council (Ac 15:23-29). How shall "the elder brother" treat the "younger," already received by the Father (Lu 15:25-32)? Generally (2Sa 15:15; Joh 9:4; Ac 9:6; Ga 6:10).

In the day … spoken for—that is, when she shall be sought in marriage (Jud 14:7), namely, by Jesus Christ, the heavenly bridegroom.

9. wall … door—the very terms employed as to the Gentile question (Ac 14:27; Eph 2:14). If she be a wall in Zion, founded on Jesus Christ (1Co 3:11), we will not "withstand God" (Ac 11:17; 15:8-11). But if so, we must not "build" (Ac 15:14-17) on her "wood, hay, stubble" (1Co 3:12), that is, Jewish rites, &c., but "a palace of silver," that is, all the highest privileges of church communion (Ga 2:11-18; Eph 2:11-22). Image from the splendid turrets "built" on the "walls" of Jerusalem, and flanking the "door," or gateway. The Gentile Church is the "door," the type of catholic accessibleness (1Co 16:9); but it must be not a mere thoroughfare but furnished with a wooden framework, so as not merely to admit, but also to safely enclose: cedar is fragrant, beautiful, and enduring.

10. The Gentile Church's joy at its free admission to gospel privileges (Ac 15:30, 31). She is one wall in the spiritual temple of the Holy Ghost, the Hebrew Church is the other; Jesus Christ, the common foundation, joins them (Eph 2:11-22).

breasts … towers—alluding to the silver palace, which the bridal virgins proposed to build on her (So 8:9). "Breasts" of consolation (Isa 66:11); faith and love (1Th 5:8); opposed to her previous state, "no breasts" (So 8:8; 2Th 1:3). Thus Eze 16:46, 61 was fulfilled, both Samaria and the Gentiles being joined to the Jewish gospel Church.

favour—rather, "peace." The Gentile Church too is become the Shulamite (So 6:13), or peace-enjoying bride of Solomon, that is, Jesus Christ, the Prince of Peace (Ro 5:1; Eph 2:14). Reject not those whom God accepts (Nu 11:28; Lu 9:49; Ac 15:8, 9). Rather, superadd to such every aid and privilege (So 8:9).

11. The joint Church speaks of Jesus Christ's vineyard. Transference of it from the Jews, who rendered not the fruits, as is implied by the silence respecting any, to the Gentiles (Mt 21:33-43).

Baal-hamon—equivalent to the owner of a multitude; so Israel in Solomon's day (1Ki 4:20); so Isa 5:1, "a very fruitful hill" abounding in privileges, as in numbers.

thousand pieces—namely, silverlings, or shekels. The vineyard had a thousand vines probably; a vine at a silverling (Isa 7:23), referring to this passage.

12. "mine" by grant of the true Solomon. Not merely "let out to keepers," as in the Jewish dispensation of works, but "mine" by grace. This is "before me," that is, in my power [Maurer]. But though no longer under constraint of "keeping" the law as a mere letter and covenant of works, love to Jesus Christ will constrain her the more freely to render all to Solomon (Ro 8:2-4; 1Co 6:20; Ga 5:13; 1Pe 2:16), after having paid what justice and His will require should be paid to others (1Co 7:29-31; 9:14). "Before me" may also mean "I will never lose sight of it" (contrast So 1:6) [Moody Stuart]. She will not keep it for herself, though so freely given to her, but for His use and glory (Lu 19:13; Ro 6:15; 14:7-9; 1Co 12:7). Or the "two hundred" may mean a double tithe (two-tenths of the whole paid back by Jesus Christ) as the reward of grace for our surrender of all (the thousand) to Him (Ga 6:7; Heb 6:10); then she and "those that keep" are the same [Adelaide Newton]. But Jesus Christ pays back not merely two tithes, but His all for our all (1Co 3:21-23).

13. Jesus Christ's address to her; now no longer visibly present. Once she "had not kept" her vineyard (So 1:6); now she "dwells" in it, not as its owner, but its superintendent under Jesus Christ, with vinedressers ("companions"), for example, Paul, &c. (Ac 15:25, 26), under her (So 8:11, 12); these ought to obey her when she obeys Jesus Christ. Her voice in prayer and praise is to be heard continually by Jesus Christ, if her voice before men is to be effective (So 2:14, end; Ac 6:4; 13:2, 3).

14. (See on So 2:17). As she began with longing for His first coming (So 1:2), so she ends with praying for His second coming (Ps 130:6; Php 3:20, 21; Re 22:20). Moody Stuart makes the roe upon spices to be the musk deer. As there are four gardens, so four mountains, which form not mere images, as Gilead, Carmel, &c., but part of the structure of the Song: (1) Bether, or division (So 2:17), God's justice dividing us from God. (2) Those "of leopards" (So 4:8), sin, the world, and Satan. (3) That "of myrrh and aloes" (So 4:6, 14), the sepulchre of Calvary. (4) Those "of spices," here answering to "the hill of frankincense" (So 4:6), where His soul was for the three days of His death, and heaven, where He is a High Priest now, offering incense for us on the fragrant mountain of His own finished work (Heb 4:14, 7:25; Re 8:3, 4); thus He surmounts the other three mountains, God's justice, our sin, death. The mountain of spices is as much greater than our sins, as heaven is higher than earth (Ps 103:11). The abrupt, unsatisfied close with the yearning prayer for His visible coming shows that the marriage is future, and that to wait eagerly for it is our true attitude (1Co 1:7; 1Th 1:10; Tit 2:13; 2Pe 3:12).

 

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.