Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss

Bibelkommentarer og bibeloversikt


Gamle testamentet - Engelsk:

1. Mosebok
2. Mosebok
3. Mosebok
4. Mosebok
5. Mosebok
Josvas bok
Dommernes bok
Ruts bok
1. Samuelsbok
2. Samuelsbok
1. Kongebok
2. Kongebok
1. Krønikebok
2. Krønikebok
Esras bok
Nehemjas bok
Esters bok
Jobs bok
Salmenes bok
Salomos ordspråk
Forkynneren
Høysangen
Jesajas bok
Jeremias bok
Klagesangene
Esekiels bok
Daniels bok
Hoseas bok
Joels bok
Amos' bok
Obadjas bok
Jonas bok
Mikas bok
Nahums bok
Habakkuks bok
Sefanjas bok
Haggais bok
Sakarjas bok
Malakis bok
 

Nye Testamentet - Norsk:

Evangeliet etter Matteus
Evangeliet etter Markus
Evangeliet etter Lukas
Evangeliet etter Johannes
Apostlenes gjerninger
Paulus' brev til romerne
Paulus' 1. brev til korinterne
Paulus' 2. brev til korinterne
Paulus' brev til galaterne
Paulus' brev til efeserne
Paulus' brev til filipperne
Paulus' brev til kolosserne
Paulus' 1. brev til tessalonikerne
Paulus' 2. brev til tessalonikerne
Paulus' 1. brev til Timoteus
Paulus' 2. brev til Timoteus
Paulus' brev til Titus
Paulus' brev til Filemon
Hebreerbrevet
Jakobs brev
Peters 1. brev
Peters 2. brev
Johannes' 1. brev
Johannes' 2. brev
Johannes' 3. brev
Judas
Johannes åpenbaring


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Bibelkommentarer Titus brev

Bibelkommentarer Titus brev

 

Veien igjennom bibelen - Titus brev - 1771-1781-Tit.

 

Trykk her for å se bibel oversikt for Titus brev (bilde åpnes i nytt vindu)

Bibel kommentar på engelsk i pdf format: Paulus' brev til Titus. Krever at du har Adobe Arobat Reader installert på pc en din.

 

Titus 1.1. Fra Paulus, Guds tjener og Jesu Kristi apostel, som er satt til å føre Guds utvalgte til tro og lære dem å kjenne den sannhet som gir gudsfrykt

Dette brevet er et av tre Pastoral brev, det vil si som er rettet direkte til en person med et Hyrde kall. De to andre brevene er 1 og 2 Tim.

Fra Paulus, Apostelen som både ydmykt sier han er Guds tjener men frimodig sier han er Apostel.

Dernest så påpeker han direkte at vi skal gjøre dem til disipler som nå er vunnet for evangeliet; lære dem å kjenne den sannhet som gir gudsfrykt. Enhver vekkelse skal avløse av å gjøre dem til disipler og Jesu etterfølgere. Dette var Paulus meget bevist på.

2 og håp om evig liv. Det har Gud, han som ikke kan lyve, gitt løfte om fra evighet av,

Håp om evig liv, der møter vi belønningen. Vi driver ikke på for oss selv her nede, vi har et evig mål i sikte. Dette er stort!

Alt dette er egentlig Guds evige hensikter, å likedanne oss med Jesu Kristi bilde. I Guds tanke med oss var å gjøre mange sønner og døtre som han var fornøyd med. Jesus var den første, dernest kommer vi. Ord.8. 31 Jeg lekte på hele hans vide jord og hadde min fryd i menneskebarna.

3 og til fastsatt tid har han åpenbart sitt ord i det budskap som er betrodd meg etter befaling fra Gud, vår frelser.

Dette skjedde i tidens fylde, men Paulus hadde fått en særskilt oppgave og mandat å bringe dette frem. Han var betrodd dette å fullføre Guds ord.

Kol.1. 25 hvis tjener jeg er blitt efter den Guds husholdning som er mig gitt iblandt eder, det vil si å fullføre Guds ord (1930 overs.).

Efes.3. 5 Den var ikke gjort kjent for menneskene i tidligere slekter, men nå er denne hemmelighet ved Ånden blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter (les hele 3. kap i Efeserbrevet).

4 Jeg hilser Titus, min egen sønn i den tro vi har felles. Nåde og fred fra Gud Fader og Kristus Jesus, vår frelser!

Titus og Timoteus ble kalt for; min egen sønn i den tro vi har felles. Disse hørte til den yngre garden men det var om å gjøre for Paulus at når han og de første Apostlene falt bort var det andre til å overta slik at Guds verk kunne gå videre.

Her kommer en hilsen som inkluderer evangeliets kjerne; frelsen bringer nåde og fred. Og hvem er bibelens to hovedpersoner? Gud Fader og hans Sønn, den enbårne. Den eneste som har hans egenskaper og Ånd, den Hellige Ånd. Den Hellige Ånd er ingen egen Gudeperson, men Guds og Kristi Ånd. Ikke gjør det vanskeligere enn det er, det er nok at den Katolske Kirka har villedet de fleste protestanter til å tro på tre likeverdige Guder fra evighet til evighet som en ikke kan finne dekning for i Guds ord.

5 Jeg lot deg bli igjen på Kreta for at du skulle bringe orden i de ting som fremdeles var ugjort. Du skal innsette eldste i hver by, slik jeg påla deg.

Det var med stor tillit og hengivenhet Titus fikk dette oppdraget. Å ordne menigheten etter Guds mønster der eldste skulle bli innsatt som skulle lede menigheten og ha ansvar for videre vei fremover, først og fremst i åndelig henseende.

6 En eldste må det ikke være noe å utsette på: Han skal være én kvinnes mann, hans barn må være troende, ikke oppsetsige og ikke kunne anklages for å leve et vilt liv.

En eldste som er en mann med lærer og Hyrde ansvar skal være en med høy inntregeitet. Ha barn som er opplært i og på Herrens vei. Og som klarer og skikker seg godt, da i særdeleshet med sin familie.

Videre står det at han skal være èn kvinnes mann. Her kan vi ikke misforstå Paulus sin ord når det står med apostrof over; èn kvinnes mann.

I enkelte kulturer er det flerkoneri som bibelen, spesielt nye testamente advarer imot. Det er en mann og en kvinne som er det Gudgitte ekteskapform alt annet er menneske laget.

Å fokusere på noe annet er en total avsporing og diskutere om det er bibelsk med homo og lespe forhold er bortkastet tid og feil fokus. Gud skapte oss til mann og kvinne, punktum.

Nå må vi også se dette i lyset av Guds ord. Å håndheve så høy standard som Guds ord legger til grunn på ekteskapet, gjelder KUN troende mennesker. Da spesielt de med et tilsynsembete.

Hvis en som troende blir skilt kan en fortsette i tjenesten, men da uten Hyrde og lærer ansvar (det samme mandats område kvinnen har).

Hvis en gifter seg på nytt så må vi forholde oss til hva Guds ord sier om dette. Vi skal ta opp gjengifte mye dypere når vi kommer til andre skrift avsnitt men skal bare si kort at for to troende er gjengifte utelukket mens den andre lever. Det er kun tillatt med gjengifte for en troende hvis den andre dør fysisk eller åndelig (blir en frafallen).

Men uansett hvis en troende som har et tilsyns embete gifter seg på nytt skal vedkommende aldri ha en plattform tjeneste. Gjengifte om det er tillatt diskvalifiserer vedkommende til å ha en tjeneste i Guds menighet. Gifter en seg på nytt uten et bibelsk grunnlag, skal vedkommende støtes ut av menigheten hvis en ikke vil omvende seg.

At enkelte kristne forkynnere gifter seg med fraskilte både første gang og etter de er blitt enkemenn er vannhellligt og det diskvalifiserer dem til å ha et tilsynsembete.

Da er det nødvendig at en ikke bare synes det ikke er rett med gjengifte.

Men samtidig samarbeider og støtter forkynnere, eldste og andre som er gjengift. Gjør en det, så løper en Satans ærend.

Er dette underlig? Tenk på en arbeidsplass der en person gjentatte ganger ikke klarer eller vil ikke gjøre jobben sin, da er det ikke urettferdig at vedkommende mister jobben?

Gud er da ikke dummere enn en bedriftsleder? Eller skal vi gjøre Guds ord til intet?

Slik er det i Guds rike og i Guds menighet. Ingen gjengiftede som troende har lov og skal ha en plattform tjeneste. Og de som støtter slike, støtter Satan og hans demonhær. Og de som nekter en tilsynsmann å gifte seg en gang, løper også Satans ærend (1.Tim.4.1-5).

Vi ser i dag at det ikke er noe hinder i Guds menighet med to, tre og flere ekteskap bak seg for å kunne forkynne Guds ord. Men dette er ikke noe nytt, de kommer under den dom vi finner i Guds ord mange plasser og de som støtter slike kommer også under samme dom. Gjengifte blant tilsynsmenn er og forblir synd.

1.Tim.5. 15 Noen har allerede vendt seg bort og fulgt Satan.

Klarer en ikke å få det til i ekteskapet og en velger å gifte seg på nytt, så fører en forbannelse med seg hvis en ønsker å ha en tjeneste. Men velger en å fratre sin tjeneste, så er nåden større (Lukas 18)! Det er ingen menneskerett å inneha en tjeneste når en svikter i sitt hverdagsliv og i sin familie. 1.Tim.5. 8 En som ikke har omsorg for sine nærmeste og særlig for sin egen familie, har fornektet troen og er verre enn en vantro.

Dette jeg her skriver er sanne og sindige ord, ikke ut av aggresjon og hjelpeløshet.

Jakob 3.1. Ikke mange av dere bør bli lærere, for dere vet at vi skal bli så mye strengere dømt. Det står klart, forkynnergjerningen henger så høyt at det er ikke en selvfølge at vi er verdig den uten våre liv også stemmer med det vi lærer og forkynner.

Gud har sin standard, også under den gamle pakt. 3.Mosebok 21. 7 Ingen av dem må gifte seg med en skjøge eller en kvinne som er vanæret, og heller ikke med en kvinne som mannen har skilt seg fra; for presten er innviet til sin Gud.

Og den samme standarden har han på prestene under det kommende 1000-årsriket.

Esekiel 44. 22 De må ikke gifte seg med en enke eller en kvinne som mannen har skilt seg fra, men bare med jomfruer av Israels ætt. Men de kan ta enken etter en prest.

Den samme standarden har han i dag; èn kvinnes mann.

7 For en tilsynsmann er Guds forvalter, og det må ikke være noe å utsette på ham. Han må ikke være egenrådig, bråsint, drikkfeldig, voldsom eller ute etter skammelig vinning.

En tilsynsmann forvalter både åndelige sannheter og mennesker som tilhører Kristus. De egenskapene han skal ha er av Åndens frykt og de tilhører et modent menneske. Ikke egenrådig, må kunne tåle andre mennesker både dem og synspunktene deres. Ikke bli sint fort og ikke ligge under for alkohol eller andre ting. Voldsom eller ute etter å tjene penger på Guds gjerning.

8 Han skal være gjestfri, elske det gode, være besindig, rettskaffen og gudfryktig og herre over seg selv.

Skal en ha med mennesker å gjøre må en være omgjengelig, derfor gjestfri. Elske det gode er også å elske livet, altså være positiv. Jeg selv har alltid prøvd å stille opp på alt for ungene slik kommer en også i kontakt med andre en de en møter ellers. Kunne beherske seg også når ting går imot og være rettskaffen i alle deler, spesielt penger og moralske ting.

Videre står det; gudfryktig og herre over seg selv. En godt moden person i alle henseende kan en trygt si.

9 Han må holde seg til det troverdige ord i samsvar med læren, slik at han både er i stand til å rettlede etter den sunne lære og til å gjendrive påstandene til dem som sier imot.

Elske sin bibel og kjenne til den og være klar i sin forståelse på Guds ord. Også kunne anvende Guds ord og tilbakevise mennesker som kommer med ubibelske meninger og er tom blitt villedet i sitt liv som troende.

En skal også kunne avsløre og peke på Guds ord i møte med andre mennesker.

10 For det er mange som ikke vil underordne seg, særlig blant de omskårne. De farer med tomt snakk og fører folk vill.

En skal kunne underordne seg andre mennesker. Men også kunne si i fra. Men det finnes de som har fått et særskilt kall til å starte en menighet, reise ut å forkynne evangeliet. Slik må også regne med å få høre slike ord imot seg. Guds ord kan brukes også tom i den Ondes tjeneste når ubefesta og forførte mennesker begynner å bruke Guds ord.

Her var det spesielt Jødene som ikke ville underlegge seg hedningekristne. Men det er viktig at i Guds menighet er det de åndelige i menigheten som står lengst fremme, ikke de kjødelige elementene.

11 Du må stoppe munnen på dem, for de fører ulykke over hele familier når de for egen vinnings skyld sprer sin forkastelige lære.

Den læren som de i en stor grad hold seg til finner vi referert til mange plasser i Guds ord. Ap.gj.15. 1.Det kom noen folk ned fra Judea og begynte å lære brødrene: «Hvis dere ikke følger den skikken vi har fra Moses, og lar dere omskjære, kan dere ikke bli frelst.»

5 Men noen troende fra fariseerpartiet stod fram og hevdet: «De må omskjæres og pålegges å holde Moseloven.»

Det var tre ting de ville at de hedningekristne skulle holde.

1.) De skulle omskjæres.

2.) De skulle følge sermonilovene med ofringer fra 3.Mosebok.

3.) De skulle holde de 10 bud, også sabbatsbudte.

Å prøve som troende å holde dette sier Paulus er: De sprer sin forkastelige lære.

Å følge et eller alle budene, omskjærning eller sermonilovene er forkastelig lære!

12 En kreter, en av deres egne profeter, har sagt: «Kreterne har alltid vært løgnere, arge villdyr, grådige og late!»

Vi blir og er alle preget av det samfunnet rundt oss. Her var det Kreterne som fikk høre vitnesbyrdet om seg selv av en av sine egne. Kreta var et lite samfunn som likte å leve det ville livet på øya si. Her var alle hemninger kastet over bord og kjødet fikk fritt utfolde seg.

Nå verken tror eller håper jeg at Norge som nasjon er så sunket ned som Kreterne var. Men vi må være klar over at verden vil alltid ønske å påvirke oss.

13 Det han her sier, er sant. Derfor skal du refse dem strengt, så de kan bli sunne i troen.

Dette som den skalden sa var sant. Og de drog det gamle livet med inn i menigheten og det var ikke bra. Vi har også sett slike eksempler i Norge i Guds menighet. Skilsmisse og gjengifte som verdens barn praktiserer åpent og fritt blir snart praktisert like åpent og fritt i Guds menighet. Tidligere rusmisbrukere får fremtreden posisjoner i det kristne landskapet, men så viser det seg at de ikke var skikkelig omvendt. Paulus sier: Derfor skal du refse dem strengt, så de kan bli sunne i troen.

14 De må ikke gi seg av med jødiske myter og bud, gitt av mennesker som har vendt seg bort fra sannheten.

Det har alltid vært såkalte mysterier, fabler og uvesentlige ting som har fått festet ubefestede sjelers oppmerksomhet. En drar fra den ene helbredelse konferanse til neste. Fra den ene kvinnekonferansen til neste osv.

Men en kommer aldri til ro i sitt kristne liv, det er farer som ligger å lurer.

15 Alt er rent for de rene, men for de urene og vantro er ingen ting rent. Nei, både forstand og samvittighet er urene hos dem.

Her mener Paulus at helliggjørelsen sitter først og fremst på innsiden. Les Jesu tale i Matt.23 om datidens religiøse som var opptatt med en ting, å følge Gud til det ytre. Det er å leve ut i fra den nye skapningen som er sann og fruktbærende kristendom. Hvordan har jeg det med Gud når ingen ser meg, det er der en egentlig viser hvordan en har det med Gud.

16 De sier om seg selv at de kjenner Gud, men med sine gjerninger fornekter de ham. De er avskyelige og ulydige, ute av stand til å gjøre noe godt.

Her kommer vi til de sanne frukter. Jeg er for å stå på møter å Prise Gud og høre forkynnelse. Bruke nådegavene og utfolde seg. Men hele tiden må hverdags gjerningen følge med. Hvordan er en overfor de man har med i hverdagen? Familie, venner og arbeids kollegaer. Hvilket vitnesbyrdet har de om oss forteller nok mest om hvordan vi egentlig er!

2.1. Men du skal tale i samsvar med den sunne lære:

Paulus nevner her videre og har nevnt hva denne sunne lære er. Det er ikke bare å sitere et bibelvers og nevne Jesu navn. Det er innhold, verdighet, intrigetitte og balanse i den sunne lære. Veldig mye forkynnelse i dag mangler dette derfor bygger de kristne på synsing, egne meninger og lar egentlig Satan styre demmes liv.

2 De eldre mennene skal være edruelige, opptre verdig og viselig og være sunne både i tro, kjærlighet og tålmodig håp.

Alkohol er det nødvendig å ha et rett forhold til. Bibelen nevner ikke totalavhold, men hvis det fører noen til fall er total avhold rett. Opptre verdig, da må en også tåle andre mening men ha evne til å si i fra på en konstruktiv måte.

Om vi er sunne i troen eller ikke vil som oftest vise seg praktiske utslag, ikke minst i hverdagslivet og at vi elsker å komme i sammen med Guds folk.

3 Likeså skal de eldre kvinnene oppføre seg som det sømmer seg for hellige. De skal ikke fare med sladder eller ligge under for drikk, men være lærere i det gode,

På sine eldre dager skal verken kvinne eller mann springe rundt og fortelle og sladre om siste nytt. Det er påfallende hvor lite opptatt Guds folk er av Guds ord. Det ser vi ikke minst i kristne blader og når en kommer inn i menighetene. Hva blir en møtt med? Bibelen, bokenes bok er ikke fremtreden, men alt annet. Det oppfordrer indirekte til å drive med sladder og andre unyttige ting for en troende.

Å være lærer i det gode må i høyeste grad være å fortelle videre hva det vil si å være en troende og et menneske.

4 så de kan lære de unge kvinnene å elske mann og barn,

Legg merke til det ordet; så de kan lære de unge kvinnene å elske. Å elske er ikke bare noe som kommer, men en kan også og trenger å bli lært.

I utgangspunktet er det mange sider av livet vi ikke ønsker. Men blir en lært, så vil en elske det. Tenk bare på arbeid som vi fra naturens side ikke ønsker, men ved læring elsker en å arbeide. Kvinnen har et spesielt ansvar med å få hjemmet til å fungere.

5 leve sømmelig og rent, være gode husmødre og underordne seg sine menn, slik at Guds ord ikke blir spottet.

Vi leser at de første kristne solgte alt og delte det seg imellom. Men i Paulus sine brever finner vi ikke den tanken. Hva er rett? Det som Paulus lærer.

Leve sømmelig og rent gjør dessverre ikke alle kristne, men det er akkurat det Guds ord oppfordrer oss til å gjøre.

Være gode husmødre, men i dag er det ekstra krevende da kvinnen er utearbeidene veldig ofte. Men så har hun fått det betraktelig mye bedre i dag her i den vestlige verden. Kvinnen har i en alt for stor grad blitt holdt nede siden Adam og Eva og syndefallet.

Men kvinnen er nr.2 og mannen nr.1 om begge er likeverdige i Kristus.

6 De unge mennene skal du formane til å være støe i all sin ferd.

En mann, ikke minst i da tidens kultur kunne fylle buken men det meste. Fornøyelse er ikke noe nytt, det å snu døgnet og leve utagerende. Dette med å unnlate å bære ansvar skulle de unge kristne menn bli lært opp til å gjøre motsatt.

7 Vær selv et eksempel for dem i gode gjerninger! La læren være uforfalsket og båret fram med alvor.

Titus som selv var ung skulle være et eksempel. Eksemplets makt er den største maktfaktor vi har i det å vise andre vei.

Læren skulle være ren og ikke tilgriset. I dag er det mye ubibelsk lære som vil villede, men fremdeles er Guds ord oss nok.

Og budskapet skal bæres frem ikke med fleip og med moro. Det skal bæres frem med alvor og flid.

8 Da blir din forkynnelse sunn og uangripelig, og enhver motstander blir til skamme fordi han ikke har noe vondt å si om oss.

Det er nok av de som vil si oss imot. Og de dikter opp og har mer personlige meninger en det en klarer å holde styr på. Menneske var egenrådig og selvgode før og er det i dag.

Hvordan møte disse? Med å være uangripelig selv.

Ha en sunn forkynnelse, uangripelig liv og en klar og rett lære så må selv våre verste motstandere gå i seg selv før eller siden.

9 Slavene skal være lydige mot sine herrer i alle ting, og rette seg etter dem uten å si dem imot.

Selv om Paulus var imot slavesystemet skulle en slave rette seg etter sin Herre. Og det faktisk i alle ting. Og han skulle ikke være trassig og si imot, men vise respekt og stole på Gud.

10 De må ikke stikke noe til seg, men alltid vise rett troskap, så de i ett og alt kan være en pryd for Guds, vår frelsers lære.

Hver gang vi har med penger, så må vi være klar over at det er ikke våre penger vi håndterer men andres. Å lure penger til seg som en ikke har jobbet seg til eller fått, er stjeling.

Ved vår redelige ferd og ved at vi er annerledes, er vi en pryd for Gud og den vi tror på, blir æret gjennom våre liv.

11 For Guds nåde er blitt åpenbart for å gi frelse til alle mennesker.

Her kommer bibelens store hovedsannhet, midt inni hvordan Paulus lærer Titus.

Tenk, Gud har ikke glemt oss. Vi er alle inkludert i Guds frelse og det er ingen som er utelatt. Om en er hvit, gul, rød, svart eller mulatt så elsker Gud oss akkurat like mye og frelsen er akkurat like rik og nødvendig for alle.

12 Og hans nåde oppdrar oss til å si fra oss ugudeligheten og de verdslige lyster og leve i selvtukt, rettferd og gudsfrykt i den verden som nå er,

Hva frelser oss? Hva bevarer oss som troende? Hvordan få kristenlivet til å gå på skinner? Skal vi følge loven eller anstrenge oss til det ytterste?

Svaret er det samme på alt, det er nåden som frelser oss, får oss til å leve som sanne troende og en dag skal den ta oss hjem.

Vi evner kun å leve som Gud vil gjennom Jesu Kristi nåde.

Den får oss til å leve; i selvtukt, rettferd og gudsfrykt i den verden som nå er.

13 mens vi venter på at vårt håp skal få sin salige oppfyllelse, og at vår store Gud og frelser Kristus Jesus skal komme til syne i herligheten.

Paulus ventet på Jesus og han forventet å møte ham og bli han lik. Det løftet er nær forestående og vi venter også på Jesus skal ta oss hjem og frelse oss fra den Antikristelige vreden.

Etter ca. 7 år med Antikristelig trengsel skal Jesus komme til syne i herligheten med alle de hellige.

14 For Kristus gav seg selv for oss for å fri oss ut fra all urettferdighet og rense oss så vi kan være hans eget folk, som med iver gjør gode gjerninger.

Vi som troende er den første frukt av den kommende skapning. Vi er annerledes og vi skal allerede nå leve og være av den type skapning som skal komme.

Vi skal allerede nå med iver gjøre gode gjerninger da det gode skal seire til slutt.

Mørke skal vike for lyset, hat for kjærlighet og Satan for Gud.

15 Dette skal du forkynne, og med myndighet skal du tilskynde og vise til rette. La ingen se ned på deg!

Ved vår livsførsel og ved vår troverdige forkynnelse vil ingen se ned på oss men opp på oss. Vi skal ikke vise verdens barn til rette først og fremst, men andre troende som ikke følger Guds ord i liv og lære!

3.1. Du skal minne dem om å underordne seg under styremaktene og myndighetene, rette seg etter dem og være villige til å gjøre alt som er godt.

Vi skal hele tiden kunne innrette oss som troende. Også overfor myndigheter som i mange henseende ikke tror på Gud og følger bibelens lære.

Hadde ikke det vært myndigheter hadde det vært anarki og langt, langt verre en det tom er med ugudelige myndigheter.

2 De må ikke snakke stygt om andre eller yppe strid, men være forsonlige og vise tålsomhet mot alle mennesker.

Igjen blir jeg henledet til Bergprekenen. Der Jesus egentlig sier det samme bare med andre ord.

Matt.5.9. Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn.

Det er også viktig å gjøre som Jesus sier videre i v. 39 Men jeg sier dere: Sett dere ikke imot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til.

Vi skal ikke yppe til strid men trekke oss unna og be.

3 For vi var selv en gang uforstandige og ulydige, vi var kommet på avveier og var slaver av alle slags begjær og lyster. Vi levde i ondskap og misunnelse, ble hatet og hatet hverandre.

Her er det en tilstand av mørke Paulus beskriver som kulminerer ut i å hate og hate hverandre. Når mørke får råde i Guds menighet så vil akkurat det samme skje i menigheten som ute i verden. Mørke fører de samme gjerningene med seg overalt.

Jeg hørte en Pastor sa til en annen Pastor; jeg skal knuse deg. Så lavt kan selv mennesker i menigheten komme og nevnte Pastor klarte det ved at den andre døde i overdose.

4 Men vår Gud og frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart.

Men fremdeles er Gud god og muligheten er like store og herlige i Kristus, selv når mørke rår både i verden og i Guds menighet.

Vi kan velge å gå med paraply eller uten paraply. Det regner uansett, men vil du ha regnet fra himmelen eller stiller du deg avvisende overfor hans godhet og nåde? Jeg vet hva jeg vil, stille med 100 % åpen for Gud.

5 Og han frelste oss, ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig; han frelste oss ved det bad som gjenføder og fornyer ved Den Hellige Ånd,

Våre rettferdige og gode gjerninger er som er skittent klesplagg for Gud og han finner tom feil i sine egne hellige Engler. Men allikevel elsker han oss og har adoptert oss inn i sin egen familie og gjort oss til hans egne barn.

Større nåde finnes ikke. Samtidig vil han utøse sin Ånd til frelse og fornyelse. Det er Ånden som skaper liv, vekst og fremgang i en troendes liv.

6 som han så rikelig har utøst over oss ved Jesus Kristus, vår frelser.

Dette har han i rikelig mål utøst over oss alle. Det er ikke noe i Gud som er vrangt, nedlatende og skiftende som hos oss.

Hele tiden står han med utrakte hender og speider etter oss som Faren i Lukas 15. Når sønnen vendte hjem fikk han uendelig mye mer en det han ba om. Slik også med oss, til mer vi innser at vi i oss selv er redningsløst fortapt til mer nåde, kjærlighet og godhet skjenker han oss.

7 Slik skulle vi stå rettferdige for Gud ved hans nåde og bli arvinger til det evige liv, som er vårt håp.

Når vi kommer innfor Gud, er det ikke med et nedslått blikk og med skam. Jo i oss selv er det slik. Gud kan ikke tåle synd og vi er syndere i oss selv.

Men nå er alt blitt nytt, vi er ikke lengre syndere og syndregisteret som gikk oss imot har han nullstilt. Det står ingen syndere på kontoen så lenge alt er oppe i lyset. Hvorfor? Fordi 1.Joh.1. 7 Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss for all synd.

Vi står nå innfor Gud som vi aldri har syndet og gjort noe gærent pga Jesu blod!

8 Dette er et troverdig ord, og jeg vil at du skal innprente det jeg har sagt, så de som er kommet til tro på Gud, blir ivrige etter å gjøre gode gjerninger. Alt dette er godt og gagnlig for menneskene.

Hele tiden skal frelsen føre til noe godt i våre liv og andre mennesker skal få del i den velsignelsen. Frelse bærer frukt og omvendelse liv.

Dette er i sannhet troverdige og gode ord, at både bibelens budskap er troverdig og den frukt det bærer i våre liv er god og skjønn.

9 Men tåpelige stridsspørsmål, ættetavler og strid og krangel om spørsmål i loven skal du vende deg bort fra, for slikt er unyttig og hensiktsløst.

Ikke minst pga jødene som var opptatt med om du var riktig jøde og mye annet visvas førte det mange nyfrelste hedning kristne inn i et åndelig mørke. Vi er med Jesus døde fra loven og hvis noen kommer med deler eller hele loven til oss og sier, dette må du følge. Da sier Guds ord, vi er døde fra loven og en død mann kan du ikke kreve noe av? Selvfølgelig ikke.

10 En vranglærer skal du tale til rette én gang og to ganger og så vise ham fra deg.

Vi skal høre på alle, men hvis det vedkommende sier ikke stemmer med Guds ord skal han\hun få svar tilbake. Og muligheter til å høre sannheten og da kunne gå i seg selv og omvende seg.

Hvis dette ikke hjelper kan en ta neste gang en med seg og gis en siste mulighet.

Dernest skal en ikke diskutere med ugudelige mennesker for mye, men vise dem i fra seg i Jesu navn.

11 Du kan være viss på at et slikt menneske er kommet på avveier. Han synder og har felt dommen over seg selv.

Ved dette du nå har gjort, er dommen hengende over han\hun. Og de må ta sine egne valg. De har fått sjanser og må selv avgjøre om de vil følge Jesus og Guds ord eller gå sine egne veier. Valget ligger da hos den som er blitt tilbudt Guds ord og Guds nåde.

12 Når jeg sender Artemas eller Tykikus til deg, må du komme til meg i i Nikopolis så fort du kan, for jeg har bestemt meg for å bli der vinteren over.

Paulus lengtet etter fellesskapet men samtidig var han en strateg. Han ønsket å ha Titus hos seg ser det ut som. Derfor sendte han Artemas eller Tykikus til ham. Artemas ble etter siggende senere Forstander i Lystra og Tykikus finner vi flere plasser omtalt i NT, han ble bl.a. en meget betrodd medarbeidere i den første kristne menighet med flere viktige oppdrag.

13 Zenas den lovkyndige og Apollos skal du på beste måte utruste for deres reise, så de ikke mangler noe.

Her var det to store akademikere som gikk i tospann. Zenas på romersk lov og Apollos kjente usedvanlig godt til Guds ord. Ap.gj 18. 25 Apollos hadde fått undervisning i Herrens vei, og brennende av iver forkynte og lærte han rett og riktig om det som gjaldt Jesus. Men han kjente bare til Johannes-dåpen. 26 Han talte fritt og åpent i synagogen, og der fikk Priskilla og Akvilas høre ham. De tok seg av ham og gav ham grundigere kjennskap til Guds vei.

14 Våre egne folk må lære å gjøre gode gjerninger og yte hjelp der det trengs, så deres liv ikke skal være uten frukt.

Her sikter ikke Paulus til jødene, men til de nyvunne hedning kristne. Det med å gi mennesker tillitt og ansvar er forutsetningene for videre utvikling og videre vei i kristenlivet.

Uten å ta mennesker seriøst og gi dem ansvar går de rundt sin egen akse.

Paulus var en mann som viste hvordan menigheten skulle gå videre frem og vokse. Det ligger ikke bare på store åndelige opplevelse men også på å ta de rette og gode avgjørelser på det naturlige og praktiske plan.

15 Alle her hos meg hilser deg. Hils alle som elsker oss fordi vi har den samme tro. Nåden være med dere alle!

Her skriver Paulus med medarbeidere rundt seg som hilste Paulus. Det er noe av styrken til de første kristne var at de levde tett innpå hverandre og slik fikk samtale om alt, også læremessige ting ut i fra Guds ord. Det gjorde den første kristne menighet sunn allerede fra starten av.

Alle troende på Kreta skulle føle seg omsluttet av hverandre.

Igjen kom nåden frem som har frelst oss, bevart oss og vil føre oss en dag frem også like inn det Nye Jerusalem.

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.